Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SVT presentation Oktober 2015 Agneta Saxeby, Ennova SVT Medarbetarenkät 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SVT presentation Oktober 2015 Agneta Saxeby, Ennova SVT Medarbetarenkät 2015."— Presentationens avskrift:

1 SVT presentation Oktober 2015 Agneta Saxeby, Ennova (agneta.saxeby@ennova.com) SVT Medarbetarenkät 2015

2 Agenda OM UNDERSÖKNINGEN RESULTAT SUMMERING NÄSTA STEG - UPPFÖLJNING

3  Metod: Webbenkät  Datainsamling: 28 September - 16 Oktober 2015  1.760 av 2.153 valde att delta  Den totala svarsfrekvensen är 82% [89% 2013]  Höga svarsfrekvenser ger hög precision i resultatet! Om undersökningen InbjudnaAntal svar Svars- frekvens Utveckling sedan 2013 Sveriges Television2153176082% [-7] Ledningsenheterna22720289% [-2] Nyhetsdivisionen97876378% [-11] SVTi ATV70458183% [-5] Teknik och Ekonomi22419888% -

4 Ennovas Engagemangsmodell Frågor som ger en samlad beskrivning av medarbetarnas engagemang samt svar på vilka förbättringsområden som är viktiga att fokusera på Närmaste chef Samarbete Arbetsinnehåll Arbetsvillkor Lön och anställningsförhållanden Anseende Lärande & Utveckling

5 Beräkning av index:  Frågor ställda som påståenden  Presenteras i form av Index från 0-100 Jämförelser och beräkningar Grön = 75-100 (Hög) Gult = 60-75 (Genomsnittlig) Röd = 0-59 (Låg) Variation – Visar om medarbetarnas svar varierar H = HÖG variation L = LÅG variation Jämförelse från 2013:  Ny modell – jämförelse med frågor som var identiska 2013  Visas bara för SVT och divisioner om möjligt: +/- efter frågan Extern jämförelse:  Ennovas externa benchmarkundersökning (rikssnitt): GELx Sverige 2015

6 Övergripande resultat

7 Arbetsglädje Lojalitet +1* Arbetsglädje och lojalitet visar på medarbetarnas engagemang 6879 +1 -4 *) 2013 bestod lojalitet av ytterligare 2 frågor 65 GELx Sverige 2015 Trofasthet: 68 Dedikation: 75 Nöjdhet: 64 Motivation: 66 72

8 71 72 63 69 68 75 70 72 70 69 71 70 69 67 70 68 0 20 40 60 80 100 Sveriges TelevisionLedningsenheternaNyhetsdivisionenSVTi ATVTeknik och Ekonomi Scores 2010 2011 2013 2015 Arbetsglädje – utveckling över tid *) Jämförelse med ATV 2010-2013 *)

9 Chef daglig ledare Ja 55% 69 [-4] Nej 44% 66 [-5] Ålder Jämförelse av arbetsglädje mellan olika medarbetartyper 18-29 år 5%67 [-7] 30-39 år 21%66 [-4] 40-49 år 37%68 [-5] 50+ år 37%68 [-3] Roll Chef10%74 [-6] Programprojektledare5%76 [-4] Annan projektledare4%72 [-1] Annan arbetsledare11%69 [-5] Medarbetare70%66 [-5] Anställnings tid 0-2 år 21%73 3- 5 år 12%66 6-10 år 11%65 11-15 år 16%66 15+ år 40%67 Kön Man 53% 67 [-4] Kvinna 47% 69 [-5]

10 Arbetsglädje och lojalitet inom SVT

11 DEDIKATION ELDSJÄLAR KÄRNMEDARBETARE ZAPPARE RUTINMEDARBETARE PÅ VÄG VIDARE 15% GELx: 24% 4% GELx: 8% 58% GELx: 52% 2% GELx: 2% 22% GELx: 14% ELDSJÄLAR KÄRNMEDARBETARE ZAPPARE RUTINMEDARBETARE MEDARBETARE PÅ VÄG VIDARE Lojalitetssegmenteringen är en prognos inför framtiden

12 Faktorer som påverkar engagemanget

13 Effekt på engagemang De faktorer som påverkar engagemang Anseende Närmaste chefSamarbeteArbetsvillkor Arbets- innehåll Lön & anställnings- förhållanden Lärande & Utveckling GELx Sverige SVT  !!  !

