Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

► Att lära för ett effektivare genomförande Om styrkor och förbättringsmöjligheter i Socialfondens lärande Baserat på Swecos uppdrag från utvärderingen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "► Att lära för ett effektivare genomförande Om styrkor och förbättringsmöjligheter i Socialfondens lärande Baserat på Swecos uppdrag från utvärderingen."— Presentationens avskrift:

1 ► Att lära för ett effektivare genomförande Om styrkor och förbättringsmöjligheter i Socialfondens lärande Baserat på Swecos uppdrag från utvärderingen av genomförandeorganisationen Göran Hallin, Kontigo Sollentuna 25 augusti 2010 1

2 ◄ ► Vårt uppdrag Syftet är att utvärdera genomförandet av strukturfondsprogrammen Genom att parallellt utvärdera Socialfonden och den regionala fonden skapas större möjligheter till jämförelser och lärande I fokus är organisationens relevans och effektivitet – map projektgenerering, beslutsprocess och lärande Syftet med utvärderingen är att möjliggöra och stimulera till kontinuerlig förbättring och utveckling Uppdraget genomförs mellan 2008 och början av 2011, en avslutande rapport lämnas under senhösten 2010 2

3 ◄ ► Syftet med denna presentation är Att lyfta fram de viktigaste slutsatserna från utvärderingen av lärandesystemen, med fokus på Socialfonden Att på en övergripande nivå söka identifiera lärandesystemens styrkor och förbättringsområden Att peka på några framkomliga vägar för att realisera förbättringspotentialen 3

4 ◄ ► Utvärderingen av lärsystemen – slutsatser för Socialfonden För Socialfonden betyder lärande inte bara att man i genomförandet skapar förutsättningar för att tillvarata hittills vunna erfarenheter – det handlar även om att se lärandet som ett utvecklingsinstrument inom programmet. I grunden reflekterar detta ett synsätt där Socialfondens resurser ges ett lärande-syfte i relation till nationella medel för kompetensutveckling och bekämpande av utanförskap Processtöden och temagrupperna är mycket tydligt uttryck för detta synsätt, inte minst genom de stora resurser som läggs där och de centrala uppgifter dessa funktioner ska fylla Utvärderingen drar slutsatsen att synen på lärande inom Socialfonden återspeglar en i grunden klok strategi – men det finns också ett behov av att förtydliga dess praktiska innebörd 4

5 ◄ ► Utvärderingen av lärsystemen – slutsatser för Socialfonden - forts Lärsystemet har olika funktioner: Sprida kunskap till projekten om vad programmet är – ESF-rådet och processtöden Förse beslutsorganisationen med nödvändig beslutskunskap – ESF-rådet, Utvärderingarna, SCB:s uppföljning och temagrupperna Understödja ett lärande i projekten - Egenutvärdering, extern utvärdering, processtöden, lärkonferenser, erfarenhetsutbyten, temagrupperna Bidra till ett vidare (systemiskt) lärande – ESF-rådet, utvärderingar, temagrupperna, vissa processtöd Slutsatsen drogs vidare att det i praktiken: Är ett komplext system som tagit lite för lång tid att få på plats, är svårt att förstå vilket skapar behov av samordning och att det delvis förefaller ineffektivt organiserat återstår frågetecken om: vilken kunskap skall projekten ha om programmet, hur säkerställer vi beslutsorganisationens behov av att lära, hur skapar vi ett lärande mellan projekten, hur skapar vi en bas för systematik i det systemiska lärandet? 5

6 ◄ ► Styrkor och svagheter i Socialfondens lärsystem Styrkor Synen på lärande som utvecklingskraft Socialfondens roll i systemet i sin helhet Investeringarna i lärsystemet visar att man tar uppgiften på allvar Fokus på lärande innebär fokus på kvalitet Inkluderandet av systemviktiga parter skapar bra förutsättningar för systemiskt lärande Förbättringspotential Finns en slags grundläggande osäkerhet om vad som är ett bra resultat, ett bra projekt – dvs. en otydlighet kring vad lärandet ska handla om Detta påverkar processtödens organisation, det påverkar beslutsprocesser och lärande i myndighet och partnerskap och det påverkar temagruppernas syn på sitt uppdrag 6

7 ◄ ► Hur skapar vi ett effektivare lärande i Socialfondsprogrammet Ta fasta på det stora engagemang för lärande som finns i Socialfondens genomförande Föra en uttalad diskussion om vad som är kvalitet i projekt och program – viktigt att denna diskussion blir så konkret som möjligt – mer resultat än metod Med denna diskussion i ryggen tror vi att processtödens och temagruppernas uppgifter och roller skulle bli tydligare Arbeta för att få ett mer systematiskt återflöde från projekten m a p utveckling och framgångsfaktorer, som ett led i att faktiskt följa upp resultaten 7


Ladda ner ppt "► Att lära för ett effektivare genomförande Om styrkor och förbättringsmöjligheter i Socialfondens lärande Baserat på Swecos uppdrag från utvärderingen."

Liknande presentationer


Google-annonser