Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. 2 Klarspråksarbete kan förbättra juridiska texter – oavsett om man författar eller översätter Klarspråksarbete kan förbättra juridiska texter – oavsett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. 2 Klarspråksarbete kan förbättra juridiska texter – oavsett om man författar eller översätter Klarspråksarbete kan förbättra juridiska texter – oavsett."— Presentationens avskrift:

1 1

2 2 Klarspråksarbete kan förbättra juridiska texter – oavsett om man författar eller översätter Klarspråksarbete kan förbättra juridiska texter – oavsett om man författar eller översätter Medvetande- och prioriteringsfråga Medvetande- och prioriteringsfråga Klarspråk, flerspråkighet och lagspråk Klarspråk, flerspråkighet och lagspråk

3 3  Unionsdomstolen med kansli samt 27 domarkabinett + 8 generaladvokatskabinett  Tribunalen med kansli samt 27 domarkabinett  Personaldomstolen med kansli samt 7 domarkabinett  Press- och informationsavdelningen  Interna dokument för budget, personalfrågor m.m. Översättningstjänstens uppdragsgivare

4 4  1954 anställda, majoriteten är jurister  927 juristlingvister (47% av samtliga anställda)  25 svenska juristlingvister, 1 avdelningschef, 1 assistent, 2 språkliga granskare och 5 sekreterare 1 assistent, 2 språkliga granskare och 5 sekreterare  externa medarbetare för översättning och korrekturläsning av vissa dokument Antalet medarbetare

5 5 Rekryteringskrav för blivande juristlingvister  en fullständig juristexamen med samma innehåll som krävs för domarkarriären  fördjupade kunskaper i svenska språket och svenskt juridiskt språkbruk (översättning till svenska)  mycket goda kunskaper i minst två andra unionsspråk, varav ett måste vara franska  intresse och förmåga att ständigt vidareutbilda och fördjupa sig i komparativ rätt, språk och juridik

6 6  Exempel på översättningsuppdrag : Rättegångshandlingar, generaladvokaternas förslag till avgörande, domar och pressmeddelanden Vi översätter till vårt första språk, som på vår enhet är svenska Vi översätter till vårt första språk, som på vår enhet är svenska  I ett ”svenskt” mål – översättning av samtliga handlingar i målet  Översättningen av nationella domstolars begäran om förhandsavgörande - en del av underlaget för den svenska regeringen när den fattar beslut om regeringen ska yttra sig i målet eller inte en del av underlaget för den svenska regeringen när den fattar beslut om regeringen ska yttra sig i målet eller inte  Generaladvokaternas förslag – vägledning för hur unionsrätten ska tillämpas och tolkas. Generaladvokatsförslagen innehåller utförliga rättsutredningar av intresse för bland annat jurister som arbetar med unionsrätten.  Domstolens domar - en bindande rättskälla som ska tillämpas av de nationella domstolarna i deras rättstillämpning. Domarna vägleder även myndigheter, företag och enskilda i deras olika beslut och transaktioner. Våra översättningsuppdrag - krav på precision

7 7  Volym: ca 900 000 sidor till 23 olika språk varav ca 40.000 sidor till svenska  Trend: volymen ökar konstant och i allt snabbare takt, exempelvis begäran om förhandsavgörande, inlagor från medlemsstater m.fl. i mål om begäran om förhandsavgörande, tribunalens domar i mål om begäran om förhandsavgörande, tribunalens domar  Jan-sept 2010: jan-sept 2011 + 20 % översättning Måltillströmning: + 26 % under senaste 5 åren, Måltillströmning: + 26 % under senaste 5 åren, (17,5 % för domstolen, 50 % för tribunalen) (17,5 % för domstolen, 50 % för tribunalen)  Besparing: selective reporting dom översätts bara till rättegångsspråket i ett stort antal mål, resuméer i begäran om förhandsavgörande, färre mål med generaladvokatsförslag Översättningsvolym

8 8  Trend: ökning av antal språk, dels utvidgning av unionen med flera medlemsstater, dels flera språk utan utvidgningar t.ex. irländska, katalanska  Besparing: Pivotspråk (FR, TY, EN, IT, ES)  TY: NL, FI, ET, PL, BG  EN: SV, DA, CS, LT  IT: SK, SL, RO, GR  ES: PT, LV, HU  FR: samtliga Hantering av flerspråkigheten

9 9 Språk - speciella funktioner  Rättegångsspråk – 1/23 officiella språken Vid begäran om förhandsavgörande: det språk som används av den nationella domstol som har vänt sig till unionsdomstolen. Vid begäran om förhandsavgörande: det språk som används av den nationella domstol som har vänt sig till unionsdomstolen. Vid direkt talan: sökanden kan välja rättegångsspråk och är inte bunden av sin egen eller sin advokats nationalitet. Vid direkt talan: sökanden kan välja rättegångsspråk och är inte bunden av sin egen eller sin advokats nationalitet. Om svaranden är en medlemsstat: språket eller ett av språken i denna stat. Om svaranden är en medlemsstat: språket eller ett av språken i denna stat.  Överläggningsspråk- franska (domar avfattas på FR)  Autentisk språkversion - versionen av en dom på rättegångsspråket  Juridiskt språk – juridiska begrepp, juridisk fraseologi, juridisk metod – knutna till rättssystem och dess historia samt kultur - effektivt och stabilt inom systemet - flera system i varje land, assymetriskt släktskap mellan olika länders system

10 10  Förutom EurLex m.m. har domstolens översättningstjänst egna hjälpmedel:  Intern termbas Curia-term  Central analys och förberedelse av texter, elektronisk mall med vissa förslag på översättning som innehåller sökresultat med exempelvis citat från tidigare domar  Svenska juristlingvister har Word-finder, Standard(fraser)  Mallar spar tid, men kräver vaksamhet Våra hjälpmedel

11 11  Internt finns ett system med kontaktpersoner- juristlingvister som svarar på frågor om språk och juridik i enskilda mål – kontakt med specialister på det aktuella nationella rättssystemet och dess språk  Varje översättningsuppdrag har en kontaktperson- exempelvis en rättssekreterare på det kabinett som skrivit en dom – kontakt med originalets författare  Internutbildning studiegrupper i nationell rätt, specialkurser i juridik, specialkurser i språk  Nätverk med övriga institutioner – exempelvis de som översätter unionslagtexterna  Nätverk med kontaktpersoner på olika sakområden i regeringskansliet och myndigheter m.fl. i – t.ex. för att undvika ”dubbleringar” – t.ex. för att undvika ”dubbleringar” Kontaktpersoner och nätverk

12 12  Juristlingvist - läser in sig på målet, gör efterforskningar, översätter med användning av centralt förberedd elektronisk mall och redovisar egna forskningsresultat i track-changes (TR)  Juridisk granskare - granskar och genomför samt kommenterar ändringar i TR  Juristlingvist - validerar, eventuella frågor hanteras med granskaren eller olika ämnesområdesgrupper genom personliga kontakter eller e-post  Språklig granskare- korrekturläser och språkgranskar genomför samt motiverar ändringar i TR  Juristlingvist validerar eventuella frågor hanteras med korrekturläsaren m.fl. kolleger Arbetsflödet vid översättning till svenska – en metod

13 13  Allmän frist + interna frister inom varje led i arbetsflödet  Översättningstid / Ett måls handläggningstid ca 25 % av ett måls hela handläggningstid (gäller domstolen och tribunalen) ca 25 % av ett måls hela handläggningstid (gäller domstolen och tribunalen) ca 30% - om förfarandet för brådskande mål om förhandsavgörande blir tillämpligt (gäller området för frihet, säkerhet och rättvisa t ex ca 30% - om förfarandet för brådskande mål om förhandsavgörande blir tillämpligt (gäller området för frihet, säkerhet och rättvisa t ex C-211/10 19/59 dagar) C-211/10 19/59 dagar)  DTS - Délai de traduction standard (allmän leveransfrist)  Princip: Alla språkversioner offentliggörs i princip samtidigt  Begäran om förhandsavgörande offentliggörs samtidigt i EUT på alla språk, domar offentliggörs på avkunnandedagen och generaladvokatsförslag offentliggörs på uppläsningsdagen, se domstolens webbplats www.curia.europa.eu Översättning och tidsaspekter

14 14 Målsättningar  Respektera frister  Undvika sakfel  Idiomatisk juridisk svenska  Enhetlighet i de tre olika domstolarnas texter - variation beroende på typ av dokument, rättsfråga och vilka som är parter  Parterna ska känna igen sig i framställningen av deras talan  Läsarvänlighet så långt möjligt (målgruppen är i första hand jurister)

15 15  Förebilder: Högsta domstolen och Regeringsrätten  Övriga vägledande inspirationskällor: språkråd, andra institutioners praxis, juridiska texter på lagstiftningsnivå, i terminologifrågor även doktrinförfattare Vilka vi influeras av

16 16 Språkreformer  Stavning: exempel skall-ska  Grammatik: exempel sär- eller sammanskrivning av verb (inge -ge in), lång eller kort form av verb (medgivit-medgett, bestridit, bestritt)  Ordval: exempel "Svarta listan" Etablering i författningsspråket eller i domstolarna ?  Tilltalsform du, ni ?

17 17 Ord med juridisk funktion  Svenska: anhängiggöra, avge yttrande, utan dröjsmål, erlägga, medge, föreligga, förfara, förordna, inhämta, inkomma med, föra talan mot, tillställa, underlåta, uppbära, utgå, vederlag, åligger  Latin: de lege ferenda, e/a/ex contrario, a priori, culpa,modus vivendi, fumus boni juris  Franska: force majeur

18 18 Under utveckling…  Recklessly : olika översättningsvarianter förekommer, exempelvis diskuteras om det är fråga om medveten eller omedveten oaktsamhet eller om begreppet ska översättas med vårdslöshet, hänsynslöshet eller likgiltighetsuppsåt (legaldefinitioner saknas i nationell lagstiftning, ej harmoniserat, common law - kontinental rätt, vi avvaktar unionsdomstolens tolkning av begreppet)

19 19 Juridiska språkets framtida utveckling  Harmonisering av olika språk eller juridiska system ?  Influenser till och från andra juridiska system – en rättsordning är inget slutet system och det utvecklas dessutom i tiden – assymetrin i förhållande till andra system förändras (ökar eller minskar)  Medlemsstaters möjligheter att påverka den egna språkversionen  Anpassning till nya medier ?Jfr Tidigare utveckling med muntligt förmedlade lagar, kodifiering av dessa, skriftlighet, allt högre lagstiftningstakt, lagstiftning på områden som präglas allt högre teknikalitet

20 20 Vår översättningsstrategi och behovet av tid för det juridiska klarspråkets utveckling  Juristlingvisterna kan inte någon högre grad påverka originaltexterna även om vissa undantag finns (t. ex. resuméer, nya rättegångsregler) (t. ex. resuméer, nya rättegångsregler)  Vår översättningsstrategi: Inom vissa givna ramar försöker vi tillägna oss och tillämpa klarspråksprinciper  Klarspråksarbetets spridning till olika fackspråk kan, i kombination med nya medier, öka effektiviteten i kommunikationen i samhället  Det juridiska språkets krav på precision och stabilitet - också motiverat av effektivitetsskäl – gör att utvecklingen mot klarspråk tar tid

21 21 Tack för inbjudan till klarspråkskonferensen Tack för inbjudan till klarspråkskonferensen Ni är välkomna att komma med synpunkter eller ställa frågor även efter konferensen Ni är välkomna att komma med synpunkter eller ställa frågor även efter konferensen Klarspråk, flerspråkighet och lagspråk Klarspråk, flerspråkighet och lagspråk


Ladda ner ppt "1. 2 Klarspråksarbete kan förbättra juridiska texter – oavsett om man författar eller översätter Klarspråksarbete kan förbättra juridiska texter – oavsett."

Liknande presentationer


Google-annonser