Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal Samverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal Samverkan."— Presentationens avskrift:

1 Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal Samverkan

2 Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal FORMELL GRUND FÖR SAMVERKAN Medbestämmandelagen Arbetsmiljölagen Förtroendemannalagen Diskrimineringslagen FAS 05

3 Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal Medbestämmandelagen En typisk medbestämmandefråga är en fråga där arbetsgivaren har ensidig rätt att besluta Arbetsgivarens informationsplikt Vid viktigare förändring som berör verksamhet och arbetstagare Konkret underlag – inte under idéstadiet. Exempel: - Hur verksamheten utvecklas /organiseras - Ekonomi - Personalpolitik

4 Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal ARBETSMILJÖLAGEN Arbetsmiljölagen (ramlag) Arbetsmiljöförordningen Arbetsmiljöverkets föreskrifter Systematiskt arbetsmiljöarbete

5 Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal Helhetsbilden av arbetsmiljö regleras av Ansvar och befogenhet ”Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att medarbetare utsätts för ohälsa eller olyckor” Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare Dialog och delaktighet Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Undersöka. Åtgärda. Handlingsplan. Följa upp. Tillsyn Arbetsmiljöverket - rutin

6 Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal Arbetsmiljöbegreppet Arbetsgivaren måste ha en sammanhållen bild av hur Teknik Arbetsorganisation Arbetsinnehåll påverkar medarbetaren fysiskt, psykiskt och socialt. Följa med utvecklingen i samhället Ska kontinuerligt följas upp på arbetsplatsträffar, i samverkan (skyddskommitté) på område, förvaltning och på kommunledningsnivå

7 Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal Förtroendemannalagen Arbetsgivare ska underrättas om vilka som utsetts till fackliga förtroendemän. Facklig förtroendeman har en omfattande rätt till ledighet för sitt uppdrag. Ansökan om ledighet krävs. Rätt till ledighet från arbetet för att fullgöra det fackliga uppdraget (FML 6§) Rätt till betald ledighet för att fullgöra det fackliga uppdraget (FML 7§) Sekretess vid förhandling/information om part begär det

8 Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal Facklig förtroendeman Ska vara anmäld till arbetsgivaren som facklig förtroendeman Företräder den fackliga organisationen och dess medlemmar ”ingen egen personlig rätt till information. Rätten tillkommer den fackliga organisationen” Skyddsombudets uppgift är att vaka över ohälsa och risker i arbetslivet Ska vara anmäld till arbetsgivaren som skyddsombud Företräder alla anställda på arbetsplatsen, även oorganiserade och ska tillsammans med chef (arbetsgivaren) verka för en tillfredställande arbetsmiljö. Har samma ställning som facklig förtroendeman och utöver detta ”egen och personlig rätt till information” Rätt att ta del av de handlingar och att få de upplysningar som han eller hon behöver för sitt uppdrag som skyddsombud. ”I princip allt som kan ha betydelse för arbetsmiljön”

9 Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal Diskrimineringslagen ”Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att främja jämställdhet och likabehandling”

10 Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal Personalpolitiska programmet PPP Respekt Delaktighet DIALOG Ansvar

11 Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal FAS 05 Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan ”Samverkan ska knytas nära verksamheten för att öka medarbetarnas inflytande och delaktighet och särskilt ge möjlighet att påverka i frågor som rör den egna arbetsplatsen”

12 Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal Förutsättningar Samverkan ”Ömsesidig vilja att hitta gemensamma lösningar och att ta tillvara på medarbetarnas potential” ”Effektiva och strukturerade möten”

13 Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal Samverkanssystemet:

14 Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal Arbetsplatsträffen Alla medarbetare, även chefer, ska ges möjlighet att regelbundet och återkommande delta på apt (FAS 05 1 gång/månad) Så många frågor som möjligt ska behandlas av medarbetare som direkt berörs i sitt arbete i dialog med sin chef ”Daglig arbetsledningsrätt”

15 Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal Effektiva möten Förberedelser inför mötet Kallelse, dagordning, underlag, Mål – vad ska uppnås under mötet Mötesregler Mötesmetoder Dokumentation Avslutning

16 Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal Innan mötet: Väl förberett – i god tid innan Kallelse/Dagordning/underlag Möjlighet att komma in med frågor innan

17 Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal Mötets struktur: Närvaro Sekreterare Genomgång dagordning ex Förra mötet Aktuell Information Inkomna ärenden Utrymme för dialog Övriga frågor? Avsluta med att sammanfatta vad ni kommit överens om. Dokumentation Arbetsgivarens ansvar att föra frågor och information vidare i organisationen.

18 Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal Mötesregler Vilka ordningsregler gäller för era möten? Exempel: Passa mötestider Respektera dagordningen Stänga av mobil och dator Aktiv närvaro Begär ordet när du vill säga något Prata en i taget

19 Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal Samverkanssträff & Skyddskommitté AML 6 kap 9 § Samrådsorgan Ordförande och sekreterare utsedd av arbetsgivaren Minst ett skyddsombud ( 2 elevskyddsombud) Arbetsgivaren fattar beslut dvs chef som leder mötet

20 Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal Skyddskommitté ska medverka vid planering och uppföljning av åtgärder för en tillfredställande arbetsmiljö följa den allmänna utvecklingen i frågor som rör ohälsa och olycksfall Företagshälsovård Följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet - Handlingsplaner Lokaler Frågor om nya arbetsmetoder, problem, organisation Utbildningsbehov arbetsmiljö Rehabilitering - arbetsanpassning

21 Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal Kommunens samverkansorganisation Områdessamverkan OSG Skyddskommitté och MBL Chef för området, en representant från varje fackförbund inom området. Minst ett skyddsombud Minst 4 ggr/år Förvaltningssamverkan FSG Skyddskommitté och MBL Förvaltningschef, en representant från varje fackförbund inom förvaltningen. Minst ett skydsombud Minst 4 ggr/år Central samverkan Skyddskommitté och MBL Kommunledning, en representant från varje fackförbund. Minst ett skyddsombud Minst 4 ggr/år Arbetsplatsträffar regelbundet FAS 05 ca 1 g/månad

22 Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal Medarbetare RUS Chefsgrupp APT Medarbetare APT Områdessamverkan minst 4 ggr/år Förvaltningssamverkan Minst 4 ggr/år Central samverkan Minst 4 ggr/år Ärenden behandlas på rätt nivå Blankett för inkommande ärenden

23 Våren 2015: Vecka 7 Förvaltningssamverkan Vecka 11 Central samverkan Vecka 14? Områdessamverkan (Rektorsområde, Distrikt VSF) Vecka17 Förvaltningssamverkan Vecka 21 Central samverkan Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal Inplanerade tider under året för samverkan 2015 Hösten 2015: Vecka 35? Områdessamverkan (Rektorsområde, Distrikt VSF) Vecka 37 Förvaltningssamverkan Vecka 41 Central samverkan Vecka 44? Områdessamverkan (Rektorsområde, Distrikt VSF) Vecka 46 Förvaltningssamverkan Vecka 50 Central samverkan

24 Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal Central samverkan Huvudskyddskommitté Övergripande strategier Riktlinjer Personalpolitik Rehabilitering, arbetsanpassning Rekrytering Introduktion lönepolitik Arbetsplatsträff: Arbetsinnehåll Uppdrag och mål SAM Verksamhets och utvecklingsfrågor Lönekriterier Mångfald och jämställdhet Info samverkansgrupp Övriga frågor relaterade till arbetsplatsen Tas INTE i samverkan: Personalfrågor som övertalighet, omplacering, rehabilitering, Lönesättning, Kollektivavtal tvister Samverkansgrupp OSG, FSG Skyddskommitté Ekonomi och budget Organisation Personalplanering Uppföljning SAM Kompetensutveckling Aktiva åtgärder för jämställdhet Info apt Info CSG

25 Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal Rutiner enligt vårt samverkansavtal Arbetsplatsträff (apt) och samverkansträff: Kallelse med dagordning skickas ut med underlag 14 dagar innan Ärenden lämnas in i god tid innan. –Minst fem arbetsdagar innan. Arbetsgivaren ska hinna bereda och avgöra vart frågan hör hemma. Mötesregler –saknas i riktlinjerna varje grupp gå igenom –Möjlighet till dialog viktig Ordföranden alltid chef (repr arbetsgivaren) Sekreterare (arbetsgivaren) Minnesanteckning (apt och samverkan) –Tillgänglig för alla - hur? –Alltid chefs ansvar att lyfta frågor vidare –Arbetsgivaren ansvarar för att information förs vidare Protokoll för MBL-fråga (Samverkan) –Skickas till förhandlingschef efter underskrifter

26 Sammanfattning Regelbundna arbetsplatsträffar för medarbetare och chefer Samverkansträffar (skyddskommitté) minst fyra gånger per år enligt tidplan. Inför nästa samverkansträff/arbetsplatsträff: Inför effektiva möten med dialog enligt skiss Mötesstruktur Kallelse/dagordning/tid för inkommande ärenden Mötesregler Förbered mötesdeltagarna (särskilt apt) på vad som förväntas Förvaltningschef ska ha koll på förvaltningens SAM - Rutin Följs upp i kommunledningens SUS (Styrning, uppföljning, stöd) Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal


Ladda ner ppt "Kko Kommunledningsförvaltningen - Personal Samverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser