Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation Maria Oscarsson, IT-strateg, Högsby kommun Henrik Nilsson, Räddningstjänsten, Tranås Pär Jansson, Fritidsutvecklare, Nässjö kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation Maria Oscarsson, IT-strateg, Högsby kommun Henrik Nilsson, Räddningstjänsten, Tranås Pär Jansson, Fritidsutvecklare, Nässjö kommun."— Presentationens avskrift:

1 Presentation Maria Oscarsson, IT-strateg, Högsby kommun Henrik Nilsson, Räddningstjänsten, Tranås Pär Jansson, Fritidsutvecklare, Nässjö kommun

2 Uppdrag Huvuduppdrag Genomföra en granskning av Behandlingspedagogutbildningens LIA enligt YH:s kvalitetsgranskning Avgränsning Fokus på processen kring handledare –Hur utses handledare –Vilka krav ställs i verksamheterna på handledare

3 Process Analys av nuläge Analys av bakgrundsmaterial –Författningssamling från YH –Kvalitetskriterier och indikatorer för LIA. –Lärande mål under LIA Intervju med Michaela Helgasdotter-Sjöberg –Fokus på fördjupning av nuläge ur Campus i12:s perspektiv Intervju med 3 verksamheter (LIA-platser) –Ryds behandlingshem, Attendo, Långanäs –Fokus på nuläge ur verksamheternas perspektiv Utformning av ett ”bör-läge” baserat på –YH:s krav –Intervjusvar –Gruppens rekommendationer

4 Utgångspunkt Kvalitetskriterium 3: Kompetenta handledare Kvaliteten på den utbildning och handledning en studerande får under sin LIA-period är en del av anordnarens ansvar. Anordnaren säkerställer att varje studerande får en kompetent och adekvat handledning under sin LIA. LIA-handledaren är tillräckligt insatt i utbildningens syfte och mål för att kunna ge den studerande relevanta uppgifter under LIA och anpassa sin handledning till både individuella och kursplanestyrda faktorer. Indikatorer 1.Anordnaren har rutiner för hur handledare rekryteras och hur deras kompetens som handledare bedöms. 2.Anordnaren har god dokumentation om de personer som är utsedda handledare och vilken kompetens de har för uppdraget. 3.Anordnaren kan visa att man följer upp handledningen under LIA genom att ta del av både den studerandes och handledarens synpunkter. Uppföljningen ska gälla hur väl handledningen fungerat, inte – i denna del – hur väl den studerande fungerat. 4.Anordnaren kan visa att man vid behov utbildar/vidareutbildar handledare.

5 Nuläge InförUnderEfter StudentenS/HL: HandledningsunderlagDelta vid besökS/HL: Utvecklingsunderlag S/HL: Bedömningsunderlag LIAS/HL: Bedömningsunderlag LIA S/HL: Utvärdering avGruppdiskussion genomförd uppgift HandledareHandledarinformationDelta vid besökS/HL: Utvecklingsunderlag S/HL: HandledningsunderlagS/HL: Bedömningsunderlag LIA S/HL: Bedömningsunderlag LIA Handledarutvärdering av LIA VerksamhetV: Utser HL

6 Intervju Intervjuerna utformades med öppna frågor för att få en bild av hur verksamheternas process ser ut inför, under och efter en LIA-period. Fokus på handledare Representanter från tre verksamheter intervjuades –Ryds behandlingshem, Ormaryd –Attendo, Eksjö –SiS behandlingshem, Långanäs

7 Intervju 1. Hur väl insatta är ni, som verksamhet, på utbildningens mål och syfte? Generellt svar: Alla de tre intervjuade anser att de personligen är väl insatta i utbildningens mål och syfte. Dock fanns inget klart svar hur väl insatt verksamheten som helhet är. 2. Hur utser ni era handledare? Generellt svar: På alla tre platserna var det chef eller ledningsgrupp som utsåg lämpliga handledare. Stort fokus lades också på om handledarna var intresserade av att vara handledare, alla de tre intervjuade såg det som väldigt viktigt att det fanns ett engagemang i grunden. Social kompetens ansåg alla tre vara viktigt, samt att kunna förmedla kunskap. 3. Hur insatta anser ni handledarna är i utbildningens syfte och mål? Generellt svar: Alla de tre intervjuade anser att deras handledare är insatta i utbildningens mål och syfte, antingen genom att de själva har gått utbildningen eller genom att de fått ta del av information på introduktionsträffen.

