Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Östergötland Om ST Vt-2016 Lovisa Farnebo, MD, PhD Övergripande ST-studierektor Överläkare ÖNH-kliniken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Östergötland Om ST Vt-2016 Lovisa Farnebo, MD, PhD Övergripande ST-studierektor Överläkare ÖNH-kliniken."— Presentationens avskrift:

1 Region Östergötland www.lio.se/studierektorskansliet Om ST Vt-2016 Lovisa Farnebo, MD, PhD Övergripande ST-studierektor Överläkare ÖNH-kliniken

2 Region Östergötland Vad är en bra ST? Strukturfrågor ”Utbildningsklimat”Tjänstgöringens innehåll Individens förutsättningar

3 Region Östergötland Tvingande: Socialstyrelsen SOSFS 2008:17 eller 2015:8 Rådgivande: Specialitetsföreningarnas rekommendationer Styrande: ST-broschyren Lokala riktlinjer för ST Vad styr innehållet i ST? www.lio.se/studierektorskansliet

4 Region Östergötland www.lio.se/studierektorskansliet Vad regleras? ST:ns ramar och innehåll Ansvarsfördelningen Dokumentation Krav på innehåll och form vid ansökan om specialistbevis

5 Region Östergötland ST-läkaren skall ha ett utbildningsprogram som utgår från specialitetens målbeskrivning – Intern och extern utb – Forskning och kvalitetsarbete – självstudier Utbildningsprogram

6 Region Östergötland Huvudansvarig handledare SKALL: – Specialist i specialitet som ST-läkaren avser uppnå – Genomgått handledarutbildning BÖR: – Tid för handledning i schemat – Handledningen bör innefatta handledning, pedagogik, kommunikation, etik och bedömning – Tjänstgöra vid ”moderkliniken” Handledning

7 Region Östergötland Handledare och VC SKALL – Bedöma kompetensutveckling kontinuerligt – Dokumentera BÖR – Bedömningen görs med kända och överenskomna metoder – Om ”ej godkänd” Ändra utbildningsplanen Förändra verksamhetens utbildning Förtydliga kraven på ST-läkarens insatser Bedömning av kompetens

8 Region Östergötland SKALL – Förutsättningar för ST-utbildning (Skall granskas - SPUR) – Studierektor – Kompetent handledare – Medarbetare som kan ge nödvändiga instruktioner BÖR – Extern granskning vart 5e år Vårdgivarens ansvar (RÖ)

9 Region Östergötland SKALL – Individuellt utbildningsprogram (följs upp, revideras) – Utse huvudhandledare – Dokumentera bedömningen BÖR – Utvecklingssamtal regelbundet Verksamhetschefens ansvar

10 Region Östergötland SKALL – Själv ha spec kompetens och vara handledarutbildad – Samordna utbildningar (externa och interna) BÖR – Stöd till VC, handledare och ST-läkare – Utarbeta introduktion – Delta i bedömningen Studierektors ansvar

11 Region Östergötland www.lio.se/studierektorskansliet ST-läkarens ansvar Tillägna sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som anges i den fastställda målbeskrivningen Dokumentera tjänstgöring, kurser och handledarsamtal (ST 2008) Följa utbildningsplanen Skicka in ansökan om specialistbevis I tillägg till detta medverka till att övriga aktörer kan göra sin del i ST:n

12 Region Östergötland www.lio.se/studierektorskansliet Vad innebär ST från 2008? Minst 5 års heltidstjänstgöring Genomförande av vissa utbildningsaktiviteter enl målbeskrivningen Inkl ev doktorandtid <6 mån (vid doktorsgrad) Krav på handledning av utbildad handledare (även under sidoutbildning) Ny specialistindelning med bas-, gren- och tilläggsspecialiteter

13 Region Östergötland www.lio.se/studierektorskansliet Förändringar fr om 2015 Antalet specialiteter ökar från 56 st till 62 Basspecialiteter ökar från 30 st till 45 – (Internmed, Urologi, Akutsjukvård, Klinisk fysiologi, handkir, mfl) Grenspecialiteter minskar från 24 st till 8 Tilläggsspecialiteter ökar från 2 st till 9 – (Gyn onk, nuklearmed, allergologi m fl)

14 Region Östergötland Forts. förändring fr o m 2015 Förändrad struktur på delmålen – A: Lika för alla specialiteter – B: Lika för många specialiteter – C: Specialitetsspecifika delmål Utökat antal gemensamma delmål Krav att genomföra och dokumentera bedömningar Ökad möjlighet för specialister från land utanför EU/ EES att tillgodoräkna sig tjänstgöring från utbildningslandet Definition av kurs ändrad för att möjliggöra även webbutbildning

15 Region Östergötland www.lio.se/studierektorskansliet Delmål 1-2 Internmedicin Delmål c1UtbildningsaktiviteterUppföljning Den specialistkompetenta läkaren ska - självständigt kunna identifiera, diagnostisera och handlägga akuta sjukdomar eller sjukdomstillstånd inom internmedicin och angränsande basspecialiteter, samt kunna handlägga akuta åtgärder avseende dessa Klinisk tjänstgöring under handledning vid en eller flera enheter som bedriver sådan verksamhet eller handlägger sådana ärenden Deltagande i en eller flera kurser Intyg om genomförda utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav utfärdat av aktuell handledare Allmänna råd Teoretiska studier

16 Region Östergötland www.lio.se/studierektorskansliet Vårdgivarens (Region Östergötlands) ansvar Tillse att det finns förutsättningar för ST av hög kvalitet (ST 2015) Tillgång till studierektor av rätt kompetens Ny formulering i kompletterande förslag: – Vårdgivaren ansvarar för att kvaliteten i ST säkerställs genom att systematiskt granska och utvärdera verksamheten – Granskningen och utvärderingen ska även genomföras av en extern aktör som inte får ha ekonomiska, administrativa eller organisatoriska kopplingar till vårdgivaren – Om granskningen och utvärderingen visar att det finns brister, ska vårdgivaren vidta de åtgärder som behövs för att åtgärda dessa – Vårdgivaren bör se till att extern granskning och utvärdering genomförs vart femte år

17 Region Östergötland www.lio.se/studierektorskansliet Kurser Uppfyller en del av delmål Bör kvalitetsgranskas Se till att gå bra kurser! Ev kommer det att bli handledarens uppgift att skriva SoS- intyg från kurser

18 Region Östergötland Obligatoriska kurser för många specialiteter Delmål b1 Kommunikation med patienter och närstående Ingår i vår kurs ”Patientkommunikation för ST- läkare” Delmål b2 Sjukdomsförebyggande arbete Ingår i vår kurs "Patientkommunikation om levnadsvanor -motiverande samtal" Delmål b3 Läkemedelsbehandling Ingår i Socialstyrelsens webb- kurs "Specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST- läkare""Specialitetsövergripande klinisk farmakologi för ST- läkare" Delmål b4 Försäkringsmedicin Ingår i vår kurs ”Försäkringsmedicin för ST- läkare” Delmål b5 Palliativ vård i livets slutskede En sådan kurs kommer att arrangeras via Studierektorskansliet fr o m hösten 2015. Kurscurriculum Östergötland Obligatoriska kurser för alla specialiteter Delmål a1 Medarbetarskap, ledarskap och pedagogik Ingår i "ST-LIV" Delmål a2 Etik, mångfald och jämlikhet Ingår i vår kurs "Etik för ST- läkare" Delmål a5 Medicinsk vetenskap Ingår i vår kurs ”Forskningsmetodik för ST- läkare” Delmål a6 Hälso- och sjukvårdens organisation Ingår i ST-LIV Delmål a6 Lagar och andra föreskrifter Ingår i vår kurs ”Juridik för ST-läkare” För mer info se ST-hemsidanST-hemsidan

19 Region Östergötland ST-läkaren har rätt att avsätta upp till 10 veckors arbetstid för arbetet inkl kurs Arbetet ska genomföras enligt vetenskapliga principer Disputerad handledare i första hand Handledaren godkänner och skriver under, men ofta är någon annan aktuell handledare för det vetenskapliga arbetet Skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer

20 Region Östergötland Socialstyrelsen skriver på Frågor och svar om ST: ”Du kan redovisa arbeten som du har skrivit före din ST om verksamhetschefen och handledaren godkänner arbetet. Det är i första hand deras ansvar att bedöma att du uppnår målet.” Det visar sig att förändringen gäller alla ST-läkare, även de som gör sin ST enligt SOSFS 2008:17 Socialstyrelsen ger ingen tilläggsinformation om grunderna för bedömningen. Definitionen är ”arbete som genomförs i vilket ST-läkaren självständigt behandlar en medicinskt vetenskaplig frågeställning” I utgångspunkten ska detta inte tolkas som att det skriftliga arbetet ska bort hos flertalet ST-läkare. Som mer senior läkare ställs man inför andra frågor än som junior läkare eller student och det finns hos många ett behov av att få en anledning att en tid fokusera extra på det vetenskapliga förhållningssättet och bli påmind om förutsättningarna för att ta fram och värdera ny kunskap. Hos många ST-läkare har arbetet dessutom inneburit en andra chans att hitta en väg in i forskning. Skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer

21 Region Östergötland Kompetensdefinition SOSFS 2018:17 ”Den specialistkompetenta läkaren ska ha kunskap om och kompetens i evidensbaserat förbättrings- och kvalitetsarbete. Målet är att kunna initiera, delta i och ansvara för kontinuerligt systematiskt förbättringsarbete med betoning på helhetsperspektiv, patientsäkerhet, patientnytta, mätbarhet och lärandestyrning för att kritiskt kunna granska och utvärdera den egna verksamheten.”

22 Region Östergötland Vad gäller för förbättringsarbetet under ST? Skilt från skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer Innebär att man genomför en (serie av) aktivitet/er för att förändra beteende/ behandlingar/ bemötande Det finns inga riktlinjer om omfattning i tid eller projektstorlek från SoS Tidsomfattning bestäms i samråd med handledare och verksamhetschef utifrån arbetets natur och omfattning Olika uppfattningar nationellt om krav Det räcker inte att skriva ett PM, men ett PM kan vara en del av ett förbättringsarbete

23 Region Östergötland www.lio.se/studierektorskansliet Planering i förväg (utbildningsprogram) –Tjänstgöringsprogram –Kurser –Handledningstid, –form, samt översiktligt innehåll –Bedömning – www.lio.se/st www.lio.se/st Löpande dokumentation –Tjänstgöringstid och plats –Kurser (på SoS intyg) –Bedömningar –Andra obligatoriska utbildningsmoment –Annat, tex vissa mottagningar eller ingrepp Vad ska dokumenteras?

24 Region Östergötland Tjänstgöringsintyg Dokumenterar att man tjänstgjort på ett specifikt ställe och vad tjänstgöringen innehållit (behövs för att koppla till ett visst delmål) Dokumenterar att man tjänstgjort en viss tidsperiod (behövs för att få ihop 5 år heltidstjänstgöring) Vad innebär godkänd tjänstgöring? –del av delmål kan anges. Då krävs två tjänstgöringar med det delmålet. www.lio.se/studierektorskansliet

25 Region Östergötland

26 www.lio.se/studierektorskansliet Handledning och instruktion All ST ska genomföras under handledning. Skillnad mellan handledning och instruktion.

27 Region Östergötland Samband med handledningsfrekvens US Linköping ST-barometern 2013 www.lio.se/studierektorskansliet

28 Region Östergötland www.lio.se/studierektorskansliet Handledningens form och innehåll Handledningen syftar till att stödja, vägleda och bedöma ST- läkarens kompetensutveckling Handledningen bör ges regelbundet och med största möjliga kontinuitet. (riktmärke 4 h/mån) Bedömningarna ska dokumenteras (nyhet) Handledarsamtalen bör dokumenteras (2008)

29 Region Östergötland www.lio.se/studierektorskansliet Bedömning av ST-läkarens kompetens Handledaren och verksamhetschefen ska bedöma ST-läkarens kompetensutveckling – -kontinuerligt – -med utgångspunkt i målbeskrivningen för specialiteten och det individuella utbildningsprogrammet Bör ske med på förhand överenskomna metoder Åtgärder bör vidtas om bedömningen visar brister i ST-läkarens kompetensutveckling i form av: – -Justering av utbildningsprogrammet – och/ eller – -Tydligare krav på ST-läkaren

30 Region Östergötland www.lio.se/studierektorskansliet Metoder för kompetensvärdering Medsittning (sit-in) Specialistkollegium 360 grader Granska –Skickade remisser –Remissvar –Journalanteckningar –Metodik vid signering av lab-svar –Mm Mallar finns på http://lisa.lio.se/st ”Dokument och länkar”http://lisa.lio.se/st


Ladda ner ppt "Region Östergötland Om ST Vt-2016 Lovisa Farnebo, MD, PhD Övergripande ST-studierektor Överläkare ÖNH-kliniken."

Liknande presentationer


Google-annonser