Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

November/december 2013 Skånetrafiken: Koncepttest företagskort.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "November/december 2013 Skånetrafiken: Koncepttest företagskort."— Presentationens avskrift:

1 November/december 2013 Skånetrafiken: Koncepttest företagskort

2 Innehållsförteckning ► Om undersökningen  Metod  Bakgrundsvariabler ► Resultatet ► Sammanfattning och rekommendation ► Att läsa rapporten  Frågor i undersökningen  Urvalets sammansättning  Statistisk osäkerhet  Presentation och tolkning av data ► Kontaktuppgifter YouGov Sida 2

3 Metod Sida 3 Bakgrund och syfte Skånetrafiken lanserar i december 2013 en ny produkt riktad till företag i Skåne. Produkten är ett företagskort som kommer i två varianter – Företag Flex och Företag 365. I denna undersökning utvärderas företagskorten i målgruppen och resultatet kan med fördel användas som beslutsunderlag i kommande marknadsförings- och kommunikationsarbete. Intervjuperiod och datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes kvantitativt under perioden 22-25 november via YouGov Sveriges Internetpanel. Målgrupp Undersökningen genomfördes bland personer anställda på företag samt egenföretagare med verksamhet i Skåne och som reser åtminstone en gång i halvåret i tjänsten. En inbjudan till undersökningen skickades ut via e-mail till personer som passade in på kriterierna för studien. Undersökningen är besvarad online i ett webbformulär. Urvalet är representativt för befolkningen i Skåne vad gäller kön och ålder. Totalt genomfördes 590 intervjuer, varav 205 inom målgruppen.

4 Bakgrundsvariabler Undersökningen ger möjlighet att få inblick i eventuella skillnader mellan olika befolkningsurval som tillfrågas utifrån följande bakgrundsvariabler, som alla frågor i undersökningen korsas med. Sida 4 Bakgrundsvariabler Kön Kvinna Man Ålder 18-39 40-65 Yrke/befattning Tjänsteman (Q1=5) Arbetare (Q1=6) Egen företagare (Q1=7) Antal anställda på företaget Få, 1-9 anställda (Q5=1) Mellan, 10-100 anställda (Q5=2+3) Många, 101-500+ anställda (Q5=4+5) Personalansvar Ja Nej Resvanor i tjänstenHög, minst en gång i veckan (Q7=1-3) Mellan, en gång varannan vecka / en gång i månaden (Q7=4-5) Låg, en gång i kvartalet / en gång i halvåret (Q7=6-7)

5 Resultatet

6 Bakgrundsfrågor

7 Huvudsaklig sysselsättning (standardkategorisering) Sida 7 Fortsätter i undersökningen Bland egen-företagarna är betydlig fler högfrekventa tjänsteresenärer, än mellan/låg (vilket inte gäller för tjänstemän och arbetare).

8 Yrkestillhörighet (standardkategorisering) Sida 8

9 Branschtillhörighet (standardkategorisering) Sida 9

10 Arbetsplats i Skåne län (förscreenat via stamdata) Sida 10 Fortsätter i undersökningen

11 Antal anställda i verksamheten/organisationen Sida 11

12 Personalansvar Sida 12 Betydligt fler av de högfrekventa tjänsteresenärerna har personalansvar.

13 Resvanor i tjänsten

14 Tjänsteresor i Skåne Sida 14 Fortsätter i undersökningen Total KönÅlderYrke/befattning KvinnaMan18-3940-65 Tjänste man Arbetare Egen företaga re ABCDEFG Bas36917119814822117514239 Varje dag7%4%10%7%8%4%11%3% A E* Flera gånger i veckan10% 5%13%7%6%38% C EF* En gång i veckan8%5%10%5%9% 3%18% A CF F* En gång varannan vecka7%5%9%7% 11%3%5% F * En gång i månaden11%8%13%14%9%15%5%10% F * En gång i kvartalet8%7%8%7%8%10%5%8% F * En gång i halvåret6% 8%4%7%5%3% D * Mer sällan23%29%19%20%26%24%27%8% B GG* Aldrig21%26%17%28%17%12%35%8% B D EG* Summa100%

15 Tjänsteresor till Kastrup Sida 15 Inga betydande skillnader i undergrupperna.

16 Vanligaste färdmedlet för tjänsteresor till Kastrup Sida 16 Kvinnor använder i betydligt högre grad än män tjänstebil vid resor till Kastrup (13% vs 2%). Män åker i högre grad tåg (77% vs 66%).