14 Lön & anställningsförhållanden: I nivå med rikssnittet   Anseende: SVT har stolta medarbetare!

15 Arbetsvillkor – 1 av 5 medarbetare har alltid för mycket att göra! Arbetsinnehåll – Medarbetarna har intressanta och utmanande arbetsuppgifter  !

16 Lärande & Utveckling i nivå med riksgenomsnittet Samarbete – positivt arbetsklimat, men otydlig målbild

17 FEEDBACK för att utvecklas MOTIVERA till prestationer TILLIT kultur av tillit och öppenhet MÅLSTYRNING förklarat mitt bidrag till mål Ledarskapsindex Chefer skapar resultat genom andra Ennova mäter ledarskapskvaliteten utifrån 4 dimensioner

18 Ledarskapet på SVT – Genomsnittligt resultat men stora variationer inom SVT 64..skapar en arbetskultur som kännetecknas av tillit och öppenhet..ger mig konstruktiv feedback för att utföra mitt jobb på ett bra sätt..motiverar min arbetsgrupp till att överträffa förväntningarna Min chef är tillgänglig när jag behöver..arbetar aktivt för at säkerställa en hanterbar arbetsmängd för mig Min chef är bra på att lyssna..har tydligt förklarat hur jag förväntas bidra till arbetsgruppens mål SVT GELx Sverige 60 Ledarskapsindex Chef daglig ledare Ja: 67 / Nej: 61

19 Upplevde samtalet som meningsfullt Samtal Samtal med min chef minst en gång i månaden Haft årligt utvecklingssamtal Chefer med arbetsledare: 67% Uppger att de regelbundet har samtal med arbetsledarna Dåligt samtal Arbetsledare : 45% Uppger att de regelbundet har samtal med medarbetarnas chefer 76% 85% 50% Arbetsglädje 76 Bra samtal 57

20 HKI resultat Specifika frågor

21 Sverigespegling ”SVT ska spegla hela landet. Vi ska motverka stereotypa tankesätt och upplevas som inkluderande såväl i vårt utbud och som arbetsplats. SVT arbetar systematiskt med Sverigespegling och likabehandling.” Jag känner mig inkluderad och delaktig i min arbetsgrupp I min arbetsgrupp så utmanar vi normen och uppmuntrar till nytänkande Min chef har förmågan att leda och uppskatta olika människor och perspektiv 79 65 71

22 Får stöd av chefen/arbetsledning Diskriminering, mobbning, sexuella trakasserier & hot/våld senaste 12 månaderna Diskriminerad – Primärt pga. Kön (4%) och ålder (4%) Mobbning eller sexuella trakasserier – Primärt pga. mobbning Utsatt för hot eller fysiskt våld? – En gång (3%) Får stöd av chefen/arbetsledning Trakasserier via mail/i sociala medier – Primärt enstaka tillfällen (13%) Chefen känner till om utsatt 6% 6% [-5] 2% [0] 75 75 (värdering 0-100) 16% 63 63 (värdering 0-100) 74 74 (värdering 0-100) I rollen som SVT-medarbetare På arbetsplatsen 129 43 344 129

23 ENPL-mål Positiv utveckling avseende: -Långtidssjuka åter i arbete -Fått introduktion som nyanställd -Har månadsmöten med chef EngagemangNärvaroPrestationLedarskap Arbets- glädje Långtidssjuka åter i arbete Frisktal förbättras Rätt komp etens Positiv hälsa Sömn- svårig- heter Utveckl- ings- samtal Intro ny- anställd Nöjd med intro Månads möte m chef Mål75100%80-90%80% 25%100% 90%80% Gränsvärde6560% 25%100% 90%60% SVT 68 [-4] 90% [+9] 76,90% [-1,00] 92% [-1] 70% [-1] 14% [-1] 85% [+1] 80% [+13] 74% 76% [+4]

24 Styrkor:  Stolta och engagerade medarbetare  Trivs med arbetsuppgifter och samarbete  Tillit till chefer Sammanfattning Att diskutera:  Feedback och målstyrning  Arbetsvillkor (arbetsmiljö och arbetsbelastning)  Kvalitet på utvecklingssamtalet  Stöd och utveckling av ledarskapet

25 Nästa steg Uppföljning av resultaten

26 Uppföljningsprocessen Resultat 9 November Läs och förstå November-December Presentation och dialog Deadline sista december Skapa handlingsplan Efter årsskiftet Nästa undersökning ? Implementering och uppföljning Varje månad

27


Ladda ner ppt "SVT presentation Oktober 2015 Agneta Saxeby, Ennova SVT Medarbetarenkät 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser