Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beslut i TN11-09-08. Mål: ”Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke” Delmål för 2011 - 2015: Minst 59 000 bor på Gotland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beslut i TN11-09-08. Mål: ”Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke” Delmål för 2011 - 2015: Minst 59 000 bor på Gotland."— Presentationens avskrift:

1 Beslut i TN11-09-08

2

3 Mål: ”Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke” Delmål för 2011 - 2015: Minst 59 000 bor på Gotland Gotlänningarnas välstånd ligger i nivå med rikets genomsnitt Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ligger över riksgenomsnittet Miljö- och klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Aktiviteter på nämndnivå Stärka medborgarnas möjlighet till dialog och inflytandeUtveckla strategi och former för medborgardialoger Främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdomarPrioritera cykel- och gångtrafiklösningar över hela ön Bevara och utveckla grönytor och parker både för barn och vuxna. Främja hållbar tillväxt och sysselsättning med särskilda satsningar på kvinnor och ungdomar Satsa på kultur och idrott som viktiga utvecklingsfaktorer Barn- och genusperspektiv i alla beslut Öka takten för att ställa om till förnybar energi och effektivisera energianvändning Säkerställa tillgång till och kvalitet på grund och ytvatten Understödja kretsloppsanpassade VA-lösningar Effektivisera vattenanvändning genom modern teknik Driva energieffektivisering, bl a i EPC – projekt Smarta lösningar i kollektivt resande Stödja både lokala utvecklingsinitiativ och utveckling genom internationalisering Tillhandahålla mark och byggnader för att förverkliga utvecklingsidéer Säkra god planering av bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov Arbeta med brukarfokuserade processer i tidiga projektfaser Utveckla Visby ytterstads attraktionskraft Främja trygghet och säkerhetUtforma säkra cykel-, gång- och parkmiljöer Höja utbildningsnivån för att möta näringslivets och offentliga sektorns kompetensbehov Verka för ett utökat utbud av eftergymnasial utbildning Stärka varumärket för att bo och leva på Gotland och aktivt använda etableringsstöd för att öka nyinflyttning Bredda besökssäsongen så att den omfattar hela året Mätningar för att visa måluppfyllelse: 1. Antalet folkbokförda, flyttningsnetto, födelsenetto 2. Medborgarupplevelse (nöjd region- medborgar- inflytande index) 3. Kvinnors inkomster i förhållande till männens, mäns procent av föräldrapenningdagarna 4. Andelen sysselsatta, andelen arbetslösa, andel unga vuxna med försörjningsstöd, andelen långtidssjukskrivna 5. Företagsklimat/-service mätt genom SKL, Svenskt näringsliv med flera 6. Antal nystartade företag 7. BRP/capita 8. Disponibel inkomst 9. Antal färjepassagerare/flygpassagerare och pris färjetrafik (gotlänningar, besökare – nationellt, internationellt) Antalet destinationer (nationellt, internationellt) Kapacitet och turtäthet - färjetrafik 10. Utbildningsnivå, andel godkända i samtliga ämnen i årskurs 9, slutbetyg efter gymnasiet, andelen avhopp, andelen som gått vidare till högre studier 11. Andel boende på landsbygden + åldersstruktur 12. Allmänna kommunikationer på ön 13. Företagande på landsbygden 14. Tillgång till fiberförbindelse till hemmet (FTTH) 15. Antal bostäder utifrån lagakraftvunna detaljplaner Antal beslutade exploateringsavtal som möjliggör bostadsbyggande 16. Upplevelse av trygghet (HPLV, NTU-BRÅ, medborgarundersökning), krishanteringsförmåga (årlig MSB-enkät) 17. Vattenkvalitet (N -utsläpp från avlopp till Ö - sjön, tillgång till bra dricksvatten, skyddet för grundvattentillgångarna) 18. CO2 utsläpp, energitillförsel, förnybar energi (tillförda fossila bränslen, eltillförsel), omfattning - cykling 19. Miljö och klimatarbete - ranking placering 20. Självupplevd hälsa 21. Psykiskt välbefinnande 22. Rökning 23. Riskabel alkoholkonsumtion 24. Övervikt och fetma 25. Klamydiaförekomst 26. Tonårsaborter 27. Antal gästnätter, antal stora möten, antal mötesdeltagare, antal gästnätter koppade till möten (nationellt och internationellt perspektiv) 28. Internationalisering – antal projekt, förfrågningar, samverkanspartners 29. Innovationsindex Resultaten redovisas där så är möjligt könsuppdelat (kvinnor, män, pojkar, flickor) Samhällsutveckling

4 Mål: ”Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta” Mål: ” Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting” Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Mätningar för att visa måluppfyllelse Mål Tydlig information och god mediahanteringUppföljning - förtroendevalda Avstämning i nämnden av mediastrategi 95 % upplever att protokoll, beslut, handlingar och informationsmaterial är begripliga och tydliga Gott och korrekt bemötande vid dialog och samrådBrukarundersökning i samband med dialog och samråd 85% av brukarna upplever att bemötande vid dialog och samråd är gott och korrekt Hög tillgänglighet, servicegrad och effektivitetBrukarundersökning85% av brukarna upplever att tillgängligheten och servicegraden är hög Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Mätningar för att visa måluppfyllelse Mål Arbeta aktivt för energi- och klimatomställning i våra projekt och processer Avstämning årligen i samband med årsredovisningen Alla projekt innehåller uppdrag om energi- och klimatomställning Effektiv ärendehantering och samverkan mellan alla nämnder Avstämning/utvärdering 2 gånger/år Dialog tjänstemän-politiker i de tre nämnderna Struktur för samverkan/samordning mellan nämnder och RS finns Processer som ger resultat av god kvalitéMätning av nyckeltal och produktivitetKvalitet och kostnader för de viktigaste processerna ska vara i nivå med jämförbara kommuner och landsting Nämndens verksamheter Brukare/kunder Processer

5 Mål: ”Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.’’ Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Mätningar för att visa måluppfyllelse Mål God ekonomisk styrning med tydliga ekonomiska förutsättningar Månadsrapporter, bokslut och analys av avvikelserBudget i balans Ha en buffert motsvarande 1% av nettoramenÅrlig avstämningDet finns en buffert motsvarande 1% av nettoramen Bedriva projekten resurseffektivtUppföljning och analys av projektens resurseffektivitet Projekt genomförda enligt plan och projektbudget i balans Framgångsfaktorer (vad behöver vi vara bra på, vad får vi inte misslyckas med) Mätningar för att visa måluppfyllelse Mål Rekrytera och kompetensutveckla medarbetare och ledare för att säkra verksamhetens behov av kompetens Uppföljning av kompetensnivå Medarbetarenkät Kompetensförsörjningen är säkrad 100 % av medarbetarna har kompetens- utvecklingsplaner Skapa arbetsmiljö som präglas av öppenhet, likabehandling och gott ledarskap på alla nivåer Medarbetar/ledarupplevelse, regionens medarbetarenkät Målnivå minst i enligt med regionmålet – medarbetare/ledare upplever att arbetsmiljön präglas av öppenhet, likabehandling och gott ledarskap på alla nivåer Mål: ”Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar” Ekonomi Medarbetare/ledare


Ladda ner ppt "Beslut i TN11-09-08. Mål: ”Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke” Delmål för 2011 - 2015: Minst 59 000 bor på Gotland."

Liknande presentationer


Google-annonser