Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äktenskap och samboende Professor Anna Singer Uppsala universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äktenskap och samboende Professor Anna Singer Uppsala universitet."— Presentationens avskrift:

1 Äktenskap och samboende Professor Anna Singer Uppsala universitet

2 Prof.. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Juridiken får betydelse i vissa situationer Försörjningsskyldighet under bestående förhållande Vid skilsmässa eller separation Vid ena partens död Stora skillnader mellan att vara makar eller sambor.

3 Prof.. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Maka eller sambo? Make… blir man genom att ingå äktenskap! Särskilda formkrav gäller. Sambo… blir man genom att stadigvarande bo tillsammans med någon i ett parförhållande

4 Prof.. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Försörjningsskyldighet Makar Ömsesidig underhållsskyldighet  Var och en ska efter förmåga bidra till gemensamma och personliga behov  Båda ska leva på samma standard  Underhållsbidrag möjligt Sambor Ingen lagreglerad underhållsskyldighet

5 Prof.. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Bodelning Makar Bodelning ska förrättas All egendom makarna äger omfattas som huvudregel Det som ingår delas lika Äktenskapsförord (enskild egendom) Sambor Bodelning kan förrättas Omfattar bostad och bohag anskaffat för gemensamt bruk (samboegendom) Det som ingår delas lika Går att avtala bort sambolagen

6 Prof.. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Bodelning mellan makar Make 1 Giftorättsgods -Skulder Nettotillgångar Make 2 Giftorättsgods -Skulder Nettotillgångar Summan av makarnas nettotillgångar delas lika

7 Prof.. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Bodelning mellan sambor Sambo 1 Samboegendom -Skulder knutna till samboegendomen Nettotillgångar Sambo 2 Samboegendom -Skulder knutna till samboegendomen Nettotillgångar Summan av nettotillgångarna läggs samman och delas lika

8 Prof.. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Dödsfall Makar 1. Bodelning 2. Arvskifte Arvsberättigade  Efterlevande make ärver allt om det bara finns gemensamma barn  Den avlidnas egna barn ärver direkt sin förälder Sambor 1. Bodelning om efterlevande sambo begär det 2. Arvskifte Arvsberättigade  Den avlidna sambons arvingar, vanligtvis barn  Sambo ärver inte

9 Prof.. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Grundskydd för efterlevande Efterlevande make Av tillgångarna som ingår i bodelningen och makarnas övriga tillgångar är efterlevande make garanterad 170 000 kr Efterlevande sambo Av tillgångarna som ingår i bodelningen (samboegendom) är efterlevande sambo garanterad 88 000 kr

10 Prof.. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Testamente till förmån för … Make kan stärka efterlevande makes ställning i förhållande till särkullbarn  Särkullbarnens arv begränsas till laglotten  Särkullbarnen får ut sitt arv efter efterlevandes död Sambo kan stärka efterlevande sambos ställning i förhållande till både särkullbarn och gemensamma barn  Barnens arv begränsas till laglotten  Inte möjligt att skjuta upp barnens arvsrätt

11 Prof.. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Varför olika regler för makar respektive sambor? Makar Genom äktenskapet har de ingått ett formellt avtal om att göra lagregler för makar tillämpliga sig emellan Sambor Många olika typer av samboförhållanden Grundskydd för svagare part Sambor kan skaffa ett bättre skydd genom avtal eller genom att ingå äktenskap

12 Att företräda den som saknar rättshandlingsförmåga

13 Prof.. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Rättssubjekt & Rättskapacitet  Alla människor oberoende av ålder och sinnesbeskaffenhet  Alla människor kan äga egendom och ådra sig skulder Rättshandlingsförmåga  Förmågan att själv bestämma över sina angelägenheter  Barn saknar full rättshandlingsförmåga, FB kap. 9.  Vuxna saknar i vissa fall rättshandlingsförmåga, FB kap. 11

14 Prof.. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Varför inte rättshandlingsförmåga? Barn – anses sakna den mognad och det förstånd som krävs för att behöva ta ansvar för sina handlingar Vuxna – anses i vissa fall lika skyddsvärda som barn på grund av ålder, sjukdom, intellektuellt funktionshinder m.m. Skyddslagstiftning till förmån för svag part!

15 Prof.. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Företrädare för den som har begränsad rättshandlingsförmåga Barn – Förmyndare, FB kap. 10 Vuxna – God man, FB 11:4  Behöver hjälp med att Förvaltare – FB 11:7  Är ur stånd att … OBS! Den som har god man har kvar sin rättshandlingsförmåga

16 Prof.. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Verkan av avtal Barn – har viss rättshandlingsförmåga, rättshandligar därutöver ogiltiga enligt FB 9:7. Prestationerna ska återgå. Vuxna – rättshandlingar av den som har förvaltare bedöms på samma som för underåriga. Avtal kan ogiltigförklaras med stöd av 1924 års lag eller avtalslagen

17 Prof.. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Hur utses god man eller förvaltare Utses av domstol Interimistiskt beslut Vem ansöker? Beslutsunderlag Behörighetskrav Entledigande

18 Prof.. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Utgångspunkter för uppdragets fullgörande FB kap. 12 generella regler Alltid handla på det sätt som bästa gagnar den enskilda Den enskildes medel ska användas för uppehälle, utbildning och nytta i övrigt Samverka med den enskilde Redovisningsskyldighet Överförmyndarens tillsyn

19 Prof.. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Överförmyndarens tillstånd till vissa åtgärder Bankmedel – olika regler för förmyndare respektive god man och förvaltare Fastigheter Gåvor Skuldsättning Driva rörelse

20 Prof.. Anna Singer, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, mars 2012 Särskilda regler Förstärkt överförmyndarkontroll Barn som ärver Förmögna barn Ställföreträdarens skadeståndsskyldighet


Ladda ner ppt "Äktenskap och samboende Professor Anna Singer Uppsala universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser