Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1EB003: Individen och företaget Medarbetarskap Anna Alexandersson, Jonas Stjernquist,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1EB003: Individen och företaget Medarbetarskap Anna Alexandersson, Jonas Stjernquist,"— Presentationens avskrift:

1 1EB003: Individen och företaget Medarbetarskap Anna Alexandersson, anna.alexandersson@lnu.seanna.alexandersson@lnu.se Jonas Stjernquist, jonas.stjernquist@lnu.sejonas.stjernquist@lnu.se

2 Dagens agenda Presentation av kursens upplägg Övning och diskussion av medarbetarstrategier Gör en projektplan för momentet.

3 Kursens upplägg Syftet med upplägg och examination av momentet socialpsykologi inom delkursen 1EB003, Individen och företaget är: att ge dig en allmän introduktion till teorier, metoder och forskning inom främst socialpsykologiska och delvis företagsekonomiska teman med inriktning på relationen individ och organisation och hur det är att vara medarbetare, att genomföra en kulturanalys av partnerföretagens medarbetarskap, att i seminariets form presentera och diskutera vad du kommit fram till i dina studier av litteraturen, kulturanalysen på partnerföretagen samt dina reflektioner kring detta i förhållande till ditt eget medarbetarskap, och att utforma en individuell medarbetarstrategi. Momentet examineras genom aktivt deltagande i fyra seminarier, samt inlämning av fyra PM. Fyra arbetsmoment, två individuella (60%) och två gruppvis (40%). De individuella blir särskiljande vid betygsättning.

4 Examination: PM1 PM 1: En beskrivning av det egna medarbetarskapet. Varje gruppmedlem skall beskriva sig själv som medarbetare. Det skall vara en empirisk beskrivning med exempel från arbetet på EBD och/eller tidigare arbetslivserfarenhet. Varje gruppmedlem skall också bifoga ett CV. Varje grupp skall också bifoga två sidor om begreppet förförståelse. Individuell uppgift

5 PM2: Litteraturgenomgång PM2: Litteraturgenomgång av teori kring individen i företaget. Hur påverkas medarbetaren enligt litteraturen av hierarkier, kultur, strategier, visioner, omorganisationer, team- och arbetsgrupper, delaktighet, medbestämmande, förändringsarbete, policy och styrmedel, konflikter, karriärmöjligheter, praxis, incitament och bestraffning etc? Hur kan individen och grupper agera inom dessa ramar? Beskriv forskningen på området och konstruera frågor (intervjuguide) baserade på era egna erfarenheter och litteraturstudien inför kulturanalysen. Valfria böcker inom socialpsykologi och organisation som diskuterar relationen mellan individen och företaget, samt en bok om medarbetskap av Stefan Tengblad. Diskutera gärna ert val av litteratur med oss. Gruppuppgift

6 PM3: Kulturanalys En kulturanalys. Momentet omfattar genomförandet av en kulturanalys på samtliga partnerföretag. Presentera det empiriska resultatet av er analys, samt en utvärdering och metoddiskussion. Gruppuppgift

7 PM4: Utforma en individuell medarbetarstrategi Varje gruppmedlem skall konstruera en individuell medarbetarstrategi som baseras på egna erfarenheter, litteraturgenomgången och de empiriska resultaten från er kulturanalys, samt en sida personlig utvärdering av hur arbetet i gruppen har fungerat. Individuell uppgift

8 Momentets perspektiv (www.videum.se, 2012-01-25)www.videum.se Anställda, ej chefer. ”Nerifrån och upp” perspektiv Individen och gruppens handlingsramar och möjligheter Tillfredsställs mina behov av organisationen?

9 Diskussion Medarbetarstrategier Er uppgift är att diskutera och reflektera över era medarbetarstrategier i er grupp. Ni har 45 min på er + 15 min kaffepaus. När vi samlas igen skall vi diskutera vad ni har kommit fram till. När vi är klara med diskussion vill vi att ni gör en första projektplan för momentet och där skall ni även ta hänsyn till de projekt ni skall genomföra samtidigt som detta moment.

10 Medarbetarskap en definition ”Med medarbetarskap avses hur medarbetare hanterar relationen till sin arbetsgivare och till det egna arbetet. I relationen till det ’egna arbetet’ ingår medarbetarnas grad av ansvarstagande, ledning av sig själv, gränsdragning mellan arbete och privatliv samt hur en medarbetare förhåller sig till den egna chefen, till andra medarbetare och till övriga avnämare.” (Hällstén och Tengblad, 2006:11)

11 Medarbetarstrategier 1 Vad är det i mitt arbete som jag värdesätter mest och som ger mig motivation att utföra ett bra arbete? 2 Vad för mål eller tillstånd vill jag helst uppnå genom mitt arbete? 3 Hur skulle jag vilja beskriva mitt eget medarbetarskap med några korta nyckelord? 4 Skulle jag vilja förändra mitt medarbetarskap på någon av punkterna nedan och i så fall på vilket sätt? a Hur jag agerar gentemot mina närmaste arbetskollegor? b Hur jag agerar gentemot medarbetare inom andra avdelningar och funktioner? c Hur jag agerar gentemot min chef? d Hur jag agerar gentemot kunder, brukare och avnämare? e Balansen mellan arbete och fritid/familjeliv? f Min personliga utveckling och arbetstillfredsställelse? g Någon annan aspekt som är viktig för mig. 5 Finns det något hinder som behöver övervinnas för att jag skall kunna åstadkomma dessa förändringar och i så fall vilka? 6 Om hindren är möjliga att övervinna, hur kan detta ske? 7 Formulera på basis av svaren ovan några kortfattade individuella medarbetarstrategier (vägar och handlingssätt för dig som individ att nå ett tillfredsställande arbetsliv). Det är en fördel ifall strategierna är lätta att komma ihåg i det dagliga arbetet. 8 Vilka gemensamma medarbetarstrategier skulle jag vilja att min egen arbetsgrupp utvecklade? (Hällstén & Tengblad, 2006:276-277)

12


Ladda ner ppt "1EB003: Individen och företaget Medarbetarskap Anna Alexandersson, Jonas Stjernquist,"

Liknande presentationer


Google-annonser