Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statusuppdatering till Socialdepartementet 3 februari Förstudie – Förstärkt hälsa hos nyanlända och asylsökande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statusuppdatering till Socialdepartementet 3 februari Förstudie – Förstärkt hälsa hos nyanlända och asylsökande."— Presentationens avskrift:

1 Statusuppdatering till Socialdepartementet 3 februari Förstudie – Förstärkt hälsa hos nyanlända och asylsökande

2 Målsättningar och syfte för gemensam förstudie kring förstärkt hälsa hos nyanlända Förstudie för att förbättra hälsan hos nyanlända och asylsökande Landstinget i Värmland är pilotlandsting Uppdrag Målsättning Syfte Tillsammans utveckla och testa arbetssätt och verktyg – öka genomförandegraden av hälsoundersökningar – skalbara insatser för att möta psykisk ohälsa Ska kunna spridas nationellt efter förstudiens slut Skapa bättre förutsättningar för tidiga och förebyggande insatser för de som behöver Öka transkulturell kompetens i specialistvården och tillgång till traumaverksamheter ARBETSMATERIAL 1

3 Förstudien har förstärkt bilden av att utmaningarna kring att möta ohälsa hos nyanlända och asylsökande är stora 160 000 personer har sökt asyl under 2015 – 100% har behov av basinformation om vården – Ca 60-90% har inte erbjudits hälsoundersökning – Ca 30% har lindrig psykisk ohälsa med behov av insatser – Ytterligare ett stort antal uppskattas ha svår psykisk ohälsa med behov av traumavård Mer än 30 procent av asylsökande uppskattas ha psykisk ohälsa Utmaningen handlar om att erbjuda insatser i tillräcklig skala Stort behov av att öka kapaciteten och inkludera psykisk ohälsa vid hälsoundersökningar Behov av att utveckla nya insatser och utöka tillgänglighet till insatser vid psykisk ohälsa: – Lindrigare: utveckla och sprida skalbara stabiliserande insatser – Svårare: öka transkulturell kompetens och strategi för hantering av begränsad tillgång till traumavård

4 När förstudien avslutas 31 mars 2016 levereras fyra slutprodukter 3 Nulägesbeskrivning av utmaningar Beskrivning av utvecklade insatser och arbetssätt Beskrivning av vilka delar i förstudien som kan implementeras och på hur detta kan genomföras Slutrapport till Socialdepartementet med plan för nationell utrullning 4 Teknisk plattform för uppföljning och produktionsplanering Integrerad med nationella plattformen Väntetider i Vården Redo för nationell anslutning 2016 2 Skalbara insatser redo för nationell utrullning 1 Teknisk plattform för att dela och sprida goda exempel och arbetssätt www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda 3 ARBETSMATERIAL

5 Inom förstudien ingår utveckling och utvärdering av sju insatser med nationellt skalbara slutprodukter Inget specifikt behov (insatser till alla) Behov av psykosocialt stöd, lindrigare tillstånd Behov av specialiserad vård Individens behovInsatser inom förstudien A. Telefonlinje handledning B. Traumaspec. utbildning C. Hälsostöd D. Första linjen E. Hälsounder- sökningar G. Bas- utbildning F. Hälso- information 1 ARBETSMATERIAL 4

6 Beskrivning – insats A-D 5 Möjliggöra tidigare insatser vid trauma och psykisk ohälsa genom ökad kompetens hos personal Insats A. Telefonlinje handledning C. HälsostödB. Traumaspec. utbildning D. Första linjen Syfte Vårdpersonal (psykiatri, primärvård, bhv, asylsjuksköterskor m.fl.) samt boendepersonal Målgrupp Telefonlinje för handledning kring enskilda patientfall eller allmänt inom psykisk ohälsa eller transkulturella frågor. Bemannad med specialist. Beskrivning Utvärderat koncept för telefonhandledning med tillhörande instruktioner Slutprodukter 31/3 Stärka kompetensen inom psykiatrin kring trauma och transkulturell psykiatri Personal inom öppenpsykiatri och barnpsykiatri Webbutbildning inom: – Förstärkt kulturkompetens – Traumabehandling – Transkulturell psykiatri Webbutbildning för självstudier Ge stöd vid lindrig psykisk ohälsa genom ny skalbar intervention Asylsökande och nyanlända vuxna Kan ev. anpassas till barn och unga Intervention med fokus på egenvård, migrationsstress, lindrig depression och trauma Erbjuds som gruppbehandling eller som självstudier online Mall för enkel identifiering av psykisk ohälsa Ny intervention (inklusive filmer, övningar etc.) för grupper och/eller självstudier Stärka kompetens i första linjen gällande att identifiera psykisk ohälsa och ge viss behandling Personal inom första linjen för barn, unga och vuxna Webbutbildning inom: – Förstärkt kulturkompetens – Identifiering av psykisk ohälsa – Stöd vid lindrig psykisk ohälsa Webbutbildning för självstudier 1 ARBETSMATERIAL

7 Beskrivning – insats E-G 6 Insats E. Hälsounder- sökningar G. Bas- utbildning F. Hälso- information SyfteMålgruppBeskrivningSlutprodukter 31/3 Öka genomförandegrad (mål 100%) och kvalitet (bl.a. inkludera psykisk hälsa i ökad utsträckning) Personal som genomför och administrerar hälsoundersökningar Nya arbetssätt för att öka genomförandegraden genom bland annat administrativt stöd, förändrade kallelser och förenklade mallar Utvärderade arbetssätt med instruktioner Förenklade mallar och rutiner Framgångsexempel från olika delar i landet Förbättra vårdsökandemönster genom ökad kunskap om svensk hälso- och sjukvård Asylsökande och nyanlända Strukturerat informationskoncept med informationsträffar samt bildbaserad och lättförståelig information om svensk hälso- och sjukvård, hur man söker vård, barn och vuxnas rättigheter Underlag för informationsträffar Affisch till boenden Informationsblad för utskick eller spridning online Stärka förmågan att identifiera psykisk ohälsa och öka transkulturell förståelse Personal som återkommande arbetar med asylsökande och nyanlända (inom vård, kommun, ideell sektor) Webbutbildning inom – Basal transkulturell förståelse – Identifiering av psykisk ohälsa Webbutbildning för självstudier 1 ARBETSMATERIAL

8 Översikt över nyanländas förväntade vårdbehov och möjliga insatser – fokus på psykisk hälsa Vård som inte kan anstå för vuxna samt vård efter behov till barn Stress och trauma orsakat av krig och flykt Stress och oro i samband med asylprocess Psykiskt mående Vård som fått vänta eller av behov som yttrar sig senare Sämre Bättre Exempel på övriga aktuella vårdinsatser (varav vissa stöttas inom förstudien) Insatser som utvecklas och testas inom förstudien Hälso- information Sannolikt viktiga områden Akut vård (inklusive psykiatri, särskilt BUP) Vård som förebygger allvarligare tillstånd (inkl. psykiatri) Receptförskrivning inom förmånen Vård inom reproduktiv hälsa Sannolikt viktiga områden för vuxna ‐ Psykiatri inkl. traumavård ‐ Mer omfattande utredning och beh. av kroniska sjukdomar, t.ex. KOL, diabetes och hjärtsjukdom ‐ Tex. ortopediska tillstånd, ögon ‐ Tandvård Hälsostöd Hälsounder- sökning Psykisk ohälsa relaterat till integration samt tidigare upplevelser Insatser inom psykisk hälsa för vuxna samt barn och unga – direkta och indirekta insatser: AsylansökanUppehållstillstånd Telefonlinje handledning Traumaspec. utbildning Första linjen Bas- utbildning 1 ARBETSMATERIAL 7

9 Teknisk plattform för uppföljning och produktionsplanering (integrerad i Väntetider i Vården) 8 Nu produceras hälsoundersökningar i samma takt som inflödet av asylsökande. Ackumulerat behov: 5 936 Hälsoundersökningar ILLUSTRATIVT EXEMPEL Syftet är att stötta verksamhetschefer och asylsamordnare med en överblick över vårdbehov och produktion av insatser för nyanlända och asylsökande – Kartlägga befintlig kapacitet – Ge en aggregerad överblick över produktion i relation till behoven av insatser – Ge stöd att utveckla en praktisk och konkret handlingsplan Integreras tekniskt med landstingens befintliga uppföljning till den nationella plattformen Väntetider i Vården 2 Illustrativt exempel på vy från plattformen:

10 På www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda samlas goda exempel på insatser från hela landetwww.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda 3 ARBETSMATERIAL 9


Ladda ner ppt "Statusuppdatering till Socialdepartementet 3 februari Förstudie – Förstärkt hälsa hos nyanlända och asylsökande."

Liknande presentationer


Google-annonser