Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För kunskap och bildning Revidering av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Finland VAD? HUR? VARFÖR? Nordiskt ledarforum 2.9.2013 Utbildningsstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För kunskap och bildning Revidering av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Finland VAD? HUR? VARFÖR? Nordiskt ledarforum 2.9.2013 Utbildningsstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 För kunskap och bildning Revidering av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Finland VAD? HUR? VARFÖR? Nordiskt ledarforum 2.9.2013 Utbildningsstyrelsen Charlotta Rehn 1

2 För kunskap och bildning Finlands utbildningssystem 2

3 För kunskap och bildning Det nationella styrsystemet och grunderna för läroplanen Grunderna för läroplanen som fastställs av Utbildningsstyrelsen är ett nationellt direktiv, enligt vilket de lokala läroplanerna utarbetas Grunderna för läroplanen ska främja en enhetlig och jämlik grundläggande utbildning i alla delar av landet De nationella riktlinjerna utarbetas utgående från erfarenheter och resultat av det lokala arbetet, genom fortlöpande interaktion och samarbete Utbildningsanordnaren ansvarar för att utarbeta en lokal läroplan och utveckla den. 3

4 För kunskap och bildning Ansvarsfördelning i läroplansprocessen Skolnivå Utbildningsanordnarnivå Nationell nivå Pedagogisk ledning Förankra framtidsmålen i skolans verksamhetskultur Genomföra lp Strategisk ledning, pedagogiskt ledningsansvar, lp-beslut Organisering av det lokala arbetet, resursfördelning, uppföljning, utveckling Strategiska och pedagogiska riktlinjer för utvecklandet av undervisningen UBS grunder Lag och förordning om utbildning, SR förordning, regeringens riktlinjer, KESU 4

5 För kunskap och bildning Den allmänbildande utbildningen revideras: Läroplansarbetet 2012–2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Grunder för lp för förskoleund., den grundl.utb. och påbyggnadsund. Grunder för lp för gymnasiet Grunder för grundl.utb för vuxna och grunder för gymnasieutb. för vuxna Grunder för grundl. konstundervisning Lokal lp Lokala lp 5 Utb. som förbereder för gymnasiet Lokal lp

6 För kunskap och bildning Tidtabell för grunderna för läroplanen och de lokala läroplanerna Grunderna för läroplanen för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och påbyggnadsutbildningen ska vara färdiga före utgången av år 2014. De lokala läroplanerna ska fastställas före den 1 augusti 2016, så att de kan tas i bruk i alla årskurser från och med början av höstterminen 2016. 6

7 För kunskap och bildning Varför behövs revideringen? 7 Källa: Hämäläinen, 2011; O’Hara 2008

8 För kunskap och bildning I förändringens centrum Strukturerna och utmaningarna i fråga om handlingar, kunskap och existens har förändrats (Ståhle, 2009) Handlingar – alla viktiga och betydelsefulla resultat föds i samarbete och inom nätverk Kunskap – tekniskt och socialt sett allt mer spridd Existens – vår identitet prövas i en ständigt föränderlig värld med globala informationsflöden. 8

9 För kunskap och bildning Samhällelig omvälvning och psykiskt välbefinnande Ökad osäkerhet Problem att välja Individualism, normlöshet, konsumtions- samhälle, materialism & instrumentalism Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Känsla av koherens Hälsa, subjektivt välbefinnande (QoL) Källa: Timo Hämäläinen, 2009 (Aaron Antonovsky; Monica Ericsson & Bengt Lindström) 9

10 För kunskap och bildning Utgångspunkter för läroplansarbetet Läroplansarbetet utgår från en bedömning av hur verksamhetsmiljön förändras en analys av nuläget forskningsresultat, resultat av utvärderingar och utvecklingsarbete internationellt material nationella riktlinjer som styr arbetet. De nationella riktlinjerna är lagen och förordningen om grundläggande utbildning statsrådets förordning 28.6.2012 (422/2012) regeringsprogrammet och UKM:s utvecklingsplan för utbildning och forskning 2011-2016 (KESU). 10

11 För kunskap och bildning Statsrådets förordning 422/2012 Gäller förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, påbyggnadsundervisningen, undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen samt grundläggande utbildning för vuxna Paragrafer som beskriver mål: 2 § Utveckling till humana människor och samhällsmedlemmar 3 § Behövliga kunskaper och färdigheter 4 § Främjande av bildning, jämlikhet och livslångt lärande En mera delaktig, rörlig, kreativ och språkligt rik skola 11

12 För kunskap och bildning Principer som styr beredningen och utarbetandet av grunderna Grunderna för läroplanen ska till alla delar (mål, innehåll och metoder) utarbetas med hänsyn till följande aspekter: hållbar utveckling jämlikhet och likställdhet internationalism, globalt ansvar språk- och kulturmedvetenhet teknisk förändring, hantering av information utmaningar med vidgad textkompetens beakta elevernas behov, stödja välbefinnande och andra förutsättningar för lärande den grundläggande utbildningens enhetlighet, kontinuitet i arbetet 12

