Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolor med trygghet och kunskap i fokus Lidingö stads kommunala grundskolor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolor med trygghet och kunskap i fokus Lidingö stads kommunala grundskolor."— Presentationens avskrift:

1 Skolor med trygghet och kunskap i fokus Lidingö stads kommunala grundskolor

2 Presentation  Ulla Hyséus, rektor  Catarina Hasslev, biträdande rektor  Annicka Sundström, förskollärare  Petra Larsson, förskollärare  Niclas Krasa, fritidsledare FK  Ann-Charlotte Radig, fritidspedagog 1-3  Charlotta Skarle, lärare åk 3  Elever åk 3

3 Lidingö Stads vision Sveriges bästa förskolor och skolor

4 Käppala skolas vision Utmaningar och möjligheter för ALLA!

5 Käppala skola F-9  Årskurserna F-9  Egna specialsalar: slöjd, hemkunskap, bild, musik, stor idrottshall  Tillagningskök  God arbetsmiljö för stora och små  I dagsläget ca 630 elever och 70 anställda  Stort bibliotek

6 F-3  Arbetar årskursvis.  Skola och fritids samarbetar kring barnen hela dagen.  Lärarna samarbetar utefter sina behörigheter.  Fadderverksamhet mellan FK och åk 2, åk 1 och åk 3, med återkommande besök hos varandra.  God samverkan hem-skola.

7 Vad är Förskoleklass?  Erbjuds barn från och med höstterminen det år de fyller 6 år  15 timmar i veckan  Uppdraget: Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

8 En dag i Förskoleklassen Skolans öppettider 7.30-18.00 Samling 8.30 Arbetspass Fruktrast Arbetspass Lunch 11.40 Lunchrast Arbetspass Fritids

9 Språk i förskoleklassen Göra barnen medvetna om språkets betydelse. Väcka barnens nyfikenhet och känna lust till lärandet. Ge barnen insikt om sambandet mellan talat och skrivet språk. Besök i skolbiblioteket finns schemalagt varje vecka.

10 Trulle och Bornholmsmodellen http://www.bornholmsmodellen.nu/ Vi arbetar f n med Trullematerialet, och kommer under våren att stegvis övergå till Bornholmsmodellen. Gemensamt för de två är fokus på det talade språket och arbetet med barnens språkmedvetenhet:  Lyssna  Rim och ramsor  Stavelser  Meningar och ord  Fonem (Ljuden först sist och inuti ord)

11 Matematik Vi utgår från Trullematerialet och kompletterar med mycket eget. Syftet är  Att göra barnen medvetna om matematiken i vår vardag.  Att skapa god taluppfattning genom arbetet med siffror och tal.  Att de lär att se skillnader mellan geometriska former, mönster och lägesord.  Att de lär sig grundläggande matematiska begrepp som liten – stor, mer – mindre, kort – lång, fler – färre.  Att de känner till veckodagar, månader, årstider och sin egen födelsedag.  Att de introduceras i klockans värld  Att de genom bingo och sudoku upptäcker matematikens lustfyllda sida

12 Naturen Få naturupplevelser och känna till årstidsväxlingar. Utematte. Våra vanligaste djur och växter.

13 Teknik Vi arbetar med NTA-lådor, experiment och laborationer, inne och ute, och går från upptäckt till upptäckt.

14 Skapande Barnen ska känna lust, glädje och tilltro till sin egen förmåga att skapa. Vi arbetar med olika tekniker, oljepastell, kolkritor och akvarell. Vi klipper och klistrar med olika sorts papper och skapar 3-dimensionella bilder. Och hela tiden tränas finmotoriken.

15 Idrott Vi lär barnen känna glädje inför och prova på olika fysiska aktiviteter. Grovmotoriken tränas på olika sätt. Genom lekar tränas regler och turtagande.

16 Musik  Förskoleklass är ett introduktionsår till musikens värld i grundskolan. På schemat står sång och takt i olika former. Arbetet krönas med en vårkonsert i april.

17 Vår värdegrund: Alla barn skall känna sig trygga i skolan  På Käppala Skola arbetar vi proaktivt med vår värdegrund.  I F-3 arbetar vi med 5 återkommande regler: Jag hjälper och tar hand om andra Jag är rädd om mina och andras saker och håller ordning Jag använder ett vårdat språk och pratar i vänlig samtalston Jag lyssnar och förstår när någon säger ifrån Jag följer personalens instruktioner  Likabehandlingsarbetet revideras och uppdateras varje år och omfattar alla elever, från 6 till 16 år.

