Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Håkan Jansson Visby, 24 april 2012. OBS! Detta är inte alla bilder som fanns med i föreläsningen. Det finns en hel del bildtexter, skämt, eftertänksamma.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Håkan Jansson Visby, 24 april 2012. OBS! Detta är inte alla bilder som fanns med i föreläsningen. Det finns en hel del bildtexter, skämt, eftertänksamma."— Presentationens avskrift:

1 Håkan Jansson Visby, 24 april 2012

2 OBS! Detta är inte alla bilder som fanns med i föreläsningen. Det finns en hel del bildtexter, skämt, eftertänksamma bilder m.m. som jag vill behålla och dessutom bilder jag lovat upphovspersonen att inte lämna ut vidare. Där bilden/texten inte finns med bland dessa papper har jag istället skrivit en rubrik så kanske du kan påminna dig själv om vad jag berättade till bilden/texten. Denna åhörarkopia är i svart/vit.

3 Vi människor utvärderas, betraktas, mäts, utpekas etc. hela tiden. Speciellt vi med tydliga ”specialintressen”, hyperaktivitet, pinsamma ritualer, känsla av otillräcklighet, sociala fobier, affektiva problem m.m. Vi med en stämpel i pannan där det står ”annorlunda” #. Och allt detta enligt en outtalad konsensus om rätt och fel ifråga om moral, normer och regler som överhuvudtaget inte låter sig mätas, beskrivas, övervägas, diskuteras och framförallt inte kritiseras! Så hur skall något i nuet som jag ändå inte kan förstå kunna vara av vikt för mig? Något i nuet som egentligen inte har plats och acceptans för mitt varande, min verklighet och mitt förstånd och som jag ju därför t.o.m. borde förakta och förkasta!? Vad finns det för mig att eftersträva som skulle kunna göra att jag skulle vilja anses vara normal i vår kulturellt och kollektivt betingade objektiva idé om hur vår upplevda civiliserade värld ska vara uppbyggd och fungera? Så vad är innebär det att vara normal? Tja… Egentligen att följa ett subjektivt ”medvetande” om just denna ”objektiva” normalitet. Alltså den enskilde individens gissningar och tolkningar om vad alla andra anser vara normalt? Eller kanske t.o.m. en massa individer som går omkring och tror att alla andra tycker och tänker som de själva gör… (Det låter som en ganska kraftig vanföreställning…) Och ändå fortsätter jag att försöka smälta in, vara normal. Jag gör det som jag tror är rätt. Jag gissar helt enkelt vad andra tycker och tänker… Precis som alla de utan NPF… # För det har viktiga herrar (utan egna NPF förståss) bestämt och sedan präntat ner i den heliga skriften DSM-V…

4 Håkans bok ”Jag och mina diagnoser” Cura förlag 2007

5 Ställ gärna frågor under själva föreläsningen! Jag kanske hoppar över vissa bilder p.g.a. tidsbrist.

6 Just ja! Angående tid och handikapp…

7 BILDTEXT ”Tidsbönen”

8 BILD ”Den annorlunda kossan”

9 MINA DIAGNOSER

10 Huvuddiagnos: Aspergers syndrom ”med påtagligt autistiska drag” / HFA (högfungerande autism) Tilläggsdiagnoser: ADHD (uppfyller samtliga kärnsymptom) Bipolär sjukdom, typ 2 Ångestsyndrom

11 Några konsekvenser av mina diagnoser Utanförskap och isolering Oerhört kraftig sömnstörning Stark dödslängtan och ständiga självmordstankar, symptom Svåra och djupa depressionsperioder KUS - kroniskt utmattningssyndrom Nästan konstant ångest och sorg

12 TEXT ”Diktstrof av W.W. Majakovskij”

13 NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONS- NEDSÄTTNINGAR (NPF)

14 …ADHD… …ADD… …Aspergers syndrom… …Tourettes syndrom… …Tvångssyndrom – OCD… Även dyslexi och vissa språkstörningar räknas ibland som NPF.

15 Alla personer är summan av sina egenskaper. Hos en del personer uppfyller vissa av dessa egenskaper specifika diagnoskriterier.

16 BILD ”Grodan Kermit får se sin röntgenbild

17 Gemensamma drag Rubbningar i nervbanor och ”signalsubstansnivåer” Genetiskt betingat Uppfyller kriterier enligt framförallt ”DSM-V” Dålig uppväxtmiljö kan inte orsaka NPF! Däremot kan en ogynnsam omgivning naturligtvis förvärra problematiken.

18 svårt att planera, påbörja, genomföra och avsluta olika aktiviteter. svårt att reglera uppmärksamhetsgrad / grad av aktivitetsnivå stora problem att anpassa sitt beteende till nya situationer. svårt i samspelet med omgivningen stora problem att kunna lösa uppgifter som kräver en förmåga att kunna byta perspektiv. dålig impulsstyrning

19 ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder

20 Vad beror ADHD på? Orsaken till ADHD är inte fullständigt känd... Genetiska faktorer har central betydelse för uppkomsten av ADHD. Ogynnsamma förhållanden och komplikationer under graviditet och förlossning Rökning och intag av alkohol under graviditeten Ger lägre aktivitet i hjärnan än normalt av vissa signalsubstanser

21 Koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter slarvig… dålig uthållighet… organisationsproblem… ofta glömsk… lättdistraherad… Problem med hyperaktivitet h änder… fötter… sitta still… rastlös… högvarv… alltid ”på”… hjärnbrus… Problem och impulsivitet otålig… avbryter samtal… kan inte vänta… handlar först, tänker sen… kort stubin Begränsat arbetsminne ett signifikant handikapp i skolan… socialt… i arbete…

22 Genusperspektiv Diagnoskriterierna är byggda på pojkar/män med ADHD… Flickor/kvinnor med ADHD är en underdiagnostiserad grupp Flickor/kvinnor kan ofta ha kraftigare ADHD - problematik än pojkar / män

23 Centralstimulerande läkemedel är idag förstahandsval då farmakologisk behandling av ADHD och ADD är medicinskt motiverad. UTAN RÄTT MEDICINERING KOMMER VI ATT FÅ EN NY UNDERKLASS I SVERIGE BESTÅENDE AV ALLA DESSA MÄNNISKOR SOM INTE KUNNAT TILLGODOGÖRA SIG SKOLARBETET!

24 Tvångssyndrom - OCD

25 Tvångstankar Ihållande, inkräktande tankar och fantasier. Orsakar ångest, oro och/eller ”äckelkänslor”. Tvångshandlingar Ritualiserat / repetitivt tvångsmässigt handlande för att dämpa främst ångest eller oro. … vidröra saker på ett systematiskt sätt… … upprepad kontroll av spisplattor… …vissa former av tics… …repetitiva ljud och läten m.m.

26 forts. Drabbar minst två procent av befolkningen. Grundorsaken ännu oklar. Forskning tyder på störningar i samspelet mellan olika nervbanor där framförallt serotonin är inblandat.

27 Bipolär sjukdom

28 Kallades tidigare manodepressiv sjukdom. En psykiatrisk sjukdom, men vanlig som komorbiditet, därav ingående i NPF- området. En störning i min hjärna som orsakar kraftiga skiftningar i mina sinnesstämningar Sjukdomen delas idag in i flertalet olika typer

29 Bipolär sjukdom, typ 1 Manisk fas Depressiv fas

30 Bipolär sjukdom, typ 2 Manisk fas Depressiv fas

31 Depressionsskov Skuldkänslor Känsla av värdelöshet och hopplöshet Ingen lust till aktiviteter som annars är roliga och intressanta Trötthet Svårigheter med koncentration, minne och beslut Stora svårigheter att sova Förändrad aptit och viktproblematik Ständiga självmordstankar

32 SOCIALA PROBLEM I NPF

33 En social konsensus En konsensus som ingen kan förklara, begränsa, beskriva, rättfärdiga o.s.v. och som inte låter sig mätas. Denna konsensus förväntas jag förhålla mig trots att mina neuropsykiatriska funktionsnedsättningar gör detta oerhört komplicerat och svårt…

34 Jag har sedan jag var barn lärt mig kompensera och dölja framförallt mitt autismspektrumtillstånd med mängder av beteendestrategier för att på detta sätt kunna delta i det sociala spelet i en värld jag egentligen inte förstår...

35 ”Att byta huvud inför varje ny social situation”

36 Att vara och tänka annorlunda

37 En konsensus om normalitet och sanningar Det finns en rådande konsensus om vad som t.ex. kan anses vara ”normalt”. En konsensus om t.ex. vilka prioriteringar som är korrekta, vilka sanningar som kan, ska eller bör vägas mot varandra och även hur detta bäst skall göras.

38 Denna konsensus utgår bl.a. från att det finns absoluta existerande sanningar. Ett exempel:

39 BILDTEXT ”Vad blir 1 + 1?”

40 Vilka aspekter i ett övergripande sammanhang, som jag har svårt att se och förstå, ska jag enligt den rådande sanningen välja? Vad i består det s.k. ”viktigaste?

41 BILD ”Frihetsgudinnan?”

42 BILD ”Kan man simma i asfalt?”

43 VAD SKALL MAN GÖRA DÅ?

44 FÖRHÅLLNINGS- SÄTT & BEMÖTANDE

45 Förhållningssätt & förståelse! Inte först och främst metoder, metodik, didaktik och annat!

46 Vad är egentligen problemet?

47 Vad vill egentligen någon som t.ex. är arg ?

48 Låt barnet ”försvinna iväg” ibland. Stör inte så snabbt. Vi får vila, styrka, energi och skydd i vår tankevärld. Denna tankevärld kan vara en viktig chans för oss med NPF att snabbt få varva ned inför alla yttre stimuli vi utsätts för.

49 ATT MÖTA MIG Snällhet, gärna överdriven men ärlig Inte titta mig ögonen hela tiden Genuin ärlighet, låtsas inget Helst inte vidröra mig i ”onödan”

50 Process kan vara viktigare än resultat Vägen kan vara viktigare än målet

51 Är en handling som leder till att ett bestämt mål uppnås nödvändigtvis korrekt?

52 När ni möter en person med NPF på ert arbete är detta först och främst en terapeutisk situation (och inte främst en social situation)!

53 Har du ett yrkesmässigt grundperspektiv och vad anser du egentligen? Hur formar du dina yrkesmässiga intentioner och vad förmedlar du egentligen? Har du ett tänkt yrkesmässigt förhållningssätt och hur bemöter du andra egentligen?

54 LITE ”TIPS”…

55 Lär dig lyssna! Var tyst ibland, tystnad är inte farligt…

56 förstå & bistå uppfatta & uppskatta

57 Välj dina ”krig”…

58 Var noga med att: Berätta vad du kommer att göra Berätta varför du ska göra det Berätta vad du gör Berätta vad som händer Säg till när det snart är klart Säg till när det är slut Berätta vad som hänt Säg till när allt är klart Berätta vad detta innebär Berätta vad som ska hända nu


Ladda ner ppt "Håkan Jansson Visby, 24 april 2012. OBS! Detta är inte alla bilder som fanns med i föreläsningen. Det finns en hel del bildtexter, skämt, eftertänksamma."

Liknande presentationer


Google-annonser