Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål: ”Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke” Delmål för 2011 - 2015: Minst 59 000 bor på Gotland Gotlänningarnas välstånd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål: ”Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke” Delmål för 2011 - 2015: Minst 59 000 bor på Gotland Gotlänningarnas välstånd."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Mål: ”Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke” Delmål för 2011 - 2015: Minst 59 000 bor på Gotland Gotlänningarnas välstånd ligger i nivå med rikets genomsnitt Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ligger över riksgenomsnittet Miljö- och klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Aktiviteter på nämndnivå Stärka medborgarnas möjlighet till dialog och inflytande Utveckling hemsidor > brukarundersökning Intern/texter kommunikation >Kundtjänst Dagliga kontakten mellan brukare och medarbetare Kulturfrukost, kulturting, kulturråd, ungdomsdialog, informella kontakter, formella möten.. Fördelningsmöten. IDA Främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdomar Kompetensöverföring till föreningsledare Kulturhus/scenkonsthus, Folkhälsoprojekt Spontanidrott, Badhus, Idrottshall, Utomhusarena. Mötesplatser. Folkhälsoprojekt Norrbys rehab trädgård, Hästsportcenter Främja hållbar tillväxt och sysselsättning med särskilda satsningar på kvinnor och ungdomar Satsa på kultur och idrott som viktiga utvecklingsfaktorer Island games. Hästsportcenter Kulturella och kreativa näringar projekt. Arrangemang. Internationella utbyten för unga. Internationella centra. KFF som attraktionsfaktor Öka takten för att ställa om till förnybar energi och effektivisera energianvändning Säkerställa tillgång till och kvalitet på grund och ytvatten Nybyggnation > miljötänk Miljöbil Sopsortering i alla verksamheter – färre papper Stödja både lokala utvecklingsinitiativ och utveckling genom internationalisering Föreningsbidrag. Tre centrumbildningar Nätverk och utbyten internationellt. Främja människors kreativitet genom tex PiP Säkra god planering av bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov 1 %-regeln > öppna mötesplatser Yttrar oss och delta i planprocesser Möjliggöra neutrala arenor för medborgardialog Främja trygghet och säkerhet Medborgardialog, Brukarvänliga låssystem Medverka till trygghetsvandringar Kulturens roll som ifrågasättare i och belysare av samhällsfrågor. Möten främjar trygghet och är förebyggande, Attitydarbete bland unga Höja utbildningsnivån för att möta näringslivets och offentliga sektorns kompetensbehov Verka för ett utökat utbud av eftergymnasial utbildning Programverksamheter bibliotek och ungdomsgårdar, IT. Dialoger med kunden. Samverkar. Stärka varumärket för att bo och leva på Gotland och aktivt använda etableringsstöd för att öka nyinflyttning Nätverka utanför Gotland. Erbjuda intressanta tjänster. Stärka det vi redan gör. Bredda besökssäsongen så att den omfattar hela året Medverka till att få hit och genomföra arrangemang. Synliggöra det rika utbud som vi tillhandahåller året runt Mätningar för att visa måluppfyllelse: 1. Antalet folkbokförda, flyttningsnetto, födelsenetto 2. Medborgarupplevelse (nöjd region- medborgar- inflytande index) 3. Kvinnors inkomster i förhållande till männens, mäns procent av föräldrapenningdagarna 4. Andelen sysselsatta, andelen arbetslösa, andel unga vuxna med försörjningsstöd, andelen långtidssjukskrivna 5. Företagsklimat/-service mätt genom SKL, Svenskt näringsliv med flera 6. Antal nystartade företag 7. BRP/capita 8. Disponibel inkomst 9. Antal färjepassagerare/flygpassagerare och pris färjetrafik (gotlänningar, besökare – nationellt, internationellt) Antalet destinationer (nationellt, internationellt) Kapacitet och turtäthet - färjetrafik 10. Utbildningsnivå, andel godkända i samtliga ämnen i årskurs 9, slutbetyg efter gymnasiet, andelen avhopp, andelen som gått vidare till högre studier 11. Andel boende på landsbygden + åldersstruktur 12. Allmänna kommunikationer på ön 13. Företagande på landsbygden 14. Tillgång till fiberförbindelse till hemmet (FTTH) 15. Antal bostäder utifrån lagakraftvunna detaljplaner Antal beslutade exploateringsavtal som möjliggör bostadsbyggande 16. Upplevelse av trygghet (HPLV, NTU-BRÅ, medborgarundersökning), krishanteringsförmåga (årlig MSB-enkät) 17. Vattenkvalitet (N -utsläpp från avlopp till Ö - sjön, tillgång till bra dricksvatten, skyddet för grundvattentillgångarna) 18. CO2 utsläpp, energitillförsel, förnybar energi (tillförda fossila bränslen, eltillförsel), omfattning - cykling 19. Miljö och klimatarbete - ranking placering 20. Självupplevd hälsa 21. Psykiskt välbefinnande 22. Rökning 23. Riskabel alkoholkonsumtion 24. Övervikt och fetma 25. Klamydiaförekomst 26. Tonårsaborter 27. Antal gästnätter, antal stora möten, antal mötesdeltagare, antal gästnätter koppade till möten (nationellt och internationellt perspektiv) 28. Internationalisering – antal projekt, förfrågningar, samverkanspartners 29. Innovationsindex Resultaten redovisas där så är möjligt könsuppdelat (kvinnor, män, pojkar, flickor) Samhällsutveckling

4 Mål: ”Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta” Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Mätningar för att visa måluppfyllelseMålnivå Det är NKI som ska följas upp år från år och analysen av skillnaderna i resultatet skall kommenteras. Resultaten ska alltid sträva efter att vara så bra som möjligt. B1. Vara lyhörda, flexibla, kompetenta och tillgängliga B.1.1 Brukare upplever att de får tjänster av god kvalitet B.1.2 Brukare upplever att tjänsterna är tillgängliga B.1.1.1 Minst medelvärde 8,0 av 10 i kundupplevelse B.1.2.1 Minst medelvärde 8,0 av 10 i kundupplevelse B2. Marknadsföra och informera om verksamheterna på olika sätt B.2.1 Brukare upplever att de har tillgång till information B.2.1.1. Minst medelvärde 8,0 av 10 i kundupplevelse B3. Skapa förtroende genom positivt bemötande och öppen dialog B.3.1 Brukare upplever att de blir respektfullt bemötta B.3.2 Brukare upplever att de är delaktiga B.3.1.1 Minst medelvärde 8,0 av 10 i kundupplevelse B.3.2.1 Minst medelvärde 8,0 av 10 i kundupplevelse B4. Leverera beslutsunderlag av hög kvalitet och resultat som går att jämföra B.4.1 Andelen politiker och chefer som anser att tjänstemännens beslutsunderlag håller hög kvalitet B.4.1.1 Minst 80% anser att beslutsunderlagen håller hög kvalitet Nämndens verksamheter

5 Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Mätningar för att visa måluppfyllelseMålnivå P1. Ha tydlig politisk styrning av verksamheterna P.1.1 Upprättande av handlingsplaner utifrån styrkortsuppföljningen P 1.2 Upplevelsen av styrningen hos chefer och politiker P1.1.1 Alla avvikelser ska vara upptagna med en åtgärd i handlingsplan P 1.2.1 Minst i nivå med föregående år (kvalitativ) P2. Ha fungerande ärendehantering, processer och rutiner med tydlig ansvarfördelning P 2.1 Andel bidragsärenden som handläggs inom rätt tid P 2.2 Bidragsärendens genomsnittliga genomloppstid P 2.3 Andel bokningssamtal som besvaras inom rätt svarstid P 2.4 Andel mail som besvaras inom rätt tid P 2.5 Andel kunder som direktbokar i självservice P 2.1.1 Målnivån sätts i BÖS P 2.2.1 Minst i nivå med föregående år P 2.3.1 90 % P 2.4.1 90 % P 2.5.1 Minst i nivå med föregående år P3. Samverka med externa med brukaren i centrum P 3.1 Andel arrangemang/aktiviteter i annans regi med stöd av KFF P 3.1.1 Minst i nivå med föregående år P 4. Väl fungerande gränssnitt mot andra förvaltningar P 4.1 Upplevelse hos cheferP 4.1.1 Minst i nivå med föregående år P 5. Erbjuda ett jämställt utbud P 5.1 Andel kvinnor och män som tar del av utbudet P 5.1.1 Minst 40 % av resp. kön, d v s minst fördelning 40/60 mellan könen P 6. Ökat antal brukare P 6.1 Antal brukare P 6.2 Antal brukare per öppettimme P 6.3 Kostnad per brukare och öppettimme P 6.1.1 Minst i nivå med föregående år P 6.2.1 Minst i nivå med föregående år P 6.3.1 Minst i nivå med jämförbara kommuner P 7. Personal med rätt kompetens P 7.1 Andel personal med rätt kompetensP 7.1.1 Relevant nivå sätts efter kartläggning av nuläget Mål: ” Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting”

6 Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Mätningar för att visa måluppfyllelseMålnivå 1. Coachande och ansvarstagande ledarskap MedarbetarundersökningMedarbetarupplevelse. 2. Ha god psykosocial arbetsmiljö och funktionella arbetsplatser MedarbetarundersökningSamordna KFF´s ledning med övriga förvaltningsledningar (kundtjänst). 3. Utveckla medarbetarnas kompetens på alla nivåer MedarbetarundersökningAlla ska ha en individuell kompetensplan, förvaltningen har en samlad kompetensplan. 4. Möjliggöra karriärutveckling både ”uppåt och på bredden” MedarbetarundersökningMedarbetarupplevelse. 5. Säkra likabehandling inom förvaltning Medarbetarundersökning, inkl jämförande statistik ex löner Medarbetarupplevelse. Mål: ”Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar”

7 Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Mätningar för att visa måluppfyllelseMålnivå 1. God ekonomisk hushållning Ekonomisk uppföljning Ekonomisk planering Transparens Budget i balans. 2. Ha realistiska verksamhetsmål och använda tillgängliga anslag effektivt Dialog kommunikation Samsyn mellan mål och medel. 3. Kreativt ekonomisk tänkande AvstämningSkapa alternativa finansieringsformer och samarbeten för verksamheterna; informera om andra möjligheter. 4. Strategisk planering av investeringar Investeringsplan. Mål: ”Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.’’


Ladda ner ppt "Mål: ”Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke” Delmål för 2011 - 2015: Minst 59 000 bor på Gotland Gotlänningarnas välstånd."

Liknande presentationer


Google-annonser