Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektromagnetiska fält och hälsorisker Torsten Augustsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektromagnetiska fält och hälsorisker Torsten Augustsson."— Presentationens avskrift:

1 Elektromagnetiska fält och hälsorisker Torsten Augustsson

2 Innehåll - Elektromagnetiskt strålningsspektrum - Så bestäms gräns och referensvärden - Hälsorisker: Aktuellt kunskapsläge - Radiovågskällor (Elmätare) - Magnetfältskällor (kraftledningar) - Magnetfält i bostäder - Rimlig försiktighetsstrategi ur strålskyddssynpunkt

3 Del av EMF-spektrumet i Sverige (Radiovågor) RadioDigital-TV 100 MHz700 MHz Mobiltelefoni (GSM, UMTS, LTE) 900 MHz - 2700 MHz WiFi 2,4/5 GHz Satellitkom, Mikrovågslänk, Radar 30 GHz

4 Hur sätts gränsvärdet? ICNIRP Oberoende, internationell organisation Består av biologer, fysiker och medicinare från olika länder Granskar forskning inom området Ger ut riktlinjer EU rekommenderar medlemsstaterna att följa ICNIRPs riktlinjer (1999/519/EC) I Sverige har SSM antagit EUs rekommendation i form av allmänna råd (SSMFS 2008:18)

5 Radiofrekventa fält Säkerställd biologisk effekt: Förhöjd kroppstemperatur SAR (Specific Absorption Rate); mäts på 10 gram kroppsvävnad Helkroppsexponering 4 Watt/kg kroppsvävnad ger 1 grad C temperaturökning Säkerhetsfaktor50 ggr SAR-värde (helkropp) 4/50 =0,08 Watt/kg kroppsvä vnad => Beroende på frekvens: Referensvärde för effekttäthet 2 -10 W/m 2 Lokalt Vetenskapligt säkerställda effekter vid 100 Watt/kg kroppsvävnad Säkerhetsfaktor50 ggr SAR-värde (huvud och bål)100/50=2 Watt/kg kroppsvävnad

6 Aktuellt kunskapsläge: svaga radiofrekventa fält Hjärntumör (gliom): Svag misstanke om förhöjd risk vid mobilsamtal där mobilen hålls direkt mot örat. Misstanken har ytterligare försvagats i första hand på grund av avsaknad av stöd i incidenstrender. Hörselnervstumör: Svag misstanke om förhöjd risk vid mobilsamtal där mobilen hålls direkt mot örat. Misstankegraden är oförändrad eller möjligen ytterligare något försvagad. - Alla kopplingar är baserade på observationsstudier - Ingen orsaksmekanism har identifierats IEI (Idiopathic environmental intolerance): Starka indikationer för frånvaro av koppling Sömn-EEG: Observerat efter exponering från GSM-telefon, motstridiga resultat, (svag biologisk effekt => ej hälsorisk) SSM rekommenderar handsfree vid mobilanvändning

7 Källor till radiofrekventa fält Mobiltelefoner Trådlösa nätverk Mobilbasstationer TV/Radio-sändare Mikrovågsugn Kontroll/mät-utrusning Larmutrustning Radar

8 Exponering från elmätare (GSM 900) Antenn utanpå elskåp Källans effekt 250 milliwatt (mW) Avstånd från källan (m)Effekttäthet (mW/m 2 ) 120 2 5 (typisk nivå i Stockholm) 4 1 (typisk nivå i tätort) 8 0,3 (typisk nivå i tätort) 16 0,08 (typisk nivå i glesbyggd)

9 Exponering från elmätare (GSM 900) Antenn inuti elskåp Källans effekt 250 milliwatt (mW) Källans korrigerade effekt *2,5 mW Avstånd från källan (m)Effekttäthet (mW/m 2 ) 10,2 (typisk nivå i tätort) 20,05 (typisk nivå i glesbyggd) 40,01 80,003 160,0008 *Källa: Cinclus Technology

10 Biologiska effekter av 50 Hz magnetfält J (mA/m 2 ) EffekterB (µT) 1 000 Hjärtflimmer. Akut hälsorisk 50 000 100 Retning av nerv- och muskelceller. Potentiell hälsorisk 5 000 10 Nerver, syn påverkas. Reversibla effekter 500 1 Mindre biologiska effekter. Ej signifikant 50 Naturliga strömmar i kroppen. Inga skadliga effekter

11 Aktuellt kunskapsläge: svaga lågfrekventa magnetfält Barnleukemi: Svag misstanke om förhöjd risk(observation ~ fördubblad incidens) vid varaktig exponering för runt 0,4 µT eller högre i årsmedelvärde, små förändringar i bevisläget på senare tid, TransExpo tar år till resultat (hur vanligt i Sverige?) Vuxenleukemi: Något förhöjd incidens (ca 20%) observerad för exponerade yrkesverksamma, stor variation i resultaten, svårt att dra slutsatser, Liten förändring på senare tid Hjärncancer hos vuxna: Något förhöjd incidens (ca10%) observerad för exponerade yrkesverksamma Bröstcancer: Starka indikationer på frånvaro av risk - Alla kopplingar är baserade på observationsstudier - Ingen orsaksmekanism har identifierats

12 Aktuellt kunskapsläge: svaga lågfrekventa magnetfält Neurodegenerativa sjukdomar ALS: Elektrisk stöt / Magnetfält ? Alzheimers: Indikation för en möjlig koppling Parkinson: Starka indikationer för frånvaro av risk - Alla kopplingar är baserade på observationsstudier - Ingen orsaksmekanism har identifierats Övrigt Hjärt-kärl-sjukdomar: Starka indikationer för frånvaro av risk Minne, kognition: Ingen vetenskapligt grundad misstanken om koppling IEI (Idiopathic environmental intolerance): Ingen vetenskapligt grundad misstanken om koppling

13 Studie (hittas på www.ssm.se) 2012:69 Magnetfält i bostäder 5 Hz – 2 000 Hz Yttre källor kraftledningar, transformatorstationer, järnväg Elinstallation i huset vagabonderande strömmar Elektrisk hushållsprodukter (punktkällor)

14 Studieperiod? Höst/vinter 2010 och vintern/våren 2011

15 Platser? 193 Bostäder Stockholm: 43 lägenheter, 53 villor Västra Götaland: 69 lägenheter, 28 villor

16 Hur? Undvik punkt- källor Mätning I hörnen någon decimeter från vägg

17 Sammanvägt medelvärde

18 Resultat!

19

20 Slutsatser ”<0.2 µT som årsmedelvärde är att betrakta som normala för boendemiljö” ”Årsmedelvärden över 2 µT kan anses vara kraftigt förhöjda”

21 Strålsäkerhetsmyndighetens försiktighetsstrategi avseende exponering för lågfrekventa magnetfält SSMFS 2008:18 anger referensvärden (rekommenderade maxvärden) för elektromagnetiska fält. Det finns en svag men vetenskapligt grundad misstanke om förhöjd risk för barnleukemi för barn som exponeras varaktigt för lågfrekventa magnetfält under de referensvärdesnivåer som anges i SSMFS 2008:18. Strålsäkerhetsmyndigheten anser därför att följande försiktighetsstrategi är befogad från strålskyddssynpunkt. Magnetfält som är kraftigt förhöjda bör reduceras i miljöer där barn vistas varaktigt om det kan genomföras till rimliga kostnader och med försumbara konsekvenser. I vanlig boendemiljö är magnetfältsnivåer över 2 µT i årsmedelvärde att betrakta som kraftigt förhöjda. För nya elektriska anläggningar bör man redan vid planeringen beakta teknikval och placering för att sträva mot att barn inte exponeras för förhöjda magnetfältsnivåer om det kan genomföras till låga kostnader och med försumbara konsekvenser. Detsamma gäller vid utformning och uppförande av nya byggnader i närheten av befintliga elektriska anläggningar. I vanlig boendemiljö är magnetfältsnivåer upp till 0,2 µT i årsmedelvärde att betrakta som normala. Denna försiktighetsstrategi ersätter tidigare rekommendationer från myndigheten. Det övergripande syftet är att på sikt begränsa barns exponering för förhöjda magnetfältsnivåer. Magnetfältsnivåerna som anges ovan gäller för frekvensen 50 Hz.

22 SSMFS 2008:18 anger referensvärden (rekommenderade maxvärden) för elektromagnetiska fält. Det finns en svag men vetenskapligt grundad misstanke om förhöjd risk för barnleukemi för barn som exponeras varaktigt för lågfrekventa magnetfält under de referensvärdesnivåer som anges i SSMFS 2008:18. Strålsäkerhetsmyndigheten anser därför att följande försiktighetsstrategi är befogad från strålskyddssynpunkt. Magnetfält som är kraftigt förhöjda bör reduceras i miljöer där barn vistas varaktigt om det kan genomföras till rimliga kostnader och med försumbara konsekvenser. I vanlig boendemiljö är magnetfältsnivåer över 2 µT i årsmedelvärde att betrakta som kraftigt förhöjda.

23 För nya elektriska anläggningar bör man redan vid planeringen beakta teknikval och placering för att sträva mot att barn inte exponeras för förhöjda magnetfältsnivåer om det kan genomföras till låga kostnader och med försumbara konsekvenser. Detsamma gäller vid utformning och uppförande av nya byggnader i närheten av befintliga elektriska anläggningar. I vanlig boendemiljö är magnetfältsnivåer upp till 0,2 µT i årsmedelvärde att betrakta som normala. Denna försiktighetsstrategi ersätter tidigare rekommendationer från myndigheten. Det övergripande syftet är att på sikt begränsa barns exponering för förhöjda magnetfältsnivåer. Magnetfältsnivåerna som anges ovan gäller för frekvensen 50 Hz.

24 Möte angående SSM:s försiktighetsstrategi efter sommaren? Frågor??? Tack för att ni lyssnat!


Ladda ner ppt "Elektromagnetiska fält och hälsorisker Torsten Augustsson."

Liknande presentationer


Google-annonser