Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attraktiv Hemtjänst - Ökat inflytande och självbestämmande för brukarna - Attraktiva jobb för medarbetarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attraktiv Hemtjänst - Ökat inflytande och självbestämmande för brukarna - Attraktiva jobb för medarbetarna."— Presentationens avskrift:

1 Attraktiv Hemtjänst - Ökat inflytande och självbestämmande för brukarna - Attraktiva jobb för medarbetarna

2 9 300 personer får hemtjänst 2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

3 265 handläggare 2 600 medarbetare i hemtjänsten 3 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

4 Hemtjänstens utmaningar 4 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Låg brukarnöjdhet (Uppgifter för 2014: Göteborg delar plats 276 av 285 med Malmö, Stockholm ligger på plats 267. Variation 79-88% nöjdhet mellan SDF i Göteborg. För riket är snittnöjdheten 89%.) Allt fler med allt större behov får vård och omsorg i hemmet Ökade förväntningar hos brukarna Utveckla välfärdsteknologi och eHälsa för att stärka självständighet Höga sjuktal bland personalen Hög chefsrörlighet Svårt att rekrytera undersköterskor, sjuksköterskor, biståndshandläggare och enhetschefer

5 Förbättringar som gjorts före Attraktiv Hemtjänst 5 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Arbetskläder till alla anställda Reflektionsmodell (Reflex) Värdighetsgarantier: 1.Trygg hemma – medarbetare visar tjänstelegitimation 2.Veta hur dagen ser ut – medarbetare tar kontakt om vi inte kan komma överenskommen tid 3.Känna till vem som kommer – vi tar kontakt om en ny medarbetare kommer 4.Planera tillsammans – planeringen för hur hjälp och stöd utförs görs tillsammans, enskild och medarbetare 5.Avlösning i hemmet – efter biståndsbeslut inom 48 timmar

6 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 6 Våren 2013 gav kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att utreda hemtjänsten Utredningen resulterade i en rapport och våren 2014 beslutade kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om en strategiplan för hemtjänsten. Strategiplanen = program för Attraktiv Hemtjänst Bakgrund

7 Satsningen och målen 7 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Mål: Den enskilde ska få ökat inflytande och självbestämmande Mål: Medarbetarna ska uppfatta yrket attraktivt

8 Betydelse för brukare 8 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Rambeslut – förr detaljstyrt nu planerar kontaktpersonalen och den enskilde i genomförandeplanen Trygghetskamera – valfri tillsynstjänst via webbkamera It-stöd för planering ska medverka till ökad tid- och personkontinuitet ”Utifrån mina behov, kan jag bestämma vad, när och hur stöd och hjälp ska ges” MÅL: Ökat inflytande och självbestämmande

9 Betydelse för medarbetare 9 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Ny karriärväg: omsorgshandledare, 40-tal nya tjänster Ny roll: administratör med inriktning planering Proffsigare: gemensam introduktionsutbildning på webbenintroduktionsutbildning Kommande… Arbetsmiljö – handlingsplan med förbättringar It-stöd för planering & uppföljning, verktyg för mobilt arbetssätt: smartmobil/surfplatta/dator Smart planering: mobilt it-stöd med karta och ruttoptimering kan ge mer tid för den enskilde och minskad stress för medarbetare Chefsförsörjningsplan, marknadsföra yrkena, nya utbildningsplatser för grundutbildning Externa ”Jag trivs och är stolt över mitt jobb” MÅL: Uppfatta yrket attraktivt

10 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 10 Förfoga över sin biståndsbedömda tid Bestämma vad som ska utföras utifrån hemtjänstbeslutet Påverka när och hur stöd och hjälp ska ges Ökad delaktighet när social dokumentation sker i hemmet Ökad valfrihet: välja traditionell tillsyn eller tillsyn via webbkamera = Trygghetskamera De viktigaste förändringarna för den enskilde

11 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 11 Fatta rambeslut i tid = inte besluta om hemtjänstinsatser. Istället planerar den enskilde och kontaktpersonalen vilka insatser som ska göras Ökat fokus på uppföljning och utvärdering (modell UH i it-stödet dioevidence) Nytt redskap införs – ÄBIC – för strukturerad dokumentation De viktigaste förändringarna för biståndshandläggning/myndighetsutövning

12 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 12 Rambeslut innebär ett nytt arbetssätt för undersköterskor: i dialog med den enskilde komma fram till vilka insatser som ska göras när genomförandeplanen skrivs. Mobilt arbetssätt med it-stöd när genomförandeplanen skrivs i den enskildes hem direkt in i Treserva (kommer). Ny karriärväg som omsorgshandledare Ny yrkesroll: administratör för planering av hemtjänst Gemensam introduktionsutbildning Vad är de viktigaste förändringarna för medarbetare inom hemtjänsten?

13 Kontinuitet framgångsfaktor nå målen ökat inflytande och självbestämmande & attraktiva jobb 13 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Kontinuitet lyfts ofta som en viktig aspekt för att vara nöjd med sin hemtjänst. Kontinuitet kan vara olika för olika personer: Den enskilde får stöd och hjälp av sin kontaktpersonal eller av samma omsorgspersonal (personkontinuitet), att få stöd och hjälp samma veckodag eller tid (tidskontinuitet) eller att få stöd och hjälp på samma sätt (uppgiftskontinuitet). Hur mycket stöd och hjälp den enskilde behöver spelar roll för hur många olika personer som ger hen stöd och hjälp. Medarbetare: personkontinuitet kan vara ett medel för att bättre förstå den enskildes behov och vad som är viktigt för hen att kunna påverka. Den enskilde: kontinuitet kan vara ett medel för att kunna påverka.

14 Aktuellt i ”Införa rambeslut” 2015-2016 14 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Införa rambeslut: utbildning utvärdering av hemtjänst, följa upp MI-utbildning för omsorgshandledare/handleda omsorgspersonal Ta fram modell för att bedöma och beräkna tid för hemtjänst tills jan 2016 Införa ÄBIC: steg 2 utan IT-stöd: material och upplägg, anpassa Treserva-mallar, utbildning i ÄBIC och planera för MI för handläggare, planera för material, upplägg och utbildning ÄBIC för utförare Införa ÄBIC: steg 3 med IT-stöd. Anpassning av Treserva för införande av ÄBIC under 2017. Nätverk för processledare ÄBIC Lokal processledare för ÄBIC deltar i nätverk och utbildar/stöttar handläggare lokalt i rambeslut samt ÄBIC Lokala utbildare utbildar omsorgspersonal i rambeslut Utse lokala utbildare som utbildar handläggare i utvärderingar av hemtjänst Säkerställa så att medarbetare deltar i planerade utbildningar (rambeslut, utvärdering, ÄBIC, MI) Omsorgshandledare handleder omsorgspersonal i rambeslut Säkerställa att handläggare, enhetschefer och medarbetare i hemtjänsten kan arbeta med rambeslut Säkerställa att samtliga brukare med hemtjänst har en aktuell genomförandeplan Säkerställa att handläggare kan arbeta med utvärdering av hemtjänst (UH) och utförare med ev. förbättringar Utse deltagare till arbetsgrupper för att bedöma tid för hemtjänst respektive införa ÄBIC steg 2 CENTRALT VIA SLK LOKALT PER SDF

15 Aktuellt i ”Införa välfärdsteknologi” 2015- 2016 15 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Förstudie GPS-larm pågår, inväntar direktiv från Socialstyrelsen senast mars -16 Upphandling av digital larmmottagare pågår, klar jan -16. Därefter upphandling digitala larm. Införande 2016-2018 Arbete pågår i samverkan med Intraservice kring bild- och ljudkommunikation enligt E-delegationens vägledning i nyttorealisering. Redovisas till styrgrupp 26/11 Arbete pågår med behovsanalys, efterfrågan för framtida tjänster med brukarmedverkan Införa tjänsten Trygghetskamera (mål 50 kameror vid årets slut, 28 hittills = 20 nov) Delta i arbetsgrupper i de centrala uppdragen Delta i ev. piloter för införande av framtida tjänster LOKALT PER SDF CENTRALT VIA SLK

16 Aktuellt i ”Införa IT-stöd för verksamheten” 2015-2016 16 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Ta fram en planeringsprocess på övergripande nivå för införandet Upphandla ett kommungemensamt it-stöd för planering och uppföljning Ta fram centrala rekommendationer inför inköp av it-utrustning och support Köpa in it-utrustning och support som stödjer ett mobilt arbetssätt Planera för och bemanna lokala införandeprojekt i samråd med det centrala projektet LOKALT PER SDF CENTRALT VIA SLK

17 Aktuellt i ”Skapa goda arbetsplatser” 2015- 2016 17 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Säkerställa användningen av Kompetensmodellen, nya planeringsverktyg i Word och Excelplaneringsverktyg Ta fram förslag på beräkningsmodell för hemtjänstersättning Strategisk plan och aktiviteter för marknadsföring av vård- och omsorgsyrken Beställa utbildningar genom Vuxenutbildningsförv. för att öka andelen grund- och vidareutbildade medarbetare Ta fram chefsförsörjningsplan Ta fram handlingsplan för arbetsmiljöarbetet LOKALT PER SDF CENTRALT VIA SLK Driva implementeringen av Kompetensmodellen – arbeta med karriärvägar Delta i arbetsgrupper i de centrala uppdragen Använda och följa upp introduktionsutbildningen för sommarvikarier och nyanställda Arbeta för att erbjuda goda arbetsplatser vad gäller lokaler, teknik mm. Göra det möjligt för medarbetare i hemtjänsten att studera grund-/vidareutbildning Rusta yrkesambassadörer Utse representanter för studier inför vt 2016