18 Från FK till åk 1  En naturlig övergång från FK till lågstadiet genom fadderskap och tvärgrupper, där alla känner alla,  Kontinuitet i den pedagogiska utvecklingen  Gemensamma traditioner och rutiner för skolans alla barn  Gemensamma ämneslärare och lokaler i idrott och musik

19 … till åk 3  Ett lågstadium präglat av pedagogisk utveckling  En pilotskola för Skolverkets bedömningssatsning  En treårig upptäcktsfärd, där grundskolans alla ämnen förs in i schemat av behöriga lärare, och omvärldskunskapen byggs upp i nära samklang med stad och natur.

20 … till åk 6 och 9  Den röda tråden från låg- till mellanstadiet och från mellan- till högstadiet säkras genom gemensamma ämneskonferenser för skolans alla lärare  Gemensamma traditioner för skolans alla elever skapar trygghet och vi-känsla  En kompetent lärarkår, som arbetar parallellt på flera stadier, säkrar övergångar och kvalitet i undervisning och betygssättning.  Språkval – erbjuder både tyska, franska, spanska och mandarin från årskurs 7.  Vi når höga resultat i årskurs 9. Förra året, alla godkänd till gymnasiet och 252 poäng i snitt = C

21 Fritidshemsverksamheten Integrerad i skolan Styrda aktiviteter varje dag Rastaktiviteter 2 gånger i veckan Frivillig verksamhet Öppet på lov Stängt fyra veckor på sommaren. Då finns tillgång till ”sommarfritids” på ön Öppettider 7.30-18.00

22 Fritidshemsverksamheten

23 Elevhälsoarbete På Käppala skola: Skolsköterska Skolläkare Specialpedagog Speciallärare Kurator Centrala stödfunktioner: Specialpedagoger Skolpsykologer Skoldatatek Språkotek

24 Särskilda behov Ta kontakt med: Skolsköterska Rose Marie Göltl 08-731 65 54 Biträdande rektor Catarina Hasslev 08-731 65 80

25 Föräldrasamverkan Informationsmöten inför skolstart Regelbundna möten föräldrar och personal Klassombudsmöten med föräldrarepresentanter, personal och skolledning (Skolråd) Särskilt påkallade möten Enskilda föräldrakontakter Föräldraföreläsningar

26 Information kring förskoleklassintaget Ansökningstid 18 januari – 12 februari 16.00 Svar om plats meddelas i mitten av mars. Barnen besöker skolan vid två tillfällen i maj Informationsmöte för föräldrar i slutet av maj Inskolningssamtal i augusti.

27

28 Varje skola försöker tillgodose vårdnadshavarens val av plats men i vissa fall kan en skola ha fler sökanden än det finns platser. Gäller det en kommunal skola är fastställda kriterier vägledande för hur eleverna placeras: 1) I första hand placeras eleverna utifrån syskonförtur. Det betyder att en elev kan få förtur till den sökta skolan om det finns syskon i förskoleklass till och med årskurs 6 på samma skola under det kommande läsåret. 2) I andra hand görs placeringen utifrån relativa närhetsprincipen, som utgår från den relativa närheten. Det innebär att elevens avstånd till den sökta skolan och andra närliggande kommunala skolor ses i relation till andra elevers motsvarande avstånd. Avståndet beräknas fågelvägen mellan adresspunkten för den fastighet där eleven är folkbokförd och adresspunkten för den eller de aktuella skolorna. Mätningen görs via stadens kartverktyg. 3) I sista hand placeras eleverna med hjälp av lottning. Kriterier för intag till förskoleklass

29 ”Relativ närhet” - exempel Om elev A får plats på skola X, får elev B orimligt långt till skola Y. Relativ närhet innebär att eleven B därför får plats på skola X, medan eleven A får plats på skola Y. Eleverna A och B bor geografiskt på följande sätt i förhållande till skolorna Y och X. Båda söker skola X i 1:a hand och skola Y i 2:a

30 Frågor och funderingar  Läs på vår hemsida www.lidingo.se  Kontakta rektor Ulla Hyséus Tel: 08- 731 65 53 ulla.hyseus@lidingo.se Biträdande rektor Catarina Hasslev Tel: 08-731 65 80 catarina.hasslev@lidingo.se

31


Ladda ner ppt "Skolor med trygghet och kunskap i fokus Lidingö stads kommunala grundskolor."

Liknande presentationer


Google-annonser