Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öppen psykiatrisk tvångsvård Öppen rättspsykiatrisk vård Norrköpings kommun Närsjukvården i östra Östergötland Vård- och omsorgskontoret Vuxenpsykiatriska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öppen psykiatrisk tvångsvård Öppen rättspsykiatrisk vård Norrköpings kommun Närsjukvården i östra Östergötland Vård- och omsorgskontoret Vuxenpsykiatriska."— Presentationens avskrift:

1 Öppen psykiatrisk tvångsvård Öppen rättspsykiatrisk vård Norrköpings kommun Närsjukvården i östra Östergötland Vård- och omsorgskontoret Vuxenpsykiatriska kliniken Ann-Christin Briby, projektsamordnare Karin Mossberg, projektledare Eva Lindblom, projektledare Lars Sandgren, projektledare

2 Uppdrag Utifrån intentionerna i den nya vårdformen, som bygger på en nära samverkan mellan landstingets psykiatri/rättspsykiatri och kommunens socialpsykiatri/socialtjänst är uppdraget att följande ska genomföras: Kartläggning av den nya vårdformens troliga målgrupp vad gäller omfattning samt behov. Inventering av befintliga resurser inom landstingets respektive kommunens olika verksamheter Utarbeta riktlinjer och rutiner för samordnad vårdplanering inför utskrivning till öppen tvångsvård. Riktlinjer och arbetsformer för fortsatt samverkan kring den enskilde utifrån den vårdplanering, som ägde rum vid utskrivning. Kompetensutveckling Förslag till planering och genomförande. Därutöver har projektledarna att kontinuerligt ha kontakt med vuxenpsykiatriska klinikens vårdenhetschefer och företrädare för rättspsykiatriska regionkliniken, Vadstena, vård- och omsorgskontorets myndighetsutövning och enhetschefer inom socialpsykiatrin samt representanter från socialkontoret genom enhetscheferna för de lokala socialkontoren och vuxenvårdens verksamhetschef och enhetschefer.

3 Kartläggning Under oktober 2008 gjordes en kartläggning för att få en första uppfattning om den nya vårdformens målgrupp, dess omfattning och behov. I detta inledande skede samordnades inte kartläggningen, utan genomfördes parallellt i respektive organisation. Däremot kunde noteras att resultatet överensstämde. Aktuella frågeställningar i enkäten: Är/kan bli aktuell för öppen tvångsvård enligt LPT eller LRV? Permission enligt LPT eller LRV? Målgrupp? Ålder, Kön, Civilstånd, Barn, Språk eller språksvårigheter Missbruk eller missbruksbehandling? Boende? Sysselsättning? Myndighetskontakter? Psykiatrin, Kommun, Andra berörda Behov av insatser, vad och vem? Samverkan? Pågående insatser planerade i samverkan Kontinuerlig samverkan Behov av samverkan eller utökad samverkan Mars 2009 genomfördes en uppföljning av den första kartläggningen. Även vid detta tillfälle gjordes separata kartläggningar, som sedan jämfördes sinsemellan.

4 Inventering Efter sommaren 2008 påbörjades inventeringen enligt det uppdrag, som styrgruppen hade formulerat. Aktuella frågeställningar: Vad finns? Vad beräknas vi behöva för att kunna klara målgruppens behov? Räcker befintliga resurser? Behöver befintliga resurser förändras och/eller kompletteras? Vad saknar vi? Vad behöver vi utveckla tillsammans?

5 Kommun Genomförande Genomförda intervjuer: Enhetschefer socialpsykiatri och neuropsykiatri Omvårdnads- och resurspersonal inom den socialpsykiatriska verksamheten Enhetschefer privata utförare SÄBO LSS-handläggare socialpsykiatri samt enhetschef myndighetsutövningen Koordinatorer boende och daglig verksamhet Enhetschef sjuk- och hemvårdsteamet Samordnare och personal på ACT-teamet, socialkontoret Verksamhetschef, socialkontoret.

6 Kommun Resultat Befintliga resurser: ACT-teamet via socialkontoret Försörjningsstöd via AMK Kontaktperson via socialkontoret och VOK Mobila teamet via socialkontoret Personligt ombud via VOK Social jour via socialkontoret Stöd i ordinärt boende via socialkontoret, boendegruppen Stöd i ordinärt boende via VOK, hemtjänst och rehabiliteringsstöd Särskilt boende enligt SoL via socialkontoret och VOK Särskilt boende enligt LSS via VOK Sysselsättning av mer basal och samvaro karaktär via VOK Sysselsättning i form av arbetsliknande uppgifter via AMK, socialkontoret och VOK. Dessutom finns möjlighet till studier och utbildning på olika nivåer.

