Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Qajarerna och den konstitutionella revolutionen Relief över Fath Ali Shah Alexander Nilsson HT 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Qajarerna och den konstitutionella revolutionen Relief över Fath Ali Shah Alexander Nilsson HT 2011."— Presentationens avskrift:

1 Qajarerna och den konstitutionella revolutionen Relief över Fath Ali Shah Alexander Nilsson HT 2011

2 Förutsättningar för styre Svårt område för en centralmakt att styra –Bergigt och torrt landskap –Brist på bra kommunikationer –Brist på navigerbara floder Nomadstammar –Duktiga krigare –I princip autonoma –Centralmakten fick överhanden med kanoner –Senare fick nomadstammarna överhanden med handeldvapen –Varje viktig iransk dynasti sedan buyiderna (945-1055) till qajarerna (1796-1925) hade antingen stambakgrund eller kom till makten med hjälp av stamarméer

3 Safaviderna 1501-1722 صفویان Började som en sunnitisk sufiorden i Ardebil Möte med anatoliska nomadstammar – militanta tolvor runt mitten av 1400-talet Gjorde shia-islam till statsreligion –Bjöd in shiitiska teologer från bla Bahrain och Libanon –Tvångskonverteringar –Ville ge en stark shiitisk identitet till folket - osmanerna i väst och uzbekerna i nordost –Ledde till motsättningarna mellan tolvor och sunniter

4 Safavidshaherna och ulama Till en början hade de som hade poster vid hovet även ”den religiösa biten” Senare kom statsstödda ulama att ta hand om religiösa frågor. Ulama självständiga pga vaqf –välgörenhet – skolor, sjukhus, moskéer –privata – gavs till avkomman till den som donerade, ett sätt att kringgå muslimsk arvsrätt. Kräver dock en förmyndare – som var av ulama och fick pengar från denna fond. Khoms och zakat –Mer makt än sunnitiska ulama –Hot och påtryckningar (sent 1700-tal) –Stärkte ulamas makt och ekonomi avsevärt

5 Ytterligare faktorer som ger ulama mer makt Två sorters ulama växer fram –1) stödda och utsedda av staten –2) ”icke-officiella”, oberoende, lever på vaqf Mojtahedi / osuli vinner över akhbari –Akhbari – varje shiit kan själv tolka haditherna, ulama inte nödvändiga för att tolka läran –Mojtahedi / osuli – varje shiit ska välja en mojtahed att följa, en marja’e taqlid, en source of inspiration –Den senare inriktningen var den som vann och ledde till att ulama fick mer makt än vad de någonsin haft innan, då ulama i viss mån kunde göra politiska uttalanden / fatwor som de troende var tvungna att åtlyda (t.ex. tobaksbojkotten 1890)

6 Irans 1700-tal Decentralisering Stamledarstyre Ekonomisk nedgång Däremot viss utveckling på det religiösa och politiska planet Afghanerna intar Isfahan 1722 –Ulama flyr till Karbala och Najaf Nader Shah 1736-1747 Zand-dynastin 1750–1794

7 Nader Shah (1736-1747) نادرشاه Nader Shah enade åter Iran under en kort period Han drev tillbaka de afghanska stammarna och även osmanerna Istället för att hämnas på afghanerna inkorporerade han dem i sin armé, de kom t.o.m. att utgöra hans privata livgarde Nader gjorde också gemensam sak med afghanerna mot Moghul-Indien, plundrade Delhi Ville avinstitutionalisera shiismen – vinna sin soldaters gunst Konfiskerade vaqf – dock tillbaka på samma nivå 1850

8 Qajardynastin 1796-1925 قاجاریان

9 Generell överblick Europeisk närvaro –Ryssland och Storbritannien Storbritannien – Persiska viken och södra och östra Iran Efter Kaukasien – försökte få ryskt inflytande över norra Iran –Krigsförluster Golestanfördraget 1813, Torkmanchayfördraget 1828 Krig och höga militära kostnader => dålig inre ekonomi och oroligheter. Shahen delar ut mark i utbyte mot militärt stöd. Dessa landområden ärvs och staten förlorar landområden. Samt höjda skatter. Inga resurser till jordbruket, allt satsat på militären –Koncessioner –Påtryckningar och skydd –Formellt självständigt