17 Tillgång till företagsbil, bilpool eller tjänstebil Sida 17 Såväl tjänstebilar som företagsbilar är vanligare i mellan/stora företag, jämfört med små. Detsamma gäller bilpool.

18 Företagskorten

19 Spontana tankar och associationer

20 Sida 20

21 Sida 21 Bra ide (18 st) - Att det är bra - bra idé! - Det var ju en bra idé Jojokort (20 st) - Jojo - Jojokort - Jojokort Skånetrafiken Buss (20 st) - buss - busskort - buss Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Rubrikerna utgör 3% eller mer av basen Fråga 12. Här visas en ny produkt från Skånetrafiken. Vad är det första du kommer att tänka på? Bas: Total (n=205) Vet ej : 7 Spontana tankar och associationer Företagskort (27 st) - Endast till företag. - Företagakort - företagskort Tåg (12 st) - tåg - tåg buss - tågbiljett Skånetrafiken (7 st) - skånetrafiken - Skånetrafiken - Skånetrafikens jojokort. Kollektivtrafik (18 st) - Kollektivtarfik - Kollektivtrafik - resor kolektivt

22 Spontant intryck

23 Sida 23

24 Spontant intryck Sida 24 Det spontana intrycket av företagskorten är mycket bra, med 70% som är ganska/mycket positiva. Andelen negativa ligger på en hälsosam nivå. Inga skillnader i intryck mellan kvinnor och män eller olika åldersgrupper. Däremot är tjänstemän mer positivt inställda än arbetare. Och intressant nog är de som reser mellan- /lågfrekvent i tjänsten mer positiva, jämfört med de högfrekventa tjänste- resenärerna. BRA!

25 Sida 25 Bra med kollektivtrafik (14 st) - Bra att få fler att resa med tåg - Bra att åka mer kollektivt. - ett bra sätt att minska bilkörande Miljövänligt (12 st) - Kollektivtrafik är mer miljövänligt. - Minska utsläpp - bra för miljön. jobbar mera. Enkelt/smidigt (48 st) - enklare än att ladda gemensamma kort - för att det ska förenkla - förenklar Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Rubrikerna utgör 3% eller mer av basen Fråga 14. Vänligen ange varför du har ett positivt helhetsintryck. Bas: Positivt helhetsintryck (n=144) Vet ej : 1 Motivering positivt intryck Bra ide (19 st) - Smart att det inte är personligt - Verkar bra - Verkar vara en bra lösning. Bra sätt att betala (21 st) - Att det går att fakturera företaget - Bra att slippa kvitton och reseräkningar för små summor - man slipper betala sig

26 Sida 26 Det ska vara enkelt att välja bussalternativ. Varför inte bara kunna använda sitt vanligta visakort? Jag har tillräckligt med kort!! Därför att administration inte är hindret för att använda Skånetrafiken. fungerar ej en trångstnt o btråkratisk krångelmaskineri med idiotiska fackliga krav res ej för att det fortfarande inte gynnar förskolan, som är mycket beroende av bussar För att om man som företag köper detta till sina anställda för att vädja om miljön i stället för att ta bilen om dom då reser många kan man inte få någon rabatt Förseningar trångt på bussen ! Bussen kör mycket trafik farligt Har inte den tiden att vänta in, särskilt inte som det ser ut nu med förseningar och dåliga förbindelser Fråga 15. Vänligen ange varför du har ett negativt helhetsintryck. Bas: Negativt helhetsintryck (n=17) Samtliga öppna svar Motivering negativt intryck Känns ej som en tillförlitlig transportlösning Man får ej rabatt på resorna, det lönar sig inte att ha ett företagskort. om man inte får rabatt på det första priset varför ska man då ha det ist för reskassa om man nu bestämmer sig för att åka med Skånetrafiken? skåne trafiken fungerar inte med service Skånetrafiken är aldeles ustabil tråkig färg tåg / buss stannar inte precise där du behöver. Var ska kortet finnas om man är många på företaget?, vem har kortet när jag vill resa? otroligt opraktiskt!!!! Varför skulle man vilja ha kort utan ngn rabatt? Obs: Låg bas!

