Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetensprofil För fackligt förtroendevalda i avdelningarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetensprofil För fackligt förtroendevalda i avdelningarna."— Presentationens avskrift:

1 Kompetensprofil För fackligt förtroendevalda i avdelningarna

2 Ordförande Uppdragets innebörd Arbeta för bästa möjliga medlemskontakt – via ett medlemsnära arbetssätt. Hålla styrelse- och minst 3 stycken avdelningsmöten per år. Ha regelbundna kontakter med företaget i avtals-, utbildnings-, ekonomi- och personalfrågor. Medverka till en god medlemsinformation. Vara aktiv i sociala medier Bevaka medlemmarnas intressen inom koncernen och förbundet. Förhandlingsansvarig tillsammans med styrelsen. Har övergripande ansvar för att det fackliga arbetet inom avdelningen fungerar i alla dess delar och att verksamhetsplan tas fram.

3 Ordförande Utbildningskrav för uppdraget Pappers Medlemsutbildning Förbundskursen BAM Lag & Avtalskursen Förhandlare i Pappers Dessutom kan det vara aktuellt med att bygga på med andra utbildningar som stärker förhandlingskunskaperna ytterligare, även någon form av agitations- och informationsutbildning, krishantering och ekonomi.

4 Kassör Uppdragets innebörd Förvalta avdelningens medel, värdehandlingar och dylikt. Säkerställa och placera de inflytande medlen. Verkställa, rapportera och redovisa enligt stadgar och gällande lagstiftning. Verkställa utbetalningar mot verifikationer och ansvara för varje utbetalnings riktighet. Ansvara för avdelningens bokföring och medlemsregister, enligt förbundets beslutade system. Ansvara för avdelningens arkivering.

5 Kassör Utbildningskrav för uppdraget Pappers Medlemsutbildning Förbundskursen Erbjuds även att gå Lag & Avtalskursen. Pappers Ekonomiutbildning och Pappers Kassörsutbildning.

6 Studieorganisatör Uppdragets innebörd Studieorganisatören är ansvarig inför styrelsen för att den studieplanering som avdelningen fastställt verkställs. Handlägga kursanmälningar och ledighetsbegäran. Vara avdelningens kontaktperson (gällande studiefrågor) gentemot ABF, LO och förbundet, samt mot andra tänkbara organisationer.

7 Studieorganisatör Utbildningskrav för uppdraget Pappers Medlemsutbildning. Förbundskursen. Erbjuds även att gå Lag & Avtalskursen. Studieorganisatörsutbildning. Det är dessutom bra om studieorganisatörens går en cirkelledarutbildning.

8 Sekreterare Uppdragets innebörd Om ingen annan utses, skickar kallelser, dagordningar och handlingar till avdelnings- och styrelsemöten. Föra protokoll vid avdelnings- och styrelsens sammanträden.

9 Sekreterare Utbildningskrav för uppdraget Pappers Medlemsutbildning. Förbundskursen. Erbjuds även att gå Lag & Avtalskursen.

10 Styrelseledamot Uppdragets innebörd Företräda avdelningens medlemmar. Aktivt delta i styrelsens arbete, vilket innebär närvaro vid styrelse- och avdelningsmöten, samt informations- och utbildningsträffar. Vara beredd på att ta på sig något eller några av de uppdrag som fördelas inom styrelsen genom konstituering och utföra uppdrag som löpande tilldelas av styrelsen, samt att gå behovsanpassad utbildning för dessa uppdrag. Vara beredd att överta uppdrag inom styrelsen då annan styrelseledamot av någon anledning inte kan fullfölja sitt uppdrag och en vakans uppstår. Sprida kunskap om avdelningens arbete på sin arbetsplats.

11 Styrelseledamot Utbildningskrav för uppdraget Pappers Medlemsutbildning. Förbundskursen. Erbjuds även att gå Lag & Avtalskursen. BAM

12 Styrelseersättare Uppdragets innebörd Företräda avdelningens medlemmar. Aktivt delta i styrelsens arbete, vilket innebär närvaro vid styrelse- och avdelningsmöten, samt informations- och utbildningsträffar. Vara beredd på att ta på sig något eller några av de uppdrag som fördelas inom styrelsen genom konstituering och utföra uppdrag som löpande tilldelas av styrelsen, samt att gå behovsanpassad utbildning för dessa uppdrag. Vara beredd att gå in som ordinarie vid enstaka styrelsemöte då ordinarie styrelseledamot inte kan närvara Vara beredd att överta uppdrag om ordinarie styrelseledamot av någon anledning inte kan fullfölja sitt uppdrag och vakans uppstår. Sprida kunskap om avdelningens arbete på sin arbetsplats

13 Styrelseersättare Utbildningskrav för uppdraget Pappers Medlemsutbildning. Förbundskursen. Erbjuds även att gå Lag & Avtalskursen. BAM

14 SHSO Uppdragets innebörd Samordna skyddsombudsorganisationen. Företräda avdelningens medlemmar i arbetsmiljöfrågor i samverkansorganinsationen. Organisera en fungerande struktur för rapportering, återrapportering och informationsspridning inom skyddsombudsorganisationen. Fungera som stöd för HSO/SO, samt vara uppdaterad om gällande lagstiftning och regelverk inom arbetsmiljöområdet. Medverka vid riskinventering och riskbedömning inom prioriterade arbetsmiljöområden. Medverka vid utredning och uppföljning av arbetsskador och tillbud. Medverka vid arbetsmiljöverkets besök. Delta i styrelsens möten

15 SHSO Utbildningskrav för uppdraget Pappers Medlemsutbildning. Förbundskursen. BAM Pappers miljökurs Lag och avtalskursen Förhandlare i Pappers Kurs för huvudskyddsombud 1 och 2, för SHSO (samordnande huvudskyddsombud) och huvudskyddsombud. Andra arbetsmiljöutbildningar lämpliga för uppdraget.

16 HSO Uppdragets innebörd Samordna skyddsombuden inom sitt skyddsområde. Bevaka och kontrollera arbetet utifrån gällande lagstiftning och regelverk inom arbetsmiljöområdet, samt fabriksövergripande bestämmelser. Planera och genomföra skyddsombudsträffar och vara ett stöd för kontakt- /skyddsombuden. Delta vid rehabutredningar, konflikthantering, kamratstöd osv. Delta vid planeringsmöten gällande ändringar av t.ex. arbetslokaler, arbetsprocesser, arbetsmetod och vid planerad användning av ämnen vilka kan medföra ohälsa eller olycksfall (konsekvensbedömning och riskinventering).

17 HSO Utbildningskrav för uppdraget Pappers Medlemsutbildning. Förbundskursen. BAM Pappers miljökurs Lag och avtalskursen Kurs för huvudskyddsombud 1 och 2, för SHSO (samordnande huvudskyddsombud) och huvudskyddsombud. Andra arbetsmiljöutbildningar lämpliga för uppdraget.

18 Kontakt-/skyddsombud Uppdragets innebörd Företräder arbetskamraterna i arbetsmiljöfrågor och ska arbeta för en tillfredsställande arbetsmiljö. Vara en länk mellan styrelse och medlemmarna, och som sådan framföra information i båda riktningar. Delta vid planeringsmöten gällande ändringar av t.ex. arbetslokaler, arbetsprocesser, arbetsmetod och vid upprättande av handlingsplaner. Aktivt delta vid skyddsronder, samt medverka vid rapportering och utredning av tillbud och olycksfall.

19 Kontakt-/skyddsombud Utbildningskrav för uppdraget Pappers Medlemsutbildning. Förbundskursen. BAM Pappers miljökurs Erbjuds eventuellt även Lag och avtalskursen Andra utbildningar lämpliga för uppdraget.

20 Studiekommittéledamot Uppdragets innebörd Studiekommittéledamoten är tillsammans med studieorganisatören ansvarig inför styrelsen för att den studieplanering som avdelningen fastställt verkställs. Studiekommittéledamoten ska vara med och påverka utbudet så att utbildningar finns, vilka motsvarar de krav som ställs för att de förtroendevalda ska kunna klara sitt uppdrag. Studiekommittéledamoten kan vid behov samverka med kommittéer i andra avdelningar och samordna utbildning där det är möjligt.

21 Studiekommittéledamot Utbildningskrav för uppdraget Pappers Medlemsutbildning. Förbundskursen. Kan därefter bygga på med studieorganisatörsutbildning. Det är dessutom bra om studiekommitté ledamoten går en cirkelledarutbildning.

22 Försäkringsansvarig Uppdragets innebörd Informera medlemmar om gällande försäkringar och vid förändringar i försäkringarna. Fungerar som samordnare och kontaktperson för avdelningens försäkringsinformatörer. Vara medlemmarna behjälplig i försäkringsärenden.

23 Försäkringsansvarig Utbildningskrav för uppdraget Pappers Medlemsutbildning. Förbundskursen. Grundkurs för försäkringsinformatör Vidareutbildning för försäkringsinformatör, årligen.

24 Försäkringsinformatör Uppdragets innebörd Informera medlemmar om gällande försäkringar och då förändringar sker i försäkringarna. Vara behjälplig med information om vart medlem ska vända sig i försäkringsärende.

25 Försäkringsinformatör Utbildningskrav för uppdraget Pappers Medlemsutbildning. Förbundskursen. Grundkurs för försäkringsinformatör Vidareutbildning för försäkringsinformatör, årligen.

26 Fackligpolitisk ansvarig Uppdragets innebörd Vara länken mellan avdelningens och förbundets fackligpolitiska kommitté och verksamhet. Ansvara för samarbetet med LO-distriktets och andra förbunds avdelningars fackligpolitiska verksamhet. Fånga upp och sprida frågor av intresse inom det fackligpolitiska området. Agitera på möten och skriva insändare i lokaltidningar.

27 Fackligpolitisk ansvarig Utbildningskrav för uppdraget Pappers Medlemsutbildning. Förbundskursen. Fackligpolitisk utbildning (antingen en utbildning som partidistriktet eller LO anordnar). Erbjuds även att gå informera och agitera, samt retorik och annan lämplig utbildning för uppdraget.

28 Fanbärare Uppdragets innebörd Fanbäraren har ett uppdrag av mer ceremoniell art. Uppdragets omfattning består i att under demonstrationer, möten och 1:a maj frambära avdelningens fana i fanborgen. När någon framför önskemål om att ha avdelningens fana närvarande under begravningsakten.

29 Fanbärare Utbildningskrav för uppdraget Pappers medlemsutbildning Ceremoni- eller/och fanbärarutbildning Erbjuds även att gå förbundskursen.

30 Revisorer Uppdragets innebörd Löpande granska avdelningens verksamhet och räkenskaper. Genomföra årsrevision och sammanställa revisionsberättelse, där revisorerna kommenterar årsbokslutets resultaträkning och balansräkning. Revisorerna ska föreslå huruvida de till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionen ska utföras i enlighet med i stadgarna fastställda punkter och enligt god revisionssed. Revisorerna förbereder val av valberedning.

31 Revisorer Utbildningskrav för uppdraget Pappers Medlemsutbildning Förbundskursen Erbjuds även att gå Lag & Avtalskursen. Pappers Ekonomiutbildning och Pappers revisorsutbildning.

32 Valberedning Uppdragets innebörd Ta fram kandidater, vilka kan väljas till de olika uppdrag som finns inom avdelningen. Säkerställa att den nominerade känner till uppdragsbeskrivning för det uppdrag som den nomineras till. Valberedningen inventerar årligen statusen av avdelningens olika uppdrag. Valberedningen har även i uppdrag att ta fram namn vid fyllnadsval.

33 Valberedning Utbildningskrav för uppdraget Pappers Medlemsutbildning Förbundskursen Valberedningsutbildning.


Ladda ner ppt "Kompetensprofil För fackligt förtroendevalda i avdelningarna."

Liknande presentationer


Google-annonser