7 Landsting Genomförande Inventeringen genomfördes i form av gruppintervju med samtliga vårdenhetschefer inom VUP. Resultat Övergripande resurser: Öppen- och sluten psykiatrisk vård Akutenhet med mobilitet Psykosenhet med mellanvård Beroendeklinik med öppen- och slutenvård. Specialresurser: Dialektisk Beteendeterapi (DBT) Kognitiv Beteendeterapi (KBT) Kognitiv Psykoterapi (KPT) Psykodynamisk psykoterapi Barngrupp Familjeterapi Närståendestöd Stödsamtal Uttryckande konstterapi Musikterapi Ätstörningsverksamhet Stödpersoner för patienter som vårdas enligt psykiatrisk tvångsvård.

8 Samordnad vårdplanering Allmänt gäller mellan kommun och landsting att samordnad vårdplanering ska initieras så snart som möjligt för de patienter som bedöms ha behov av insatser efter genomgången vård på sjukhus. En fungerande samordnad vårdplanering är en förutsättning för att en vårdkedja ska kunna vara stark och smidig samt garantera patientsäkerhet. Grundläggande för vårdkedjan är att den information som behövs för att planera patientens vård och omsorg finns tillgänglig och kan överföras mellan olika vårdgivare samt att patienten givit sitt samtycke till att information lämnas. En särskild föreskrift från Socialstyrelsen reglerar samverkan vid in- och utskrivning i slutenvård i de fall där det krävs för att trygga enskilda patienters rätt att få en god och säker vård och omsorg. När det gäller den nya vårdformen kompletteras vårdplaneringsprocessen med kravet om en särskild samordnad vårdplan, där länsrätten sedan tar beslut för att patienten ska kunna bli aktuell för denna vård.

9 Samordnad vårdplan Enligt 7 § LPT och 12 a § LRV ska det till en ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rätts- psykiatrisk vård fogas en samordnad vårdplan. När den upprättas bör givetvis den ordinarie vårdplanen ingå i relevanta delar. Den samordnade vårdplanen ska utformas i samarbete med de enheter som ansvarar för respektive insats och är upprättad när den har justerats av dessa enheter. Inom ramen för den samordnade vårdplaneringen ska kommunen bedöma patientens rätt till insatser enligt socialtjänstlagen eller LSS, på samma sätt som när andra söker eller begär insatser enligt dessa lagar. Om chefsöverläkaren anser att patienten inte behöver några insatser eller om patienten inte önskar sådana insatser ska detta framgå av den samordnade vårdplanen. Den samordnade vårdplanen ska innehålla uppgifter om det bedömda behovet av insatser från landstingets hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård beslut om insatser vilken enhet vid landstinget eller kommunen som ansvarar för respektive insats eventuella åtgärder som vidtas av andra än landstinget eller kommunen. Den samordnade vårdplaneringen förutsätter att samråd sker med patienten i fråga om dennes behov och att patientens valmöjligheter tillgodoses så långt som möjligt. Om det inte är olämpligt och den enskilde ger sitt medgivande till det bör samråd också ske med patientens närstående.

10 Kompetensutveckling A. Basutbildning Målgrupp Personal från kommunens socialtjänst och från landstingets psykiatri, som möter personer eller patienter eller brukare i det dagliga arbetet, företrädesvis omvårdnadspersonal. B. Utbildning i vårdkretsmöten Målgrupp Intresserad och lämplig personal från kommunens socialtjänst och från landstingets psykiatri. C. Uppföljningsseminarium Målgrupp Nyckelpersoner från kommunens socialtjänst och från landstingets psykiatri.

11 Förslag till förbättrings- och utvecklingsområden Projektgruppens förslag om fortsatt kartläggning är att kommunen, VUP och RPR under oktober månad varje år genomför en gemensam kartläggning av samtliga patienter mantalsskrivna i Norrköping, som är föremål för öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård bifogad blankett används vid den årliga kartläggningen, se bilaga 1 VUP och RPR under mars månad varje år genomför en uppföljning via sina respektive system över samtliga patienter mantalsskrivna i Norrköping, som vårdas enligt öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättpsykiatrisk vård det även inom kommunen finns en sammanställning att tillgå över ovan nämnda personer i syfte att enkelt kunna ha en samlad bild vid jämförelser internt och med landstinget ett gemensamt resursteam eller arbetsgrupp tillsätts med uppgift att genomföra och sammanställa kartläggning och uppföljning samt avrapportera resultat till samverkansgrupp och styrgrupp enligt gällande samverkansavtal avseende insatser för människor med psykisk funktionsnedsättning.

12 Förslag till förbättrings- och utvecklingsområden Projektgruppens förslag om gemensam verksamhetsutveckling kommun och landsting utvecklar i gemensam drift en utslussningsenhet eller mellanboendeform (3-4 platser) för att minska det stora steget för den enskilde från att vara i slutenvård till att bo på egen hand eller i särskilt boende en svikt- och krisplats tillskapas på ovanstående gemensamma enhet ett gemensamt resursteam eller arbetsgrupp tillskapas som har att följa utvecklingen av alla områden som rör den nya vårdformen öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård det vill säga samordnad vårdplan, uppföljning, utvärdering, kartläggning, kompetensutveckling samt avvikelsehantering ovanstående resursteam eller arbetsgrupp är en kontinuerligt arbetande undergrupp till samverkansgruppen enligt gällande samverkansavtal avseende insatser för människor med psykisk funktionsnedsättning.

13 Förslag till förbättrings- och utvecklingsområden Att beakta inför framtiden är även de förbättrings- och utvecklingsbehov som framkom vid inventeringen inom respektive kommun stödet i det ordinära boendet kräver personal med utökad kompetens och flexibelt arbetssätt. ökad tillgänglighet vid behov av stöd i ordinärt boende såväl kvällar, helger som nattetid. tillskapandet av olika boendeformer för att ytterligare möjliggöra flexibla och individuellt anpassade lösningar. tillskapa en svikt- och krisplats på ett särskilt boende vid tillfällig försämring för att motverka inläggning i slutenvård. tillskapa en utslussningsenhet eller mellanboendeform i gemensam drift med landstinget. utveckla mer av riktade aktiviteter i rehabiliteringssyfte för den enskilde på Aktivitetscenter Asken fortsatt utveckling av arbetsliknande uppgifter, som för varje person ska anpassas utifrån personens behov och förmåga, men alltid med målet inriktat mot ordinarie arbetsmarknad eller studier. landsting fler behandlare med KBT-kompetens utveckla samverkan mellan VUP, RPR och Beroendekliniken.

14 Förslag till förbättrings- och utvecklingsområden Projektgruppen förslag om fortsatt arbetsgång med samordnad vårdplanering är att rutin för öppen psykiatrisk tvångsvård ska gälla fortsättningsvis internt och i samverkan mellan kommun och landsting rutinen följs upp, utvärderas och revideras en gång per år interna rutiner bör tas fram hos respektive huvudman för hur den fastställda samordnade vårdplanen ska kommuniceras i syfte att säkerställa så att beslutade insatser och villkor blir kända i berörda verksamheter eller enheter ett gemensamt resursteam eller arbetsgrupp tillskapas med uppgiften att följa upp, utvärdera och revidera rutinen. rutin för öppen rättspsykiatrisk vård, med reservation för eventuella justeringar, ska gälla fortsättningsvis i samverkan mellan kommun och landsting rutinen följs upp, utvärderas och revideras en gång per år interna rutiner bör tas fram hos respektive huvudman för hur den fastställda samordnade vårdplanen ska kommuniceras i syfte att säkerställa så att beslutade insatser och villkor blir kända i berörda verksamheter eller enheter ett gemensamt resursteam eller arbetsgrupp tillskapas med uppgiften att följa upp, utvärdera och revidera rutinen. vid utomlänsvård bör särskild rutin upprättas kring varje enskild person i syfte att praktiskt underlätta vårdprocessen. PM om vårdplan (samordnad) i öppen psykiatrisk tvångsvård kompletteras med punkten villkor återkommande kvalitativa uppföljningar av de samordnade vårdplanerna lämplig metod är intervjuer med personer som är eller har varit föremål för den nya vårdformen, men även synpunkter från anhöriga och närstående samt från berörda myndigheter är av största vikt att systematiskt fångas upp ett gemensamt resursteam eller arbetsgrupp gör återkommande kvalitativa uppföljningar av hur de samordnade vårdplanerna har fungerat. reviderat samverkansdokument utgör ett komplement till den samordnade vårdplanen för att förstärka samverkan kring den enskilde inför utskrivning från öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård. nuvarande samverkansavtal avseende insatser för människor med psykisk funktionsnedsättning ska kompletteras med ett tillägg med anledning av den nya vårdformen.

15 Förslag till förbättrings- och utvecklingsområden Projektgruppens förslag om gemensam kompetensutveckling är att gemensam kompetensutveckling sker enligt föreslagen utbildningsplan. gemensamma tematillfällen genomförs årligen med början hösten år 2011 ett gemensamt resursteam eller arbetsgrupp får uppgiften att utgöra genomförandegrupp.

16 Förslag till förbättrings- och utvecklingsområden Projektgruppens fortsatta funktion Det vore av stor betydelse att projektgruppen fortsätter under eventuellt ytterligare ett år med reservation för beslut att inledningsvis hålla samman, få igång de olika arbetsuppgifterna enligt förslagen om förbättrings och utvecklingsområden samt även involvera kollegor och medarbetare i utvecklingsprocessen. Det innebär att projektgruppen under en begränsad tid fungerar i enlighet med förslaget om gemensamt resursteam eller arbetsgrupp, där detta resursteam eller arbetsgrupp ska vara en kontinuerligt arbetande undergrupp till samverkansavtalet avseende insatser för människor med psykisk funktionsnedsättning.


Ladda ner ppt "Öppen psykiatrisk tvångsvård Öppen rättspsykiatrisk vård Norrköpings kommun Närsjukvården i östra Östergötland Vård- och omsorgskontoret Vuxenpsykiatriska."

Liknande presentationer


Google-annonser