27 Kännetecknande attribut

28 Sida 28 Smidigt, enkel administration, miljöhänsyn, smart och flexibelt – värdefulla kännetecknande attribut. Inga problem med krånglighet, men däremot för låga andelar på relevant och prisvärt. Väldigt få skillnader i undergrupperna, i synnerhet vad det gäller de mest markerade orden. Dock märks att kvinnor i högre grad än män har markerat lockande, de som är 18-39 år relevant samt egenföretagare och tjänstemän enkel administration, jämfört med arbetare.

29 Påståenden om företagskorten Sida 29 Enkelhet och miljöhänsyn är de mest uppenbara fördelarna med företagskorten. Däremot haltar kostnadseffektiviteten och relevansen något. Tjänstemän har i högre grad markerat att företagskorten passar bra för det företag som jag är anställd på, jämfört med egenföretagare och arbetare. Kvinnor instämmer i högre grad i att korten är kostnadseffektiva.

30 Intresse att använda företagskorten i tjänsten

31 Sida 31 Intresset för att använda korten i tjänsten måste anses vara bra – nästan 6 av 10 skulle kunna tänka att använda korten vid tjänsteresor. Intresset är högre bland tjänstemän och bland de som reser med mellan/låg frekvens.

32 Sida 32 Tar för lång tid (5 st) - Det är enklare att köra bil och skulle nog ta för mycket tid att åka kollektivt - Företaget kräver punktlighet utan förseningar. - Tappar tid Har mycket saker med mig i jobbet (7 st) - har mycket verktyg - jag behöver mina verktyg som ligger i bilen - jag har tjänstebil och varor i bilen Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Rubrikerna utgör 3% eller mer av basen Fråga 19. Varför skulle du inte kunna tänka dig att använda företagskorten när du reser i tjänsten? Bas: Skulle inte kunna tänka mig att använda företagskort (n=46) Vet ej : 1 Motivering för att ej använda företagskorten vid tjänsteresor Kollektivtrafiken fungerar dåligt (11 st) - Skånetrafiken är inte effektiv - Passar inte med mina respunkter - Dåliga förbindelser och osäkra avgångar

33 Föredraget kort

34 Sida 34 Det är fullständigt jämnt mellan de två korten, men desto viktigare är att notera att nästan hälften inte vet vilket kort de föredrar. Företag Flex går bättre hem hos egenföretagare, än Företag 365. Det omvända gäller för tjänstemännen.

35 Sida 35 Reser inte så mycket (24 st) - Reser ca 10-15 gånger om året - Reser inte så mycket. - Våra anställda reser inte regelbundet. Flexiblare (9 st) - Flexibelt - Flexiblare - Kan användas vid behov. Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Rubrikerna utgör 3% eller mer av basen Fråga 21. Varför föredrar du Företag Flex? Bas: Föredrar Företag Flex (n=54) Vet ej : 0 Föredrar Företag Flex – motivering Billigare (5 st) - Det andra känns som ett dyrt kort som jag hade varit livrädd att slarva bort - Jag vet inte bad det andra kortet skulle kosta, men troligtvis är detta billigare. - Åker inte så ofta att det andra alternativet skulle löna sig Passar mig (6 st) - passar bra - Passar mig - tror det passar bättre

36 Sida 36 Enklare (22 st) - enkelt - Enklare - smidigare Slipper biljett (9 st) - Inget krångel med biljetter - slippa biljet köp - Slippa lösa biljett Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Rubrikerna utgör 3% eller mer av basen Fråga 22. Varför föredrar du Företag 365? Bas: Föredrar Företag 365 (n=56) Vet ej : 5 Föredrar Företag 365 – motivering Passar mig bäst (6 st) - Bäst alternativ för mig - Passar mitt företag bäst - Passar våra behov

37 Inställning till priset på Företag 365 samt köpintresse / rekommendera

38 Inställning till priset Sida 38 Priset på Företag 365 kommer att bli ett problem, med tanke på att fler än hälften anser att det är för högt. Och endast 13% menar att det är prisvärt. Eftersom priset är en väldigt tung faktor i köpbeslutet, krävs att attributen enkelt, smidigt, miljövänligt och inte minst relevant verkligen framhävs. Icke desto mindre, de yngre och de med personalansvar tycker i högre grad att kortet är prisvärt.

39 Köpintresse / rekommendera Sida 39 Köpintresset / avsikten att rekommendera företagskorten är helt okej för Företag Flex, medan Företag 365 har det lite tuffare, i hög grad påverkat av priset. Betydligt fler män än kvinnor är intresserade av Företag 365 och för Företag Flex framkommer att tjänstemän och egenföretagare i högre grad är intresserade av kortet, än arbetare.

40 Sammanfattning och rekommendation

41 Sammanfattning Helhetsintrycket av företagskorten är mycket bra, med 70% som är ganska/mycket positivt inställda. Det är framförallt kortens enkelhet/smidighet som driver det positiva intrycket, men också att det är ett bra sätt att betala på. Företagskorten kännetecknas av ord som smidig, enkel administration, miljövänligt, smart och flexibelt – fler än hälften instämmer i attributen. Företagskorten haltar på relevansen och prisvärdheten, men intresset att använda dem vid tjänsteresor måste ändå anses vara bra, med nästan 60% som anger att de troligen/absolut skulle använda korten. Korten föredras i precis lika omfattning, men desto viktigare är att notera att nästan hälften av målgruppen inte vet vilket kort de faktiskt föredrar, detta trots att de har fått rikligt med information om kortens olika egenskaper. De som föredrar Företag Flex motiverar det främst med att man (eller andra på företaget) inte reser så mycket. För Företag 365 gäller att kortet är enklare att använda. Priset på Företag 365 kommer bli ett problem: endast 13% menar att 18.995 kr exkl moms per år är prisvärt, medan 30% anger att det är dyrt och hela 57% för dyrt. Överlag är det få relevanta skillnader i undergrupperna. Dock märks att de som reser mer sällan än veckovis är mer intresserade av företagskorten, jämfört med de som reser en eller flera gånger i veckan. Sammanfattning och rekommendation Sida 41 Rekommendation Undersökningsresultatet visar att båda företagskorten har goda förutsättningar att lyckas. Helhetsintrycket är bra och dess smidighet/enkelhet samt miljöaspekten är drivande. Däremot måste relevansen och såväl den personliga som företagsmässiga nyttan förtydligas. Detta gäller i synnerhet för Företag 365 som annars kommer att få stora problem med den upplevda prisvärdheten.

42 Att läsa rapporten

43 Frågor i undersökningen Sida 43 Deltagarna fick följande frågor: ► Fråga 1. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? ► Fråga 2. Vilken av nedanstående yrkeskategorier stämmer in på ditt arbete? ► Fråga 3. Vilken bransch tillhör företaget som du är anställd på? ► Fråga 4. I vilket län har du din arbetsplats? ► Fråga 5. Hur många anställda finns det i den verksamhet/organisation där du arbetar (inklusive dig själv)? ► Fråga 6. Har du personalansvar? ► Fråga 7. Reser du i Skåne i tjänsten? (Resor mellan hem och arbete avses ej) ► Fråga 8. Hur ofta reser du till Köpenhamns flygplats Kastrup i tjänsten? ► Fråga 9. Vilket färdmedel använder du oftast för resorna till Kastrup (i tjänsten)? ► Fråga 10. Har företaget som du är anställd på företagsbilar, bilpool eller tjänstebilar? ► Fråga 12. Här visas en ny produkt från Skånetrafiken. Vad är det första du kommer att tänka på? ► Fråga 13. Vad är ditt spontana intryck av de nya företagskorten från Skånetrafiken? ► Fråga 14. Vänligen ange varför du har ett positivt helhetsintryck. ► Fråga 15. Vänligen ange varför du har ett negativt helhetsintryck. ► Fråga 16. Vilket eller vilka av följande ord och påståenden tycker du stämmer in på företagskorten? Du kan markera flera val. ► Fråga 17. I vilken grad instämmer du i följande påståenden om företagskorten? ► Fråga 18. Skulle du kunna tänka dig att använda företagskorten när du reser i tjänsten? ► Fråga 19. Varför skulle du inte kunna tänka dig att använda företagskorten när du reser i tjänsten? ► Fråga 20. Vilket av korten föredrar du? ► Fråga 21. Varför föredrar du Företag Flex? ► Fråga 22. Varför föredrar du Företag 365? ► Fråga 23. Företagskort 365 kostar 18.995 kr exkl moms per år och berättigar till fria resor inom Skåne. Vilken är din inställning till priset? ► Fråga 24. Hur troligt är det att du skulle införskaffa något av företagskorten till företaget, eller rekommendera annan person på företaget att införskaffa något av företagskorten? ► Fråga 25. Vem på din arbetsplats tar beslut om eventuellt inköp av denna typ av produkt? ► Fråga 26. Har du några andra tankar eller kommentarer gällande företagskorten?

44 Urvalets sammansättning Data vägdes utifrån kriterierna kön och ålder Statistiska Centralbyrån, så att resultatet är representativt för befolkningen i förhållande till det totala antalet personer som har deltagit i undersökningen. Sida 44 Bas ovägtBas (%) ovägtBas vägtBas (%) vägt Total590100%590100% Kön Kvinna 29349,7%29349,7% Man 29750,3%29750,3% Ålder 18-39 år 27847,1%27947,4% 40-65 år 31252,9%31152,6%

45 Statistisk osäkerhet vid olika stickprovsstorlek Sida 45 Stickprovsstorlek (antal svar) Procent 100200300400 500 6007001000140018002200 5 eller 95%4.33.02.52.11.91.71.61.41.11.00.9 10 eller 90%5.94.23.42.92.62.42.21.91.61.41.3 15 eller 85%7.04.94.03.53.12.92.72.21.91.61.5 20 eller 80%7.85.54.53.93.53.23.02.52.11.81.7 25 eller 75%8.56.04.94.23.83.53.22.72.32.01.8 30 eller 70%8.96.45.24.54.03.73.42.82.42.11.9 35 eller 65%9.36.65.44.74.23.83.53.02.52.22.0 40 eller 60%9.66.85.54.84.33.93.63.02.62.32.0 45 eller 55%9.86.95.64.94.44.03.73.12.62.32.1 50%9.86.95.74.94.44.03.73.12.62.32.1 I tabellen nedan visas beräkningar för vilka felmarginaler (statistisk osäkerhet) som gäller vid olika stickprovsstorlek när totalpopulationen är känd. Det betyder att tabellen används för att ta reda på hur säkra ni kan vara på ett visst resultat. Det konfidensintervall som används är 90 % (svaren är säkra till 90 %). Exempel på tolkning av tabellen Data i en viss undersökning visar att 75 % av 1 000 tillfrågade invånare i en viss kommun vid en viss tidpunkt har besökt den aktuella kommunens webbsida. För att ta reda på hur säkert svaret är börjar man med att leta upp procentsatsen i tabellens vänstra rad och sedan välja den linje, i det här fallet den rad, där 75 % ingår. Därefter utgår man från den vågräta linje som utgår från 75 %, och hittar i det här fallet stickprovsstorleken för 1 000 svar. Talet, som i den här kolumnen är 2,7, anger att felmarginalen/avvikelsen för procentsatsen 75 % är plus/minus 2,7. Det betyder att den faktiska andelen av de 1 000 respondenterna som har besökt webbsidan inte är exakt 75 %, utan kan variera med plus/minus 2,7 %. Således är den faktiska andelen av de 1 000 invånarna som har besökt webbsidan med 95 % säkerhet mellan 72,3 % och 77,7 % (dvs. 75 % plus/minus 2,7 %). Det är med 95 % säkerhet, eftersom konfidensintervallet är 95 %.

46 Presentation och tolkning av data Sida 46 Grafer Graferna i rapporten ger en bild av huvudresultatet för den aktuella frågan och ger en samlad bild av vad personerna i målgruppen har svarat i undersökningen. Tabell Svaren för varje fråga korsas med alla bakgrundsvariabler, så att det i varje tabelluppsättning går att se svaren för varje fråga fördelade på de olika nedbrytningsgrupperna. Signifikanta skillnader Siffermaterialet i tabellerna har testats för signifikans (signifikanta skillnader). Det finns en lång rad signifikanta skillnader i tabellerna, vilket betyder att det finns olika skillnader i förhållande till hur de olika nedbrytningsgrupperna besvarar de enskilda frågorna. En skillnad är signifikant om svaret från en viss nedbrytningsgrupp skiljer sig markant från svaret från en annan eller alla andra nedbrytningsgrupper. Statistiska tester för att visa signifikanta skillnader – Chi2-test och T-test För att visa på de signifikanta skillnaderna i de olika grupperna av svenskar utförs två olika statistiska tester, ett Chi2-test och ett T-test. Chi2-test: Chi2-testformen representeras i tabellerna med färgerna rött eller grönt. Om talet i tabellen är grönt betyder det att resultatet i den aktuella kolumnen är signifikant högre än totalen. Om talet i tabellen är rött betyder det att resultatet i den aktuella kolumnen är signifikant lägre än totalen. T-test: T-testet visas i tabellerna med blockbokstäver. Om det visas en blockbokstav i tabellerna betyder det att resultatet i den aktuella kolumnen skiljer sig signifikant från den kolumn som blockbokstaven hänvisar till. För det här testet har konfidensintervall 90% valts.

47 Om resultaten publiceras ska YouGov alltid tydligt uppges som källa. Innan undersökningens resultat publiceras ska YouGov få del av och godkänna pressmeddelande eller annan användning av resultaten. Det enda syftet med detta är att säkerställa att vi rent analystekniskt kan stå för användningen av resultaten. Pressmeddelanden ska utformas i enlighet med ESOMAR:s regler, varför följande text ska inkluderas: ”Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 22-25 november har sammanlagt 205 intervjuer genomförts personer anställda på företag med verksamhet i Skåne och som reser åtminstone då och då i tjänsten”. För övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljningsvillkor. Publicering av resultat Sida 47

48 Kontaktuppgifter YouGov

49 We’re a global market research company providing insights for brands across the world. Our sector experts help you understand your consumers, your industry and the wider world using custom research and through syndicated products built upon continuous streams of data. Vilka är vi? Sida 49 YouGov är ett marknadsundersökningsföretag som har varit banbrytande när det gäller att använda internet och informationsteknik för att samla in data för marknads- och intressentanalyser. Som dotterbolag till det börsnoterade marknadsundersöknings- företaget YouGov plc har vi tillgång till över 400 kvalificerade medarbetare och mer än 2,5 miljoner respondenter i stora delar av världen. YouGov i punkter ► Smarta och enkla lösningar för att leverera rätt beslutsunderlag i rätt tid med effektiva undersökningsmetoder som ger snabba resultat till ett bra pris. ► YouGov har genomfört onlineundersökningar sedan år 2000. ► Vi var först i Norden med att lansera exakta politiska mätningar online. ► Vi har 90 anställda på våra kontor i de nordiska länderna (Köpenhamn, Stockholm, Malmö, Oslo och Helsingfors).

50 Kontakta YouGov Sida 50 YouGov Denmark A/S Bryggervangen 55, 1 2100 København Ø Tel: +45 7027 2224 www.yougov.dk YouGov Denmark A/S Agtrupvej 51A, 1 6000 Kolding T: +45 7027 2224 www.yougov.dk YouGov Sweden AB Holländargatan 17 B 111 60 Stockholm Tel: +46 8 41 00 58 10 www.yougov.se YouGov Sweden AB Västergatan 1 211 21 Malmö Tel: +46 40 630 16 20 www.yougov.se YouGov Norway AS Møllergata 8 0179 Oslo Tel: +47 22 42 32 00 www.yougov.no YouGov Finland Oy Myllypellontie 3 C 63 00650 Helsinki Tel: +35 8 40 772 2651 www.yougov.fi Björn Jälén Senior Research Consultant YouGov Sweden AB bjorn.jalen@yougov.com 0709 95 70 08 040 630 16 28


Ladda ner ppt "November/december 2013 Skånetrafiken: Koncepttest företagskort."

Liknande presentationer


Google-annonser