Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den psykosociala arbetsmiljön SAMMANSTÄLLNING AV FEM KVALITATIVA INTERVJUER MED CHEFER I KINDA KOMMUN EVA KLANGBECK OCH HANNA WELIN LEDARSKAPSUTVECKLING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den psykosociala arbetsmiljön SAMMANSTÄLLNING AV FEM KVALITATIVA INTERVJUER MED CHEFER I KINDA KOMMUN EVA KLANGBECK OCH HANNA WELIN LEDARSKAPSUTVECKLING."— Presentationens avskrift:

1 Den psykosociala arbetsmiljön SAMMANSTÄLLNING AV FEM KVALITATIVA INTERVJUER MED CHEFER I KINDA KOMMUN EVA KLANGBECK OCH HANNA WELIN LEDARSKAPSUTVECKLING ÖVER GRÄNSERNA MAJ 2016

2 Uppdrag – Psykosocial arbetsmiljö Undersöka Kinda kommuns chefers upplevda psykosociala miljö

3 Förberedelse  Kinda kommuns övergripande arbetsmiljöpolicy  Samtal med Kinda kommuns HR-avdelning  AFS 2015:4  främja en god arbetsmiljö  förebygga risker för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön

4 Metod  5 anonyma intervjuer utifrån intervjuguide  Sammanställning och sammanfattning  Positivt i den psykosociala arbetsmiljön  Mindre bra i den psykosociala arbetsmiljön  Förbättringsområden

5 Intervjufrågor

6 Resultat - Fördelar  Flextidsavtal, möjlighet att arbeta hemifrån.  Ersättare vid längre frånvaro.  Bra informativt och trevligt bemötande vid nyanställningar.  Bra kollegor  En coachade chef  Tydlig roll/tjänstebeskrivning  Tydligt verksamhetsmål  Att stöd finns vid kränkande särbehandlingar.  Trygghet i sin yrkesroll, erfarenhet och kompetens.

7 Resultat - Fördelar  Bra balans mellan förväntningar och krav.  Bra ledningsgrupp  Bra och stöttande chef, bra stöd från HR- avdelning.  Roligt att arbeta i liten kommun då tjänsten gör att chefen får var inne på flera olika områden.  Bättre karriärmöjligheter.  I en mindre kommun upplevs organisation blir mer tydlig.  I en mindre kommun finns bra möjligheter till att påverka mål för verksamheten.  Fördelaktigt att vara bosatt i kommunen.  I rollen och arbetsuppgifterna finns ”lagom med stress och press”.

8 Resultat - Nackdelar  Ny verksamhet.  Svårighet att förankra målen i verksamheten bland medarbetarna.  Svårigheter att tydliggöra medarbetarnas roller och få dom självgående.  Övertidsjobb.  Ständiga avbrott i arbetet.  Saknad av nätverk bland chefer.  Pendling.  Ständigt tillgänglig. Svårighet att själv sätta gränsen på hur tillgänglig man ska vara som chef.  Förväntas att man som chef i en liten kommun ska ”rodda” i många.  Stödfunktioner finns i kommunen men de har inte tid att hjälpa till

9 Resultat - Nackdelar  Svårt att hitta rätt förvaltningstillhörighet.  Många chefer är pendlare utifrån. -inte samma engagemang.  Förtroendet för tjänstemännen från politiskt håll upplevs ha minskat.  Otydlighet i målbild både från politik och ledning.  Alla omfattas inte uttalat av någon form av flextidsavtal.  Upplevelsen av många SKA-krav.  Avsaknad av bra chefs stöd.  Otydlighet i vart man ska vända sig i olika situationer/ärenden.  Fysisk placering av kontoret upplevs långt bort från andra chefskollegor.  Arbetsklimat som bygger på ”VI” och ”DOM” känsla (chefer mot medarbetare) uppfattas som negativt.

10 Resultat- förbättringsområden  Skapa nätverk för chefer i kommunen.  Samarbetet mellan politik och tjänstemän måste bli bättre.  Jobba aktivt med att sätta Kinda på kartan.  Viktig uppgift för ledning är att implementera hur betydelsefullt det är att var och en gör ett bra arbete - konkurrensutsatta.  Bygga upp en jourverksamhet.  Skapa checklistor för att få en större tydlighet i handlingsplaner och policys.

11 Resultat- förbättringsområden  Övergripande kommunala handlingsplaner, blanketter mm behöver förnyas och uppdateras.  Mer administrativt stöd till chefer.  Större resurser för att kunna genomföra uppdraget. Realistisk diskussion om balans mellan åtagande och vad som faktiskt går att genomföra med befintliga resurser.  Tydligare gränsdragning mellan instanser. Vem gör vad?  Ledningen bör utöva mer och tydligare coachande ledarskap.  Politiken behöver bli tydligare i vad uppdraget ska innebära.

12 Slutsats  Struktur och tydlighet underlättar i alla led  Ett bra samarbete och bra kommunikation med närmaste chef och andra chefskollegor är viktigt  Individuellt vad man upp lever som stressande och/eller utmanande  Direktiven från politik och ledning måste vara tydlig  De arbetade mer än 40 timmar per vecka

13 Tips på förbättringar  Mentorskap för chefer  Enlighet för cheferna i kommunen gällande arbetstider, flextidsavtal, tillgänglighets krav, tydlig info och välkomnande rutiner vid nyanställningar.  Tillgång till nätverksforum  Tydliga tjänstebeskrivningar  Tydliga verksamhetsmål  Tydliggörande för rollerna, från politik till tjänsteman  Uttalad delegationsordning  Journummer kvällar nätter och helger, förslagsvis till räddningstjänst


Ladda ner ppt "Den psykosociala arbetsmiljön SAMMANSTÄLLNING AV FEM KVALITATIVA INTERVJUER MED CHEFER I KINDA KOMMUN EVA KLANGBECK OCH HANNA WELIN LEDARSKAPSUTVECKLING."

Liknande presentationer


Google-annonser