Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Asyl- och flyktingsituationen Ove Ledin, SKL, Avdelningen för vård och omsorg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Asyl- och flyktingsituationen Ove Ledin, SKL, Avdelningen för vård och omsorg"— Presentationens avskrift:

1 Asyl- och flyktingsituationen Ove Ledin, SKL, Avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se ove.ledin@skl.se

2 Vi kom över havet… 2015  Eurostat: drygt 1,2 miljoner asylsökande i EU 2016  IOM: ca 153 000 har kommit över havet till Grekland och Italien t o m 14/3 - 13 ggr fler än 2015  48 % kommer från Syrien  Andelen kvinnor och barn ökar, mer än en tredjedel är barn

3 “We need more Europe in our Union. We need more Union in our Union.”  Omfördelning inom EU: 885 av 160 000 har omfördelats  Västra Balkanrutten (Makedonien, Serbien, Kroatien, Slovakien) helt stängd sen 8 mars  Nato patrullerar Egeiska havet

4 “Vi måste bryta sambandet mellan att stiga ombord på en båt och att få bosättning i Europa.” Uttalande från EU:s stats- och regeringschefer 8 mars  Preliminär uppgörelse med Turkiet: Återsända alla irreguljära migranter från de grekiska öarna, på EU:s bekostnad För varje syrier som återtas av Turkiet ska en annan syrier vidarebosättas från Turkiet till EU Påskynda utbetalning av 3 miljarder euro samt besluta om ytterligare finansiering Ge ytterligare stöd till Grekland för förvaltning av de yttre gränserna (Frontex, Europol)

5 Du nygamla, du fria…  2015: ca 163 000 asylsökande, varav 35 369 ensamkommande.  Syrien, Afghanistan, Irak – ca 70 %. Ensamkommande – ca 66 % från Afghanistan  Av det totala antalet asylsökande är ca 70 % män/pojkar, ca 43 % barn. Endast ca 1 500 personer över 64 år. 74 % är mellan 13-44 år.  Bland ensamkommande är 92 % pojkar, ca 43 % 13-15 år, ca 50 % 16-17 år.  Bifallsandelen 2015: 55 % (77 % exkl Dublinärenden), ekb 66 % (88 % exkl Dublinärenden)

6 Regeringsförslag ”…för att skapa andrum…”  ID-kontroller från 4 januari och 6 månader framöver  Den svenska lagstiftningen anpassas till minikrav enligt internationella konventioner och EU-rätten under 3 år:  Tidsbegränsade uppehållstillstånd  Begränsad rätt till anhöriginvandring  Skärpta försörjningskrav  Promemoria på remiss – SKL:s yttrande PromemoriaSKL:s yttrande  Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända  Lagliga vägar för att söka asyl i EU Lagliga vägar för att söka asyl i EU  Ny tvångslag för kommuner att ta emot nyanlända 1 mars 2016 Ny tvångslag för kommuner att ta emot nyanlända 1 mars 2016

7 Förvänta sig det oväntade, förutsäga det oförutsägbara  Prognos för 2016: - 70 000-140 000, varav 12 000-27 000 ekb - Huvudscenario: 100 000, 18 000 ekb  2016 t o m 14/3: - 8 022 asylsökande - 42 % barn, 40 % kvinnor/flickor - 886 ekb, 13 % flickor  Handläggningstiderna kommer framöver att vara så långa att många kommer att hinna fylla 18 år (317 dagar hittills under 2016)

