Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. 3. 2.. 1. 2. 3. Flaggvaktsutbildning för Vätternrundan Sören Wictorsson F.d polis/trafikpolis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. 3. 2.. 1. 2. 3. Flaggvaktsutbildning för Vätternrundan Sören Wictorsson F.d polis/trafikpolis."— Presentationens avskrift:

1 1. 3. 2.

2 1.

3 2.

4 3.

5

6 Flaggvaktsutbildning för Vätternrundan Sören Wictorsson F.d polis/trafikpolis

7 Flaggvakt Vem är det? En vakt enl. VMF vägmärkesförordningen 5 kap, 2 §

8 Utrustning Väst med texten VAKT både framtill och baktill. Röd flagga Under mörk tid - röd lykta 5 kap. 2 § Ev. visselpipa och anteckningsmateriel

9 Tecken Utsträckt arm med flagga i handen STOPP FRAMIFRÅN Vinkande rörelse i färdriktningen KÖR FRAM

10 Befogenhet TRF Trafikförordningen 2 kap, 2 §, 1 st. En trafikant skall följa anvisningar för trafiken som meddelas genom ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal eller ett sådant TECKEN av en VAKT som avses i 5 kap. 2 § VMF (2007:90). Om en ANVISNING innebär en avvikelse från en trafikregel gäller ANVISNINGEN framför regeln.

11 Straffsanktion Ej följt av vakt som avses i 5 kap. 2 § VMF meddelad anvisning för trafiken. 1. Motordrivet fordon utom moped klass II 1500:- 2. Cykel/moped klass II/hästfordon 1000:-

12 Syfte 1.Säkrare trafik för cyklister och andra trafikanter. 2.Bättre framkomlighet 3.Ge information

13 Agerande Tänk på följande: Synlighet med rätt placering på vägen. Övertydliga tecken. Auktoritet med visad beslutsamhet. Glöm ej bort egen säkerhet – mycket viktigt. Ge service med glimten i ögat. Hantera egen irritation.

14 Agerande Sök ögonkontakt med de trafikanter du ska stoppa. När vägen är fri, sänk flaggan och ge framvinkningstecken med armen. Använd gärna visselpipa.

15 Åligganden vid trafikolyckor Trafikförordningen 2 kap. 8 §, 1 st. En trafikant som med eller utan egen skuld haft del i en trafikolycka skall stanna kvar på platsen. I mån av förmåga skall trafikanten hjälpa skadade och medverka till de åtgärder som olyckan skäligen föranleder. På begäran av någon annan som haft del i olyckan eller vars egendom skadats vid olyckan skall trafikanten uppge namn och adress samt lämna upplysningar om händelsen.

16 Om egendom har skadats och ingen är närvarande som kan ta emot uppgifter och upplysningar, skall trafikanten snarast möjligt underrätta den som lidit skada, om denne är känd eller lätt kan spåras. Har någon person skadats och är skadan inte obetydlig, skall trafikanten snarast möjligt underrätta polis. 2 kap. 2 §, 3 st.

17 2 kap. 8 §, 3 st. 1 meningen Om ett fordon efter en trafikolycka är placerat så att det kan vara till fara eller hinder för trafiken skall trafikanten se till att det omedelbart flyttas till en lämplig plats.

18 2 kap. 8 §, 3 st. 2 meningen Om någon dött eller skadats svårt får dock fordonet flyttas endast om det utgör en fara för annan trafik.

19 2 kap. 8 §, 3 st. 3 o 4 meningen I sådana fall får trafikanten i övrigt inte utplåna spår som kan vara av betydelse för utredningen av olyckan eller på andra sätt ändra förhållandena på olycksplatsen. Trafikanten skall även försöka se till att ingen annan vidtar sådana åtgärder.

20 Taktik vid olycka Stoppa trafiken Gör en snabb bedömning om olyckans omfattning, skadade mm Larma 112 för att få ambulans och polis till platsen Säkra olycksplatsen med hjälp av andra för att förhindra fler olyckor Försök hitta sjukvårdsutbildad personal Ge första hjälpen Skapa fri väg för utryckningsfordon Ingen särskild räddningsinsats nödvändig. Låt trafiken flyta på.

21 Grundregeln Trf 2 kap. 1 §, 1 st. För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och var-samhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skol-patruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är ett hinder för dem i trafiken.

22 Trf 2 kap. 1 §, 2 st. En trafikant skall uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar eller stör annan trafik.

23 Trf 2 kap. 1 §, 3 st. En vägtrafikant skall visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.

24 Trf 2 kap. 1 §, 4 st. En terrängtrafikant skall anpassa sin färdväg och hastighet samt sitt färd-sätt så att människor och djur inte störs i onödan och så att skada på annans mark eller växtlighet undviks.

25 TBL SFS 1951:649 Lag om straff för vissa trafikbrott 1 §, 1 st. Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter.

26 TBL 1 §, 2 st. Om någon vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, döms för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år.

27 Filmen http://www.trafiksakerhetsutbildarna.se/e-learning/

28 Vätternrundans arbetsbeskrivning för Flaggvakt Gäller för: Flaggvakt vid Vätternrundans arrangemang Syfte: Denna arbetsbeskrivning skall tydliggöra flaggvaktens roll, ansvar och befogenheter. Ytterst ansvarig för arbetsbeskrivning är Vätternrundans Arrangemangschef. Arbetsbeskrivningen skall revideras och uppdateras årligen av Vätternrundans Arrangemangschef i enlighet med gällande regelsystem. Uppgift: Flaggvaktens uppgift är att reglera trafik och underlätta samspelet mellan samtliga trafikantgrupper. Ansvar: Flaggvakten skall vara minst 18 år och inneha B-körkort. Flaggvakten skall uppträda på ett säkert och korrekt sätt och följa gällande regler. Ansvarig i respektive förening/organisation skall tillse att utsedd flaggvakt bedöms lämplig för uppgiften. Utrustning: Flaggvakten skall vara utrustad med reglementsenlig väst märkt med VAKT, röd flagga samt röd lykta vid mörka positioner. Vid särskilda platser kan detta även kompletteras med visselpipa. Återrapportering: Efter genomfört arrangemang skall respektive flaggvaktsförening återrapportera enligt formulär. Detta lämnas till Vätternrundans flaggvaktsansvarig på mail sakerhet@vatternrundan.sesakerhet@vatternrundan.se

29 SLUT och LYCKA TILL i Ert viktiga förebyggande arbete. Sambandscentralen i Motala har 0141-22 32 80. Den är alltid bemannad och de har kontakt med följebilar och direktkontakt med SOS Alarm


Ladda ner ppt "1. 3. 2.. 1. 2. 3. Flaggvaktsutbildning för Vätternrundan Sören Wictorsson F.d polis/trafikpolis."

Liknande presentationer


Google-annonser