18 Ytterligare info Vad innebär Attraktiv Hemtjänst för den enskilde, medarbetarna och organisationen?

19 Vad gör vi för den enskilde? 19 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Mål: Ökat inflytande och självbestämmande Tjänster via välfärdsteknologi som alternativ till traditionell hemtjänst erbjuds, t ex trygghetskamera = tillsyn via webbkamera Medarbetare med rätt kompetens för att än bättre möta den enskildes behov (kompetensutveckling) Bestämma vad som ska utföras utifrån hemtjänstbeslutet. Påverka när och hur stöd och hjälp ska ges Säkerställa att den enskilde får den tid hen är beviljad (it-stöd för planering och uppföljning Bättre planering kan ge mer tid för den enskilde och möjliggör en högre person-/tidskontinuitet (it-stöd för planering och uppföljning) Mäta och följa upp så att den enskilde betalar för utförd tid (ny hemtjänsttaxa, it- stöd för planering och uppföljning)

20 Vad gör vi för medarbetaren? 20 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Ökad professionalisering genom behovsinriktat och systematiskt arbetssätt (ÄBIC) med strukturerad dokumentation och ICF. Treserva anpassas till ÄBIC Ökad kompetens i it-stöd för planering och uppföljning och de tjänster via välfärdsteknologi som staden inför Ny karriärväg: Omsorgshandledare – stöd för kollegorna i samtal och göra bra genomförandeplaner Alla arbetsuppgifter synliggörs genom ny definition av hela arbetstiden Gemensam introduktionsutbildning för nya medarbetare finns på webben Arbetsmiljön ska bli bättre – ny handlingsplan kommer Smart planering: mobilt it-stöd med karta och ruttoptimering kan ge mer tid för den enskilde och minskad stress för medarbetare. Ny roll: Administratör med inriktning planering Mer ansvar: den enskilde och kontaktpersonalen planerar till vad, när och hur biståndsbedömd tid ska användas Lättillgänglig information genom att medarbetarna får mobil, teknisk utrustning Bra marknadsföring gör att fler söker vård- och omsorgsprogrammet och det blir enklare att rekrytera kollegor med rätt kompetens Bättre stöd från chefen när enhetschefens förutsättningar för ett närvarande ledarskap blir bättre Mål: Uppfatta yrket attraktivt

21 Vad gör vi för organisationen? 21 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Ny, gemensam beräkningsmodell för hemtjänstersättning – utgå ifrån utförd tid 10 nya tjänster via välfärdsteknologi som alternativ till traditio- nell hemtjänst ska erbjudas 2022 vilket innebär nya arbetssätt Bättre planering frigör tid och möjliggör en högre person- /tidskontinuitet (it- stöd för planering och uppföljning) Kompetensutvec kling för medarbetarna för att de än bättre ska kunna möta brukarnas behov Höja statusen på jobb inom vård och omsorg genom bra it-stöd, rätt kompetens och karriärvägar Ökad kontinuitet av kompetens när staden planerar och rekryterar bättre Samverka med Vård- och omsorgscollege för att möta framtida rekryteringsbehov Tydligare arbetssätt via biståndsbedömin g/ÄBIC (utgår från individens behov) Marknadsföring och förbättringar i arbetsmiljö & karriärvägar gör det enklare att rekrytera Utifrån Kompetens- modellen ta tillvara och utveckla kompetens – struktur med lokalt ansvariga i SDF (NAV). Kompetensförsörjningspl an för att öka andelen utbildade medarbetare – uppdateras årligen Handlingsplan för hållbar och säker teknik Plan för chefsförsörjning Tillgång till aktuell och uppdaterad planering via mobilt it-stöd ger insatser med rätt kvalitet Mobilt it-stöd ger ökad möjlighet till uppföljning på olika nivåer samt bättre underlag för jämförelse mellan stadsdelsförvaltningar Ge enhetschefer bättre förutsättningar för närvarande ledarskap (verksamhetsintroduktion, kollegial handledning, trainee) Handlingsplan för bättre arbetsmiljö 20 utbildningsplatser för grundutbildning

22 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 22 Vad gör vi för den enskilde? Mål ökat inflytande och självbestämmande Bestämma vad som ska utföras utifrån hemtjänstbeslutet. Påverka när och hur stöd och hjälp ska ges Tjänster via teknik som alternativ till traditionell hemtjänst erbjuds, t ex trygghetskamera = tillsyn via webbkamera Medarbetare med rätt kompetens för att än bättre möta den enskildes behov (kompetensutveckling) Bättre planering kan ge mer tid för den enskilde och möjliggör en högre person-/tidskontinuitet (it-stöd för planering och uppföljning) Säkerställa att den enskilde får den tid hen är beviljad (it-stöd för planering och uppföljning) Mäta och följa upp så att den enskilde betalar för utförd tid (ny hemtjänsttaxa, it-stöd för planering och uppföljning)

23 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 23 Vad gör vi för medarbetaren? Mål uppfatta yrket attraktivt Ökad professionalisering genom behovsinriktat och systematiskt arbetssätt (ÄBIC) med strukturerad dokumentation och ICF. Treserva anpassas till ÄBIC. Ny karriärväg: Omsorgshandledare – stöd för kollegorna i samtal och att göra bra genomförandeplaner Ökad kompetens i it-stöd för planering och uppföljning och de tjänster via välfärdsteknologi som staden inför Smart planering: mobilt it- stöd med karta och ruttoptimering kan ge mer tid för den enskilde och minskad stress för medarbetare. Ny roll: Administratör med inriktning planering Alla arbetsuppgifter synliggörs genom ny definition av hela arbetstiden Bättre stöd från chefen när enhetschefens förutsättningar för ett närvarande ledarskap blir bättre Arbetsmiljön ska bli bättre – ny handlingsplan kommer Lättillgänglig information genom att medarbetarna får mobil, teknisk utrustning Gemensam introduktionsutbildning Gemensam introduktionsutbildning för nya medarbetare finns på webben Mer ansvar, den enskilde och kontaktpersonalen planerar till vad, när och hur biståndsbedömd tid ska användas Bra marknadsföring gör att fler söker vård- och omsorgsprogrammet och det blir enklare att rekrytera kollegor med rätt kompetens Aktiviteter som påbörjas 2014-2015

24 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 24 Vad gör vi för organisationen? Nöjda brukare och nöjda medarbetare Ny, gemensam beräkningsmodell för hemtjänstersättning – utgå ifrån utförd tid Tio nya tjänster via välfärdsteknologi som alternativ till traditionell hemtjänst ska erbjudas 2022 vilket innebär nya arbetssätt Bättre planering frigör tid och möjliggör en högre person- /tidskontinuitet (it-stöd för planering och uppföljning) Kompetensutveckling för medarbetarna för att de än bättre ska kunna möta brukarnas behov Höja statusen på jobb inom vård och omsorg genom bra it-stöd, rätt kompetens och karriärvägar Ökad kontinuitet av kompetens när staden planerar och rekryterar bättre Tillgång till aktuell och uppdaterad planering via mobilt it-stöd ger insatser med rätt kvalitet Ge enhetschefer bättre förutsättningar för närvarande ledarskap (verksamhetsintro- duktion, kollegial handled- ning, trainee) Samverka med Vård- och omsorgscollege för att möta framtida rekryteringsbehov Tydligare arbetssätt via biståndsbedöming/ÄBIC (utgår från individens behov) Marknadsföring och förbättringar i arbetsmiljö & karriärvägar gör det enklare att rekrytera Utifrån Kompetensmodellen ta tillvara och utveckla kompetens – struktur med lokalt ansvariga i SDF (NAV) Kompetensförsörjningsplan för att öka andelen utbildade medarbetare – uppdateras årligen Handlingsplan för bättre arbetsmiljö Handlingsplan för hållbar och säker teknik Plan för chefsförsörjning Mobilt it-stöd ger ökad möjlighet till uppföljning på olika nivåer och bättre underlag för jämförelse mellan stadsdelsförvaltningar 20 utbildningsplatser för grundutbildning Aktiviteter som påbörjas 2014-2016

25 Vill du veta mer? Kontakta oss gärna! Kerstin Karlsson, samordnare Ulrika Cedervall, kommunikation Strategiansvariga: Charlotte Nyberg, införa rambeslut Anna Lena Westman, införa IT-stöd Åsa Ericson, införa välfärdsteknologi Margaretha Häggström, skapa goda arbetsplatser Stadsledningskontoret, Attraktiv Hemtjänst Besök attraktivhemtjanst.goteborg.se


Ladda ner ppt "Attraktiv Hemtjänst - Ökat inflytande och självbestämmande för brukarna - Attraktiva jobb för medarbetarna."

Liknande presentationer


Google-annonser