Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skurup – en godbit av Skåne Skurup – en framgångsrik skolkommun Skurup, en av 16 kommuner i Sverige, som ingått i SKL:s.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skurup – en godbit av Skåne Skurup – en framgångsrik skolkommun Skurup, en av 16 kommuner i Sverige, som ingått i SKL:s."— Presentationens avskrift:

1 www.skurup.se

2 Skurup – en godbit av Skåne

3 www.skurup.se Skurup – en framgångsrik skolkommun Skurup, en av 16 kommuner i Sverige, som ingått i SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) projekt ”Framgångsrika Skolkommuner” under 2009 Syftet med projektet var att lyfta fram goda exempel och bidra till att inspirera kommunerna i deras utvecklingsarbete

4 www.skurup.se Åtta framgångsfaktorer 1.Att leda rätt – både på politisk-, förvaltnings- och rektorsnivå 2.Lyft fram kompetenta lärare 3.Höga förväntningar på skolans resultat oavsett förutsättningar 4.Systematisk uppföljning och återkoppling 5.Fungerande relationer 6.Tydlig ansvarsfördelning 7.Fånga upp barn och elever i behov av särskilt stöd 8.Samsyn om mål och inriktningar för verksamheten

5 www.skurup.se Fungerande relationer Det finns idag omfattande forskning som lyfter fram vikten av lärarens kompetens och hur goda relationer mellan lärare och elev har betydelse för utveckling och lärande Varför använder vi oss av Lions läromedel "Tillsammans"? Jo, därför att "Tillsammans" utvecklar färdigheter i att: arbeta tillsammans visa respekt för andra människor ta ansvar fatta positiva och sunda beslut handskas med konflikter sätta upp mål

6 www.skurup.se Vad säger lagstiftningen? Lagstiftningen är tydlig med kravet på nolltolerans mot kränkande behandling i skolan. Kränkande behandling är ett vidare begrepp av beteenden som även omfattar enstaka händelser. Det kan till exempel handla om att retas, frysa ut, knuffas, nedsättande tillmälen verbalt samt via sms och chat och så vidare. Den årliga planen mot kränkande behandling, Likabehandlings- planen, är ett bra verktyg eftersom det ligger en systematik i hur den ska upprättas och uppdateras. Skadeståndsansvaret ligger hos skolhuvudmannen, liksom uppföljning och utvärdering.

7 www.skurup.se Goda exempel på hur vi arbetar i Skurup för att få väl fungerande relationer Vi arbetar aktivt på olika nivåer för att alla relationer ska präglas av ett respektfullt förhållningssätt och god kommunikation Vi bedriver ett aktivt värdegrundsarbete genom bl.a. att alla utbildas i ett gemensam system (Lions Quest) Vi utbildar kontinuerligt nyanställda lärare i ”Tillsammans” Vi har schemalagt ”Tillsammans” dvs praktiska övningar utifrån materialet genomförs varje vecka i klasserna

8 www.skurup.se Goda exempel… Vi ser eleverna som de verkliga experterna – involverar dem i likabehandlingsarbetet bl.a. genom att förebygga mobbning och kränkningar Vi använder föräldramötena till bl.a. samtal om värdegrundsfrågor. Arbetet mot kränkande behandling i skolan ska vara en stående punkt på dagordningen Vi kommunicerar skolans värderingar i bemötandet av eleverna Vi låter lärarkollegiet diskutera aktuella ärenden för att lära av det som hänt och hur man kan agera bättre nästa gång

9 www.skurup.se Hur arbetar vi förebyggande i verksamheten? Vi kommunicerar att Lions Quest ska gälla på kommunens skolor samt planerar och genomför utbildningen kontinuerligt Vi ger förutsättningar för systematisk uppföljning och utvärdering av verksamheten Vi har integrerat skolan och socialtjänsten och samordnar befintliga resurser Vi har skapat en organisation för att hantera kränkande behandling i skolan samt ett kommunövergripande nätverk

10 www.skurup.se Hur följer vi upp effekterna i verksamheten? Kräver återrapportering om hur eleverna deltar i värdegrundsarbetet Besöker skolorna tillsammans med politiker – träffar rektorerna och känner på atmosfären – för att få veta vad som sker i verksamheten Vi genomför en årlig enkätundersökning till elever och föräldrar där vi bl.a. frågar om hur vi lyckats med värdegrundsarbetet

11 www.skurup.se


Ladda ner ppt "Skurup – en godbit av Skåne Skurup – en framgångsrik skolkommun Skurup, en av 16 kommuner i Sverige, som ingått i SKL:s."

Liknande presentationer


Google-annonser