Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Standardiserat vårdförlopp Primära maligna hjärntumörer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Standardiserat vårdförlopp Primära maligna hjärntumörer."— Presentationens avskrift:

1 Standardiserat vårdförlopp Primära maligna hjärntumörer

2 Bakgrund I Sverige upptäcks ca 1300 nya fall av primär hjärntumör årligen. Med primär malign hjärntumör avses en malign tumör som uppstår primärt i hjärnan. Begreppet omfattar alltså inte metastaser till hjärnan från tumörer i andra organ, eller tumörer i hjärnhinnorna (meningeom). Patienterna har ofta neurologiska symtom och behov av rehabiliterande och stödjande insatser. Sådana insatser bör övervägas och diskuteras med patient och närstående redan tidigt i förloppet. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA HJÄRNTUMÖRER

3 Symtom vid primär malign hjärntumör Flera av de symtom som enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) inger välgrundad misstanke om hjärntumör är ganska vanligt förekommande i befolkningen och beror bara i en liten andel på bakomliggande tumör. Inte minst gäller detta för huvudvärk, som sällan är enda symtom vid hjärntumör. Det är därför mycket viktigt att ta noggrann anamnes och status samt följa kriterierna i symtombeskrivningen innan patienten remitteras till SVF. Annars finns risk för överutredning inom SVF som kan leda till onödiga undersökningar och bortträngningseffekter. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA HJÄRNTUMÖRER

4 Välgrundad misstanke om cancer Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande: Förstagångs epileptiskt anfall (fokalt eller generaliserat). Debut av fokalt neurologiskt bortfallssymtom (t.ex. halvsidig förlamning, koordinations-/balanssvårigheter, känselnedsättning, synfältsbortfall eller dysfasi/talpåverkan). Bortfallssymtomen skall ha progredierat över dagar eller veckor utan andra sannolika förklaringar (t.ex. känd multipel skleros eller känd metastaserad cancersjukdom). STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA HJÄRNTUMÖRER

5 Välgrundad misstanke om cancer Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande (forts.): Nytillkommen personlighetsförändring eller kognitiv nedsättning, progredierande över veckor eller ett fåtal månader. DT- eller MRT-undersökning (utförd på andra indikationer) som föranleder misstanke om primär malign hjärntumör. Om radiologiska fynd talar för meningeom, hypofysadenom eller schwannom ska patienten dock utredas enligt ordinarie rutiner och inte remitteras till SVF. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA HJÄRNTUMÖRER

6 Välgrundad misstanke om cancer Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande (forts.): Nytillkommen huvudvärk eller markant förändring i tidigare huvudvärksmönster (särskilt vid förekomst av illamående, kräkningar, staspapill eller andra symtom/fynd talande för ökat intrakraniellt tryck). Huvudvärken skall ha progredierat över veckor och grundlig sjukhistoria och klinisk neurologisk undersökning skall inte ha påvisat andra sannolika förklaringar. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA HJÄRNTUMÖRER

7 OBS! Vid misstänkt begynnande inklämning med eller utan medvetandepåverkan ska neurokirurgjouren kontaktas omedelbart för akut bedömning. Meningeom, hypofysadenom och schwannom omfattas inte av SVF. Om radiologiska fynd talar för någon av dessa diagnoser ska patienten utredas enligt ordinarie rutiner och inte remitteras till standardiserat vårdförlopp. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA HJÄRNTUMÖRER

8 Information till patienten Vid välgrundad misstanke ska patienten informeras om: att det finns anledning att göra flera undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer eller någon annan allvarlig sjukdom att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon att sjukvården ofta ringer från dolt nummer STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA HJÄRNTUMÖRER

9 Information till patienten, forts vad SVF innebär och vad som händer i den inledande fasen att det ibland krävs mer än en bildundersökning för att kunna ge ett svar, och att en kallelse till ytterligare undersökningar inte behöver innebära att den första undersökningen påvisat en hjärntumör att patienten kommer att få svar på undersökningen av inremitterande om endast en undersökning (DT eller ”kort MR”) gjorts, men av sjukhusspecialist om man gått vidare med en andra undersökning (mer omfattande MR inkl neuronavigationssekvenser) Observera alltså att om initial bildundersökning är normal avslutas SVF. Inremitterande ansvarar då för att inom 3 dagar ge patienten besked om detta, samt ta ställning till ev behov av vidare utredning/remittering utifrån aktuella symtom/anamnes. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA HJÄRNTUMÖRER