8 Våra nya grannar och kollegor…?  Ca 178 000 inskrivna i asylsystemet, ca 96 000 i anläggningsboenden – många undermåliga och tidsbegränsade, Migrationsverket behöver drygt 20 000 platser våren 2016 för mer långvariga boenden.  Länstal kommunplacering2016: 21 700 - totalt behov inklusive ebo 63 000.  Boverkets prognos innan aktuella läget: 76 000 bostäder årligen i Sverige fram till år 2020, totalt 700 000 till 2025  Ca 893 000 hushåll (1 256 000 individer) klarar inte ”inkomstkraven” för att efterfråga bostad efter behov på ordinarie bostadsmarknad (2012) – 14 % av befolkningen  Det tar 7–10 år från mottagande tills att hälften av de nyanlända är etablerade på arbetsmarknaden. För män tar det 3–7 år medan det tar 9–11 år för kvinnor.  Andelen obehöriga till gymnasiet ökade från 10,6 till 14,3 procent 2006-2015. Elever som invandrat efter ordinarie skolstart har försämrat sin gymnasiebehörighet från 37 procent obehöriga till 50 procent obehöriga. Ca 85 procent av ökningen av andelen obehöriga sedan 2006 beror på elever som invandrat efter ordinarie skolstart, framförallt på grund av att de ökat som andel av alla elever men också genom att de försämrat sina resultat jämfört med övriga elevgrupper.

9 Ensamkommande barn och unga elisabeth.melin@skl.se 16 mars 2016

10 ”Lätt att bli fartblind…..”

11 Aktuell statistik  Ca 35 369 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige 2015  Prognos för 2016 är 12 000 – 27 000 ekb huvudscenario 18 000 Osäkra siffror gör det svårplanerat!  Nästan 10 000 ensamkommande barn anvisades i steg 1- anknytning.  Steg 1 – behöver räknas in i fördelningen av de totala antalet anvisningar  Totalt 823 (1 mars)  2016 637 januari månad  2015 534  2014 300  2013 265  2012 230

12 HVB hem för ensamkommande  Totalt 1294 HVB hem för ekb med 21 996 platser (8 mars)  77 % i kommunal regi  Sammanlagt har det tillkommit 5655 platser bara i år!  50 nya HVB hem öppnas nu varje veckan  Nya föreskrifter och allmänna råd i april 2016 (ute på remiss, SoS pressmeddelande hösten 2016)

13 Trög start för stödboende -1 jan 2016  27 kommunala stödboenden startat i år  46 ansökningar till IVO från privata företag  SoS Meddelandeblad klart  Föreskrifter och allmänna råd i april 2016 (remiss)  Stödboende måste få räknas in i kommunens överenskommelse om platser för ensamkommande barn  Socialstyrelsen uppdrag att utvärdera stödboende (del 30 nov 2016, slutredovisas 31 mars 2019

14 Migrationsverket- Utvärdering av anvisningsprinciperna för ensamkommande  Varje anvisning i steg 1 ska ge motsvarande kompensation i steg 4 för den aktuella kommunen  Utreda och definiera begreppet närstående  Verksgemensam standard och process för anvisning på anknytning  Ny modell för fördelningen – ersätta fördelningstal med kvoter. Ta fram en jämnare fördelning, ett mer lokalt anpassat fördelningstal  Förtydliga länsstyrelsernas uppdrag  Säkerställa att e-tjänsten Melker blir tillgänglig för kommunerna  Översyn av anvisningsprocessen för att minska antalet dagar i ankomstkommunen  Undantagsbeslut från steg 4 bör hanteras regionalt- länsstyrelsen

15 Ny anvisningsmodell 1 april 2016  Regeringen ger Migrationsverket i uppdrag att ta fram en ny anvisningsmodell för ensamkommande barn och unga  Vissa kommuner har fått ta ett oproportionerligt stort ansvar  En jämnare och mer förutsägbar fördelning  Modellen ska bygga på att samtliga kommuner tilldelas en andel av det totala antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige  Nya anvisningsmodell kommer ha ett golv (1 promille av 18 000) för varje kommun  Där även anknytningsanvisningar ska ingå (steg 1 ska vara undantag)

16 SKL synpunkter  SKL anser att en anvisning på anknytning ska ingå till 100 procent i kommunens totala antal anvisningar  Migrationsverket ska utreda och definierat innebörden av propositionens ”släkt eller andra nära anhöriga/närstående ” samt ta fram verksgemensam tillämpning av denna tolkning  SKL anser att de variabler (andelen) som är aktuella idag kvarstår  Utvärderas under året