10

11 Generell överblick Odugliga härskare; despoter eller svaga –Hade som mål att berika sig själva och sina släktingar –Problem med att centralisera makten –Inkapabla eller ointresserade av reformer och förbättringar Undantag: Kronpris Abbas Mirza, Amir Kabir, Qa’em Maqam –Stammarna lydde under stamhövdingar, och inte under shahen –Bofasta befolkningen lydde under storbönder och betalde höga skatter –Korruption –Satt främst vid makten pga stormakterna

12 Qajarerna vann maktstriden genom att ena en mängd olika stammar och grundade dynastin Oerhört grym, stack ut ögonen på tusentals män i Kerman Flyttade huvudstaden till Teheran, nära de egna områdena i Mazandaran Dynastin hade svag förankring bland ’ulama, men var ändå ett bättre alternativ än kaoset som rått innan Agha Mohammad Khan 1795-1797

13 De första kontakterna med Europa togs, nu inte enbart rörande vapenteknik De första iranska studenterna till Europa Stormakternas inblandning i iransk inrikespolitik Europas intresse för Iran och Orienten hade också förändrats, nu inte bara lyxvaror Krigsförluster (Kaukasien) och högre skatt Kronprins Abbas Mirza försökte, med hjälp av Qa’em Maqam modernisera militären och byråkratin. Dog 1833. Fath Ali Shah är mer känd för sitt stora skägg, sin smala midja och sitt stora harem än för några positiva bedrifter Fath Ali Shah 1797-1834

14 Son till kronprins Abbas Mirza, dvs barnbarn till Fath Ali Shah. Utländska makters inflytande ökade –I synnerhet Storbritanniens De första klagomålen från bazaariköpmännen rörande Västs inflytande skickades till shahen Religiösa rörelser och uppror –Ismailiter i syd-centrala Iran, slogs ned –Babismen 1844 Mohammad Shah 1834-1848

15 Blev shah som tonåring Premiärministern Amir Kabir Modernisering av samhället på direkt uppdrag av shahen Usel ekonomi Stormakternas rivalitet (The great game) Inte särskilt intresserad av att bygga upp Iran eller att reformera, vissa moderniteter kom dock med koncessioner Naser ed-Din Shah 1848–1896

16 Premiärministern Amir Kabir Försök till moderniering och reformer Grundaren av Dar al-Fonun –Den första skolan för högre utbildning –Teknisk och militär utbildning enligt västerländsk modell –Västerländska lärare –Utbildning till statstjänstemän Gick till hårt angrepp mot babierna Försökte centralisera makten. Fick ulama, godsägarna, stamhövdingaran och hovfolket mot sig. Intrig med Naser ad-Din Shahs mor Amir Kabir avskedades. Fråntogs alla privilegier och titlar Fördes till Kashan. Lönnmördades i badhuset i Fin

17 Babismen Ny religiös rörelse i motreaktion till inre oroligheter och dåliga socioekonomiska förhållanden Sayyed Ali Mohammad (Bab) Religiös utbildning i Najaf och Karbala, influerad av Shaikhi-rörelsen 1844; tillbaka till Shiraz och började predika om imamens återkomst. Sade sig först vara porten (bab) till den tolfte imamen. Fick mycket snart ulama mot sig. –Mohammed anses vara den sista profeten. –Förbjudet att konvertera från islam –Många anhängare – hot mot ulamas makt

18 1850 - Bab arresterades, torterades och arkebuserades i Tabriz Mild och human världsbild –Behandla barn väl –Garantier för personlig egendom, handelsfriheter och skattelättnader –Kvinnors fri- och rättigheter, och jämställda med männen Poeten Qurrat ul Ayn, tog av sig slöjan på en babikonferens – orsakade stor uppståndelse Sayyed Ali Mohammeds efterträdare flydde Iran Delas upp i två fraktioner, bahaier, som följer Mirza Hosayn Ali Nuri, Baha’u’llah, och azalier som följer hans halvbror Dagens Iran; Bahaier förföljs. Deras äktenskap registreras inte, deras barn anses vara oäkta Ingår i deras lära att inte blanda sig in i politiken Var exempelvis neutrala under Konstitutionella revolutionen (däremot var många före detta azalier delaktiga i revolutionen)

19 Koncessioner till utlänningar Engelsmannen Baron de Reuter fick 1872 omfattande ekonomiska rättigheter i Iran som skulle gälla i 70 år. Dessa verksamheter fick han monopol på och fick driva i egen regi: - Entreprenad på vägar - Industrier - Bevattningsanläggningar - Telegraflinjer - Centralbank - Exploatering av naturtillgångar Ryssland fick i gengäld: - Rättigheterna till allt fiske i HELA kaspiska havet - Centralbank

20 En ny allians mot utländsk kontroll Innan 1890 – flesta västinfluerade reformister fientligt inställda mot ulama Så småningom blev ulama alltmer kritiska till att Irans resurser såldes till utlänningar Ulamas oantastlighet och deras band till folket och skråna gjorde dem till användbara allierade, även i de mest sekulariserades ögon.

21 Tobakskoncessionen I hemlighet gavs ytterligare en koncession, den berömda tobakskoncessionen, 1890 till en privatpeson Det gällde all produktion, hantering, försäljning och export av tobak Mycket starka reaktioner, en fatwa mot all kontakt med tobak utfärdades. Anledningen till att reaktionerna var så starka, jämfört med tidigare, var att tobak var någonting som odlades i stor skala i Iran, och på vars odling, förvaring, försäljning och export många iranier försörjde sig på. Koncessionen drogs in knappt två år senare Kraftiga böter som påföljd – första utländska statsskuld

22 Vilka parter utgjorde oppositionen? De religiösa, skriftlärda (علما) Hotade av icke-muslimer på iransk mark Basarköpmännen Utkonkurrerade i iranska näringslivet De intellektuella Motsatte sig shahens absoluta makt, vägleddes av upplysningens ideal Stamledarna Förlorade självbestämmande i sina områden

23 Sjuklig och svag. Slösade med statskassan. Lånade från ryssarna för att åka utomlands. Motståndet mot shahen allt starkare under 1890- talet Oppositionen gick samman mot shahen som man menade sålde ut landet Mozaffar ad-Din Shah 1896-1907

24 Den konstitutionella revolutionen En konstitutionell rörelse uppstod 1906-1911 1906 gav shahen efter för trycket, godkände i oktober månad att ett parlament etableras bestående av en blandning av ulama, bazaaris och västinfluerade liberaler I december stod en konstitution (en grundlag) klar, statuerade att shahen var underordnad parlamentet, men också att islam var den officiella religionen. En kommitté bestående av ulama bildades för att godkänna nya lagar.

25 En trend i konstitutionella rörelser vid sekelskiftet? Den konstitutionella rörelsen i Iran hade ett antal förebilder runt sekelskiftet: –Den japanska segern över Ryssland 1905 –Den ryska revolutionen 1905 –Ungturkarnas revolt i osmanska riket 1908 –Vetskapen om att Ryssland var upptaget på annat håll och därför inte kunde ”skydda” shahen

26 Mohammad Ali Shah var en despot Gjorde allt i sin makt för att avskaffa parlamentet, får aktiv hjälp av Ryssland Parlamentet kan inte införliva upplysningsidealen, det saknas kunskap i demokratins principer Förväntningarna på ett parlament som en automatisk lösning på alla problem var överdrivna Den konstitutionella rörelsen i Iran inte en isolerad företeelse i regionen Mohammad Ali Shah 1907-1909

27 1907-års hemliga uppdelningen av Iran mellan stormakterna

28 Statskupp, uppror och ny shah Shahen lyckades med en statskupp 1908. Stängde majles och avrättade många nationalistiska ledare. Uppror i Tabriz – Sattar Khan och Baqer Khan Bakhtiaristammen frigjorde Isfahan från shahens styrkor Shahen sökte sin tillflykt hos ryssarna och hans 13-åriga son Ahmad blev konung under förmyndarskap Ahmad Mirza 1909-1925

29 1911 – försök till att sanera ekonomin och skattesystemet med Morgan Shusters hjälp Främst Ryssland tvingar fram Shusters avsked 1911 ockuperades delar av landet av Storbritannien och Ryssland Konstitutionalismen rann ut i sanden William Morgan Shuster

30 Slutet för Qajar-dynastin 1796-1925 Iran förklarade sig neutralt i första världskriget Osmanska riket låg i krig mot både Ryssland och England, varför Qajarernas Iran blev viktig av strategiska skäl Främmande styrkor på iransk mark så gott som hela tiden Regeringen i Teheran ombildades ett flertal gånger dessa sista år 1919 fanns fortfarande inte någon fungerande centralregering i landet Den enda samlande kraften var den militära enhet som ryska officerare byggt upp, nämligen Kosackgardet.


Ladda ner ppt "Qajarerna och den konstitutionella revolutionen Relief över Fath Ali Shah Alexander Nilsson HT 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser