Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effekt ResultatPrestation Aktivitet Patienterna har en god hälsorelaterad livssituation Patientens bästa väg genom vården - Verksamheternas professioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effekt ResultatPrestation Aktivitet Patienterna har en god hälsorelaterad livssituation Patientens bästa väg genom vården - Verksamheternas professioner."— Presentationens avskrift:

1 Effekt ResultatPrestation Aktivitet Patienterna har en god hälsorelaterad livssituation Patientens bästa väg genom vården - Verksamheternas professioner har överenskommelser om evidensbaserad praktik och relevanta arbetssätt  Journalgranskning och /eller enkätsvar från medarbetarna visar god följsamhet till implementerade riktlinjer, vårdprogram och rutiner.  Rehabilitering är delaktig i aktuella LiV- processer.  Genomförda dialoger med samverkanspartners gällande relevanta arbetssätt  Vi kan erbjuda en fast vårdkontakt. Skapa, revidera, implementera och utvärdera följsamhet (journalgranska och/eller enkät) till riktlinjer, vårdprogram och rutiner. Behov av nya uppkommer via Leantavla eller via samordning med div HHR. Delta i och implementera LiV-processer. Revidera och fastställa vårdöverenskommelser i dialog. Utreda och skapa rutin för hur vi identifierar och tar hand om patienter i behov av en fast vårdkontakt Aktivitet Patientens bästa väg genom vården Verksamheternas professioner har överenskommelser om evidensbaserad praktik och relevanta arbetssätt Bilaga till Verksamhetsplan 2015 Bidrar till LiV’s mål: Bästa vårdkvalitet Inga vårdskador Vård utan köer Respektfulla möten

2 EffektResultat Prestation Aktivitet Patienterna har en god hälsorelaterad livssituation Patienterna är delaktiga Vår definition: Vi tror att patienten känner sig delaktig om den får formulera sina mål tillsammans med behandlaren, om dennes erfarenheter och kunskaper tas tillvara samt om den blir bemött med respekt. Patienterna säger: ?  Enheten har regelbundet metodstöd i MI.  Patienten har en skriftlig plan för sin rehabilitering.  Fortsatt bra eller förbättrade resultat från patientenkät gällande patientens delaktighet.  Genomförd patientundersökning visar vad delaktighet innebär och vilket behov av information som finns. Vi använder oss av MI eller annan samtalsmetodik Utbilda utvalda verksamheter i Cosmic´s Rehabiliteringsplaner. Utreda hur vi kan skapa skriftliga planer för patienter, där rehabiliteringsplan ej är aktuellt. Genomföra patientenkät och/eller annan typ av patientundersökning. Patienterna är delaktiga Bilaga till Verksamhetsplan 2015 Bidrar till LiV’s mål: Bästa vårdkvalitet Respektfulla möten

3 EffektResultat Utfall Aktivitet Patienterna har en god hälsorelaterad livssituation Jämlik vård  Vi har genomfört GAP-analys som visar om vi får vårdbegäran på alla patienter som har behov av rehabilitering/ psykosocialt stöd  Vi har genomfört verksamhetsanalyser för likvärdig vård.  Vi träffar patienten enligt satt prioritering av vårdbegäran.  Vi följer väntetiden.  Vi får vårdbegäran med relevant innehåll så att vi kan prioritera rätt.  Vi följer upp resultat från relevanta kvalitetsregister  Patientundersökning /enkät visar att vi lever våra värderingar ”Alla människor har lika värde och ska bemötas med empati och respekt” Kartläggning av patienternas behov utifrån evidens och beprövad erfarenhet jämfört med inkommande vårdbegäran (GAP-analys) Journalgranskning Analysera rapporter utifrån datalagret Använda diagnos och KVÅ- koder för verksamhetsanalyser. Arbeta med remissmallen i Cosmic R8, inklusive dialog med remittenter. Vi registrerar i aktuella nationella kvalitetsregister t.ex. Riksstroke Fortsatt värdegrundsarbete Genomföra patientenkät och/eller annan typ av patientundersökning. PrestationAktivitet Jämlik vård Bilaga till Verksamhetsplan 2014 Bidrar till LiV’s mål: Bästa vårdkvalitet Vård utan köer Respektfulla möten

4 Effekt Patienterna har en god hälsorelaterad livssituation Jämlik vård Prestationsmått Bilaga till Verksamhetsplan 2014 Bidrar till LiV’s mål: Bästa vårdkvalitet Vård utan köer Respektfulla möten  GAP-analyser är gjord på ”våra” avdelningar.  Patienter med stroke får rehabilitering enligt vårdprogram oavsett vilken avdelning patienten vårdas på.  Vi träffar 100% av patienterna inom satt prioritering av vårdbegäran.  100% av patienterna får tid inom vårdgarantin.  Färre än 10% av vårdbegäran avvisas pga bristfälligt innehåll.  Våra resultat från kvalitetsregister är som genomsnittet i Sverige eller bättre  90 % eller fler av tillfrågade patienter upplever att vi lever våra värderingar. Resultat

5 EffektResultatPrestationAktivitet Patienterna har en god hälsorelaterad livssituation God patientsäkerhet  Avvikelser registreras, bedöms och analyseras på ett standardiserat sätt  Vi har kunskap om hur vi dokumenterar på ett effektivt och patientsäkert sätt.  Vi har reviderade journalmallar i Cosmic.  Vi har gjort förberedande arbete och utbildats i Cosmic R8  Interna utbildningar/ repetitionsutbildningar har genomförts.  Vi har säker träningsutrustning  100 % följsamhet till basala hygienrutiner Revidera lathund för avvikelseregistrering och gå igenom på APT. Skapa ett standardiserat arbetssätt kring bedömning och analys av avvikelser. Utveckla dokumentationen utifrån resultatet av egen journalgranskning 2014. Revidera journalmallarna. Förarbeta och delta i utbildning i Cosmic R8 Interna utbildningar/repetitionsutb ildningar i HLR, livräddning i bassäng, brandrutiner och förflyttningsteknik. Årlig översyn av träningsutrustning via HMS Genomföra stickprov för basala hygienrutiner God patientsäkerhet Bilaga till Verksamhetsplan 2014 Bidrar till LiV’s mål: Bästa vårdkvalitet Inga vårdskador Vård utan köer

6 EffektResultatPrestationAktivitet Patienterna har en god hälsorelaterad livssituation Goda levnadsvanor Vi följer KVÅ-koder gällande levnadsvanor enligt nationella riktlinjer Alla som identifierar patientens behov av FaR ska veta hur man förskriver. (enkät) Prata levnadsvanor och ge enkla råd till patienter där det är relevant. Ge rådgivande samtal om fysisk aktivitet utifrån MI eller annan samtalsmetodik. Förskriva FaR till patienter där det är relevant. Utbilda och inspirera inom FaR. Goda levnadsvanor Bilaga till Verksamhetsplan 2014 Bidrar till LiV’s mål: Bästa vårdkvalitet Respektfulla möten

7 Effekt Resultat PrestationAktivitet Patienterna har en god hälsorelaterad livssituation Kompetenta och motiverade medarbetare, engagerade ledare  God arbetsmiljö enligt resultat från medarbetarenkät och skyddsrond (mått: svarsfrekvens > 80 % och resultat: >80 % blå+grön enligt LiV)  Vi har uppdaterade kompetensutvecklings planer på gruppnivå  Rutin för kompetensöverföring är implementerad (enkät) Besvara medarbetarenkät Genomföra skyddsrond Sociala aktiviteter initierade av gruppen för sociala aktiviteter (GSA) Vi arbetar hälsofrämjande och använder vår ”fystimme” med stöd av våra hälsoinspiratörer och nyttjar friskvårdsersättningen. Uppdatera kompetensutvecklingsplan er på gruppnivå. Färdigställa rutin för kompetensöverföring Kompetenta och motiverade medarbetare, engagerade ledare Bilaga till Verksamhetsplan 2014 Bidrar till LiV’s mål: Bästa vårdkvalitet Respektfulla möten

8 EffektResultatPrestationAktivitet Patienterna har en god hälsorelaterad livssituation Ekonomi i balans  Ekonomiskt utfall följer budgetplan Ledningsgruppen följer upp det ekonomiska utfallet månadsvis. Regelbundna uppföljningsmöten med div. HHR:s controller Lotta Emthammar och HR- strateg Helena Norgren. Fortsatt god hushållning med enhetens resurser. Ekonomi i balans Bilaga till Verksamhetsplan 2014 Bidrar till LiV’s mål: Inga vårdskador Vård utan köer


Ladda ner ppt "Effekt ResultatPrestation Aktivitet Patienterna har en god hälsorelaterad livssituation Patientens bästa väg genom vården - Verksamheternas professioner."

Liknande presentationer


Google-annonser