Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PERIODISERING. Periodisering - definition Fördelning av utgifter och inkomster till den period då resursen förbrukats (kostnad) eller då prestationen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PERIODISERING. Periodisering - definition Fördelning av utgifter och inkomster till den period då resursen förbrukats (kostnad) eller då prestationen."— Presentationens avskrift:

1 PERIODISERING

2 Periodisering - definition Fördelning av utgifter och inkomster till den period då resursen förbrukats (kostnad) eller då prestationen utförts (intäkt)

3 Periodavgränsningspost Skuld- eller fordringspost som är nödvändig för att åstadkomma en riktig periodisering av utgifter eller inkomster vid avslutningen av en redovisningsperiod. I årsredovisningen består periodavgränsningsposterna av upplupna och förutbetalda kostnader respektive intäkter samt oförbrukade bidrag

4 Rättvisande bild Årsredovisningens delar ska ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och den ekonomiska ställningen. God redovisningssed

5 Kort repetition - Ekonomiska begrepp Resultaträkning – Balansräkning Intäkter Kostnader Inbetalningar Utbetalningar Inkomster Utgifter Tillgångar Skulder Myndighetskapital

6 Ekonomiska begrepp Resultaträkning – Balansräkning = Årsredovisning Intäkter – periodiserad inkomst Kostnader – periodiserad utgift Inbetalningar – pengar in Utbetalningar – pengar ut Inkomster - lön Utgifter – värdet av resursanskaffningen, vid leverans Tillgångar – bankmedel, kundfordringar, inventarier Skulder - leverantörsskulder Myndighetskapital – kvarstående sparat resultat

7 Nu går vi tillbaka till periodisering Periodisering handlar om att fördela kostnader eller intäkter på rätt period För att ge en rättvisande bild

8 Definitioner Upplupen intäkt Förutbetald kostnad Förutbetald intäkt Upplupen kostnad

9 Upplupen intäkt Intäkt som avser tjänster som utförts eller varor som levererats under året, men inte fakturerats vid årets ”brytdag”.

10 Förutbetald kostnad Utgifter som blivit fakturerade och bokförts under året men som avser kommande år. Vanligt exempel – hyror Sådana utgifter tas upp som fordringsposter i bokslutet för att kostnadsredovisas då prestation utförs.

11 Förutbetald intäkt Fakturering eller inbetalning som bokförts under året, som avser varor eller tjänster som ännu inte levererats till kunden. Beloppet tas upp som skuld i bokslutet för att intäktsredovisas kommande år när prestationen utförs.

12 Upplupen kostnad Kostnad för tex varor och tjänster som mottagits under redovisningsperioden, men där man inte fått fakturan innan ”brytdagen”. Annat exempel: skuld till personalen för inarbetad semester

13 Diskutera: Fordran eller skuld? Hyra – betalas i förskott Ränta – betalas i efterskott

14 Vanliga frågor och funderingar Måste vi periodisera? Ja! Beloppsgräns? Över 50 tkr Utbetalningsdatum? Utbetalning inte lika med periodiserad kostnad

15 Diskutera - Frågor 1) Hyran avser juli-sep 2016. Fakturan kommer 10 juni, och ska betalas 3 juli. Belopp 150 tkr. 2) Konsulten har utfört arbetet i maj, fakturan kommer i augusti. Belopp 250 tkr. 3) Datalicensen avser perioden 1/11-16 tom 31/10-17. Belopp 240 tkr. a) Hur stor är kostnaden 2016? b) hur definierar du periodiseringen för 2017? (upplupen eller förutbetald) 4) Fakturering av studieavgifter VT-2017 under nov- dec-16? Definiera! Upplupen eller förutbetald?

16 Svar 1) Hyran avser juli-sep 2016. Förutbetald kostnad 2) Konsulten har utfört arbetet i maj, fakturan kommer i augusti. Belopp 250 tkr. Upplupen kostnad 3) Datalicensen avser perioden 1/11-16 tom 31/10-17. Belopp 240 tkr. a) Hur stor är kostnaden 2016? 1/11-31/12-16=2 månader, 40 tkr b) hur definierar du periodiseringen för 2017? När kom fakturan? Antag att: fakturan kommer 30/10-16 = förutbetald kostnad 200 tkr. 4) Förutbetald intäkt (skuld)

17 Diskutera var dessa hör hemma Periodisering Nedskrivning Avskrivning Avdragsgill

18 TACK!


Ladda ner ppt "PERIODISERING. Periodisering - definition Fördelning av utgifter och inkomster till den period då resursen förbrukats (kostnad) eller då prestationen."

Liknande presentationer


Google-annonser