Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Det kommunala uppdraget! 2 Verksamhetsidé för SKL En fråga om demokrati. SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Det kommunala uppdraget! 2 Verksamhetsidé för SKL En fråga om demokrati. SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting."— Presentationens avskrift:

1 1 Det kommunala uppdraget! lena.svensson@skl.se

2 2 Verksamhetsidé för SKL En fråga om demokrati. SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. Vårt uppdrag är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Visionen är att utveckla välfärden. Det är en fråga om demokrati.

3 3 Förbundens medlemmar -samtliga 290 kommuner -samtliga 18 landsting -Region Skåne -Västra Götalandsregionen

4 4 En fråga om demokrati – inriktning 2007 – 2011 SKL ska stödja medlemmarna i arbetet med att utveckla nya samverkans- och uppdragsformer med en mångfald av utförare – utan att ge avkall på helhetsansvaret för beslut, uppföljning, kontroll och granskning.

5 5 Grundläggande uppgift för kommuner och landsting Utveckla och upprätthålla ett väl fungerande lokalsamhälle Effektivt resursutnyttjande Tillhandahålla välfärdstjänster – obligatoriska och frivilliga områden

6 6 Kommunerna är enligt lag ansvariga för: -Barnomsorg och förskola -Biblioteksverksamhet -Individ- och familjeomsorg -Krisberedskap -Kollektivtrafik -Miljö- och hälsoskydd -Renhållning och avfallshantering -Räddningstjänst -Skola -Stadsplanering och byggande -Vatten och avlopp -Vård och omsorg av äldre och funktionshindrade -Färdtjänst

7 7 Kommunerna arbetar med följande områden på frivillig basis: - Fritidsverksamhet -Kultur -Bostäder - Energi och andra tekniska verksamheter - Sysselsättnings- och näringslivsfrågor

8 8 Landstingen är enligt lag ansvariga för: - Hälso- och sjukvård - Tandvård för barn och ungdomar upp till 20 års ålder … och arbetar med följande områden på frivillig basis: -Kultur -Utbildning -Turism -Regional utveckling

9 9 Kommunallagen - allmänna befogenheter allmänt intresse området medlemmarna Likabehandlingsprincipen

10 10 Kommunallagen - Särskilt om näringsverksamhet m.m Får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget. Får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det.

11 11 Kommunallagen 3 kap. 16 § Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening, en stiftelse eller en enskild individ. Myndighetsutövning får endast överlämnas endast om det finns stöd för det i lag.

12 12 Tillförsäkra sig enligt krav i kommunallagen: Möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten Information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i hur angelägenheterna utförs Se till att verksamheten bedrivs enligt mål, riktlinjer och föreskrifter Den interna kontrollen är tillräcklig Verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt

13 13 Drivkrafter Ökad effektivitet Öka den egna produktionens kostnadsmedvetande Möjlighet till jämförelse/referensbild Stimulera verksamhetsutveckling Stimulera till utveckling av den egna verksamheten Stimulera företagsutveckling /nyetablering Mångfald Ökade valmöjligheter för kommuninnevånarna Ökade valmöjligheter för de anställda

14 14 Hur får man ihop helheten? MÅL, BUDGET, VISION, VÄRDEGRUND, POLICY Konkurrensprogram/policy för alternativ drift Kvalitetskrav Uppföljning och utvärdering Redovisning av kvalitet och resultat Revision ÅRSREDOVISNING egen regi bolagentreprenadervalfrihetbidrag

15 15 Struktur Kultur Värderingar Relationer Attityder Det informella Organisation Styrsystem Traditioner Samspel

16 16 Framgång vid alternativ drift : Satsa på en bred politisk förankring Vara tydlig med vad ni vill åstadkomma Följ upp och kontrollera verksamheten God beställar– och upphandlingskompetens Konkurrensneutralitet Ha beredskap för att möta oro Medborgar- och brukarperspektiv Marknadskunskap Vinna/vinna – perspektiv Utmaning att garantera medborgarna god kvalitet och samtidigt ge förutsättningar för innovation och nytänkande


Ladda ner ppt "1 Det kommunala uppdraget! 2 Verksamhetsidé för SKL En fråga om demokrati. SKL är en arbetsgivarorganisation för kommuner och landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser