Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krav inom Sterilteknisk verksamhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krav inom Sterilteknisk verksamhet"— Presentationens avskrift:

1 Krav inom Sterilteknisk verksamhet
Birte Oskarsson Enhetschef Steriltekniska enheten SUS

2 VEM ÄR JAG? Birte Oskarsson
Enhetschef på Steriltekniska enheten SUS Malmö Lund Ordförande i TK 349 rengöring, desinfektion och sterilisering på SIS Har varit ordf för steriltekniska föreningen och Vice President i WFHSS

3

4 Antikens instrument

5 London 1666

6 Regelverk Ansvar Brukare -Diskdesinfektor -Autoklav -Förpackningar -Förråd -Transport

7 Metoder för rengöring desinficering och sterilisering
Tillverkaren skall ge er information Tillverkaren skall följa SS EN ISO 17664

8 Check Lista för Omhändertagande av Medicintekniska Instrument enligt EN ISO 17664:2004
Andra rekommenderade desinfektionsmedel Med bevisad effekt Ja Nej Tillbehör som behövs för omhändertagande? Om ja, förklara _____________________________________ Speciella krav för att packa enheten Om ja, beskriv Ångsterilisering möjlig Ja Nej Tillåten steriliseringstemperatur 121°C °C Lågtemperatur sterilisering möjlig? Finns reservdelar att tillgå? Om ja, ange leveranstid: Leverans av förbrukningsartiklar möjlig? Produkten godkänd för resterilisering Om ja, kommentera Ja Nej Datum, Tillverkarens underskrift Datum, Användarens underskrift Vid egentillverkning/resterilisering av engångs- produkter som innefattas av SOSFS2008:1: krävs verksamhetschefens underskrift Datum och Verksamhetschefs underskrift

9 Steril - instrument Höggradigt rent - gastroscop Rent - blt.manschett, stetoscop

10 Under en nagel finns bakterier så många som Sveriges befolkning
Under en ring finns bakterier så många som Europas befolkning Under ett trasigt nagelband finns bakterier så många som hela jordens befolkning

11 Ringar, armband eller armbandsur får inte användas
Ringar, armband eller armbandsur får inte användas. Dessa samlar mikroorganismer och förhindrar adekvat handhygien. Håll naglarna korta och använd inte konstgjorda naglar eller nagellack. Använd vid behov handbalsam för att förebygga torra och nariga händer.

12 Handskar

13 Lokaler

14 SS EN ISO Disk- och spoldesinfektorer - Del 1: Allmänna krav, definitioner och provningsmetoder SS EN ISO Disk- och spoldesinfektorer - Del 2: Krav och provningsmetoder för disk- och spoldesinfektorer med värmedesinfektion av kirurgiska instrument, anestesiutrustning, kärl, skålar, utensilier, glasvaror etc. SS EN ISO Sterilisering av medicintekniska produkter - Disk- och spoldesinfektorer - Del 5: Provnedsmutsning och metoder för att visa rengöringseffektivitet

15 Allmänna krav registrering av desinfektionstemperatur och -tid.
A0-värde på minst 600

16 Diskdesinfektor exempel diskprogram
90° 70° 45° 30 45 15

17 Validering ny maskin omflyttning
reparation som kan påverka rengörings- och/eller desinfektionsfunktioner. installations-, funktions- och processkontroll

18 Installationskontroll IQ
apparaten är korrekt märkt erforderlig dokumentation har erhållits  bestämmelser för elektrisk- och mekanisk säkerhet har uppfyllts apparaten kopplats till erforderliga vattenledningar, avlopp och ventilation det inte förekommer elektromagnetisk interferens till eller från närbelägen apparatur de rengörings- och desinfektionsprocesser som apparaten är programmerad för överensstämmer med de i beställningen specificerade. beskickningsutrustning och eventuella insatser överensstämmer med beställningen kommunikation till dokumentations-/lagringssystem fungerar, om ett sådant är ett krav instruktion/utbildning till/av personal genomförs enligt beställningen.

19 Funktionskontroll OQ prövas rengöringsförmågan på typlaster med tester enligt köparens val rekommenderas temperaturmätningar på typlast Man bör minst använda st mätpunkter, varav en eller flera inne i lumen på rörformade instrument   prövas noggrannheten och reproducerbarheten i doseringen av processkemikalier prövas larmfunktionen för otillräcklig kemikaliemängd i behållaren bör apparatens mekaniska funktioner provas torkfunktion ska kontrolleras.

20 Processkontroll PQ prövas rengöringsförmågan upprepade gånger genom en noggrann okulär besiktning av godset kompletteras provningen med någon av de tre kemiska mätmetoder för kvarvarande proteinrester som anges i standarden om godset bedöms synligt rent utförs temperaturmätning upprepade gånger på lasten samt kammarväggar. minst st mätpunkter bör användas beroende på lastsammansättning och antal lastplan bör restmängder av processkemikalier mätas på gods efter rengöring och sköljning, så att inte skadliga mängder kvarstår på godset torkfunktion kontrolleras genom inspektion av referenslasten

21 Smutstest Blod från levande friska kor

22 Ninhydrinmetoden biuretmetoden OPA-metoden

23 Upprepad processkontroll UPQ
avvikelser eller brister antecknade i loggbok samt personalens uppdatering om hand­havan­det gås igenom, prövas rengöringsförmågan enligt vald provningsmetod och med en av de kemiska mätmetoderna för kvarvarande proteinrester.   kontrolleras doseringen av processkemikalier och att det är rätt val av kemikalier utförs temperaturmätningar. Antalet temperaturmätpunkter på lasten samt vid den oberoende givaren bör utgöras av minst 4-7 punkter beroende på lastsammansättningen torkfunktion kontrolleras kontrolleras att förebyggande underhåll utförts

24 Förebyggande underhåll FU
Skall göras minst en gång per år

25 Dagliga och regelbundna kontroller
visuell kontroll av kammare, lucka, avlopp och dörrpackning samt rengöring (avkalkning) vid behov, kontroll att spolarmar kan rotera, är rätt vända och att samtliga spolhål är öppna, visuell kontroll av insats samt rengöring vid behov, kontroll att insatsen dockar ordentligt mot vattenanslutning, kontroll av eventuella munstycken för rörformiga instrument, tömning och rengöring av bottensil.

26 Processanknutna kontroller
godset skall vara rent, desinfektionstemperatur- och tid uppnåtts, bottensil och ev övriga silar töms och rengörs vid behov.

27 Dokumentera Dokumentera inträffade avvikelser/brister i driftsäkerhet i loggbok, datera och signe­ra.

28

29 Lustgas

30 Kontraindikationer har allvarlig astma eller infektioner i övre luftvägarna eller öronen har någon sjukdom som innebär ökad slapphet i musklerna är gravid har en psykos

31

32 Mikroskop

33 Rengöring Behövs: vatten, rengöringsmedel, sprit, mikrofiberduk 1. Skölj ytan med rinnande vatten (<40 °C), använd lite rengöringsmedel vid behov. 2. Använd också sprit for att rengöra optiska komponenter. 3. Torka av de optiska komponenterna med en mikrofiberduk och torka av resten av produkten med en pappersduk. Desinficering Efter desinficeringen ska optiska ytor rengöras noggrant med hjälp av rinnande vatten/dricksvatten och sedan sköljas med avsaltat dricksvatten. Torka produkterna ordentligt före den följande steriliseringen. Instruktionerna ovan är lämpliga för att preparera en produkt för återanvändning. Den som utför prepareringen ansvarar för att önskat resultat uppnås. Innan man avviker från dessa instruktioner bör avvikelsen utvärderas vad gäller effektivitet och eventuella konsekvenser.

34 Regelverk fuktig värme
SS-EN 13060:2004+A2:2010 Sterilisering av medicintekniska produkter - Ångsterilisatorer - Små autoklaver SS-EN ISO 14937:2009 Sterilisering av medicintekniska produkter - Generella krav på steriliseringsmedium samt utveckling, utvärdering och rutinkontroll av steriliseringsprocesser för medicintekniska produkter (ISO 14937:2009) SS-EN ISO :2006. Sterilisering av medicintekniska produkter - Fuktig värme - Del 1: Krav på utveckling, validering och rutinkontroll av steriliseringsprocesser för medicintekniska produkter (ISO/TS :2009). SIS-CEN ISO/TS :2009 Sterilisering av medicintekniska produkter - Fuktig värme - Del 2: Vägledning för tillämpning av ISO (ISO/TS :2009).

35 Regelverk torr värme SS-EN ISO 20857:2013 Sterilisering av medicintekniska produkter - Torr värme - Krav för utveckling, validering och rutinkontroll av steriliseringsprocesser för medicintekniska produkter (ISO 20857:2010)

36 Fuktig värme 121 grader 15 minuter 134 grader 3 minuter Torr värme 160 grader 2 timmar 180 grader 30 minuter.

37 Exempel Processkurva 121 ° C vakuum process Bar ° C 1,5 1,0 0,5 0,0
-0,5 -1,0 120 100 80 60 40 20 = tryck = temperatur

38 Torrsterilisering 160 eller 180 grader
Hålltid Uppvärmningsfas Avsvalningstid

39 IQ installationskontroll betyder att du ska kontrollera att allt är med, är maskinen komplett. att ni har fått med information om hur ni skall sköta maskinen hur den ska rengöras, vilket medel ska jag använda osv.

40 OQ Operations kontroll betyder att man kontrollerar att den fungerar. Fungerar dörren, händer det något när jag trycker på knappen, fungerar larm. Här kontrolleras också parametrarna – temperatur, tid att de ligger inom området för godkänt

41 PQ process kontroll, här kontrollerar man att maskinen kan göra det den är till för. här lastat autoklaven med de saker och på det sätt som det kommer att vara i fortsättningen. Här undersöks att temperatur och tid fungerar med er last i kammaren. I lasten lägger man också in biologiska indikatorer.

42 UPQ och FU UPQ en gång per år FU minst en gång per år

43 Dagliga kontroller Har jag lastat på rätt sätt, har jag lagt rätt på hylla/i korg Efter varje körning innan jag godkänner körningen måste jag läsa av kurvan för att se om den har gått rätt. Kemiska indikatorer ska läsas av. Dokumentera

44 Dokumentera följande:
Datum Har du mer än en autoklav måste du dokumentera vilken det är Vilken process Last, 5 saxar, 10 pincetter osv Temperatur Steriliseringstiden Din signatur

45 Transportförpackning (tfp)
är ett samlande och skyddande emballage under transport av avdelningsförpackningar med samma produktinnehåll. Samförpackning (sfp) är transportemballage för avdelningsförpackningar med olika produktinnehåll men samma renhetsgrad. Avdelningsförpackning (afp) är en samlande och skyddande förpackning för enskilda produktförpackningar av samma slag. Produktförpackning (pfp) är en skyddande förpackning för den enskilda produkten. Förpackningen öppnas omedelbart före produktens tilltänkta användning. Bruten produktförpackning för steril produkt skall ej kunna återförslutas.

46 Endast för engångsbruk
Används före Batch nummer Tillverkningsdatum

47 Hantering av Sterila produkter
Förrådshantering och transporter av sterila produkter ska ske så, att godset bevaras sterilt ända fram till patienten. De föroreningar som finns utanpå en förpackning kan lätt spridas till förpackningens innehåll då den bryts. Förpackningarna skall vara hela, rena och torra.

48 Mottagningskontroll En utsedd ansvarig ska säkerställa att inkommande produkter inte används eller behandlas förrän kontrollen visar att de överensstämmer med uppställda krav. Defekta förpackningar - trasiga, fuktiga, fläckiga, tillknosade etc. – utsorteras, märks och dokumenteras av den som packar upp. Vad som ska ske med dessa avgörs av kvalitetsansvarig, som har produktkännedom och kännedom om den miljö där produkten ska användas. Dokumentation och åtgärd ska anges i lokalt kvalitetssystem.

49 Lagerhållning Medicintekniska produkter med specificerad renhetsgrad ska lagerhållas i överskådligt, avskilt område i lokalen för varukännedomens skull. Produkterna lagras i batchnummerordning och/eller efter tillverkningsdatum så att det äldsta godset utlevereras först, och så att tillräcklig kvarvarande hållbarhetstid efter leverans kan säkerställas. Hållbarhetstid för obruten avdelningsförpackning är den som tillverkaren angivit.

50 Krav på sterilförråd Bakom stängd dörr eller stängda skåpsdörrar
Inte direkt solljus Rumstemperatur Luftfuktighet max 70% lägst 30 % Luftväxlingar Kontroll av CFU

51 Transport Sterilt material som skall transporteras har samma regler som i sterilförrådet

52 RENGÖRING I ett sterilförråd skall golv torkas av varje dag och hyllor torkas av en gång i veckan. Det gäller även hyllorna i ett skåp.

53 Jag Vi Oss Dem Han Hon Alla
Vi måste kritiskt granska oss själva ”validera” det vi gör Infektionskontroll är hela tiden en kedja av kontroller, och vi måste hela tiden utvärdera det vi gör. Med andra ord hjälp varandra att göra rätt så att vi har infektionskontroll.

54 Tack för er uppmärksamhet

55 Referenslista Getinge Sverige AB – Anders Pedersen
Svenska institutet för standardisering, SIS – HB 600 Svenska föreningen för vårdhygien, SFVH – Fyffe


Ladda ner ppt "Krav inom Sterilteknisk verksamhet"

Liknande presentationer


Google-annonser