8 Intervju 4. Vilka krav ställer ni, som verksamhet, på utbildning som handledare? Generellt svar: Ingen av de tre platserna hade krav på handledarutbildning. En av de intervjuade lyfter att handledarna nog skulle ha behov av en handledarutbildning för att höja kompetensen. De övriga två anser att det dagliga arbetet involverar mycket handledning, därför kan den kompetensen anses god. 5. Hur lyder responsen på Campus i12:s handledarinformation? Generellt svar: Ingen direkt respons har nått någon av de tre intervjuade. 6. Vilken dokumentation skickar ni gällande handledare till Campus i12? Generellt svar: Alla de tre intervjuade skickar information om vem som är tänkt handledare, dock ingen ytterligare information handledarens kompetens.

9 Intervju 7. Vilka krav ställer ni på de studenter som kommer till er på LIA? Generellt svar: På alla tre platserna får studenterna gå igenom samma rutin som finns för en nyanställning. Alla tre gör också personlig intervju där stort fokus ligger på om studenten är lämplig för verksamheten. 8. Hur ser information ut som studenten får gällande er arbetsplats? Generellt svar: Information ges på alla tre platserna via ett personligt möte. Alla tre hade fastställda rutiner på hur studenten ska få sin information, dock skilde sig tillvägagångsättet åt på de olika platserna. På en av platserna erhåller också studenten en skriftlig plan för sina veckor. 9. Vilka uppföljningar sker, inom verksamheten, efter en LIA-period? Generellt svar: Endast på en av platserna görs en egen uppföljning efter LIA-perioden.

10 Intervju Andra synpunkter som lyftes under intervjuerna Det efterfrågas mer feedback under pågående LIA. T.ex. i form av kortare feedback mellan elev och lärare (på campus i12) via telefon för att stämma av. Även kortare avstämning mellan handledare och lärare. Alla tre platser lyfter att det har varit utvecklande för handledarna att ta emot en LIA-elev. Det blir en kompetensutveckling även för handledarna. Det önskas mer feedback tillbaka till LIA-platserna efter avslutad LIA. Hur tycker eleverna om platsen, vad var bra, vad var dåligt?

11 Utformning av ett ”Bör-läge” ”Bör-läget” är baserat på krav och kriterier från YH samt önskemål från verksamheterna ”Bör-läget” är framtaget för att kvalitetssäkra LIA-perioden och ge en tydlig bild av ansvarsområden Vi har utgått från fyra perspektiv –Campus i12 –Studenten –Handledaren –Verksamheten Processen under en LIA-period har vi delat upp i inför, under och efter. ”Bör-läget” ska ses som en vision Punkternas utgångspunkt –”Enligt MYHFS 2015:3” har sin utgångspunkt i författningssamlingen –”Krav från YH” har sin utgångspunkt i Kvalitetskriterier och indikatorer för LIA –”Gruppens rekommendation” har sin utgångspunkt i att gruppen anser att denna punkt skulle innebära ett förtydligande och/eller kvalitetsökning –”Önskemål från intervju” har sin utgångspunkt i synpunkter som lyftes vid intervjuerna –Punkter som inte är markerade (med parantes) är punkter som redan görs idag Aktiviteter finns kopplade till respektive punkt –Aktiviteterna är ur Campus i12:s perspektiv, alltså det är Campus i12 som drivande part i aktiviteten. –Aktiviteterna är en rekommenderad åtgärd för att uppnå respektive punkt

12 Reservationer i rapporten På grund av begränsad tidsrymd har vi inte, på djupet, kunna sätta oss in i processen kring LIA. Därför kan vissa rekommendationer redan vara uppfyllda eller inte anses vara lämpliga eller nödvändiga. Endast tre verksamheter intervjuades. Även om det var tre olika typer av verksamheter får intervjuerna ses som ett begränsat underlag. Fler infallsvinklar finns säkerligen om fler verksamheter skulle intervjuas.

13 Campus i12 Inför Skicka rekommendation gällande kompetens och lämplighet hos handledare till verksamheterna (krav från YH) –Aktivitet 1:1 Campus i12: Förväntad lämplighet och kompetens ska sammanställas i ett dokument. Dokumentera handledare och deras kompetenser efter inskickat material från verksamheterna (krav från YH) –Aktivitet 1:2 Campus i12: Rutin bör införas för att sammanställa samtliga handledare och dess kompetens. Skicka ut information vad som förväntas som handledare och LIA-arbetsplats till alla handledare och verksamheter (krav från YH) –Aktivitet 1:3 Campus i12: Ta fram lämpligt informationsmaterial innehållande rollbeskrivning, lärandemål etc. Erbjud handledarutbildning till de verksamheter som behöver (krav från YH) –Aktivitet 1:4 Campus i12: Utgå från en handledningsmetod och forma en utbildning, högst en dag. Under Kort avstämning via telefon med handledare och student för en nulägesanalys (önskemål från intervju) –Aktivitet 1:5 Campus i12: Ta fram rutin för hur en avstämning ska gå till. Via besök göra uppföljning enligt utbildningsplan tillsammans med handledare och student (enligt MYHFS 2015:3) –Ska dokumenteras skriftligen (krav från YH) –Aktivitet Campus i12: Ingen aktivitet, görs idag dock bör det förtydligas hur det dokumenteras. Efter Skicka feedback till verksamheterna baserat på inskickat material (önskemål från intervju) –Aktivitet 1:6 Campus i12: Inför rutin för insamlande av studentenkäter och utvärderingsmaterial som kan sammanställas för att skickas ut till verksamheterna.

14 Studenten Inför Veta sin roll som LIA-student (gruppens rekommendation) –Aktivitet 2:1 Campus i12: I ett dokument sammanställa vad Campus i12 förväntar sig av studenten på LIA-arbetsplatsen. Vetskap om sina lärandemål (enligt MYHFS 2015:3) –Aktivitet Campus i12: Ingen aktivitet. Finns dokumenterat idag. Tillsammans med handledare göra handledningsunderlag –Aktivitet Campus i12: Ingen aktivitet. Finns rutin idag. Under Kort avstämning via telefon med Campus i12 för en nulägesanalys (önskemål från intervju) –Aktivitet Campus i12: Se aktivitet 1:5 Göra bedömningsunderlag tillsammans med handledare (halvtid). –Aktivitet Campus i12: Ingen aktivitet. Finns rutin idag. Delta vid besök av Campus i12 och göra uppföljning enligt utbildningsplan tillsammans med handledare. (enligt MYHFS 2015:3) –Ska dokumenteras skriftligen –Aktivitet Campus i12: Ingen aktivitet, görs idag. Efter Göra utvecklingsunderlag tillsammans med handledare. (görs sista dagen på LIA-perioden) –Aktivitet Campus i12: Ingen aktivitet. Finns rutin idag. Göra bedömningsunderlag tillsammans med handledare (avslut) (görs sista dagen på LIA-perioden). –Aktivitet Campus i12: Ingen aktivitet. Finns rutin idag. Fylla i enkät från Campus i12 (görs efter LIA-perioden). (gruppens rekommendation) –Aktivitet 2:2 Campus i12: Ta fram graderad enkät (1-5) för studenten. Hur var LIA-platsen? Hur fungerade handledningen? Etc. Högst tio frågor. Delta i gruppdiskussion i skolan (görs efter LIA-perioden). –Aktivitet Campus i12: Ingen aktivitet, görs idag. Kopiera utvecklingsunderlag och bedömningsunderlag och lämna till Campus i12. (önskemål från intervju) –Aktivitet 2:3 Campus i12: Ta fram rutin för dokumentation. Göra utvärdering tillsammans med handledare och verksamhet (görs efter LIA-perioden). (önskemål från intervju) –Aktivitet 2:4 Campus i12: Ta fram utvärderingsmall.

