Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldrarmöte 17/6 2015, Välkomna!. Agenda  Grönvita tråden  En VSK Förälder  Poolspel/Cuper  kassör  Föräldrar med kontakter inom olika områden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldrarmöte 17/6 2015, Välkomna!. Agenda  Grönvita tråden  En VSK Förälder  Poolspel/Cuper  kassör  Föräldrar med kontakter inom olika områden."— Presentationens avskrift:

1 Föräldrarmöte 17/6 2015, Välkomna!

2 Agenda  Grönvita tråden  En VSK Förälder  Poolspel/Cuper  kassör  Föräldrar med kontakter inom olika områden  Träningsupplägg  Laget.se  Övrigt

3 Gro ̈ n/Vita tra ̊ den Ma ̊ l- och riktlinjer fo ̈ r Va ̈ stera ̊ s SK ungdom Fo ̈ reningens ma ̊ lsa ̈ ttning a ̈ r att:  Skola/utbildning ga ̊ r alltid fo ̈ re idrotten, men med planering hinner man med ba ̊ da  Det skall vara roligt att tra ̈ na och spela fotboll i VSK (klubbanda).  Bidra till spelarnas allsidiga fysiska, personliga och sociala utveckling  Den individuella utvecklingen hos varje spelare a ̈ r viktigare a ̈ n matchresultaten.  Utveckla spelare som kan ha mo ̈ jlighet att na ̊ nationella och internationella framga ̊ ngar  Erbjuda spelarna en grundla ̈ ggande fotbollsutbildning som skall ka ̈ nnetecknas av god teknik och snabbhet.  Verksamheten skall pra ̈ glas av respekt fo ̈ r varandra och lag/klubbka ̈ nsla.  Verksamheten skall utformas sa ̊ att den i na ̊ gon form blir tillga ̈ nglig fo ̈ r alla som sa ̊ o ̈ nskar.  Den ger spelarna tillfredsta ̈ llelse utifra ̊ n var och ens fo ̈ rutsa ̈ ttningar.  Rekrytera engagerade ledare med en positiv ma ̈ nniskosyn och ambitioner att utveckla sig som ledare och erbjuda dessa utbildning.  Spelare, ledare och fo ̈ ra ̈ ldrar fo ̈ renas i fo ̈ reningen, pa ̊ sa ̊ vis skapar vi klubbka ̈ nsla, da ̈ r alla ka ̈ nner ansvar ba ̊ de på och utanfo ̈ r planen samt kan agera som goda representanter fo ̈ r fo ̈ reningen.  Fostra spelarna till ansvarsfulla medma ̈ nniskor, de skall visa respekt fo ̈ r regler och normer ”ba ̊ de inom fotbollen sa ̊ som i det o ̈ vriga samha ̈ llet”. De skall också kunna visa o ̈ dmjukhet info ̈ r andra vuxna och barn, ba ̊ de på och utanfo ̈ r planen.  Ha ett herr- och ett damlag i seniorspel.  Fra ̊ n och med 11-mannafotbollen ha två lag per a ̊ ldersklass.  Arrangera VSK-dagen varje a ̊ r fo ̈ r att sta ̈ rka klubbka ̈ nslan.  Erbjuda en drog- och tobaksfri miljo ̈, fo ̈ r mer information se va ̊ r drogpolicy.

4 En VSK Förälder  Fo ̈ ra ̈ ldrar har ett stort inflytande o ̈ ver sina barn. De kan pa ̊ verka barnens fo ̈ rha ̊ llande till idrotten, fo ̈ reningslivet, ledare och lagkamrater. Fo ̈ ra ̈ ldrarnas sto ̈ d beho ̈ vs, men de beho ̈ ver da ̊ ocksa ̊ insikt om fo ̈ reningens ma ̊ l, delma ̊ l och riktlinjer. Det fo ̈ rekommer ibland att fo ̈ ra ̈ ldrar ser fo ̈ r kortsiktigt och resultatinriktat på verksamheten, betraktar barn som "sma ̊ vuxna" samt saknar tillra ̈ cklig kunskap om ungdomars fysiska och psykiska utveckling.  Sa ̈ tter sig in i och fo ̈ ljer VSK:s ma ̊ l och riktlinjer den gro ̈ n/vita tra ̊ den.  Ser till att ditt barn kommer i tid till tra ̈ ning och match och med ra ̈ tt utrustning.  La ̈ r barnen ra ̈ tt hygien efter match och tra ̈ ning.  Hja ̈ lper ditt barn med kost och dryck sa ̊ att han/hon kommer ra ̈ tt fo ̈ rberedd till tra ̈ ning och match  Fo ̈ ljer sa ̊ ofta som mo ̈ jligt ditt barn till tra ̈ ning och match.  Belo ̈ na inte ditt barn utifra ̊ n gjorda ma ̊ l utan hellre utifra ̊ n ka ̈ mpainsats, fo ̈ rso ̈ k till dribblingar, snygga passningar mm. Att go ̈ ra ma ̊ l a ̈ r tillra ̈ ckligt som belo ̈ ning fo ̈ r barnet a ̈ nda ̊.  Hja ̈ lper fo ̈ reningen med de tja ̈ nster de ber om, ba ̊ de kring det egna laget och fo ̈ r fo ̈ reningen, som t.ex bilko ̈ rning, fika, lottfo ̈ rsa ̈ ljning eller annat.  La ̊ ter lagens ledare ansvara fo ̈ r barnet under tra ̈ ning och match, din inblandning kan bli mycket fo ̈ rvirrande fo ̈ r barnet.  En viktig VSK regel a ̈ r att vid matcher sta ̊ r fo ̈ ra ̈ ldrarna på ena la ̊ ngsidan av planen och laget på den andra.  Talar aldrig illa om tra ̈ nare, spelare, domare eller andra funktiona ̈ rer.

