Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INTRODUKTION FT1300/KURSER PÅ AVANCERAD NIVÅ + METODSEMINARIUM 1 30/8 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INTRODUKTION FT1300/KURSER PÅ AVANCERAD NIVÅ + METODSEMINARIUM 1 30/8 2016."— Presentationens avskrift:

1 INTRODUKTION FT1300/KURSER PÅ AVANCERAD NIVÅ + METODSEMINARIUM 1 30/8 2016

2 VÄLKOMNA! Idag… 1.Upprop 2.Upplägg och schema 3.Info: Valbara kurser 4.Info: Uppsats, handledning och opposition 5.Info: seminarieserien 6.Uppsatsseminarium 1: att organisera din tid + att hitta ett ämne och formulera ett forskningsproblem

3 UPPROP Vilken kurs ska du läsa? Är du behörig/registrerad? Har du avslutat föregående kurs(er)? Kontaktuppgifter Övriga (små)frågor* *sådant som rör kursinnehåll kommer vi till senare idag

4 UPPLÄGG & SCHEMA: FT1300 Kursens två huvudmoment: i.Uppsats & uppsatsseminarium, 15hpUppsats & uppsatsseminarium ii.Valbar kurs, 7,5 + 7,5hpValbar kurs Schema: För schema, se här.här Rekommenderad studiegång (100%): Uppsats: halvfart hela terminen (terminen slutar 15/1). Valbar kurs1: halvfart, första halvan av terminen (klar senast runt 4/11) Valbar kurs2: halvfart, andra halvan av terminen (klar senast vid terminsslut)

5 UPPLÄGG & SCHEMA: AVANCERAD NIVÅ Valbar kurs (FT2100 + FT2200 + FT2300) Filosofipedagogik (FT2500) Magisteruppsats (FT2600) Masteruppsats (FT2800) Varje avancerad litteraturkurs består av två valbara läskurser (7,5 + 7,5hp). Om du studerar på heltid bör du alltså hinna med två avancerade läskurser på en termin, enligt följande Research Oriented Specialization 1, 30/9 Research Oriented Specialization 2, 4/11 Research Oriented Specialization 3, 9/12 Research Oriented Specialization 4, 13/1 Om du kombinerar FT2500 med en läskurs: FT2500, runt 4/11 (sista seminariet 28/10) Research Oriented Specialization 1, 9/12 Research Oriented Specialization 2, 13/1 Om du kombinerar läskurser med magister/mastersuppsatsskrivande: Uppsats – halvfart utsträckt över hela terminen (om magister: klar ca: 15/1, om master: halvklar ca: 15/1) Research Oriented Specialization 1, 4/11 Research Oriented Specialization 2, 13/1

6 VALBAR KURS Den här terminen erbjuder vi ett val mellan kurser i logik, kunskapsteori, metafysik, medvetandefilosofi, språkfilosofi och filosofihistoria. Två kurser ges med undervisning (mer om detta strax). Samtliga kurser kan anpassas för studier på såväl kandidat- som avancerad nivå. Att göra: 1.Läs noga igenom kursbeskrivningarna (här (FT1300) och här (avancerad)).FT1300avancerad 2.Välj ut ett antal kurser du vill läsa (observera förkunskapskrav/rekommendationer som finns angivna i kursbeskrivningarna). 3.Fundera på i vilken ordning du vill ta kurserna. 4.Diskutera dina val med kursansvarig (Anna-Sofia för FT1300 och Martin och/eller Anna-Sofia för avancerad). Vi rekommenderar att du väljer kurser som breddar din kunskapsbas. Det vill säga: om ditt uppsatsämne är i metafysik, rekommenderar vi att du INTE väljer en eller flera kurser i metafysik. Detta råd gäller inte nödvändigtvis om du planerar att skriva din uppsats i logik, och har sparsam tidigare erfarenheter av studier inom området. Det är ingen absolut regel! OBS! Val av kurser bör göras inom kort. Meddela mig (eller Martin, om du är student på avancerad nivå) via mail: anna-sofia-maurin@gu.se (martin.kasa@gu.se) ALLRA SENAST tisdag 6/9.anna-sofia-maurin@gu.semartin.kasa@gu.se

7 VALBARA KURSER MED UNDERVISNING HT-16 Metaphysical Explanation: Sep 15-16 + 19-21 Närmare beskrivning här.här Anmälan snarast till mig: anna-sofia.maurin@gu.se anna-sofia.maurin@gu.se Modal Logik 1: Andra halvan av terminen. Anmälan snarast till Martin: martin.kasa@gu.se. martin.kasa@gu.se