15 Handledare Inför Veta sin roll som handledare samt ta del av övrigt material Campus i12 skickar ut (enligt MYHFS 2015:3) –Aktivitet Campus i12: Se aktivitet 1:4. Eventuellt genomgå handledarutbildning (krav från YH) –Aktivitet Campus i12: Se aktivitet 1:5. Tillsammans med student göra handledningsunderlag –Aktivitet Campus i12: Ingen aktivitet. Finns rutin idag. Tillsammans med verksamhet ta fram plan för studentens LIA-period. (gruppens rekommendation) –Aktivitet 3:1 Campus i12: Ta fram rekommendationer för hur en plan för studentens LIA-period kan utformas. Under Kort avstämning via telefon med Campus i12 för en nulägesanalys (önskemål från intervju) –Aktivitet Campus i12: Se aktivitet 1:5. Göra bedömningsunderlag tillsammans med studerande (halvtid). –Aktivitet Campus i12: Ingen aktivitet. Finns rutin idag. Delta vid besök av Campus i12 och göra uppföljning enligt utbildningsplan tillsammans med student. (enligt MYHFS 2015:3) –Ska dokumenteras skriftligen (krav från YH) –Aktivitet Campus i12: Ingen aktivitet, görs idag. Dialog med verksamhet (gruppens rekommendation) –Aktivitet 3:2 Campus i12: Ta fram rekommendation för hur en dialog ska utformas. Efter Göra utvecklingsunderlag tillsammans med student. (görs sista dagen på LIA-perioden) –Aktivitet Campus i12: Ingen aktivitet. Finns rutin idag. Göra bedömningsunderlag tillsammans med student (avslut) (görs sista dagen på LIA-perioden). –Aktivitet Campus i12: Ingen aktivitet. Finns rutin idag. Göra handledarutvärdering (görs efter LIA-perioden). (krav från YH) –Aktivitet Campus i12: Ingen aktivitet. Finns rutin idag. Göra utvärdering tillsammans med student och verksamhet (görs efter LIA-perioden). (gruppens rekommendation) –Aktivitet Campus i12: Se aktivitet 2:4.

16 Verksamhet Inför Utse handledare baserad på rekommendationer från Campus i12 (krav från YH) –Aktivitet Campus i12: Se aktivitet 1:1. Skicka dokumentation över handledare och dess kompetens till Campus i12 (krav från YH) –Aktivitet Campus i12: Se aktivitet 1:2. Informera studenten om arbetsplatsen tillsammans med vilka krav arbetsplatsen ställer på studenten. (gruppens rekommendation) –Aktivitet 4:1 Campus i12: Ge rekommendation till verksamheterna (se det som en nyanställning). Under Dialog med handledaren (gruppens rekommendation) –Aktivitet Campus i12: Se aktivitet 3:2. Efter Göra utvärdering tillsammans med student och handledare (görs efter LIA-perioden). (gruppens rekommendation) –Aktivitet Campus i12: Se aktivitet 2:4

17 Avslutande och rekommendation Vi rekommenderar att ”Bör-läget” diskuteras i ledningsgruppen för att göra en avvägning vilka delar som är relevanta och applicerbara samt skapa tidsplan för genomförande.


Ladda ner ppt "Presentation Maria Oscarsson, IT-strateg, Högsby kommun Henrik Nilsson, Räddningstjänsten, Tranås Pär Jansson, Fritidsutvecklare, Nässjö kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser