Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Granskningsanteckningar av årsuppföljning 2015 Region Halland Rebecca Lindström Mars 2016 Driftnämnden Regionservice.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Granskningsanteckningar av årsuppföljning 2015 Region Halland Rebecca Lindström Mars 2016 Driftnämnden Regionservice."— Presentationens avskrift:

1 Granskningsanteckningar av årsuppföljning 2015 Region Halland Rebecca Lindström Mars 2016 www.pwc.com/se Driftnämnden Regionservice

2 PwC Revisionsfrågor i granskning av regionens årsredovisning 1.Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? 2.Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning? 3.Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler? 4.Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. 2 mars 2016Region Halland

3 PwC Granskningens genomförande Intervjuer med nyckelpersoner -Torbjörn Svanberg, förvaltningschef -Monika Liljeroth ekonomichef Granskning av specifikationer och underlag till väsentliga balansposter har skett på regionkontoret där all boksluts- dokumentation för regionens balansräkning funnits samlad. Kompletterande underlag har vid behov inhämtats från respektive förvaltning Analys av resultaträkning Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi Granskning av om resultatet av måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning redovisas på ett sätt som tydliggör graden av måluppfyllelse Region Halland 3 mars 2016

4 PwC Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år Regionstyrelsens riktlinjer för uppföljning 2015 har i huvudsak följts Uppföljning av regionstyrelsens direktiv görs genom beskrivning av aktiviteter och det är svårt att utläsa statusen på de mål som riktats till Regionservice. Bedömning: Vi anser att återrapporteringen av Regionstyrelsen direktiv kan tydliggöras och förbättras. Region Halland 4 mars 2016

5 PwC Väsentliga balansposter Årets investeringar uppgår till 220,6 mnkr, varav fastigheter och mark 204,9 mnkr och IT-utrustning 10,1 mnkr. Avvikelsen mot budget är -0,8 mnkr (-3,3 mnkr). I balansräkningen finns cirka 244,5 mnkr upptagna som pågående projekt under byggnader och mark, vilket är en ökning med 128 mnkr jämfört med föregående år. Bedömning: Likt föregående år anser vi att det finns tillgångar bokförda som pågående projekt, som borde ha aktiverats. Förfarandet innebär att kostnader skjuts på framtiden. Region Halland 5 mars 2016

6 PwC Resultat Region Halland 6 mars 2016 Resultat inklusive förvaltningsinterna poster Utfall 2014Utfall 2015Budget 2015Avvikelse Verksamhetens intäkter945,6969,5978,6-9,1 Personalkostnader-296,6-308,1-318,410,3 Material och varor-33,3 -33,6 -30,7-4,9 Tjänster och material-352,8-352-351,3-0,7 Övr verksamhetskostnader-93,5-94,9-99,2 4,3 Verksamhetens kostnader-776-790,6-799,68,9 Nettokostnad169,5178,9179,1-0,2 Finansiell intäkt och kostnad-169,4-178,9-179,10,2 Resultat0,1000

7 PwC Resultatanalys per Affärsområde Region Halland 7 mars 2016 Resultat per serviceområde, mnkrUtfall 2013Utfall 2014Utfall 2015 Administrativ service 1-4,8- GAS 0,51,1 IT-service -2,34,11,8 Kommunikation -0,1-0,60,2 Kostservice -0,1-0,2-4,1 Kurs & Konferens* -0,20,3- Logistik service 0,7-2,3-2,0 Regionfastigheter -0,982,5 Regionupphandling 0,80,20,4 Städservice -1,1-0,6-4,5 Teknisk service 11,10,9 Teleservice 3,6-0,31,8 Stab & personal, Gemensamt -1,7-5,31,9 Totalt Regionservice 0,70,10 * Ingår i området kommunikation 2015

8 PwC God ekonomisk hushållning – finansiella mål Det finansiella målet är att budgetram ska hållas Utfallet för 2015 visar på att det finansiella målet är uppnått. Bedömning: Resultatet är förenligt med det finansiella målet som fullmäktige fastställt i budget 2015 Region Halland 8 mars 2016

9 PwC God ekonomisk hushållning – mål för verksamheten Årsrapporten innehåller rapportering av fullmäktiges mål som bryts ner till driftnämndens mål och inriktningar. Det framgår inte tydligt i vilken grad målen bedöms uppfyllda. Målområdena är mer en beskrivning av aktiviteter istället för konkreta resultat och måltal. Bedömning: Vi bedömer att målen inte utvärderas i tillräckligt stor omfattning. Vi anser att målredovisningen kan bli tydligare i vad nämnden har grundat sin bedömning på. Region Halland 9 mars 2016

10 PwC Intern kontroll Driftnämnden har beslutat om internkontrollplan 2015 där tolv rutiner/processer ingår Internkontrollplanen för 2015 har sin grund i en genomförd riskanalys. Uppföljning av den interna kontrollplanen 2015 har rapporterats till nämnden med beskrivningar om vad som genomförts. En utvärdering av kontrollmomenten görs inte fullt ut. För några av momenten saknas uppgifter om antal stickprov, slutsats och åtgärd. Bedömning: Nämnden behöver utveckla sitt arbetssätt avseende intern kontroll. Bedömning: Vi bedömer att uppföljningen och rapporteringen av intern kontrollplanen har skett. De flesta av kontrollmomenten bedöms som uppfyllda. Vi bedömer att nämnden med anledning av nya verksamheten även behöver beakta risker inom dessa verksamheter. Region Halland 10 mars 2016

11 PwC Sammanfattande bedömning Årsuppföljningen har i huvudsak tagits fram i enlighet med regionstyrelsens riktlinjer för uppföljning 2015 och god redovisningssed Statusrapportering av direktiven kan förbättras. Räkenskaperna bedöms ge en rättvisande bild. De finns tillgångar bokförda som pågående projekt, som borde ha aktiverats under 2015. Förfarandet innebär att kostnader skjuts på framtiden. Årsrapporteringen av måluppfyllelse bedöms utifrån genomförda aktiviteter istället för målvärde och utfall. Nämnden behöver utveckla sitt arbetssätt avseende intern kontroll. Region Halland 11 mars 2016


Ladda ner ppt "Granskningsanteckningar av årsuppföljning 2015 Region Halland Rebecca Lindström Mars 2016 Driftnämnden Regionservice."

Liknande presentationer


Google-annonser