Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RMPG Medicinsk diagnostik Välkomna till Videomöte 25 April kl. 09.00-12.00 Ring IP 1089992.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RMPG Medicinsk diagnostik Välkomna till Videomöte 25 April kl. 09.00-12.00 Ring IP 1089992."— Presentationens avskrift:

1 RMPG Medicinsk diagnostik Välkomna till Videomöte 25 April kl. 09.00-12.00 Ring IP 1089992.

2 Agenda RMPG Medicinsk diagnostik 25 April 2016 09:00Välkommen, inledningRobert Centrumråd 23/3, RSL 6/4 och Workshop 20/4 i Vimmerby 09:20 Rapportering resp region/landsting (I) Alla Statusuppdatering –fokus på ansvar / uppdrag RMPG 09:50 Vad beslutade vi i Nässjö Anna/Lotta Nya Arbetsformer,Handlingsplan 2016 (D) Nyckeltal för jmf. (I) Vårdprogram – information om ny rutin, struktur (I) 10:30Nivåstrukturering Cancer (I)Robert 10:40Pet/CT utredning (Gunnita och Robert(I)Gunnita/ Robert 10:50Dialog och information bröstscreening projekt(A) Liselotte Lundvall 11:10NGS – Plattform / DC Östergötland(I)Robert 11:20MDK SÖ – gemensamt uppdrag i regionen (I) Lotta 11:30Övriga frågor (D)Alla 11.50Sammanfattning och avslut dagens möte Robert

3 Information från Centrumråd 23/3Redovisning Klinisk Genetik / Förslag till Nivåstrukturering

4 ”Syftet med uppdraget är att skapa likvärdig vård i sjukvårdsregionen avseende genetiska utredningar och att använda tillgänglig kompetens på bästa sätt.” Syfte och mål

5 Självtest genetik på apotek ”Satsningen bygger på att DNA-forskningen har kommit så pass långt att man nu kan genomföra DNA-analyser med hög tillförlitlighet till en kostnad som gör dem attraktiva för privatpersoner. Men framför allt ligger det i tiden att människor i högre grad söker kunskap om sitt hälsotillstånd på egen hand”, Fetma ?? Kolla dina gener Ironman Kalmar i sommar – kolla dina muskelgener för att lägga upp träningen optimalt…….

6 Hur möter vi den ökade efterfrågan?? Snabb utveckling med ett stort antal patienter som behöver utredas Kaskadtestning där man finner anlagsbärare som behöver kontinuerlig uppföljning med regelbundna kontroller/undersökningar och/eller behandling Finansiering Kompetens Utmaningar

7 TEAM Genetik Kalmar, Jönköping Östergötland ” För att underlätta och effektivisera samarbetet skapas tre team på Klinisk Genetik vid US som ansvarar för service mot vardera region/landsting. Teamet ska bestå av läkare i klinisk genetik, genetisk vägledare, administratör, lab.personal och ev. ST-läkare.” Uppdraget för teamen är att ansvara för: satellitmottagningar i RÖ, RJL och LKL ronder via video med RÖ, RJL och LKL utveckling av genetisk rådgivning utveckling av E-tjänster såsom distansutbildning, vägledning, mm telefonrådgivning samverkan mellan team från Klinisk Genetik och kontaktpersoner i respektive län.

8 Nivåstrukturering högspecialistvård vs länssjukvård

9 Länsnivå uppdrag Att inom respektive verksamhetsområde utveckla kompetens inom klinisk genetik Att ansvara för och utföra enkla genetiska utredningar Att ansvara för kontakt med patienter och anlagsbärare. Det bör observeras att när fler patienter utreds kommer kaskadtestning innebära fler kontrollfall, vilket ökar antalet patienter på länsnivå. Att ansvara för och utföra kaskadtestning Att rita släktträd Vägledning Uppföljning

10 Klinisk Genetik Sjukvårdsregional nivå Tillsammans med pediatriker ansvara för och utföra syndromutredningar, barn Ansvara för och utföra komplexa genetiska utredningar Ansvara för kompetensutveckling Anordna viss utbildning inom genetikområdet Ansvara för att regionmöten arrangeras

