Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna!. Aktuellt just nu Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö träder ikraft 31 mars 2016 Sanktionsavgifter istället för böter Arbetsolyckorna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna!. Aktuellt just nu Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö träder ikraft 31 mars 2016 Sanktionsavgifter istället för böter Arbetsolyckorna."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna!

2 Aktuellt just nu Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö träder ikraft 31 mars 2016 Sanktionsavgifter istället för böter Arbetsolyckorna minskar men fler mår psykiskt dåligt på grund av jobbet Arbetsmiljöverket satsar på tillsyn Krokom-fallet avslutat med anledning av att högsta domstolen inte tog upp fallet 2

3 Tingsrättens dom i korthet Cheferna hade gjort för lite för att identifiera riskerna på arbetsplatsen och åtgärda dem Mobbningsutredningen var undermålig Det fanns stora organisatoriska brister Omplaceringsmöjligheten undersöktes aldrig Misskötseln motiverade inte ett avskedande Cheferna tog en medveten och allvarlig risk Det fanns ett orsakssamband 3

4 Tingsrättens dom i korthet Cheferna hade gjort för lite för att identifiera riskerna på arbetsplatsen och åtgärda dem Mobbningsutredningen var undermålig Det fanns stora organisatoriska brister Omplaceringsmöjligheten undersöktes aldrig Misskötseln motiverade inte ett avskedande Cheferna tog en medveten och allvarlig risk Det fanns ett orsakssamband 4

5 Hovrättens dom i korthet Chefernas oaktsamhet var inte så klandervärd att den är straffbar Mobbningsutredningen var undermålig men det saknas riktlinjer för hur en sådan ska genomföras Det är inte klarlagt om överläggningen hade utmynnat i ett avskedande. Ett felaktigt avsked- ande är i sig inte ett arbetsmiljöbrott 5

6 Hovrättens dom i korthet Chefernas oaktsamhet var inte så klandervärd att den är straffbar Mobbningsutredningen var undermålig men det saknas riktlinjer för hur en sådan ska genomföras Det är inte klarlagt om överläggningen hade utmynnat i ett avskedande. Ett felaktigt avsked- ande är i sig inte ett arbetsmiljöbrott 6

7 Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

8 Ny föreskrift 31 mars 2016 Ersätter -Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön -Kränkande särbehandling -Omvårdnadsarbete i enskilt hem Preciserar -Systematiskt arbetsmiljöarbete Undersök – Riskbedöm – Åtgärda – Handlingsplan – Följ upp

9 Ny föreskrift 31 mars 2016 Syftet är att minska den stress- och arbets- relaterade ohälsan Förtydligar vilka sociala och organisatoriska faktorer som ska vara en del av verksam- hetens systematiska arbetsmiljöarbete

10 Ny föreskrift 31 mars 2016 Fem områden 1.Kunskap 2.Mål 3.Arbetsbelastning 4.Arbetstid 5.Kränkande särbehandling

11 1. Kunskap Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har kunskaper i hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.

12 2. Mål Det ska finnas mål som syftar till att främja hälsa samt mål som syftar till att öka organi- sationens förmåga att motverka ohälsa Exempel kan vara mål som stärker och förbättrar kommunikation, ledarskap, samarbete och delaktighet

13 3. Arbetsbelastning Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas till kraven i arbetet. Hur ska vi uppnå balans?

14 3. Arbetsbelastning -Minska arbetsmängden / öka bemanningen -Prioritera och kommunicera detta -Ge möjlighet till återhämtning -Förändra arbetssättet -Tillför ny kunskap -Möjliggör dialog för att upptäcka tecken på ohälsa -Identifiera orsakerna till hög belastning

15 3. Arbetsbelastning Se till att arbetstagarna känner till: -vilka arbetsuppgifter de ska utföra -vilket resultat som ska uppnås -vilka arbetssätt som ska användas -hur uppgifter ska prioriteras -vem de kan vända sig till för stöd

16 4. Arbetstid Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos medarbetaren. Hur ska vi uppnå detta?

17 4. Arbetstid -Redan i planeringen bör hänsyn tas till hur arbetstiden (t ex nattarbete, delade pass, långa pass, övertid, förväntningar på att ständigt vara nåbar) påverkar arbetstagarens hälsa och risken för olyckor -Möjlighet till återhämtning -Följ upp sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud

18 5. Kränkande särbehandling Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Hur ska vi uppnå detta?

19 5. Kränkande särbehandling -Policy och rutiner -Dialog kring bemötande och uppträdande -Vara uppmärksam på konflikter, arbets- belastning, arbetsfördelning, samarbete -Vid behov, ta hjälp tidigt -Dokumentera och utred händelser

20 5. Kränkande särbehandling Riskfaktorer Bristande ledarskap (frånvarande, undvikande) Misstro i den sociala miljön (misstänksamhet) Kaotisk organisation (röriga arbetsplatser)

21 5. Kränkande särbehandling RiskfaktorerFriskfaktorer Bristande ledarskap (frånvarande, undvikande) Goda, tillgängliga och aktiva ledare Misstro i den sociala miljön (misstänksamhet) Tillit, trygghet Kaotisk organisation (röriga arbetsplatser) Tydliga mål, rutiner och roller

22 Som chef behöver du… -anpassa resurserna till kraven eller tvärt om -klargöra arbetets innehåll (vad, vem, hur, prio, kvalitet) -identifiera psykisk påfrestning -bedöma risker kopplade till arbetstid -förebygga och hantera kränkande särbehandling -se till att underchefer har kunskaper i frågorna -komplettera med mål kopplade till ovanstående

23 Som chef behöver du… …bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete 1.Undersök arbetsförhållandena 2.Gör en riskbedömning 3.Åtgärda risker som kommit fram 4.Kontrollera genomförda åtgärder Fördela arbetsmiljöuppgifter!

24 Verktyg/stöd för dig som är chef Medarbetarsamtalet Arbetsplatsträffar och enhetsmöten Medarbetarenkäten Ledarskapsutveckling Kommunhälsan Personalutvecklare på din förvaltning Kommunens styrdokument i VLS

25 Medarbetarsamtalet Fångar upp medarbetarens upplevelse av arbetsmiljön Skapar tydlighet och trygghet kring förväntningar på uppgifter, roller, ansvar och befogenheter Klargör arbetets innehåll, arbetsmetoder, prioriteringar, arbetsinsats och kvalitet Ger feedback på medarbetarskapet och ledarskapet

26 Arbetsplatsträffar/enhetsmöten Klargör att kränkande särbehandling inte accepteras Tydliggör mål, förväntningar och roller på arbetsplatsen Diskutera spelregler på arbetsplatsen

27 Medarbetarenkäten Fångar upp signaler att arbeta vidare med

28 Ledarskapsutveckling Skapar trygghet och tydlighet i din roll som ledare och chef

29 Kommunhälsan/p-utvecklare Konflikthantering Stöd, rådgivning och bollplank Hjälp vid utredningar

30 Slut


Ladda ner ppt "Välkomna!. Aktuellt just nu Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö träder ikraft 31 mars 2016 Sanktionsavgifter istället för böter Arbetsolyckorna."

Liknande presentationer


Google-annonser