8 UPPSATS Ungefärligt upplägg: 1.Område och ungefärlig frågeställning beslutas (avgörs i hög grad av vilka handledare som finns att tillgå) – förslag till Anna-Sofia/Martin senast tisdag 6/9. 2.Handledare tilldelas – klart allra senast 14/9 (men med all sannolikhet tidigare än så). 3.Frågeställning finslipas, disposition skrivs, uppsats produceras (och bearbetas) – sker i samråd med handledare samt på seminariets textdiskussioner. 4.Opponent utses. 5.Uppsatsen läggs fram vid ett slutseminarium. Textens innehåll presenteras (kort) av opponenten, som sedan diskuterar och kritiserar texten med uppsatsförfattaren. Även resten av gruppen får möjlighet att ställa frågor. Planerat till 12/1, 9-14 (deadline inlämning av uppsats: 5/1). 6.Uppsatsens betyg diskuteras i handledarkollegiet. Uppsatsen får antingen betyget G, VG, eller ej G. Om ej G erbjuds komplettering i enlighet med kommentarer. NOTERA: för betyg krävs godkänt på opponering. Ej godkänd opponering kräver skriftlig komplettering.

9 SEMINARISERIEN Öppet för studenter på samtliga nivåer. Även om du inte skriver uppsats den här terminen är du med andra ord välkommen. Notera: Seminarierna bygger på aktiv medverkan. Kom väl förberedda. Bidra med frågor osv. De första tre tillfällena (inklusive detta) består i presentationer av mig, med möjlighet att ställa frågor - obligatoriskt att gå dessa föreläsningar åtminstone en gång. Från och med den 12/10, och fyra gånger framåt träffas vi och diskuterar era uppsatsutkast – framförallt för uppsatsstudenter. Till kursen hör användbar litteratur. Läs den gärna! För schema, litteratur, mm., se här (eller här).här

10 ATT PLANERA SIN TID… Som ni kanske förstått, är det mycket som ska göras. Dessutom är det en hel del olika saker som pockar på er uppmärksamhet. Det svåraste – men kanske också något av det viktigaste – för en forskare är att veta hur man planerar sin tid. Här kommer några tips! * OBS! nätet är också fullt av bra tips… här är ett gott exempel *här 1.Studera (översikts-) schema samt respektive moments GUL-sida och för in i din egen kalender. Läs även instruktioner/läsanvisningar, och försök räkna ut hur lång tid varje sak kan tänkas ta. 2.Lämna alltid några timmar varje dag till uppsatsarbetet. Annars finns det risk att detta alltid kommer sist! Välj gärna de ”bästa” timmarna på dagen för detta (mina är på morgonen). 3.Tänk arbetsdag. Gå upp någorlunda tidigt och ha sedan en arbetsdag. Arbeta inte ’jämt’. Det tenderar att vara ineffektivt. Ha ledigt när du har ledigt! 4.Dela upp arbetet i små uppgifter. Tänk inte: nu ska jag ’skriva uppsats’. Tänk snarare: nu ska jag skriva igenom min introduktion (eller motsvarande). 5.Om du har problem med koncentrationen: dela upp arbetet i tidsenheter (25 min, sedan 5 min paus, osv. – se pomodoro-metoden).pomodoro-metoden

11 UPPSATSSEMINARIUM ETT: ÄMNET Se Vaughn (i synnerhet s. 69) Se Portmore (sektion 1) Till nästa vecka (6/9), ja gärna innan dess, ska ni ha bestämt er för: - Inom vilket/vilka område(n) ni kan tänka er skriva er uppsats (utgångspunkt: tillgång på handledare). - Ungefär vilket ämne ni skulle vilja att er uppsats behandlar. - Ungefär vilken frågeställning rörande detta ämne ni kan tänka er att diskutera. - (mycket preliminärt) Vilken tes kan ni tänka er att försvara?

12 EXEMPEL Område: Metafysik Ämne: Bradleys regress Frågeställning: Kan en uppfattning enligt vilken onda regresser skiljs från goda i termer av huruvida varje steg i regressen beror på eller grundar nästa steg rättfärdigas? Tes: Ja (alternativt (förmodligen): Ja… givet…)

13 VÄLJA OMRÅDE Här är några saker att tänka på när ni väljer område för uppsatsen: 1.Vilka områden finns det handledarkapacitet för? 2.Vad mer exakt är dessa handledare intresserade av? 3.Vilket område känner jag själv mig mest intresserad av? 4.(om du redan nu har ganska klart för dig vad du vill skriva om) Är jag ’redo’ för det ämne jag tänkt mig? Kommer jag ha tid och utrymme nog att utforska det ämne jag tänkt mig? I allmänhet: Bestäm dig snabbt vad gäller område/ungefärligt ämne, men förhåll dig öppen med avseende på exakt ämne/frågeställning. Lyssna på din handledare (när du får en).