11 Kostnadsutveckling??

12 Arbetsgruppens förslag Klinisk Genetik vid US börjar arbeta i team. - Varje team ansvarar för en region/ett landsting. Utveckla genetisk kompetens på länsnivå Klinisk Genetik vid US i samarbete med berörd Regional medicinsk programgrupp utformar diagnosspecifika tjänster och detaljerade mål RMPG-MD får i uppdrag att ta fram förslag till var olika laboratorieanalyser ska utföras. Ekonomer från resp. region/landsting får i uppdrag att ta fram uppföljningssystem i enlighet med förslaget Skapa standardremiss i Cosmic för genetiska analyser

13 Centrumrådet har fått slutrapport

14 RSL 2016-04-06 RMPG workshop 20 april Förstudie traumakoordinator OK Chefsnätverk 13-14 oktober – spikat Remiss ”Träning ger färdighet” – likalydande Årsrapporter RMPG eSPIR – positiv utveckling NPÖ Samverkansmodell

15 RSL 2016-04-06 RCC Utvecklingskraft cancer 13 maj Nya SVF - Handlingsplan Sjukvårdsregional nivåstrukturering Beslut efter remissomgång höst 2015 Remiss nivåstrukturering våren 2016

16 Workshop Vimmerby 20/4 Information och reflektion från WS RMPG Det uppdrag som RMPG haft sedan tidigare kommer även fortsättningsvis utgöra kärnan i RMPG arbetet. -Förslag till förnyad och kompletterad uppdragsbeskrivning 2016Förslag till förnyad och kompletterad uppdragsbeskrivning 2016 1. Kunskapsstyrning och kopplingen till den nationella nivån 2. Sjukvårdsregional nivåstrukturering/arbetsfördelning 3. Upphandling 4. Läkemedel 5. Jämförelser -Förslag till en gemensam RMPG eftermiddag i Nässjö/år

17 Agenda RMPG Medicinsk diagnostik 25 April 2016 09:00Välkommen, inledningRobert Centrumråd 23/3 Workshop 20/4 i Vimmerby 09:20 Rapportering resp region/landsting (I) Alla Statusuppdatering –fokus på ansvar / uppdrag RMPG 09:50 Vad beslutade vi i Nässjö Anna/Lotta Nya Arbetsformer,Handlingsplan 2016 (D) Nyckeltal för jmf. (I) Vårdprogram – information om ny rutin, struktur (I) 10:30Nivåstrukturering Cancer (I)Robert 10:40Pet/CT utredning (Gunnita och Robert(I)Gunnita/ Robert 10:50Dialog och information bröstscreening projekt(A) Liselotte Lundvall 11:10NGS – Plattform / DC Östergötland(I)Robert 11:20MDK SÖ – gemensamt uppdrag i regionen (I) Lotta 11:30Övriga frågor (D)Alla 11.50Sammanfattning och avslut dagens möte Robert

18 Kort rapportering från resp. Region/landsting

19 Agenda RMPG Medicinsk diagnostik 25 April 2016 09:00Välkommen, inledningRobert Centrumråd 23/3 Workshop 20/4 i Vimmerby 09:20 Rapportering resp region/landsting (I) Alla Statusuppdatering –fokus på ansvar / uppdrag RMPG 09:50 Vad beslutade vi i Nässjö Anna/Lotta Nya Arbetsformer,Handlingsplan 2016 (D) Nyckeltal för jmf. (I) Vårdprogram – information om ny rutin, struktur (I) 10:30Nivåstrukturering Cancer (I)Robert 10:40Pet/CT utredning (Gunnita och Robert(I)Gunnita/ Robert 10:50Dialog och information bröstscreening projekt(A) Liselotte Lundvall 11:10NGS – Plattform / DC Östergötland(I)Robert 11:20MDK SÖ – gemensamt uppdrag i regionen (I) Lotta 11:30Övriga frågor (D)Alla 11.50Sammanfattning och avslut dagens möte Robert

20 Förslag på arbetsformer RMPG MD 2016 (Nässjö 8-9 mars) RMPGs agenda ska innehålla punkterna: - Beslut - Dialog och problemlösning - Information Framtagna mål följs kontinuerligt via en gemensam handlingsplan för resultatuppfyllelse Tillämpa standardiserad modell för effektiv och tydlig kommunikation av ärenden Utse verksamhetsnära arbetsgrupper med tidsbegränsade, väldefinierade uppdrag, exempelvis för att ta fram faktaunderlag/utredningar och analyser Förankra RMPGs uppdrag och funktion inom resp region/landsting. – ex. sprida info och nyheter, t ex via kvartalsbrev Skapa relation för att öka delaktighet i RMPGs arbete. Att bjuda in och besöka våra nätverk i syfte att få flera subgrupper som informerar RMPG MD för att synliggöra behov Säkra kommunikation till och ifrån RMPG via enkel kommunikationsplan V

21 Hur skapar vi hållbara arbetsformer 2016 ? Hur får vi till gemensamt arbete utanför mötesrummet ? Deltagare ? - Sammansättning RMPG-MD i framtiden ? - RMPG som Centrumråd ? /återkoppling RSL ? - Skapa RMPG ” light” inom LAB, Röntgen och Fys. FÖRSLAG bjuda in VC till höstmöten för skapandet av dessa forum Behov ? Bilda Arbetsutskott (AU) -Planering inför möten/internat -Handlingsplanens olika uppdrag

22 UtvecklingsområdeMålÅtgärderAnsvar för genomförande TidplanStatus Digital patologi – lagringGemensamma riktlinjerPågående projekt.Nils Jonsson, DCKlart HT 2016 Pågår Digital patologi – bild- och informationsöverföring Möjliggöra resursutbyte o samverkan Plan – hur går vi vidare ? Uppdrag Verksmhetschefer Radiologi IT ? VEM ? SVF-forum - erfarenhetsutbyteGemensamt lärande såväl inom som mellan resp disciplin Genomföra planering inför ett erfarenhetsutbyte för samtliga discipliner Hösten 2016: arrangerande av möten inom resp. disciplin för att fokusera på specifika SVF-utmaningar och lärande Anna Österström och Liselotte Joelsson Vt 2016 Ht 2016 Planeras Införa ett datoriserat beslutsstöd inom röntgen med stråldosangivelser Värdebaserad användning av bild- och funktionsmedicinska undersökningar Följa pilottest och lärdomar från Region Jkpg Iguide Henrietta Ståhlbrandt VEM RMPG ?? ?? MDK – gemensam strategi? Jämlik samt resurseffektiv vårdUppstartat och pågående SÖ projekt 1.Kartlägga ett nuläge – gemensamt SÖ 2.Sammanställa och skapa enkät till VC 3.Planera WS för gemensamt arbete att vidareutveckla och finna strategi och lösningar för förbättrad MDK verksamhet Liselotte Joelson Marie Bergling Mats Lagerlund RCC i samverkan 2016-2017Pågår Beskriva strategi för att säkra medverkan vid utarbetande av vårdprogram Bereda underlag för att vi skall kunna föreslå VC att utse verksamhetsföreträdare från våra discipliner som bör ingå i arbetsgrupper 1.Utarbeta uppdragsbeskrivning 2.Utse resurspersoner 3.Förankra mandat i resp ”Fakta- grupp”/SVF VEM ??? Genetik - nivåstruktureringJämlik samt resurseffektiv vård1.Förslag till Nivåstrukturering 2.Utse team/ kontaktpersoner för uppbyggnad av Högspecialiserad och länssjukvård Repr.SÖ under ledning Cecilia Gunnarsson/RR och LLJ 23/3 Beslut nästa steg? Pågår Handlingsplan RMPG 2016

23 UtvecklingsområdeMålÅtgärderAnsvar för genomförande TidplanStatus Inventera gemensamma upphandlingsområden Resurs och kostnadseffektiv vård SÖ Involvera repr från SÖ vid relevanta upphandlingar – lägga till option VEM ? NyckeltalssamverkanGemensamt lärande genom bättre analysunderlag Ta fram gemensamma nyckeltal inom SÖ som definieras och presenteras på ett enhetligt sätt. Anna Österström och Liselotte Joelsson Planeras Utveckla samverkan mellan diagnosspecifika nätverk Ett effektivare och mera värdefullt RMPG MD i framtiden Medverkan av RMPG MD vid nätverksmöten. (12maj VC rtg region möte Anna/Lotta) Medverkan av verksamhetschefer vid RMPG MD Alla /VEM för vilketn del ? Planeras Utarbeta rutiner inför etablering av nya/reviderade vårdprogram Jämlik samt resurseffektiv vårdHur får vi till ett fungerande arbetsätt med framförhållning så våra gemensamma skrivningar och konsekvensanalyser har nytta ? Gunnita Augustsson Anna Österström Liselotte Joelsson Föreslå bildande av ett centrumråd för MD samt två nya RMPG; RMPG rtg + RMPG labmed ett effektivare och mera värdefullt RMPG MD i framtiden Förslag till RSL 23/3 (avslogs) Att skapa AU – RMPG light röntgen, Lab och Fys Erbjuda ordinarie plats i RMPG MD till VC inom varje diseplin Robert Ring Handlingsplan RMPG 2016

24 Agenda RMPG Medicinsk diagnostik 25 April 2016 09:00Välkommen, inledningRobert Centrumråd 23/3 Workshop 20/4 i Vimmerby 09:20 Rapportering resp region/landsting (I) Alla Statusuppdatering –fokus på ansvar / uppdrag RMPG 09:50 Vad beslutade vi i Nässjö Anna/Lotta Nya Arbetsformer,Handlingsplan 2016 (D) Nyckeltal för jmf. (I) Vårdprogram – information om ny rutin, struktur (I) 10:30Nivåstrukturering Cancer (I)Robert 10:40Pet/CT utredning (Gunnita och Robert(I)Gunnita/ Robert 10:50Dialog och information bröstscreening projekt(A) Liselotte Lundvall 11:10NGS – Plattform / DC Östergötland(I)Robert 11:20MDK SÖ – gemensamt uppdrag i regionen (I) Lotta 11:30Övriga frågor (D)Alla 11.50Sammanfattning och avslut dagens möte Robert

25 Nyckeltal RMPG – MD Mål Ta fram jämförbara nyckeltal i syfte att kunna jämföra och lära av och utveckla diagnostiken i enlighet med RMPGs uppdrag att: Analysera medicinska resultat Volymer, Tillgänglighet, Variationer och utifrån detta försöka skapa prognoser över viktiga framtida förändringar Uppdrag initierat av RMPG MD Ge förslag på 5-10 gemensamma nyckeltal Inventera befintliga system för nyckeltal inom diagnostiken, såväl inom den sydöstra sjukvårdsregionen som nationellt. Om möjligt, ge förslag på hur en nationell nyckeltalsjämförelse för diagnostiken skulle kunna se ut, förslagsvis samordnat via SKL.

26 Agenda RMPG Medicinsk diagnostik 25 April 2016 09:00Välkommen, inledningRobert Centrumråd 23/3 Workshop 20/4 i Vimmerby 09:20 Rapportering resp region/landsting (I) Alla Statusuppdatering –fokus på ansvar / uppdrag RMPG 09:50 Vad beslutade vi i Nässjö Anna/Lotta Nya Arbetsformer,Handlingsplan 2016 (D) Nyckeltal för jmf. (I) Vårdprogram – information om ny rutin, struktur (I) 10:30Nivåstrukturering Cancer (I)Robert 10:40Pet/CT utredning (Gunnita och Robert(I)Gunnita/ Robert 10:50Dialog och information bröstscreening projekt(A) Liselotte Lundvall 11:10NGS – Plattform / DC Östergötland(I)Robert 11:20MDK SÖ – gemensamt uppdrag i regionen (I) Lotta 11:30Övriga frågor (D)Alla 11.50Sammanfattning och avslut dagens möte Robert

27 Från och med april 2016 kommer remissrundorna koncentreras till fyra gånger per år. Remissrundorna startar :1 februari, 15 april, 1 september och 15 november. Alla remissrundor publiceras på www.cancercentrum.sewww.cancercentrum.se Alla vårdprogram kommer i samband med att de är aktuella för remissrunda 1 och 2 finnas tillgängliga på RCC Samverkans web under våra uppdrag/ vård-under program/kommande vårdprogram Berörda verksamhetschefer och RMPG kommer att få ett mail från RCC Sydöst (för spridning till berörda personer), med en länk till aktuellt vårdprogram och adress dit svaren ska skickas. - Hur hanterar vi detta inom RMPG hur ska vi få till gemensamma svar i rätt tid ? Remissrunda 2 innebär att ekonomiska och organisatoriska konsekvenser ska beaktas och förankras hos sjukvårdsledningen.

28 Agenda RMPG Medicinsk diagnostik 25 April 2016 09:00Välkommen, inledningRobert Centrumråd 23/3 Workshop 20/4 i Vimmerby 09:20 Rapportering resp region/landsting (I) Alla Statusuppdatering –fokus på ansvar / uppdrag RMPG 09:50 Vad beslutade vi i Nässjö Anna/Lotta Nya Arbetsformer,Handlingsplan 2016 (D) Nyckeltal för jmf. (I) Vårdprogram – information om ny rutin, struktur (I) 10:30Nivåstrukturering Cancer (I)Robert 10:40Pet/CT utredning (Gunnita och Robert(I)Gunnita/ Robert 10:50Dialog och information bröstscreening projekt(A) Liselotte Lundvall 11:10NGS – Plattform / DC Östergötland(I)Robert 11:20MDK SÖ – gemensamt uppdrag i regionen (I) Lotta 11:30Övriga frågor (D)Alla 11.50Sammanfattning och avslut dagens möte Robert

29 Sjukvårdsregional nivåstrukturering För ändtarmscancer föreslås 3 opererande centra i sjukvårdsregionen För lungcancer föreslås 3 centra i sjukvårdsregionen för diagnostik och behandling med jämlik tillgång till effektiv utredning inklusive PET-CT och EBUS För bröstcancer föreslås en centralisering till 3 diagnosticerande och opererande ”bröstenheter” (en i varje län) För akut myeloisk leukemi (AML) föreslås 3 enheter i sjukvårdsregionen, varav 1 transplanterande klinik (oförändrat jämfört med dagens situation) Den ovan föreslagna lokaliseringen till 3 centra utvärderas efter 2 år. Cancerområdena njurcancer och avancerad urinblåsecancer är våren 2016 föremål för en nationell remissomgång avseende nivåstrukturering där arbetsgruppen föreslår att man avvaktar beslut från det nationella arbetet.

30 Beslut om att följa rekommendation ( remissomgång hösten 2015) ”Sydöstraeffekt” - US blir ”nationell” enhet för vulvacancer - En ”regional” enhet för matstrups-/magsäckscancer Konklusion RSL 6/4: RSL tar fram beslutsunderlag Bejaka rekommendationen SVN-beslut 26 maj (till SKL 1 juni) Utse ”regional” enhet i nästa led (intern process) Rekommendation remiss höst 2015

31 Nationell nivåstrukturering * Nationella enheter (3 områden, 2 enheter) - Lymfkörtelutrymning testikelcancerca 40/år - LAPC (vid bukspottkörtelcancer) ca 40/år - Perihilär (vid levercancer) ca 20/år * Fråga 1-7 enligt mall för varje område * Eventuell US-ansökan (eller annan enhet i sjukvårdsregionen) Konklusion RSL 6/4: Sakkunnigrepresentant svarar på fråga 1-7 US ansöker RMPG-förankring (inkl onk och diagnostik) RSL koordinerar SVN-beslut 26 maj (till SKL 1 juni) Remissomgång våren 2016 - nat

32 Regional nivåstrukturering * Regionala enheter (4 områden, 6 enheter) - äggstockscancer - urinblåsecancer - lever-/gallvägscancer (ej perihilär) - bukspottkörtelcancer (ej LAPC) * Regionala enheter (1 område, 6 enheter - men möjligt med flera enheter om volym >50 ) - njurcancer Konklusion RSL 6/4Primärt OK till en sjukvårdsregional enhet per område Strikt volymgräns 50 ändras till intervall 30-50 Påverkar främst njurcancer > 3 enheter i sjukvårdsregionen RSL koordinerar SVN-beslut 26 maj (till SKL 1 juni) Remissomgång våren 2016 -reg

33 Agenda RMPG Medicinsk diagnostik 25 April 2016 09:00Välkommen, inledningRobert Centrumråd 23/3 Workshop 20/4 i Vimmerby 09:20 Rapportering resp region/landsting (I) Alla Statusuppdatering –fokus på ansvar / uppdrag RMPG 09:50 Vad beslutade vi i Nässjö Anna/Lotta Nya Arbetsformer,Handlingsplan 2016 (D) Nyckeltal för jmf. (I) Vårdprogram – information om ny rutin, struktur (I) 10:30Nivåstrukturering Cancer (I)Robert 10:40Pet/CT utredning (Gunnita och Robert(I)Gunnita/ Robert 10:50Dialog och information bröstscreening projekt(A) Liselotte Lundvall 11:10NGS – Plattform / DC Östergötland(I)Robert 11:20MDK SÖ – gemensamt uppdrag i regionen (I) Lotta 11:30Övriga frågor (D)Alla 11.50Sammanfattning och avslut dagens möte Robert

34 PET CT utredning Information Gunnita /Robert - Uppdrag PET CTUppdrag PET CT

35 Agenda RMPG Medicinsk diagnostik 25 April 2016 09:00Välkommen, inledningRobert Centrumråd 23/3 Workshop 20/4 i Vimmerby 09:20 Rapportering resp region/landsting (I) Alla Statusuppdatering –fokus på ansvar / uppdrag RMPG 09:50 Vad beslutade vi i Nässjö Anna/Lotta Nya Arbetsformer,Handlingsplan 2016 (D) Nyckeltal för jmf. (I) Vårdprogram – information om ny rutin, struktur (I) 10:30Nivåstrukturering Cancer (I)Robert 10:40Pet/CT utredning (Gunnita och Robert(I)Gunnita/ Robert 10:50Dialog och information bröstscreening projekt(A) Liselotte Lundvall 11:10NGS – Plattform / DC Östergötland(I)Robert 11:20MDK SÖ – gemensamt uppdrag i regionen (I) Lotta 11:30Övriga frågor (D)Alla 11.50Sammanfattning och avslut dagens möte Robert

36 Liselotte Lundvall Regional plan mammografi screening (Förslag)(Förslag)

37 Agenda RMPG Medicinsk diagnostik 25 April 2016 09:00Välkommen, inledningRobert Centrumråd 23/3 Workshop 20/4 i Vimmerby 09:20 Rapportering resp region/landsting (I) Alla Statusuppdatering –fokus på ansvar / uppdrag RMPG 09:50 Vad beslutade vi i Nässjö Anna/Lotta Nya Arbetsformer,Handlingsplan 2016 (D) Nyckeltal för jmf. (I) Vårdprogram – information om ny rutin, struktur (I) 10:30Nivåstrukturering Cancer (I)Robert 10:40Pet/CT utredning (Gunnita och Robert(I)Gunnita/ Robert 10:50Dialog och information bröstscreening projekt(A) Liselotte Lundvall 11:10NGS – Plattform / DC Östergötland(I)Robert 11:20MDK SÖ – gemensamt uppdrag i regionen (I) Lotta 11:30Övriga frågor (D)Alla 11.50Sammanfattning och avslut dagens möte Robert

38 Region Östergötland Genetiska analyser US 38 Framtidens Laboratoriemedicin Kompetensförsörjning Lab IT system Gemensamma plattformar Laboratoriemedicin 24/7 Smart Provtagning och Analys med Medborgarfokus(SPAM)

39 Region Östergötland Vården står inför ett paradigmskifte tack vare den snabba utvecklingen av kunskap om det mänskliga genomet Eran med individualiserad medicin är redan här Hightech genetiska analyser för molekylär klassificering av tumörer och målinriktade behandlingar utvecklas snabbt och är en realitet Fokus på prevention och livsstil - Hälsa Den snabba utvecklingen av teknologi för NGS (DNA analys) ger oss möjligheter att på regional nivå analysera tusentals gener Bakgrund 39

40 Region Östergötland (Re)volution of Sequencing 40

41 Region Östergötland (Re)volution of Sequencing 41

42 Region Östergötland Ökande behov – snabb utveckling! - I takt med att kunskapen ökar och tekniken utvecklas ytterligare kommer möjligheterna av vad som går att ta reda på att öka Följa nationella vårdprogram och nationella riktlinjer Upprätthålla regional kompetens för att kunna värdera analyssvar, t.ex. vid multidisciplinära konferenser. Säkerställa NGS i hela Sydöstra sjukvårdsregionen Minska sårbarheten som idag finns i de interna och externa provflödena Kunna hålla ner svarstider - Brist på utrustning och personal gör att väntetiderna idag blir onödigt långa Minska kostnader - Flera av analyserna har hittills skett externt (11 mkr) Fundament för forskning Attraktiv arbetsgivare – attrahera spetskompetens avseende klinik och forskning NGS-plattform US – Varför? 42

43 Region Östergötland Sydöstra sjukvårdsregionen, US, behöver satsa för att inte komma på efterkälken vad gäller behandlingsstyrande analyser och möjligheterna till individualiserad behandling MÅL att kunna erbjuda patienterna NGS baserade genetiska analyser i hela Sydöstra sjukvårdsregionen och för tillgång till bättre diagnostik och individualiserad behandling behöver vi skapa en NGS core facilitet för denna typ av diagnostik inom sydöstra sjukvårdsregionen Självförsörjande inom sydöstra sjukvårdsregionen avseende kompetens och teknik för NGS. Inga av dagens prover behöver skickas till andra lab Bas för att kunna delta i och bedriva egna kliniska forskningsprojekt NGS-plattform US 43

44 Region Östergötland Behandlande kliniker har en ökad efterfrågan. Fler och fler vårdprogram lyfter fram NGS som metod. Hög prio i program – ”SKA” Flera kliniker driver den enskilda diagnosen gentemot HSN Lund som idag hanterar tumördiagnostik slutar med det i Juni DC behov av att investera i teknik och kompetens för att möta dagens och morgondagens behov. Vilket ev är en fråga för RS Samtidigt pågår ett omfattande arbete med att nivåstrukturera Klinisk genetik i SÖ sjv regionen. Inriktningen är en kraftigt utökad genetisk kompetens i länssjukvården mha Klin genetik US. För att möta utvecklingen kommer stora investeringar behövas både inom läns- och specialistvården samt labanalys verksamheten i form av en gemensam NGS plattform inom DC 44 NGS- platform US Hematologi (AML) FH Ovarialcancer NIPT Patologi Genetik Mikrobiologi Kemi HSN Vårdprogram Behandlande kliniker HSN Vårdprogram Behandlande kliniker RS Investeringar pris RS Investeringar pris HSN Solidarisk finansiering genetiska analyser HSN Solidarisk finansiering genetiska analyser Behov av samordning och styrning inom labmed av gem plattform

45 Region Östergötland Volymprognoser

46 Region Östergötland Ekonomi Den ekonomiska analysen är fortfarande preliminär då vi väntar på reviderade priser/kostnader från Qiagen och Illumina Men De analyser vi gjort visar på en ev kostnadsbesparing på 30-50% utifrån den volymprognos vi har idag och utifrån den prisbild vi har idag (internt och externt) En besparing på 30 -50% motsvarar på årsbasis en kostnadsreduktion för RÖ 6 000 - 8 000 tkr

47 Region Östergötland Fortsättning – Etablering aug 2016! Installation av NGS plattformen juni-aug 2016 Driftstartaug 2016 Resurssäkra Information och förhandling med fackliga organisationerapril-maj 2016 Rekryteringmaj-juni 2016 Utbildningaug-sep 2016

48 Region Östergötland Shared NGS platform for Diagnostic Centrum Region Östergötland 48

49 Region Östergötland Process Processerna kommer att samlokaliseras Renlab. Utsvarning på resp klinik

50 Region Östergötland FoU Prov- inl Pre- analys Multidisciplinärt, automatiserat labmedicin - dygnet runt (24/7) Post- analys Specialist- kompetens Klin farma kologi FoU Specialist- kompetens Klin pato- logi FoU Specialist- kompetens Klin immunologi /transfusions medicin Specialist- kompetens Klin genetik FoU Specialist- kompetens Klin kemi FoU Multidisciplinärt patientnära labmedicin – VC, Akuten, sjukhuskliniker,”stan” Enkelt, snabbt och nära Multidisciplinärt patientnära labmedicin – VC, Akuten, sjukhuskliniker,”stan” Enkelt, snabbt och nära Klin mikro- biologi Hur möta utmaningen inom laboratoriemedicin? Gemensam support, teknik, kvalitet, IT, administration, logistik, kund, utbildning

51 Region Östergötland Styrning är kopplad till kontroll över ekonomin Behålla autonomi och medicinskt ansvar för klinik och samtidigt tillhandahålla 24/7 och senaste tekniken i gemensam plattform… Styrmodell? Modell för att hantera de medicinska prioriteringarna och verksamhetsstyrning i en gemensam plattform – Metodråd med medicinskt ansvariga för att styra de gemensamma plattformarna? – Produktionsansvarig chef? Utmaningar avseende plattformar

52 Region Östergötland Lokal och samverkan NGS plattformen kommer fysiskt att placeras i anslutning till vår 24/7 verksamhet huvudblocket på US Syftet med denna placering är att vi på sikt skall säkerställa att sekvenseringsutrustningen kan utnyttjas dygnet runt för högsta möjliga effektivitet Vid klinisk kemi har vi idag en 24/7 verksamhet och tanken är att vi här skall kunna samverka kring resurser, inte minst vad gäller arbete utanför ordinarie arbetstid Vi skapar en möjlighet att samutnyttja automatisering teknologi, provmottagning, preanalys

53 Region Östergötland Kompetens/Resurser Vi ser NGS som en central del i den framtida diagnostiska verksamheten och därför vill vi redan nu börja säkra kompetens för framtiden Vi vill dedikerad resurser till NGS plattformen för att bästa möjliga kompetensuppbyggnad LäkareKliniskrapportering2-3 personer Molekylärbiologer processansvarig1 person BMA/Biologer extraktion, pre analys2-4 personer ( beroende på automationsgrad) Ingenjörer(IT/MT)systemansvarig2 personer Bioinformatiker/Applikationsspecialistanalys/bioinformatik3 personer

54 Agenda RMPG Medicinsk diagnostik 25 April 2016 09:00Välkommen, inledningRobert Centrumråd 23/3 Workshop 20/4 i Vimmerby 09:20 Rapportering resp region/landsting (I) Alla Statusuppdatering –fokus på ansvar / uppdrag RMPG 09:50 Vad beslutade vi i Nässjö Anna/Lotta Nya Arbetsformer,Handlingsplan 2016 (D) Nyckeltal för jmf. (I) Vårdprogram – information om ny rutin, struktur (I) 10:30Nivåstrukturering Cancer (I)Robert 10:40Pet/CT utredning (Gunnita och Robert(I)Gunnita/ Robert 10:50Dialog och information bröstscreening projekt(A) Liselotte Lundvall 11:10NGS – Plattform / DC Östergötland(I)Robert 11:20MDK SÖ – gemensamt uppdrag i regionen (I) Lotta 11:30Övriga frågor (D)Alla 11.50Sammanfattning och avslut dagens möte Robert

55 MDK – projekt SÖ 55 1 mkr/RCC: Respektive RCC ska under 2016 stödja och fördela huvuddelen av medlen till verksamheterna för utvecklingen av MDK med målet om en mer jämlik cancervård. Delrapport till SKL avseende ovanstående punkter: 20 maj 2016 Slutrapport till SKL avseende ovanstående punkter: 6 februari 2017

56 Agenda RMPG Medicinsk diagnostik 25 April 2016 09:00Välkommen, inledningRobert Centrumråd 23/3 Workshop 20/4 i Vimmerby 09:20 Rapportering resp region/landsting (I) Alla Statusuppdatering –fokus på ansvar / uppdrag RMPG 09:50 Vad beslutade vi i Nässjö Anna/Lotta Nya Arbetsformer,Handlingsplan 2016 (D) Nyckeltal för jmf. (I) Vårdprogram – information om ny rutin, struktur (I) 10:30Nivåstrukturering Cancer (I)Robert 10:40Pet/CT utredning (Gunnita och Robert(I)Gunnita/ Robert 10:50Dialog och information bröstscreening projekt(A) Liselotte Lundvall 11:10NGS – Plattform / DC Östergötland(I)Robert 11:20MDK SÖ – gemensamt uppdrag i regionen (I) Lotta 11:30Övriga frågor (D)Alla 11.50Sammanfattning och avslut dagens möte Robert

57 Agenda RMPG Medicinsk diagnostik 25 April 2016 09:00Välkommen, inledningRobert Centrumråd 23/3 Workshop 20/4 i Vimmerby 09:20 Rapportering resp region/landsting (I) Alla Statusuppdatering –fokus på ansvar / uppdrag RMPG 09:50 Vad beslutade vi i Nässjö Anna/Lotta Nya Arbetsformer,Handlingsplan 2016 (D) Nyckeltal för jmf. (I) Vårdprogram – information om ny rutin, struktur (I) 10:30Nivåstrukturering Cancer (I)Robert 10:40Pet/CT utredning (Gunnita och Robert(I)Gunnita/ Robert 10:50Dialog och information bröstscreening projekt(A) Liselotte Lundvall 11:10NGS – Plattform / DC Östergötland(I)Robert 11:20MDK SÖ – gemensamt uppdrag i regionen (I) Lotta 11:30Övriga frågor (D)Alla 11.50Sammanfattning och avslut dagens möte Robert


Ladda ner ppt "RMPG Medicinsk diagnostik Välkomna till Videomöte 25 April kl. 09.00-12.00 Ring IP 1089992."

Liknande presentationer


Google-annonser