10 Remissuppgifter STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA HJÄRNTUMÖRER

11 Remissuppgifter forts. STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA HJÄRNTUMÖRER

12 Ledtider FrånTillTid Beslut välgrundad misstanke Välgrundad misstanke – remiss mottagen 1 kalenderdag Välgrundad misstanke – remiss mottagen DT hjärna2 kalenderdagar DT hjärnaMRT hjärna3 kalenderdagar STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA HJÄRNTUMÖRER Olika ledtider gäller beroende på tumörens malignitetsgrad, samt huruvida behandlingen utgörs av kirurgi enbart eller om onkologisk behandling också planeras. I den inledande fasen sker följande steg.

13 Ledtider forts. Misstanke om högmalign tumör grad III-IV PatientgruppFrånTillTid Operation och onkologisk beh* Beslut välgrundad misstanke Start av första beh, onkologisk 48 kalenderdagar Endast operationBeslut välgrundad misstanke Start av första behandling, operation 20 kalenderdagar STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA HJÄRNTUMÖRER Vid välgrundad misstanke om högmalign hjärntumör är följande ledtidsmål satta. Olika ledtider gäller beroende på om behandlingen utgörs av kirurgi enbart eller om onkologisk behandling också planeras. *Onkologisk behandling kan innebära strål- och/eller läkemedelsbehandling.

14 Ledtider forts. Misstanke om lågmalign tumör grad I-II PatientgruppFrånTillTid Operation och onkologisk beh* Beslut välgrundad misstanke Start av första beh, onkologisk 97 kalenderdagar Endast operationBeslut välgrundad misstanke Start av första beh, operation 55 kalenderdagar ExpektansBeslut välgrundad misstanke Start av första behandling Optimal ledtid kan ej anges STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA HJÄRNTUMÖRER Vid lågmalign tumör är ledtiderna längre, pga att det ofta krävs mer preoperativ utredning för att väga behandlingsvinster mot risker. Den längre utredningstiden bedöms inte ha medicinska konsekvenser vid dessa långsamväxande tumörer. * Onkologisk behandling kan innebära strål- eller läkemedelsbehandling.

15 Utredande enheter i regionen Beroende på symtombild kan patienten söka antingen i primärvård eller slutenvård, då i regel på neurolog- eller medicinklinik. Neurologenheter inom VGR finns på: NU-sjukvården/NÄL SkaS/Skövde SU/Sahlgrenska SÄS/Borås Frölunda specialistsjukhus Angereds närsjukhus STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA HJÄRNTUMÖRER

16 Utredande enheter i regionen (forts.) På Alingsås, Kungälvs och Lidköpings sjukhus handläggs patienter med primär malign hjärntumör vid internmedicinsk eller geriatrisk avdelning enligt lokala rutiner. Multidisciplinär terapikonferens för hela regionens patienter finns på SU/Sahlgrenska. Kontaktuppgifter till remissmottagare finns på: http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare- vantetider/regional-information/remisshantering/ http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortare- vantetider/regional-information/remisshantering/ STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA HJÄRNTUMÖRER

17 Mer information om SVF Ytterligare regional information om Standardiserade vårdförlopp finns på regionalt cancercentrum västs hemsida: http://cancercentrum.se/vast/vara- uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional- information/ http://cancercentrum.se/vast/vara- uppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regional- information/ STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA HJÄRNTUMÖRER

18 Marie Sjögren Regional processägare CNS-tumörer marie.b.sjogren@vgregion.se STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP MALIGNA HJÄRNTUMÖRER


Ladda ner ppt "Standardiserat vårdförlopp Primära maligna hjärntumörer."

Liknande presentationer


Google-annonser