Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyckelorden är ”Flexibilitet med individen i centrum.” Varje individ hos rätt instans. En tydlig kommunikationsplan VERKSAMHETSPLAN ARBETSMARKNADSENHETEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyckelorden är ”Flexibilitet med individen i centrum.” Varje individ hos rätt instans. En tydlig kommunikationsplan VERKSAMHETSPLAN ARBETSMARKNADSENHETEN."— Presentationens avskrift:

1 Nyckelorden är ”Flexibilitet med individen i centrum.” Varje individ hos rätt instans. En tydlig kommunikationsplan VERKSAMHETSPLAN ARBETSMARKNADSENHETEN Nuläge Önskat läge 2018 Resurser Motiverade och lojala medarbetare med bred kompetens Ett välutvecklat samarbete inom enheten, med andra kommunala verksamheter och uppdragsgivare. En bra arbetsmarknad Förbättringsområden Ta fram struktur, rutiner och processer Jämställdhets- miljö- och hälsofrågor är inte på dagordningen. En samlad personalstyrka, med rätt kunskaper på rätt plats som används optimalt utifrån behov och tillsammans arbetar mot uppsatta mål. En väl inarbetad struktur och process med rutiner för arbetet. God samverkan med alla inblandade parter som ger klara och tydliga vägar till rätt instans. En samlad personalstyrka, med rätt kunskaper på rätt plats som används optimalt utifrån behov och tillsammans arbetar mot uppsatta mål. En väl inarbetad struktur och process med rutiner för arbetet. God samverkan med alla inblandade parter som ger klara och tydliga vägar till rätt instans. Mål 2016-17 God ekonomisk hushållning Intern kommunikation Struktur och systematik God hushållning med resurser vad gäller: Arbetsmiljö, Miljö, Budget God hushållning med resurser vad gäller: Arbetsmiljö, Miljö, Budget En verksamhetsplan som följer KK:s plan, väl förankrad i verksamheten kommunens organisation, och externt. Vår övertygelse om alla människors lika värde är lika djup och värdefull som vår malm. Vår ambition är högre än våra fjäll. Våra näringar gör oss världsledande. De stora vidderna ger rymd åt ursprung och nytänkande. Vi är Kiruna respekt ansvar samverkan

2 Gemensam planering AME MålAktivitet - hur AnsvarigaMät/slutfört En väl förankrad verksamhetsplan som följer KK:s plan, känd i kommunens organisation, i verksamheten och externt. Verksamhetsplanering med fastställa mål- och aktiviteter skapad av arbetsgruppen och godkänd av Kommunstyrelsen. Metodmaterial för kvalitetssäkring och utvärdering används. Mål, resultat och behov presenteras och kommuniceras internt och externt. Samtlig personal Finns det mer metodmaterial än MI, enkäter, arbetsorder att använda för uvärdering, ex intervjuer, jämföra nu o om ett år? Årlig utvärdering av resultat genom Accorda, Feriebas, enkäter, arbetsorder God hushållning med resurser Budget Arbetsmiljö Miljö Alla människors lika värde En verksamhet, ett arbetslag, allas roller i arbetslaget tydliggörs. Kontinuerlig budgetuppföljning 1 ggr/månad. All personal har ansvar för tilldelad budget och försäljningsresultat. Behovsanalys - framtida behov planers in i verksamhetsplanen. All personal tar ansvar för friskvårdsarbetet i vardagen, är goda förebilder. Teori o praktik i ergonomi, kost och hälsa. Planera frukost/aktivitet 1 ggr/mån. Kunskaper och funktioner i den kommunala organisationen används för internutbildning. Jämställdhet och hållbar miljö ska vägas in i all verksamhet. Allas lika värde- Mångfald- jämställdhet- och diskrimineringspolicy görs känd i verksamheten genom introduktionen. Öka toleransen, kunskapen och förståelsen mellan människor genom att vara goda föredömen, våga ta diskussioner. Café Metropol – en mötesplats för mångfald. Utbildningsinsats för personal och medarbetare via Länsstyrelsen, kommun, Kirunahälsan, NLL mm. Representera, driva fram och arbeta i olika forum som Kompetensråd, RAI, God relations, MIO- projektet, RIM-projektet. Tillsammans arbeta med ansvarsfördelning, organisation och flödesschema för att tydliggöra roller Samtlig personal Planera mötesteman All personal får MI-utb. o metodstöd av jobbvägledare Revidera ansvarsfördelning, organisations o flödesschema för att klargöra rollfördelning Skapa en attitydenkät kolla med kommunikationsenhet Årlig utvärdering av verksamhetsplan, följs upp o uppdateras kontinuerligt/månad Attitydenkät minst 2 ggr/år Arbeta med teman på möten Varje individ hos rätt instans. Arbeta efter framtagna metoder för arbetet (MI/Arbetsmarknadscoaching). Göra arbetsförmågebedömning/arbetsträning genom att utveckla individens arbetsförmåga utifrån förutsättningar. (Arbetsledarnas uppdrag är att vara med i arbetsmoment, iaktta, ha samtal med reflektion, bedöma och återrapportera. Samarbete och nätverkande internt och externt för att erbjuda praktik, utbildning, yrkeskurs och subventionerade anställningar, för att minska behov av försörjningsstöd. Samarbetsmöten med socialförvaltning, AF, NLL, skolan m.fl. för bedömning av behov/placering. Individuella planer för egenförsörjning/rätt instans med beaktande av kommunens behov av kompetensförsörjning. Jobbvägledaren är ett stöd för att utveckla kompetenser hos arbetsledarna. Ha fungerande samverkan och rutindokument., arbetsgrupper mm Komijobb en handlingsplan för genomförande Utbildningskontrakt, trainee, praktikbank, ÖK AF Samtlig personal Gå igenom medarbetarenkäter, nöjd kund enkäter. Kontinuerlig uppföljning och årlig utvärdering Dokumentation av möten och utökat kontaktnät. Nöjd kund enkäter och deltagarenkäter minst 2 ggr/år

3 Gemensam planering AME MålAktivitet - hur AnsvarigaMät/slutfört Kommunikationsplan, Kommunicera ut vår verksamhet, våra mål mm genom olika medier, internt och externt. Hur använda sociala medier, e-post?Enhetschef Jobbvägledning Årlig utvärdering


Ladda ner ppt "Nyckelorden är ”Flexibilitet med individen i centrum.” Varje individ hos rätt instans. En tydlig kommunikationsplan VERKSAMHETSPLAN ARBETSMARKNADSENHETEN."

Liknande presentationer


Google-annonser