17 Nya schabloner- BP 2016  Syfte- förutsättningsbart, förenkla administration, regelverk och förbättra planeringsförutsättningarna för kommunerna  Pågående diskussioner med arbetsmarknads/justitiedepartementet  Faktisk kostnad för extra vård krävande placeringar enligt SoL och LVU  Stödboende ingå i överenskommelserna  Beredskapsplatser/avvecklingskostnader för ankomstkommunerna (idag som extraordinära kostnader)  Kommer en formell remiss om ca 2-3 veckor  Träda i kraft 1 jan. 2017

18 SiS uppdrag- förutsättningar för 1000 platser i stödboende och HVB hem  God beredskap att ta emot barn och ungdomar (16-20 år) i en akut situation  Differentierad vård- och behandling  SiS utökat uppdrag kan bedriva HVB hem på olika platser i landet. Särskiljs från ordinarie verksamhet  Tveksamt med stödboende  Stora utmaningen rör upphandling och konkurrensrätt  Beräkningar av avgifter- 800-1400 kr/dygn stödboende/minst 2000 kr/dygn HVB hem

19 Regeringen vill öka åldersbedömningarna  Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att öka åldersbedömningarna -se till att vi har ett fungerande och rättssäkert system med åldersbedömning  I uppdraget ingår även att införa medicinska ålderskontroller  Vuxna som bor på HVB-hem tillsammans med barn  ”I de fall den gode mannen (eller blivande god man) liksom personal på boendet och socialtjänsten finner det uppenbart att den unge är betydligt äldre än 18 år och inte borde bo i ett HVB-hem eller familjehem där betydligt yngre barn är placerade, kan bestämmelsen i 10 kap. 2 § OSL användas av kommunen för att lämna uppgifter till Migrationsverket. Kommunens möjligheter att tillhandahålla platser till barn begränsas ju om vuxna personer upptar platser på boenden/i familjehem. Ett uppgiftslämnande borde därför kunna ses som nödvändigt för att kommunen ska kunna fullgöra sin verksamhet, särskilt med beaktande av den aktuella situationen med det stora inflödet av barn”.

20 SKL:s egeninitierade arbete  Webbsändningar med aktuellt 17/3, 22/4  Arbete pågår kring både hälsoundersökningar och vaccin tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsinstitutet  NSKs (Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten) Programråd för mottagande av ensamkommande barn  SKL kommer att ta fram analysunderlag angående följderna, på kort och lång sikt, för socialtjänsten, psykiatrin, tandvården och övrig hälso- och sjukvård, troligtvis för hela mottagandet

21 E –tjänst FamiljehemSverige.se  Ökat antal av ensamkommande barn och unga- många vill göra en insats  Genomförs inom ramen för projektet Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting våren 2016  Att underlätta och säkerställa kommunens arbete med prioritering av inkommande ansökningar till att bli familjehem  FamiljehemSverige är en nationell e-tjänst med självtest för att ge en tydligare uppfattning om vad det innebär att vara familjehem. Webbaserat stöd för initial bedömning av familjehem(BRA fam)

22 Utmaningar…  Osäkra prognoser gör det svårplanerat!  Barn mår dåligt av ovissheten i långa handläggningstider för asyl (TUT, anhöriga inte kan komma)  Problem att hitta boenden/lokaler  Problem att rekrytera boendepersonal, socialsekreterare (myndighetsutövning BoU), lärare, god man etc.  För hög arbetsbelastning för befintlig personal speciellt socialtjänsten  Svårt hinna utreda och följa upp enl. SoL  Ankomstkommunerna tar ett stort ansvar när inströmningen är stor. Beredskaps och avvecklingskostnader  Många anvisade på anknytning(svaga). Tydliggör begreppet närstående  Tvingas placera i annan kommun -höga kostnader. Flera kommuner tar nu hem barnen och startar upp utredningar. Fördelningstalen för 2016 är för höga  Ca 60 kommuner har nu anmält sig själva enligt lex Sarah - de klarar inte längre av att ta emot ensamkommande barn på ett tryggt och rättssäkert sätt  Kommunens möjligheter att tillhandahålla platser till barn begränsas ju om vuxna personer upptar platser på boenden- fler säkra åldersbedömningar


Ladda ner ppt "Asyl- och flyktingsituationen Ove Ledin, SKL, Avdelningen för vård och omsorg"

Liknande presentationer


Google-annonser