Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inkludering Lizbeth Engström Phd, universitetslektor Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inkludering Lizbeth Engström Phd, universitetslektor Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet."— Presentationens avskrift:

1 Inkludering Lizbeth Engström Phd, universitetslektor Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

2 Inkludering – Vad betyder det? Inclusion introducerades på 1980-talet i flera anglosaxiska länder Ett radikalt inkluderingsbegrepp har förespråkats av inkluderingsrörelsen Missnöje bland forskare över hur integration och mainstreaming som begrepp urholkats – OCH slutliga endast handlat om den funktionsnedsatta elevens fysiska placering i skolan

3 Definitioner av Inkludering: Gemenskapsorienterad definition Individorienterad definition Placeringsorienterad definition Dessa tre kan också ses utifrån olika nivåer som också kan gå in i varandra….

4 Gemenskapsorienterad definition Inkludering innebär att ett skolsystem är ansvarigt för alla elever oavsett deras individuella egenskaper och att inga segregerande lösningar skapas för olika kategorier av elever. I ett inkluderande system finns gemenskap på olika nivåer i systemet och olikhet ses som en tillgång. Samarbete och gemensam problemlösning är betydelsefulla aspekter av en sådan gemenskap och demokratiska processer är centrala. Alla elever ska känna sig socialt och pedagogiskt delaktiga. Pedagogisk delaktighet innebär både en delaktighet i en lärandegemenskap och rätten att utvecklas så långt som möjligt utifrån ens egna förutsättningar. (Specialpedagogiska myndigheten )

5 Individorienterad definition Graden av inkludering avgörs av hur situationen ser ut för de enskilda individerna; -Trivs i skolan -Har goda sociala relationer -Når målen = Inkluderad Alt. man intresserar sig endast för individens elevens svårigheter

6 Placeringsorienterad definition Här betyder inkludering att elever i/med svårigheter befinner sig i det ”vanliga” klassrummet Elevens fysiska placering är i fokus inom detta synsätt

7 Inkluderingsdefinition gällande för er?

8 Styrdokumenten Begreppet inkludering används inte i de svenska styrdokumenten Används i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

9 Skollagen I kap. 4§ från 2010, läroplanen 2011. Ett kunskapsuppdrag Ett uppdrag som handlar om fostran till och kunskap om demokrati Ett uppdrag som handlar om att uppmärksamma skillnader och kompensera för dessa för att ge alla elever rätt att lära och utvecklas samt… Uppdraget att utveckla personliga egenskaper

10 SKOLFS 2014:40 Skolverkets allmänna råd med kommentarer: Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014)

11 Inkludering…. Handlar om gemenskap Alla i skolan har rätt till delaktighet i en social gemenskap (P.Haug) Gemenskap förutsätter arbetsformer där individer involveras med varandra Rätten att delta ska inte vara underordnad vad man förmår att prestera (P.Haug) Ett gott liv i skolan….

12 Inkludering….. Tolerans för olikhet, hur annorlunda får man vara? Hur möter vi stor barnvariation utifrån ett professionellt lärandeperspektiv? ------------------------------------------------ Ta små steg, etablera goda vanor- börja hos dig själv…. Inkludering är en fråga om förskolans kultur, riktlinjer och praktik (Nilholm, Göransson & Ainscow, Boot mfl.)

13 Inkluderingsprocess Förändringsprocess över tid Essunga- Ny tankestil växte fram under processen Ett auktoritativt och trovärdigt ledarskap präglat av värme och stöd Fokusera på de/det positiva (De /det negativa finns men ges ingen eller liten uppmärksamhet) Dra åt samma håll- nätverka

14 Inkludering…. Forskning och vetenskapliga studier saknas VAD som kan generera inkludering…dvs empiriska studier Begreppsstudier finns


Ladda ner ppt "Inkludering Lizbeth Engström Phd, universitetslektor Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser