Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VFU!. VFU? Det var väldigt lärorikt för att vara första gången. Min tid ute på skolan har inspirerat mig och gett mig idéer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VFU!. VFU? Det var väldigt lärorikt för att vara första gången. Min tid ute på skolan har inspirerat mig och gett mig idéer."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se VFU!

2 www.gu.se VFU?

3 www.gu.se Det var väldigt lärorikt för att vara första gången. Min tid ute på skolan har inspirerat mig och gett mig idéer inför min framtida roll som lärare. De metoder mina lokala lärarutbildare använder är något jag kommer att ha med mig under utbildningens gång. Det är lång väg kvar och mycket mer att lära sig.

4 www.gu.se Ämnes- och ämnesdidaktiska studier Utbildnings- vetenskaplig kärna Verksamhets- förlagd utbildning Hela utbildningen

5 www.gu.se EXAMEN VFU 1 VFU 2 VFU 3 VFU 4 Kärnkurser Ämneskurser

6 www.gu.se Inga huvudämnespoäng med er

7 www.gu.se 45 huvudämnespoäng med er

8 www.gu.se 75 huvudämnespoäng med er

9 www.gu.se 105 huvudämnespoäng med er

10 www.gu.se Progression i VFU-kurserna UndersökandeGenomförandeSyntetiserande

11 www.gu.se Progression: Kunskap och förståelse VFU1 Hur styrdokumenten omsätts i skolan, med fokus på huvudämne och dess didaktiska tradition. Förståelse för kommunikationens roll för den pedagogiska verksamheten. VFU2 Identifiera olika sätt att handla i undervisningssituationer och relatera till vetenskapliga teorier och perspektiv. Redogöra för ämnesdidaktiska aspekter av det ämnesteoretiska innehållet. Återge olika sätt att dokumentera elevers lärande och utveckling i ämnet. VFU3 Redogöra för ämnesdidaktiska aspekter av klassrumspraktiken och relatera till undervisningsämnet. Redogöra för olika sätt att dokumentera och bedöma elevers lärande och utveckling i undervisningsämnet.

12 www.gu.se Progression: Färdighet och förmåga VFU1 Kunna kommunicera med elever och kollegor på ett aktivt och tydligt sätt. Tillsammans med sin LLU planera, genomföra och utvärdera en pedagogisk aktivitet VFU2 Planera, genomföra och utvärdera pedagogiska aktiviteter i dialog med LLU. Använda olika typer av IKT och verktyg för dessa i kontakt med eleverna. Identifiera elevers kunskaper, intressen och erfarenheter inom ämnesområdet VFU3 Förmåga till kollegial planering och utvärdering av genomförda aktiviteter. Förmåga att ta ansvar och visa tydlighet i sitt ledarskap. Förmåga att identifiera, analysera och bedöma elevers kunskaper i ämnet och omsätta detta i undervisningssituationen.

13 www.gu.se Progression: Värderingsförmåga och förhållningssätt VFU1 Förmåga att reflektera över sin egen roll som lärare utifrån olika lärandeteorier och utifrån skolans samhällsuppdrag. VFU2 Utifrån ett likabehandlingsperspektiv analysera olika typer av undervisnings- situationer i relation till olika elever. Reflektera över rollen som lärare utifrån upplevda och egna genomförda pedagogiska aktiviteter. Utvärdera undervisningens planering, genomförande och uppföljning med koppling till styrdokument. VFU3 Reflektera över den egna undervisningen i relation till styrdokument och ämnesdidaktisk forskning. Utifrån ett likabehandlingsperspektiv använda ett professionellt förhållningssätt gentemot alla elever.

14 www.gu.se VFU utomlands (att undersöka och ha i bakhuvudet) Två veckor av VFU 3 Du ska ha klarat av tidigare VFU-kurser och läskurser Ansökan senast 15 april och 15 oktober http://www.lun.gu.se/student/utlandsstudier/vfu-utomlands/

15 www.gu.se Kursens uppläggning NÄR/VARINNEHÅLLFÖRBEREDELSER torsdag 1/10 13.15–15.00 D311 Introduktion IL, MNo Schema Kursplan Gruppindelning Examination Förväntningar Samtal Fredagen 16/10 Mikael Grupp 1 9.15-12 H423 Grupp 2 13.15–16.00 H421 Praxisseminarium Mikael Förväntningarna retrospektivt Diskussion utifrån era frågor Frågor inskickade till oss senast 20/10 (se kursguide) Fredagen 16/10 Ingrid Grupp 3 9.15-12.00 C361 Grupp 4 13.15–16.00 C361 Praxisseminarium Ingrid Förväntningarna retrospektivt Diskussion utifrån era frågor Frågor inskickade till oss senast 14/10 (se kursguide) Tisdag 20/10, 18.00 Inlämning via UrkundSe kursguide.

16 www.gu.se VFU1 I denna första VFU-kurs ligger fokus på undersökande VFU där studenten observerar den aktuella verksamheten och reflekterar över denna. Därmed lägger kursen grunden för studentens förmåga att tolka specifika lärandesituationer med hjälp av perspektiv från HFU, liksom att se och hantera den pedagogiska verksamhetens komplexitet. Vidare ska studenten också pröva genomförande VFU.

17 www.gu.se Kursmål Kursens övergripande mål är att studenten ska påbörja processen att utveckla läraridentitet och lärarideal på väg mot självständighet i läraryrket. Efter avslutad kurs ska studenten kunna visa kunskap om gymnasieskolans läroplan förståelse för kommunikationens roll för den pedagogiska verksamheten samt förmåga att själv på ett aktivt och tydligt sätt kommunicera med elever och kollegor förmåga att tillsammans med sin lokala lärarutbildare planera, genomföra och utvärdera en pedagogisk aktivitet förmåga att reflektera över sin egen roll som lärare utifrån olika lärandeteorier och utifrån skolans samhällsuppdrag

18 www.gu.se Examination Kursens mål examineras genom en individuell skriftlig uppgift och deltagande vid praxisseminarium. Dessutom lämnar studenten in en kort skriftlig redogörelse för genomförd pedagogisk aktivitet vilken intygas av lokal lärarutbildare. Eftersom deltagande i och observation av olika arbetsmoment inom skolans ordinarie verksamhet ingår som en del i examinationen av VFU-kursen gäller att 100% närvaro är en förutsättning för godkänd VFU-kurs. Tidsomfånget för 100% närvaro definieras som normalarbetstiden för en heltidsanställd lärare vid den enhet där studenten är VFU-placerad. Högskoleförlagda kurstillfällen som introducerar och examinerar kursen räknas som del av denna arbetstid. Arbetet med att färdigställa skriftlig kursuppgift och förbereda praxisseminariet motsvarar del av lärares tid för lektionsförberedelser och efterarbete. Om närvarokravet inte bedöms som uppfyllt kan studenten behöva göra kompletteringar. Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G).

19 www.gu.se Vad är heltid?

20 www.gu.se

21 Pedagogisk aktivitet Vidare ska studenten också pröva genomförande VFU. Detta sker genom att studenten under kursen tillsammans med sin lokala lärarutbildare planerar och genomför minst en pedagogisk aktivitet med en grupp elever. Studenten ska också ges möjlighet att under VFU-perioden diskutera såväl den lokala lärarutbildarens arbete som den pedagogiska aktivitet studenten genomfört. Eftersom programmets ämnesstudier inte påbörjats, kan emellertid inga krav ställas på att studenten genomför ämnesundervisning.

22 www.gu.se Intyg om närvaro och pedagogisk aktivitet LLU (lokal lärarutbildare) har fått denna Du tar med dig den påskriven till praxisseminariet (om inte LLU redan e-postat den)

23 www.gu.se Exempel på frågor studenterna hade med sig Lärar- och elevperspektiv på (o-)ordning, (o-)rättvisor och rolltagande/-givande Vart går gränsen för lärare respektive elevs ansvar att hålla ett lugnt och bra klassrumsklimat? Vilka ordningsregler ska gälla? Ska man få komma och gå som man vill? Vilka krav kan eleverna ställa på hur lektionstiden används? Bakgrunden till frågorna är att mycket lektionstid försvann på grund av brister i planeringen och att nästan inga elever kom i tid till lektionerna. I läroplanen står det att läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande. Att inte ha penna, papper eller dator med sig till en lektion, sitta och platta håret under en genomgång och att inte ha koll på inlämningsuppgifter och provdatum tycker jag visar att så är inte fallet. Hur ska man som lärare bemöta detta? Springa och jaga i korridorerna eller helt enkelt lägga över ansvaret på eleverna? Hur motiverad blir man egentligen som lärare när eleverna inte bryr sig?

24 www.gu.se Exempel på frågor studenterna hade med sig Didaktiska val/frågor – t.ex. arbetssätt och lärande (etc.) Eleverna i årskull sju på x-skolan fick inför detta år var sin dator. Något som man kan tycka är bra för undervisningen. Men hur blir då kommunikationen i klassrummet ifall majoriteten av eleverna bara stirrar på sin dator? Hur påverkas lärandet då man nästan bara jobbar med datorn i undervisningen? På x-skolan hade alla elever tillgång till varsin macbook. Detta ledde till att eleverna blev ofokuserade på undervisningen och surfade gärna på sidor såsom youtube och facebook. Är det rätt att alla elever ska få tillgång till varsin Macbook? Om ja, hur ska man få eleverna mer fokuserade på undervisningen? Även att bör man lägga skolans resurser på att alla elever ska få macbooks?

25 www.gu.se Att utveckla sin lärarroll Analysmodell Att använda kunskapen Slutsatser och insikter Reflekterande observation Konkret iakttagelse/ erfarenhet 1. Vad hände? 2. Hur reagerade omgivningen? Hur reagerade jag? Vad kände jag? 3. Vilka generella slutsatser kan jag dra av mina reflektioner? Vilka erfarenheter har andra? Kan jag göra en teoretisk förankring? 4. Vad har jag lärt mig? På vilka olika sätt kan jag använda mig av det jag lärt mig? Från upplevelse – till reflektion – till insikt – till handling

26 www.gu.se Över till kursguiden


Ladda ner ppt "VFU!. VFU? Det var väldigt lärorikt för att vara första gången. Min tid ute på skolan har inspirerat mig och gett mig idéer."

Liknande presentationer


Google-annonser