Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA TILL MYGGANS FÖRÄLDRAMÖTE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA TILL MYGGANS FÖRÄLDRAMÖTE"— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA TILL MYGGANS FÖRÄLDRAMÖTE

2 Förskolan och dess styrdokument
Våra styrdokument - Skollag - Läroplan - Barnkonventionen - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

3 Utvecklingsområden Utveckling och lärande
Barns inflytande och delaktighet Alla barns rätt till stöd

4 Myggans verksamhet Vi är en avdelning som arbetar med utomhuspedagogik. Vilket innebär att det vi kan göra inomhus på avdelningen, det kan vi även göra utomhus. På Myggan utgår vi från barnens intressen och vi tycker det är viktigt med barnens inflytande över verksamheten.

5 UTOMHUSPEDAGOGIK Naturen erbjuder barnen att uppleva spännande saker varje dag, naturen är som en levande lärobok. Att vistas mycket utomhus ökar hälsan hos barnen, de blir piggare, gladare, lugnare och motoriken utvecklas. Smittspridningen av sjukdomar minskar. (Man blir exempelvis inte förkyld av att vara ute när det är kallt utan man blir förkyld av ett virus som sprids mellan människor) Barnen hamnar mer sällan i konflikter för utomhusmiljön erbjuder stora ytor och där finns möjlighet för alla att utforska sina lekar. Ljudnivån blir lägre och stressfaktorer som exempelvis trånga utrymmen tas bort. Leken blir mer fantasifull och varierande för barnen vistas i olika spännande miljöer där barnen utforskar, utmanas och inspireras till utveckling och lärande. (Lättman-Masch, Wejdmark 2007)

6 Forskning visar att vi kommer ihåg: 10% av det vi läser
Vi lägger stor vikt vid att alla barn ska få värdefulla upplevelser under deras dagar på Myggan. Forskning visar att vi kommer ihåg: 10% av det vi läser 20% av det vi hör 30% av det vi ser 50% av det vi hör och ser 70% av det vi diskuterar 80% av det vi upplever och 90% av det vi lär ut till andra (William Glasser)

7 VÅRA CYKLAR Temalekplatser
Parkerna i Malmö: Pildammarna, Kungsparken etc. Naturområden Museer Stranden Bibliotek

8 Vad gör vi annars? Vi går även på promenader i vårt område, Stolpalösa, ”Skogsdungen” , Sofieholmsparken och Stora backen etc. Skapar med olika material Språk Matematik Experiment/Naturvetenskap/Teknik Arbetar med Ipads Barnens egna lekar (samarbete, språk, fantasi, sociala relationer och motorik) Gymnastik Bygg/Konstruktion

9 Barnen samarbetar på många olika sätt under
SAMARBETE Barnen samarbetar på många olika sätt under hela dagen på Myggan. ”utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar” ”förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra” Lpfö98/10

10 MATEMATIK Matematik finns överallt i vardagen och innefattar räkning,
antal, former, mönster, mätning och sortering etc, vilket barnen får ta del av varje dag på förskolan. ”utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras probleminställningar” ”utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning” Lpfö98/10

11 NATURVETENSKAP/TEKNIK
På Myggan experimenterar vi ofta och gärna inom de olika naturvetenskaperna. ”utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap” ”utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” Lpfö98/10

12 MILJÖ På Myggan värnar vi om miljön! Vi har Håll Sverige Rents miljöcertifiering Grön Flagg. ”förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp” ”respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö” Lpfö98/10

13 SPRÅK ”utvecklar sin identitet och känner trygghet i den”
”utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” ”stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” Lpfö98/10

14 BARNS INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET
På myggan strävar vi efter att barnen utvecklas till självständiga individer och tar ansvar. Även att de ska få ha inflytande över sin vardag på förskolan. När det är barnråd får barnen möjlighet att uttrycka sina tankar, både positiva och negativa och framföra önskemål. “utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” “utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande” “utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler” Lpfö98/10

15 Här på Myggan värnar vi om att barnen ska vara trygga, lekfulla, delaktiga och framför allt ha roligt!


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA TILL MYGGANS FÖRÄLDRAMÖTE"

Liknande presentationer


Google-annonser