Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Från Kust till fjäll skapas en hållbar attraktiv region” Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Från Kust till fjäll skapas en hållbar attraktiv region” Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020."— Presentationens avskrift:

1 ”Från Kust till fjäll skapas en hållbar attraktiv region” Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

2 Utgångspunkter Lokala och regionala förutsättningar och behov – Framtagen i en bred process Globalisering, klimatutmaningar, demografiska förändringar, kunskapssamhället = stora globala trender Europa 2020 – Västerbotten bidrar till EU:s utveckling! Samhandling- flernivåstyre!

3 Västerbottens skall bli en bättre plats att bo och verka i! ”Från kust till fjäll skapa en hållbar attraktiv region” Jämställdhet, miljö och klimat samt mångfald integreras – En förutsättning för ett lyckat genomförande 6 delstrategier med prioriterade områden och åtgärder 17 strategiövergripande indikatorer mäter den regionala utvecklingen

4 Tillväxtarbete på flera nivåer – Samtidigt! Europeisk politik Nationell politik RUS Lokala strategier och planer Tillväxtarbetet sker på flera nivåer. Ofta måste frågor angripas på flera nivåer för att kunna påverkas. Därför måste tillväxtinsatserna samordnas, även om insatserna kan utformas olika beroende på vilken nivå de genomförs Det sker en växelverkan mellan lokala, regionala nationella och europeiska prioriteringar. Alla påverkas av varandra, men utgår från olika nivåer.

5 Delstrategier 1) Samhällen som inkluderar och utvecklar människor2) Miljödriven utveckling3) Strukturer för innovation4) Platsbaserad näringslivsutveckling5) Investeringar i utbildning och kompetens6) En tillgänglig och utåtriktad regionIndikatorer för regional utveckling

6 Samhällen som inkluderar och utvecklar människor – Bygga attraktiva samhällen där kvinnor och män har möjligheter att utvecklas och tas tillvara, och där länets mångfald av livsmiljöer samspelar. Nya servicelösningar och att dra nytta av de digitala möjligheterna viktiga. Prioriterade områden – Samverkan och nya lösningar för service och tjänster – Aktivt främja mångfald och jämställdhet – Levande kulturliv, social ekonomi och fritid – Digitala lösningar för välfärd, delaktighet och effektivitet

7 Strukturer för innovation -Bygga och förstärka strukturer som bidrar till förnyelseförmåga i hela samhället, men även världsledande innovationer med högt kunskapsinnehåll och nya växande tillväxtföretag. 8 fokusområden utpekade Prioriterade områden -Ett samordnat regionalt innovationsstödssystem med starka aktörer -Mötesplats för innovation -Ökad samverkan mellan akademi och näringsliv -God tillgång till riskkapital och riskvilligt kapital Fokusområden Skärningspunkter mellan fokusområden Hållbar energi och miljöteknik Digitala tjänstenäringar för smart region Life science Innovationer inom hälso- och sjukvård Upplevelsenäringar samt kulturella och kreativa näringar Testverksamhet Teknik och tjänsteutveckling inom industrin

8 Miljödriven utveckling -Minska länets miljö-och klimatpåverkan och skapa möjligheter för innovativa lösningar och produkter. Ta tillvara länets stora potential vad gäller kunskap och tillgångar för att ligga i framkant i den gröna strukturomvandlingen Prioriterade områden -Ökad produktion och relativ användning av förnybar energi -Energieffektiv teknik och energieffektivisering i bostäder, lokaler och fritidshus -Hållbar konsumtion och produktion -Företagande baserad på hållbar förvaltning av naturresurser

9 Investeringar i utbildning och kompetens -Identifierar de viktigaste områdena för att säkerställa kompetensförsörjningen och goda möjligheter till personlig utveckling och egenmakt genom utbildning Prioriterade områden -Öka andelen elever med avlagd gymnasieexamen -Öka andelen med eftergymnasial utbildning på länets arbetsmarknader -Utveckla användningen av digitala verktyg för lärande -Öka andelen 20-64-åringar i arbete -Förbättra matchningen på arbetsmarknaden

10 Platsbaserad näringslivsutveckling - Stärka de näringar och verktyg för näringslivsutveckling som har särskilt goda förutsättningar att utvecklas i länet. Prioriterade områden -Fler och växande företag -Internationalisering av små och medelstora företag -Digitala tjänster och affärsmodeller -Ökad sysselsättning och företagande inom besöksnäringen -Vidareförädlade naturresurser och resurseffektiva tekniker -Livskraftig rennäring i samverkan -Företagande inom informations- och kommunikationstekniker

11 En tillgänglig och utåtriktad region - Förstärker de system och strukturer som knyter länets samhällen, företag och medborgare närmare varandra och närmare andra platser och kulturer Prioriterade områden -Förbättrad systemfunktion och kapacitet i transportinfrastrukturen -Hållbar och effektiv person- och godstrafik -Stärkt samverkan kring internationellt transportsamarbete och strategisk planering -God tillgång till digital uppkoppling -Utveckla och vidareutveckla internationella samarbeten

12 Ett gemensamt åtagande Alla kan bidra utifrån mål och uppdrag – Med vilken pusselbit bidrar jag? RV har ansvar för att koordinera genomförande och uppföljning Regionala tillväxtmedel och EU-program några finansieringskällor


Ladda ner ppt "”Från Kust till fjäll skapas en hållbar attraktiv region” Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020."

Liknande presentationer


Google-annonser