Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhet och god tandvård - var är riskerna störst att misslyckas? Iakttagelser och betraktelser från IVO. Svensk förening för vårdhygien 20 april.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhet och god tandvård - var är riskerna störst att misslyckas? Iakttagelser och betraktelser från IVO. Svensk förening för vårdhygien 20 april."— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhet och god tandvård - var är riskerna störst att misslyckas? Iakttagelser och betraktelser från IVO. Svensk förening för vårdhygien 20 april 2016

2 Och vad ska vi prata om? IVO – organisation, roll och mandat Regelverk att förhålla sig till Iakttagelser Förbättringsområden Diskussion?

3 Kort fakta om IVO Startade sommaren 2013 GD – Gunilla Hult Backlund IVO lyder under Socialdepartementet Verksamheten finansieras genom anslag och den årliga budgeten är cirka 635 miljoner kronor IVO har omkring 650 medarbetare Verksamheten bedrivs vid sex regionala kontor runt om i landet och tre myndighetsövergripande avdelningar i Stockholm

4 IVO:s vision Vision Vi har koll! Vi skapar lärande! Vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre! Verksamhetsidé Vi finns till för vård- och omsorgstagarna och vårt uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

5 IVO:s roll och mandat Tillsyn över: Hälso - och sjukvården och tandvården Hälso – och sjukvårdspersonal och tandvårdspersonal Socialtjänsten Verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Viss tillståndsprövning

6 IVO och tandvård Fast anställda inspektörer Öst, Syd och Mitt Föredragande Sydväst, sydöst och nord

7 Mandat Klagomål – inte kritik, kritik. Individtillsyn – inte kritik, kritik, yrka till HSAN prövotid, indragen förskrivningsrätt eller deslegitimation. Verksamhetstillsyn – inte kritik, kritik, åtgärdsbeslut, förelägganden och vite. Lex Maria anmälan.

8 Regelverk att förhålla sig till Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL Patientdatalagen (2008:355), PDL Tandvårdslagen (1985:125), TvL SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2008:14 Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården Och en hel mängd till lagar och förordningar som vi inte hinner ta upp idag….

9 Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL Enligt 6 kap. 1 § PSL ska hälso- och sjukvårdspersonalen utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.

10 Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL Enligt 6 kap. 2 § PSL Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter. Enligt 4 a § TvL Där det bedrivs tandvårdsverksamhet skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges.

11 Patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL Enligt 6 kap. 6 § PSL ska den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient se till att patienten ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd, de metoder för undersökning, vård och behandling som finns.

12 Patientdatalagen (2008:355) Enligt 3 kap 6 § patientdatalagen (PDL) ska en patientjournal innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård. Om uppgifterna finns tillgängliga ska en patientjournal alltid innehålla relevanta delar avseende 1.uppgift om patientens identitet, 2.väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, 3.uppgift om ställd diagnos och anledning till mer betydande åtgärder, 4.väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder, 5.uppgift om den information som lämnats till patienten om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ samt, 6.uppgift att en patient har beslutat att avstå från viss vård.

13 3 kap 6 § Socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. Rutinerna för dokumentation ska säkerställa att patientjournal, utöver vad som krävs, enligt 3 kap. 5-8 och 11 § patientdatalagen (2008:355), i förekommande fall innehåller 1.uppgifter om aktuellt hälsotillstånd och medicinska bedömningar, 2.uppgifter om ordination av t.ex. läkemedel och olika behandlingar, 3.uppgift om förskrivningsorsak vid ordination av läkemedel, 4.undersökningsresultat, 5.uppgifter om överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen, 6.uppgifter om vårdhygienisk smitta, samt epikris och andra sammanfattningar av genomförd vård

14 Exempel på kritik från IVO rörande journaldokumentation Vid granskning av den fullständiga journaldokumentationen finner IVO att vissa betydelsefulla och centrala delar utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv saknas. Exempel på brister är avsaknaden av anamnes, hälsodeklaration, remiss till XXX, samt remissvar från XXX. Vidare framgår det inte i journaldokumentationen vilka tänder som bedömdes extraktionsmässiga samt hur många suturer som sattes vid fixturoperationerna i över- respektive underkäke. IVO saknar också uppgifter rörande brokonstruktionernas utsträckning samt slutligen vad som justerades med hjälp av tandtekniskt laboratorium den XXYYZZ. Sammantaget bedömer IVO att journaldokumentationen uppvisar betydande brister som föranleder IVO att dels rikta kritik mot tandläkare Strulpelle i hans yrkesutövning, dels kritisera vårdgivaren för att inte säkerställa att rutiner avseende journaldokumentation följer gällande föreskrifter (6 kap 3 § PDL).

15 Iakttagelser – journaldokumentation Journalskrivning – makrofraser pompösskrivning men vad är verklighet? Antibiotikahanteringen – fler följer Läkemedelsverkets rekommendationen Rtg omfattning och kvalitet – varför tas bilden? Vad visade bilden/inte visade? Brister i underlaget inför diagnosticering och terapiplanering. Anamnes – allmän och odontologisk – brister i noggrannhet. Läkemedel - multisjuka samarbete med behandlande läkare

16 Iakttagelser – diagnostisering Brister i diagnostisering, Bettfysiologisk bedömning saknas väldigt ofta. Basundersökning – fullständig undersökning – vad omfattas? Legitimationen kräver att förtroende finns, nej jag gör inte den här behandlingen – inte i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

17

18 Iakttagelser – behandling Behandla karies o parod först Karies/kariesbehandling/profylax Endodonti – metod och dokumentation Parodontal – behandling och uppföljning Behandlingsalternativ – protetik PROGNOS och epikris saknas nästan alltid

19 Antal beslutade klagomålsärenden 2014Första halvåret 2015

20

21 Övergripande kritik FTV 2015

22 Övergripande kritik PT 2015

23 Övergripande kritik första halvåret 2015

24 Tack! lars.svard@ivo.se www.ivo.se lars.svard@ivo.se www.ivo.se


Ladda ner ppt "Patientsäkerhet och god tandvård - var är riskerna störst att misslyckas? Iakttagelser och betraktelser från IVO. Svensk förening för vårdhygien 20 april."

Liknande presentationer


Google-annonser