13 För kunskap och bildning Det centrala målet med revideringen Att tillsammans skapa bättre förutsättningar för skolans fostrande arbete meningsfullt lärande för alla elever en hållbar framtid 13

14 För kunskap och bildning Lagförändringar och nya utvecklingsuppdrag beaktas Lagen om småbarnsfostran Förskoleundervisningen obligatorisk, ny förändring Elev- och studerandevårdslagen samt revidering av de paragrafer som gäller arbetsro och disciplin Befrämjande av jämlikhet och jämnställdhet Entrepenörskap och kunskap om arbetslivet Demokrati, delaktighet, påverkan och ansvar Sociala färdigheter, goda seder 14

15 För kunskap och bildning De ungas röster om framtidens lärande - några exempel Kom ihåg att alla barn är olika och att alla har rätt att lära sig det som behövs i livet. De viktigaste färdigheterna i framtiden är att kunna ta hand om sig själv, kunna arbeta och påverka samt ta ansvar och delta. Människorelationer och omsorg om andra kunde betonas mera. Det är bra om elever i olika åldrar och olika slags människor lär sig arbeta tillsammans; att lära sig av andra elever kunde prioriteras mera. Det är viktigt att se saker ur olika synvinklar. Färdigheter som eleverna lärt sig på fritiden och utanför skolan kunde utnyttjas till exempel så att eleverna skulle lära dem vidare till varandra. Viktigt i skolan är en god atmosfär, uppmuntran och mångsidiga aktiviteter i olika miljöer. Lyssna på oss på riktigt. Vi vill påverka i frågor som rör oss. Utöver elevkåren borde det finnas andra möjligheter att delta. Eleverna måste få vara med och planera skolans verksamhet. 15

16 För kunskap och bildning Centrala frågor i revideringen Hurdan kompetens behövs i framtiden? RIKTNING Hur syns förändringen i kommunernas och skolornas verksamhetskultur och under varje lektion? VERKSAMHET Hurdana färdigheter behöver lärarna och skolans övriga personal? KOMPETENS Vilken betydelse har grunderna för läroplanen och den lokala läroplanen som handbok och stöd i lärarens och skolans arbete? NORMER 16

17 För kunskap och bildning Vad?Hur? Kärnfrågan i revideringen 17 Hurdana möjligheter till växande och lärande erbjuder skolan som uppväxt- och lärmiljö?

18 För kunskap och bildning Vad? Hur? Om du vill främja nyfikenhet, tillåt frågor Om du vill utveckla elevernas problemlösningsförmåga, referera till problem i verkliga livet och uppmuntra eleverna att hitta lösningar tillsammans Om du vill öka elevernas förståelse, koppla samman innehåll från olika läroämnen Om du vill fostra medborgare som bygger upp ett samhälle, försök få alla elever att vara med och delta, ge dem möjligheter att påverka och främja positivt – inte negativt – kritiskt tänkande Om du vill stärka elevernas självkännedom och inlärningsmotivation, ge konstruktiv och ärlig respons. DET HANDLAR ALLTSÅ OM ATT FÖRÄNDRA VERKSAMHETSKULTUREN OCH PEDAGOGIKEN 18

19 För kunskap och bildning Verksamheten och arbetet i skolan påverkas Riktlinjer för utvecklande av verksamhetskulturen preciseras - lärgemenskap, mångsidiga arbetssätt, interaktion och delaktighet, välbefinnande, trygg vardag, kulturell mångfald och språkmedvetenhet, ansvar för miljön och framtiden > en hållbar framtid 19

20 För kunskap och bildning Synen på lärande och kompetens påverkas Synen på lärande beaktar de nyaste forskningsrönen och påverkar - arbetssätt, integrering av läroämnen, stöd för lärande och skolgång, elevbedömningen Målen stärks och beskrivs i form av mångsidiga kompetenser - mål för mångsidiga kompetenser för att stödja läroämnesintegreringen - kompetenserna beskrivs som mål för skolans och lärarnas verksamhet 20

21 För kunskap och bildning Mångsidig kompetens i utkastet Kompetensområden som behövs i framtiden (7): Tänkande och lärande Kulturell kompetens, kommunikation och uttrycksförmåga Förmåga att ta hand om sig själv och hantera vardagen, trygghet Multimodala färdigheter Färdigheter i informations- och kommunikationsteknik Arbete, studier och kompetens som behövs i arbetslivet Delaktighet, påverkan och ansvar 21

22 För kunskap och bildning Några klipp ur bloggen på www.oph.fi/lp2016 :www.oph.fi/lp2016 22

23 För kunskap och bildning Organisering av arbetet Styrgrupp (representanter för intressentgrupper) Intern koordineringsgrupp inom Utbildningsstyrelsen (en gång i veckan) Läroplansarbetsgruppernas ordföranden (möten en gång i månaden) 3 huvudarbetsgrupper och 6 undergrupper som utarbetar allmänna riktlinjer för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisningen 25 arbetsgrupper som utarbetar de ämnesspecifika delarna Specialgrupp för förskoleundervisningen Specialgrupp för påbyggnadsundervisningen (inte ännu tillsatt) Specialgrupp för grundläggande utbildning för vuxna (inte ännu tillsatt) 23

