Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)"— Presentationens avskrift:

1 Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se

2 Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 800 medlemmar 30% av medlemmarna har svensk bakgrund, 70 olika nationaliteter Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Syfte: IKF vill bygga gränsöverskridande broar mellan människor från olika länder, kulturer och samhällen, motverka diskriminering och öka kvinnors möjligheter till sysselsättning, utveckling och självförsörjning.

3 Basverksamhet Strategisk verksamhet Nätverk Projekt

4 Mentorsprogram: Arbete Företagande Deltagande i beslutsförsamlingar Övriga projekt: Ungas inflytande Kvinnors hälsa Mentorskap som metod

5 Resurscentra för jämställd tillväxt 2010 – 2012 Regeringen gav Tillväxtverket i uppdrag att fördela verksamhetsbidrag till resurscentra för kvinnor för år 2010-2012. Målet var att resurscentra för kvinnor skall bidra till jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet på en strukturell nivå genom att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande. Verksamhetsbidraget skall användas till att främja kunskapsförmedling och kunskapsutveckling. Arbetet ska vara strategiskt inriktat samt ske inom ramen för något av följande fem insatsområden: Entreprenörskap och innovativa miljöer Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud Tillgänglighet Strategiskt gränsöverskridande samarbete Landsbygdsutveckling

6 Vad är problemet? Problem för det regionala tillväxtarbetet - relaterat till vår verksamhet: Utlandsfödda kvinnors låga arbetskraftsdeltagande i storstadsområdena i Skåne (55 %) är ett stort jämställdhetsproblem som inte är synliggjort i det regionala tillväxtarbetet. Finns en skillnad på 10 procentenheter i sysselsättningsgrad mellan utlandsfödda kvinnor och män. Problemet är osynliggjort eller lågt prioriterat i det regionala tillväxtarbetet. Orsaker: Dubbel diskriminering på grund av kön och etnicitet, bortvalda vid nyanställningar. Chefer – anställer ofta någon som liknar dem själva. Kvinnor tar generellt mindre del än män av arbetsmarknadsrelaterade insatser och nyanlända kvinnor riskerar att få sämre introduktion än män (Ramböll 2010) Det finns grundade och ogrundade föreställningar om hur kvinnor med utländsk bakgrund är och vad de strävar efter, vilka kan påverka de insatser som erbjuds eller inte erbjuds dem. IKF har valt att satsa på: Att förändra attityder hos arbetsgivare för att de skall anställa kvinnor med utländsk bakgrund i större utsträckning. Att synliggöra problemet för att påverka prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet.

7 Mål, aktiviteter och resultat Huvudmål: Synliggöra kvinnor med utländsk bakgrunds villkor och hinder för inträde på arbetsmarknaden och påverka kunskap, skrivningar och beslut som kan underlätta för kvinnor att få en anställning. Aktiviteter och resultat: 1. Statistik, erfarenheter och kunskap om kvinnors villkor och hinder för inträde på arbetsmarknaden skall sammanställas och spridas. – Nyhetsbrev, pressutskick och info till samarbetspartners. – Artiklar Sydsvenskan om i oktober 2010 om utlandsfödda kvinnors arbetskraftsdeltagande som viktig jämställdhetsfråga. Helsingborgs dagblad 20 oktober 2011 – Debattartikel i augusti 2011. – Information för Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsutskottet i – Malmö stad på IKF i januari och juni 2011. – Open Space workshop med Sveriges Kvinnolobby om arbetsmarknad/ekonomi i Malmö i maj 2011. – Mentorskap som metod. Intervjuer, dialogmöten. – Vägar till rättigheter, DO, 2011 2. Få in skrivningar/påverka : Region Skånes kompetensplattform – Kontakt med tjänstemän på Region Skåne. – IKF inbjöds att delta i partnerskapet.

8 Aktiviteter och resultat Region Skånes arbete med utmaningen delaktighet i RUP och mot ungdomsarbetslöshet – Möte i Region Skånes arbetsgrupp för ung delaktighet i Skåne i februari 2011. – Resultat - deltagande i panel vid konferensen "Ungas delaktighet i Skåne" i Kristianstad den 28 april 2011. – En artikel i Kristianstadsbladet den 29 april 2011. – Remissvar inför reviderat RUP, hösten 2011. Skånes jämställdhetsstrategi – Remissvar till Länsstyrelsen i april 2011. Det enda? Finns med när strategin beslutas av Länsstyrelsen och Regionen i december 2011 och februari 2012. – Påverkade skriften ”En skånsk modell för mångfald och tillväxt” genom rundabordssamtal, Länsstyrelsen våren 2011.

9 Aktiviteter och resultat Områdesprogram i Malmö stad. – IKF deltar i referensgruppen för Arbete och Tillväxt kopplad till ett Områdesprogrammet för Holma/Kroksbäck. – Resulterat i deltagande i rektorsmöte för vuxenutbildningen i Malmö den 18/4. – Samarbete mellan Hyllie stadsdelsförvaltning och IKF. Nytt ESF-projekt och jämställdhetsintegrering. Genomföra en aktivitet tillsammans med det regionala integrationsrådet. – Två representanter deltar från IKF. – Ansvariga tjänstemän och politiker deltar i integrationsrådet. Vara med i styrelsen för Malmö mot Diskriminering och sätta fokus på köns- och etnisk diskriminering och diskriminering på arbetsmarknaden. – IKF var med och startade Malmö mot diskriminering 2010 och deltar i styrelsearbetet. Organisera möten för affärsnätverket för kvinnor och män på chefsposition som är/varit mentorer. – Den 30 mars 2011 med tema verksamhetsstyrning och mångfald på revisionsbyrån Ernst & Young tillsammans med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. – Den 24 november 2011 nätverksmöte, inspiration om mångfald.

10 Aktiviteter och resultat Att skriva fram nya projekt som främjar attitydförändringar hos chefer och inträdet på arbetsmarknaden för kvinnor som står utanför arbetsmarknaden. – Två nya mentorsprogram beviljade ERUF, Region Skåne, Ungdomsstyrelsen och Malmö stad. – Mentorskap som metod. – ESF-ansökan om strategisk mångfald med Stena Fastigheter, Merit utbildning AB, NK DataCenter AB, Försäkringskassan Malmö stad och Helsingborgs stad. Starta aktivitet eller projekt tillsammans med andra organisationer i Norden. – Ett Interreg projekt tillsammans med Region Skåne och Foreningen Nydansker i Köpenhamn startade den 1 sept 2011. Börja samarbeta med ännu en kvinnoorganisation i St. Petersburg. – I april 2011 besöktes IKF av tjänstemän från Nordiska ministerrådet från Köpenhamn och Sankt Petersburg och fick information om möjliga samarbetspartners bland NGOs i St Petersburg.


Ladda ner ppt "Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)"

Liknande presentationer


Google-annonser