Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En ändamålsenlig kommunal redovisning (KomRed) Gunvor Pautsch.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En ändamålsenlig kommunal redovisning (KomRed) Gunvor Pautsch."— Presentationens avskrift:

1 En ändamålsenlig kommunal redovisning (KomRed) Gunvor Pautsch

2 Utredningen om En ändamålsenlig kommunal redovisning Övergripande uppdrag Översyn av lagen om kommunal redovisning genom att Beakta förändringar i bokföringslagen och årsredovisningslagen Beakta den kommunala särarten

3 Utredningen om En ändamålsenlig kommunal redovisning Utreda den kommunala redovisningen av avtalspensioner Fullfonderingsmodell eller blandmodell Tryggande av framtida pensionsutbetalningar

4 Utredningen om En ändamålsenlig kommunal redovisning Fullfonderingsmodell eller blandmodell Ta ställning till om det med utgångspunkt i den kommunala särarten finns skäl att kommuner redovisar avtalspensioner på annat sätt än privata företag Utreda hur den sammanställda redovisningen påverkas av valet Utreda om det finns skäl att ändra redovisningen Vid behov lämna författningsförslag

5 Utredningen om En ändamålsenlig kommunal redovisning Pensionsavtal Avgiftsbestämda pensioner Pensionen bestäms utifrån de premier arbetsgivaren betalat in till annat företag samt avkastningen på inbetalda medel. Pensionen betalas ut av det andra företaget. Förmånsbestämda pensioner Pensionen beräknas utifrån den inkomst arbetstagaren haft under en viss tidsperiod. Pensionen betalas ut av arbetsgivaren.

6 Utredningen om En ändamålsenlig kommunal redovisning Modeller för redovisning av pensioner Fördelningsmodellen Ingen avsättning Fullfonderingsmodellen Avsättningen är hela pensionsförpliktelsen Blandmodellen Successiv övergång från fördelningsmodellen till fullfonderingsmodellen

7 Utredningen om En ändamålsenlig kommunal redovisning Redovisning i balansräkningen Fördelningsmodell 1.Ingen skuld redovisas Fullfonderingsmodell 1.Hela pensionsåtagandet redovisas på skuldsidan Blandmodell 1.Pensionsåtagande intjänat fr.o.m. 1998 redovisas på skuldsidan 2.Pensionsåtagande intjänat före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse

8 Utredningen om En ändamålsenlig kommunal redovisning Redovisning som kostnad i resultaträkningen Fördelningsmodell 1.Utbetalda pensioner Fullfonderingsmodell 1.Nyintjänade pensioner (förmånsbestämda och avgiftsbestämda) 2.Värdesäkring av hela pensionsåtagandet Blandmodell 1.Nyintjänade pensioner 2.Värdesäkring av pensioner intjänade efter 1998 3.Utbetalda pensioner intjänad före 1998

9 Utredningen om En ändamålsenlig kommunal redovisning Tryggande av framtida pensionsutbetalningar Utifrån behovet av jämförbarhet utreda om och i så fall på vilket sätt hänsyn ska tas till valet av finansieringsform för framtida pensionsutbetalningar vid redovisningen Vid behov lämna författningsförslag

10 Utredningen om En ändamålsenlig kommunal redovisning Finansiering av framtida pensioner Öronmärka medel i egen balansräkning Sätta av medel i pensionsstiftelse Teckna försäkring Ingen särskild åtgärd

11 Utredningen om En ändamålsenlig kommunal redovisning Öronmärka medel i egen balansräkning Innebär inget faktiskt skydd för att medlen används till kommande pensionsutbetalningar Fullmäktige ska enligt KL meddela särskilda föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser Tryggandelagen gäller inte för dessa medel

12 Utredningen om En ändamålsenlig kommunal redovisning Sätta av medel i pensionsstiftelse Stiftelsen är en självständig juridisk person under tillsyn När medel överförs till stiftelsen ska även den särskilda löneskatten betalas till SKV Arbetsgivaren betalar ut pensionen själv eller via pensionsinstitut och begär gottgörelse från stiftelsen Tryggandelagen tillämplig

13 Utredningen om En ändamålsenlig kommunal redovisning Teckna försäkring Arbetsgivaren gör avbetalningar på sina pensionsåtaganden genom att betala en engångspremie eller en fortlöpande premie Premien ska täcka den utfästa pensionsförmånen samt försäkringsbolaget förvaltningskostnader och vinstmarginal När premien betalas ska även den särskilda löneskatten betalas Försäkringsbolaget betalar ut pensionen

14 Utredningen om En ändamålsenlig kommunal redovisning Innehåll och omfattning för den sammanställda redovisningen Utreda förutsättningarna för och behovet av att ändra kraven på den sammanställda redovisningen Vid behov lämna författningsförslag Analysera om och i så fall hur detta påverkar kommunallagens balanskrav och kravet på god ekonomisk hushållning

15 Utredningen om En ändamålsenlig kommunal redovisning Likvärdiga villkor för s.k. särredovisning Utreda förutsättningarna för och behovet av att samordna reglerna kring särredovisning samt beakta risken för motverkande skillnader Vid behov lämna författningsförslag

16 Utredningen om En ändamålsenlig kommunal redovisning Behovet av att förtydliga kraven på delårsrapportering Utreda förutsättningarna för och behovet av att ändra kraven på delårsrapporterna vad gäller innehåll och omfattning Utreda hur delårsrapporterna tidsmässigt bör fördelas över räkenskapsåret Vid behov lämna författningsförslag

17 Utredningen om En ändamålsenlig kommunal redovisning Behovet av förbättrad efterlevnad av lag samt allmänna råd och rekommendationer Undersöka hur lagstiftning och normgivning på området följs Utreda förutsättningarna och behovet av åtgärder för att förbättra efterlevnaden Vid behov lämna författningsförslag

18 Utredningen om En ändamålsenlig kommunal redovisning Bidrag för infrastruktur Kartlägga tillämpningen av redovisningsreglerna

19 Utredningen om En ändamålsenlig kommunal redovisning Övriga redovisningsfrågor - skrivelse från RKR Sjukfrånvaron Ekonomisk livlängd/Nyttjandeperiod Forskning- och utveckling Arkivering Värdering av finansiella instrument Värdering av skulder i utländsk valuta

20 Utredningen om En ändamålsenlig kommunal redovisning Övriga redovisningsfrågor - pågående översyn av ÅRL Definition av väsentlig Undantagsmöjlighet från lag/redovisningsprincip om oväsentligt Extraordinära intäkter och kostnader Inom linjen-poster Tilläggsupplysningar Aktiverade utvecklingsutgifter i bundet EK

21 Utredningen om En ändamålsenlig kommunal redovisning Konsekvensbeskrivning Redogöra för ekonomiska och administrativa konsekvenser av givna förslag Om något förslag påverkar det kommunala självstyret ska också särskilda avvägningar redovisas


Ladda ner ppt "En ändamålsenlig kommunal redovisning (KomRed) Gunvor Pautsch."

Liknande presentationer


Google-annonser