24 För kunskap och bildning Styrgrupp för lp-arbetet 2012–2014 Undervisnings- och kulturministeriet UKM Social- och hälsovårdsministeriet SHM Institutet för hälsa och välfärd THL Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ Finlands Svenska Lärarförbund FSL Finlands Kommunförbund Finlands Rektorer rf Suomen harjoittelukoulujen rehtorit HARRE ry Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet OPSIA ry Finlands Föräldraförbund Finlands Förlagsförening Näringslivets centralförbund EK Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Delegationen för romska ärenden Sametingets utbildnings- och läromedelsnämnd Delegationen för etniska relationer UBS: ordf. Jorma Kauppinen, viceordf. Bob Karlsson, föredragande Irmeli Halinen och Christina Anderssén, sekreterare Arja-Sisko Holappa 24

25 För kunskap och bildning 25 SR förordning 28.6.2012 Tillsättande av allmänna arbetsgrupper 14.8.2012 Tillsättande av styrgrupp 15.8.2012 Beredning av de allmänna riktlinjerna RESPONS 19.11– 5.12.2012 Tillsättande av ämnesspecifika arbetsgrupper 5.12.2012 Det ämnesspecifika arbetet inleddes 16.1.2013 Bered- ningen fortsätter TIDTABELL för beredningsarbetet

26 För kunskap och bildning Öppen beredningsprocess som bygger på samarbete Mångprofessionella arbetsgrupper som stöds av grupper som bidrar med elektroniska kommentarer Respons från utbildningsanordnarna och på Utbildningsstyrelsens webbplats tre gånger under beredningsprocessen November 2012 – allmänna riktlinjer September 2013 – förskoleundervisningen April 2014 – den grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisningen Offentliga utlåtanden om de nya läroplansgrunderna under hösten 2014 26

27 För kunskap och bildning Hur kommer grunderna för läroplanen att se ut? Elektronisk och strukturerad form Består av två delar: Normdel (med länkar till den aktuella lagstiftningen) Stöddel (med exempel och förklaringar till normtexten, länkar till relevant material) 27

28 För kunskap och bildning Grunder för läroplanen Statsrådets förordning om mål och timfördelning Lag och förordning om grundläggande utbildning Lokala behov och riktlinjer KOMMUNENS LÄROPLAN SKOLANS LÄROPLAN och årsplanen som bygger på den Lärar-utbildning Läromedel Kvalitetskriterier 28

29 För kunskap och bildning Ingen vind är gynnsam om man inte vet vart man är på väg (Seneca) 29

30 För kunskap och bildning Läroplanen är ett bra hjälpmedel för framtidsnavigering Fastställa den etiska och praktiska orienteringen Skapa en visionAnalysera nuläget Definiera riktningen Karta och kompass 30

31 För kunskap och bildning Betydelsen av samarbete och det lokala läroplansarbetet 31 Riktning och vind

32 För kunskap och bildning Revideringens betydelse och förutsättningarna för att den lyckas Skolans viktiga roll – eget ansvar för val och handlingar som formar framtiden Bra utgångspunkter för framtidsarbete Tydliga normer Fungerande grunder och läroplaner Kompetent, etiskt orienterad och engagerad personal Identifiering av interna utmaningar Det fostrande arbetets och verksamhetskulturens betydelse – välbefinnande är en förutsättning för lärande och utveckling Barnens/Elevernas roll Pedagogik: IKT, webbmiljöer – digital lärmiljö Nivå på lärande och kompetens 32

33 För kunskap och bildning Stöd för det lokala läroplansarbetet Material på http://www.oph.fi/lp2016http://www.oph.fi/lp2016 - UBS, Övningsskolorna Projektet (2012-2015) - UBS i samarbete med ÅA, HU, Finlands Kommunförbund, RFV, Förbundet Hem och skola, FSL, Opsia, CLL, Palmenia Regional fortbildning - RFV, Vasa övningsskola, CLL i samarbete med UBS 33

34 För kunskap och bildning Hela den allmänbildande utbildningen revideras Gymnasieutbildningen En arbetsgrupp som bereder de nationella målen och timfördelningen har tillsatts av Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) för tiden 21.12.2012 – 2.12.2013. Efter Statsrådets beslut inleds läroplansarbetet. De nya grunderna för läroplanen ska tas i bruk 1.8.2016. 34

35 För kunskap och bildning Analys av de allmänna riktlinjerna i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Betonar självevaluering och interna utvärderingar för utveckling och förbättringar - motsatt till den internationella trenden med extern utvärdering. Om värdegrunden: Man talar om bildade människor, inte om prestationer, produktivitet och ansvarsskyldighet. 35

36 För kunskap och bildning Tack! 36 charlotta.rehn@oph.fi


Ladda ner ppt "För kunskap och bildning Revidering av läroplanen för den grundläggande utbildningen i Finland VAD? HUR? VARFÖR? Nordiskt ledarforum 2.9.2013 Utbildningsstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser