Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIPLOMERAD GESTALTTERAPEUT, 3 ÅR Relationell terapeututbildning på humanistisk grund- genom teori, praktik och upplevelsebaserad inlärning 2016-09-19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIPLOMERAD GESTALTTERAPEUT, 3 ÅR Relationell terapeututbildning på humanistisk grund- genom teori, praktik och upplevelsebaserad inlärning 2016-09-19."— Presentationens avskrift:

1 DIPLOMERAD GESTALTTERAPEUT, 3 ÅR Relationell terapeututbildning på humanistisk grund- genom teori, praktik och upplevelsebaserad inlärning 2016-09-19

2 Mål: Diplomerad gestaltterapeut Syfte:Att utveckla en gedigen yrkesmässig kompetens och trygg identitet som gestaltterapeut Innehåll: Upplevelsebaserad pedagogik, teori och praktik MÅL OCH SYFTE Diplomerad Gestaltterapeut 2016-09-191

3 År 1 – Att möta en annan – samskapandets innebörd (relation/dialog) Gestaltteori, förhållningssätt och etik Gestaltterapeutisk praktik Gestaltdialogiska möten Närhet och intimitet i process Fätteori och integrering av året År 2 – Att möta och leda en process– samskapandet i professionen Skapa förutsättningar för en kontaktprocess Fenomenologi Gestaltdiagnostik, del 1 Experimentellt utforskande i det terapeutiska mötet Intersektionalitet, normer och maktstrukturer Integration, feedback och evaluering År 3 – Jag som Gestaltterapeut Gestaltdiagnostik del 2 Tillämpning på par och grupp När dialogen blir komplicerad Vår filosofiska grund Jag som gestaltterapeut Slutexamen INNEHÅLL 2016-09-19 2 Diplomerad Gestaltterapeut

4 År 1 Att möta en annan – samskapandets innebörd År 2 Att möta och leda en klient - samskapandet i professionen År 3 Jag som Gestaltterapeut Resultat Samtalsträning Egna klienter Förmåga att terapeutiskt leda en process till läkande och utveckling Relations- och dialogperspektiv Förmåga att bidra till skillnad genom ökad medveten och förståelse om vad som sker i relationen själv - omvärld Personligt perspektiv (påbörjad under Grundkurs och Fördjupad personlig utveckling) Mod att vara mig själv och stanna kvar i mötet med annan Egen terapi - kontinuerligt personligt utvecklings- och integrationsarbete Förmåga att skilja ut vad som är du, jag och det vi samskapar. Förmåga att uttrycka förstå och möta olikhet 2016-09-193 Arbetet genomsyras av gestaltpraktik, diagnostik och terapeutiska interventioner UPPLÄGG

5 Diplomerad Gestaltterapeut - År 1 HöstterminTeorifokusParallella arbeten 1.Upptaktsvecka 2.Skapa motivation och förutsättningar för såväl för den egna utvecklingen som för ett gott inlärningsklimat i gruppen. Vem är jag i denna grupp och i min blivande roll som gestaltterapeut? En trygg bas Grundläggande gestaltteori Grupprocess Teorin om Situationen Egenterapi 2.Gestaltteori, förhållningssätt och etik Syftet med gestaltterapi och hur vi ser på förändring. Att påbörja integreringsarbetet, hur det är att verka som gestaltterapeut.. Synen på människan i gestaltteori Teorin om självet Historia och kultur 3.Gestaltterapeutisk praktik Att leda och skapa förutsättningar för en god process i mötet med en klient. Att skifta till terapeutrollen och att i olika individuella arbeten utforska och pröva sig själv i den nya rollen. Fenomenologi Vårtermin 4.Gestaltdialogiska möten Skiftet i mig som terapeut. Utforskandet och nyfikenheten som metod i samtalet. Dialogfilosofi 5. Närhet och intimitet i process Att möta en annan, samskapandets innebörd-såväl verbalt som ickeverbalt. 6.Fältteori och integrering av året Tillbakablick på året utifrån såväl grupp som individ i dialogform Fältteori 2016-09-194 INNEHÅLL

6 Diplomerad Gestaltterapeut - År 2 HöstterminTeorifokusParallella arbeten 1.Att möta en klient Samskapandets innebörd verbalt och ickeverbalt i fördjupad och längre process Dialogen som utforskande metod. Att skapa en rörlig bild av en annan Egen terapi Egna klienter Handledning i grupp 2.Fenomenologi Utöva och integrera fenomenologi och intentionalitet i syfte att utveckla hantverket och metoden Fenomenologi Intentionalitet 3.Gestaltdiagnostik, del 1 Begreppet diagnos kopplat till gestaltterapeutiskt förhållningssätt. Hur begreppet diagnostik kan användas i mötet. Diagnos som begrepp Vårtermin 4.Experimentellt utforskande i det terapeutiska mötet Fokus på människan som helhet utifrån kropp känsla och tanke i ständig rörelse och interaktion med omgivningen. Metoder och tekniker för att uttrycka det oformulerade. 5.Intersektionalitet,normer och maktstrukturer Att uppfatta och identifiera maktstrukturer i mellanmänskligt varande i och utanför terapirummet Normer Intersektionalitet HBTQ Maktstrukturer i terapi 6. Integration, feedback och evaluering 2016-09-195 INNEHÅLL (forts)

7 Diplomerad Gestaltterapeut - År 3 Hösttermin TeorifokusParallella arbeten 1.Gestaltdiagnostik del 2 Gestaltteoretisk diagnostik Diagnostik som begrepp Högenergitillstånd, trauma och PTSD Egen terapi Egna klienter Handledning 2. Tillämpning på par och grupp Fältteori 3. När dialogen blir komplicerad Kreativt gestaltande arbete Vårtermin 4.Vår filosofiska grund Kultur Existentialismen Österländsk filosofi Andra filosofiska strömningar 5. Jag som gestaltterapeut Hur går jag vidare Förutsättningar Planering 6. Slutexamen 2016-09-196 INNEHÅLL (forts)

8  Personligt mod; träna att vara kvar i dialog, närvarande i process och förmågan att ge och ta feedback.  Awareness; ökad medveten närvaro och uppmärksamhet på det som sker mellan mig och min omvärld. Body of awareness  Kroppsmedvetenhet; ökad medvetenhet om hur tankar och känslor kommer till uttryck i kroppen via bl.a. andning, rörelse, spänningar och energinivå. Body of awareness  Kontakt; ökad förmåga att möta andra med empati, öppenhet och respekt.  Självreglering i relation; ökad förmåga att vara medveten om, ta ansvar för det som sker och blir till i relation till den andra och omvärlden.  Rörelse; att se människan som en helhet och som en annan i en ständig rörelse GENOMGÅENDE UTVECKLINGSTEMAN Diplomerad Gestaltterapeut 2016-09-197

9  6 kurstillfällen per läsår  Handledning i grupp sker mellan kurstillfällena, med fokus på de studerandes utveckling och integration till gestaltterapeut.  Samtalsträning under handledning, år 1  Egna klienter under handledning (minst 19 tim), år 2-3  Egen terapi, minst 23 x 60 min per läsår  Litteraturstudier och skriftliga arbeten som integrerar teori, praktik och personlig utveckling  Skriftliga och muntliga arbeten RAMAR FÖR UTBILDNINGEN (krav för fullgjord utb) Diplomerad Gestaltterapeut 2016-09-198

10 Behörig är sökande som:  Har fullgjort Fördjupad personlig utveckling ( i undantagsfall motsvarande erfarenhet och kunskaper från annat håll).  God svenska i tal och skrift. God engelsk läs- och hörförståelse.  Har en akademisk grundutbildning om minst 120 Hp/180 ECTS. Dispens kan ges.  Har ett människovårdande yrke. Alternativt kan ordna godkänd klinisk praktik till senast kursstart. Kontakta studierektor för mer information. Antagningsprocess:  Sista ansökningsdatum 1 april  Ansökan gås igenom, ev kompletteringar begärs in.  Enskilda samtal för att utforska ovanstående kriterier och erfarenheter  Besked om antagning lämnas i nära anslutning till det enskilda samtalet  Den sökandes bindande avtal lämnas till Gestaltakademin senast 4 juni. BEHÖRIGHET OCH ANTAGNING Diplomerad Gestaltterapeut 2016-09-199


Ladda ner ppt "DIPLOMERAD GESTALTTERAPEUT, 3 ÅR Relationell terapeututbildning på humanistisk grund- genom teori, praktik och upplevelsebaserad inlärning 2016-09-19."

Liknande presentationer


Google-annonser