5  Pratar direkt med tra ̈ nare om eventuella a ̊ sikter kring tra ̈ ningar eller matcher, ta ̈ nk på att inte go ̈ ra det info ̈ r barnen och inte i direkt anslutning till tra ̈ ning och match  Tar del av den information som kommer fra ̊ n fo ̈ reningen samt via VSK:s hemsida, www.vsku.se  Uppmuntrar i ba ̊ de med och motga ̊ ng, ge positiv och va ̈ gledande kritik. Fra ̊ ga om matchen var rolig och spa ̈ nnande- var inte sa ̊ resultatfixerad. Hejar på och sto ̈ ttar va ̊ rt lag och vi ha ̊ nar inte motsta ̊ ndarna! Uppmuntra ALLA spelare i laget inte bara ditt eget barn.  Ta ̈ nk på att det a ̈ r ditt barn som spelar fotboll – INTE DU. Kritisera aldrig domaren, respektera dennes beslut. Nyttja ej tobak eller alkohol vid match eller tra ̈ ning.  FAIR PLAY - rent spel  Vi respekterar domarens beslut!  Vi uppmuntrar till juste spel!  Vi hejar på och sto ̈ ttar va ̊ rt lag och vi ha ̊ nar inte motsta ̊ ndarna!  Vi arbetar fo ̈ r att ha ̊ lla fotbollen drogfri!

6 Poolspel  Transtenscupen i Hallsberg 9 augusti  Anmälan Laget.se: Hur många lag?

7 Kassör  Kassör - Ta hand om försäljning och lagets ekonomi, starta ett lagkonto etc. Linda Poutiainen anmälde intresse och beslut togs att hon blir kassör.  Försäljning av fika på träningar? Kaffe på onsdagar och Kaffe, festis och bulle/kaka på söndagsträningarna Förslaget togs emot positivt. Då frågan togs upp uttryckte några att det tyckte att det inte var lämpligt med fika bröd varje söndag. Vi beslutade gemensamt att det är ok med Fika bröd någon gång men att smörgås och/eller frukt är det vi mest satsar på. Beslut togs också att vi skulle göra en lista med alla föräldrar som får en dag att ansvara för.

8 Föräldrar med kontakter inom olika områden  Sponsorer?  Rabatterade priser på material och utrustning Sponsorer är bra att knyta till sig till laget för framtida inköp av bl.a. Overaller och annat till killarna. Även bra om det är någon som har möjlighet att köpa billigt eller få lite spons på kaffe och annat vi kan ha till försäljning vid träningar och poolspel. Kontakta ledarna kring detta om ni har någon möjlighet eller kontakt.

9 Träningsupplägg  7-8 a ̊ r (5-manna) DELMA ̊ L  genom lekfull tra ̈ ning stimulera barnens intresse fo ̈ r fotboll  la ̈ ra dem att ta ha ̈ nsyn till varandra och att respektera regler  stimulera fo ̈ ra ̈ ldrarna att på olika sa ̈ tt sto ̈ dja verksamheten  RIKTLINJER Tra ̈ ning  alla ungdomar skall uppma ̈ rksammas på ett positivt sa ̈ tt  betoning pa ̊ lek och tekniktra ̈ ning, anva ̈ nd ba ̈ gge fo ̈ tterna, detta a ̈ r en gyllene a ̊ lder fo ̈ r  teknikinla ̈ rning och detta skall dominera tra ̈ ningen  trivsel och gla ̈ dje skall vara viktiga inslag  prioritera sma ̊ lagsspel, max 3-4 spelare (+ ma ̊ lvakt i varje lag)  la ̊ t alla prova ma ̊ lvaktsspel och olika positioner i laget  alla fa ̊ r spela lika mycket  betona vikten av kamratskap och laganda  anpassad bollstorlek  alla aktiva anva ̈ nder benskydd  uppmuntra tra ̈ ning hemma

10 TRA ̈ NINGSUPPLA ̈ GG  ett tema fo ̈ r varje tra ̈ ningsperiod (2 - 8 tra ̈ ningar)  uppva ̈ rmning genom bollekar – tekniklekar 1. tekniktra ̈ ning (45%) 2. sma ̊ lagsspel (45%) 3. lek (10%)  Lek : Bolllekar Bolltekning Motorisk lek  Tekniktra ̈ ning: Finter o dribblingar Passningar Mottagningar Va ̈ ndningar Skott Driva boll  Antal tra ̈ ningar Vinter: 1 ggr/vecka fo ̈ r de barn som inte deltager i na ̊ gon vinteridrott Sommar: 1 ggr/vecka + om intresse finns, en gemensam aktivitet 7-9a ̊ r med lek och sma ̊ lagsspel

11 Hemsidan  www.laget.se/vsku_p08 www.laget.se/vsku_p08  Primära informationskällan, läser man inte där kan man missa viktig information

12 Övrigt?  Stort tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Föräldrarmöte 17/6 2015, Välkomna!. Agenda  Grönvita tråden  En VSK Förälder  Poolspel/Cuper  kassör  Föräldrar med kontakter inom olika områden."

Liknande presentationer


Google-annonser