14 PRELIMINÄRT TILLGÄNGLIGA FÖR HANDLEDNING… Studera gärna din (potentiella) handledares hemsida/se vad hen skrivit om, osv. när du funderar på vad du ska skriva din uppsats om (tryck på respektive bild för att komma till hemsidan). Notera att antalet uppsatser respektive lärare kan handleda kan vara ganska begränsat (gäller i synnerhet mig själv och Susanna Radovic).

15 VÄLJA ÄMNE Många gånger har man ganska klart för sig, inte bara vilket område inom vilket man vill skriva sin uppsats, utan även vilket ämne man vill behandla (så, t ex, kanske man vet, inte bara att man vill skriva inom medvetandefilosofi, men också att man vill behandla ämnet ’den fria viljan’). Det är bra. MEN (återigen): var beredd att diskutera ämnesinriktning med din handledare. OCH: tro inte att valet av område och ämne är tillräckligt för att veta vad uppsatsen ska avhandla. För varje ämne finns det kanske inte oändligt många frågeställningar som kan formuleras och diskuteras. Men nära nog!

16 VÄLJA PROBLEMFORMULERING/TES Huvudregel: Om du tycker att problemet/tesen du ska diskutera är så litet att du förmodligen kommer ha sagt allt som går att säga om det på 1,5 sida --- så är det nog fortfarande för stort! Tips! Satsa på att göra en liten och mycket väl avgränsad poäng – gör sedan den poängen ordentligt (uppsatsen ska ha formen av en internationellt publicerbar artikel – dessa är ytterligt sällan längre än 8000-10000 ord). Hitta ett ämne för vilket det finns en diskussion du kan förhålla dig till (att skriva en uppsats handlar till stor del om att bevisa att man behärskar ett visst hantverk, även om kraven på originalitet är högre för er som skriver magister/mastersuppsats). Lär dig av proffsen (se hur professionella filosofer gör – läs deras texter även med dessa glasögon på!). Använd Oxfordbibliographies för att få överblick och litteraturtips!Oxfordbibliographies

17 PORTMORE OM ATT FORMULERA EN TES En bra tes/en bra problemformulering är: 1.Specifikt uttryckt 2.Tillräckligt avgränsad för att kunna förklaras, försvaras, och/eller diskuteras inom ramen för det givna antalet sidor, den tid du har till ditt förfogande, och den erfarenhet du har av den här sortens arbete. 3.Intressant – i meningen att den påstår något över vilka resonabla människor kan ha olika åsikter 4.Uttryckt på ett sätt som antyder vad den huvudsakliga argumentationslinjen kommer att vara

18 PROBLEMFORMULERING/TES – OCH DESS VIDARE SPECIFIKATIONER… Även om problem/tes bör vara specifika och väl avgränsade kan de introduceras i texten ’stegvis’ (förslagsvis i introduktionen). Närmare bestämt: Låt introduktionen innehålla… 1.Tesen/problemformuleringen 2.Förklaring/precisering av tesen 3.Övriga relevanta antaganden 4.Ev definitioner av relevanta termer 5.Motivering – varför finns den här texten? 6.Karta över den kommande textens struktur (vad kommer var och varför – hur stödjer allt detta slutsatsen – varför har du gjort det urval du har gjort)

19 KANSKE VIKTIGAST AV ALLT… RÄTTA MUNNEN EFTER MATSÄCKEN!

20 NÅGRA INTERNET-RESURSER A sample philosophy paper. How to write a philosophy paper. 7 steps to a better philosophy paper.

21 NÄSTA GÅNG… Nästa vecka (ej i schemat på nätet): 6/9: deadline för inlämning av förslag på kurs/uppsatsämne/handledare (gör dock gärna detta tidigare än så). Vid behov kontaktar vi er för vidare konsultation (via mail eller telefon - lämna kontaktuppgifter). Maila oss båda: anna-sofia.maurin@gu.se; martin.kasa@gu.seanna-sofia.maurin@gu.se martin.kasa@gu.se Nästnästa vecka (schemalagt!): 14/9, 13-15 (sal T346): sista dag för viktiga beslut + vi talar om vilken sorts text ni förväntas skriva, hur en bra introduction ser ut, hur man bäst disponerar sin text, hur man hittar (bra) litteratur, mm.


Ladda ner ppt "INTRODUKTION FT1300/KURSER PÅ AVANCERAD NIVÅ + METODSEMINARIUM 1 30/8 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser