Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Kyrkovalet 2009 Välkomna! Margareta Wicander 031-771 29 63 0705-22 97 45 Åsa Einer 031-771 30 24 0703-18 16 27

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Kyrkovalet 2009 Välkomna! Margareta Wicander 031-771 29 63 0705-22 97 45 Åsa Einer 031-771 30 24 0703-18 16 27"— Presentationens avskrift:

1 1 Kyrkovalet 2009 Välkomna! Margareta Wicander 031-771 29 63 0705-22 97 45 margareta.wicander@svenskakyrkan.se Åsa Einer 031-771 30 24 0703-18 16 27 asa.einer@svenskakyrkan.se

2 Valnämnden Ta emot och fördela material inför valet Instruktioner till valförrättare och röstmottagare Råd och stöd under röstningen Ta emot och vidarebefordra röster och protokoll Informationsansvar; se sid 87 – 92 i Valhandboken Kontrollera i organisationsregistret uppgifterna om valnämnden ex. leveransadress, e-postadress! 38 kap. 3, 5, 50 och 58 §§ KO 11 § SvKB 2008:1

3 3 Kyrkoval 2009 Extern valwebb Målgrupper: Röstberättigade Media Valnämnder Nomineringsgrupper Unga: Webbaserat material om Unga och kyrkovalet. www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

4 Inomkyrklig valwebb ; http://svkwebintra.svenskakyrkan.sehttp://svkwebintra.svenskakyrkan.se

5 Röstkort Avstämning 21 augusti centralt register Röstkort hos väljarna senast 2 september Var och när röstning äger rum på valdagen - vallokal - eventuella särskilda röstmottagningsställen på valdagen Dubblettröstkort beställs hos: Kyrkostyrelsen - telefon - brev - Kyrkostyrelsens hemsida www.svenskakyrkan.se/kyrkoval fram till 15/9 www.svenskakyrkan.se/kyrkoval eller via valnämnden; rapport i Kbok 2003; samtliga användare med behörighet att arbeta i Kbok2003 har möjlighet att skriva ut dublettröstkort Dubblettröstkort skickas alltid till folkbokföringsadress eller lämnas efter id-kontroll Obligatoriskt vid förtidsröstning - bör tas med till vallokal

6

7 Välj Utskrifter och Rapportlista

8 Markera dublettröstkort och klicka på skriv ut

9

10 Röstlängd Högst 3 000 väljare i varje volym Avstämning 21 augusti centralt register - viktigt att aktuella uppgifter är registrerade om tillhörighet och dop Rättelse - röstkort underlag - begärs senast den 8 september skriftligt hos Kyrkostyrelsen - överklagande och beslut före valet - valnämnden kan föra in rättelse på uppdrag av Kyrkostyrelsen - annars inga justeringar i röstlängden! Till valnämnden 14 september Kontakta valkansliet, 018-18 24 50, om längden ej kommit 38 kap. 37, 41 och 41 a §§ KO

11

12

13

14 När? Var? Hur? Röstningstillfällen: Förtidsröstning måndag 7 till onsdag 16 september i hela landet. Röstkort krävs. Särskilt röstmottagningsställe i valnämndens område. Röstkort krävs. Brevröstning/Budröstning Röstkort krävs (utlandsmöjlighet). Vallokal 20 september 2009! Hittas med hjälp av röstkortet. Röstkort eller legitimation behövs.

15 Nomineringsgruppernas valsedlar Utrymme vid alla röstningslokaler – åtskilda från blanka valsedlar För lokala val helt gruppernas eget ansvar att lägga ut valsedlar För val till stift och Kyrkomötet kan grupperna få hjälp att lägga ut valsedlar Gruppernas ansvar att skicka till valnämnden Hos valnämnden en vecka innan röstningen påbörjas Grupperna får leveransadresser till valnämnder och antal röstberättigade Skall läggas ut vid särskilda röstmottagningsställen och vallokaler Alla måste behandlas lika 23 § SvKB 2008:1

16 Att samtala om…. Valsedlar för en nomineringsgrupp flyttades och placerades på ett annat bord flera meter bort från det bord där andra valsedlar låg. Ingen hindrades från att ta gruppens valsedlar från något av borden.

17 Brevröstningspaket 4 valkuvert 4 blanka valsedlar Kuvert för brev- och budröstning Omslagskuvert (fönster) att skicka till stiftsstyrelsen - svarspost Informationsblad

18 Brevröstning via postbefordran 2 - 15 september (beräknas vara stiftsstyrelsen till handa senast onsdagen 16 september) Väljaren lägger valsedlar i valkuvert, Valkuverten läggs i kuvert för brev- och budröstning; Väljaren intygar Två vittnen - lägst 18 år - ej nära anhörig, OBS! Skickas till stiftsstyrelsen med röstkortet i särskilt kuvert Går via en och samma postterminal, fördröjning Väljare utomlands skickar till Kyrkostyrelsen 38 kap. 54 och 57 §§ KO; SvKB 2008:1 48 §

19 Budröstning (brevröstning via bud) Kan lämnas i alla slags röstningslokaler 3 september - 20 september; egentligt behov 16 - 20 september Bud - lägst 18 år - intyga när rösten lämnas Väljaren lägger valsedlar i valkuvert; Valkuverten läggs i kuvert för brev- och budröstning; Väljaren intygar Två vittnen - lägst 18 år - ej nära anhörig, OBS! Budet måste få med sig röstkortet vid förtidsröstning 38 kap. 55-57 §§ KO

20 Personröst Högst tre markeringar i rutorna på valsedeln Tillskrivna tre namn från grupp- och kandidatförteckningen på blank valsedel räknas som personröst Upplys gärna att man bör (om väljaren vill) personrösta även på (någon av) de tre översta namnen Krav för att personligt röstetal skall fastställas Församlingsval - minst 5% av gruppens röster (minst 20 röster) Samfällighetsval - minst 5% av gruppens röster (minst 20 röster) Stiftsfullmäktige - minst 5% av gruppens röster ( minst 50 röster) Kyrkomötet - minst 5 % av gruppens röster Personröster räknas inte vid sammanräkningen i vallokalen

21 Gemensamt för all röstmottagning Offentlig Ej propaganda (gäller även utrymme intill röstn.lokalen) Ansvar för ordningen – kan avbryta röstningen Kontroll av vilka val rösträtt gäller Valkuvert delas ut i rätt antal Valsedlar läggs i valkuvert bakom skärm Ej ta emot felaktiga valkuvert - ett valkuvert för varje slag av val - ej obehörig märkning - ej vikt valsedel - endast en valsedel

22 Att samtala om…. Representanter för en nomineringsgrupp vistades i nära anslutning till röstningslokalen och bordet med valsedlar och serverade kaffe till röstande där. Representanterna fällde några gånger kommentarer till de röstande vid bordet med valsedlar.

23 Expedition för förtidsröstning - utrustning Se checklista sid 13 i informationshäftet för röstmottagare Valurna/motsvarande Valskärmar/avskilt utrymme Blanka valsedlar - plats för nomineringsgruppernas valsedlar Dator med internetuppkoppling, Grupp- och kandidatförteckningar - tillgång till alla förteckningar i landet KuvertValbestämmelsernaBlankett för anteckningar Alla pastorsexpeditioner Blanka valsedlar Material för brevröstning

24 Röstmottagning vid förtidsröstning Minst två röstmottagare Valkuvert och röstkort läggs i fönsterkuvert Väljarens namn och stift antecknas När ett bud lämnar rösten - budet antecknar personuppgifter och intygar - granskning att kuvertet för brev- och budröstning är korrekt - kuvertet för brev- och budröstning samt röstkortet läggs i fönsterkuvert Fortlöpande anteckningar Säker förvaring av fönsterkuvert och anteckningar

25 Handlingar från expedition för förtidsröstning Väljare inom valnämndens ansvarsområde (församl./samf.) - fönsterkuvert sorteras på distrikt - lämnas till ordföranden för valförrättare enligt valnämndens anvisningar Väljare utanför valnämndens ansvarsområde - sorteras på stift - skickas till stiftsstyrelserna - sista försändelserna ska ha kommit till stiftsstyrelserna torsdagen 17 september Anteckningarna till valnämnden 46, 47 och 49 §§ SvKB 2008:1

26 Särskilt röstmottagningsställe - utrustning Se checklista sid 14 i informationshäftet för röstmottagare Valskärm Valurna/motsvarande Blanka valsedlar Plats för nomineringsgruppers valsedlar för alla val (3 altern. 4) i församl./samf. Grupp- och kandidatförteckningar för alla val (3 altern. 4) i församl./samf. Kuvert Valbestämmelserna Blankett för anteckningar

27 Handlingar från särskilt röstmottagningsställe Förtidsröstning - fönsterkuvert sorteras på distrikt - lämnas till ordföranden för valförrättare enligt valnämndens anvisningar På valdagen - fönsterkuverten sorteras på distrikt - lämnas till ordföranden i vallokalen, OBS! före kl 20! Anteckningarna lämnas till valnämnden 46, 47 och 49 §§ SvKB 2008:1

28 Vallokal - valförrättare Valnämnden utser valförrättare; minst 3 ska tjänstgöra i varje vallokal Ordförande alternativt ordförandens ersättare har huvudansvar; alltid en på plats Låt valförrättarna rotera mellan funktionerna! Ordförandens särskilda ansvar - ta emot förtidsröster - se till och visa att varje valurna är tom när valförrättningen börjar - leda valförrättningen - protokollet förs på rätt sätt

29 Valförrättarnas huvuduppgifter Se till att all utrustning finns på plats – checklista sid 17 i informationshäftet för valförrättare Kontroll av ordning Dela ut valkuvert och anvisa valskärm Ta emot röster - titta på väljaren! Kontroll att väljaren inte redan röstat i valet Pricka av i röstlängd Dokumentera via protokollet Preliminär sammanräkning 38 kap. 58 § KO; 25, 27, 30, 49 och 59 §§ SvKB 2008:1

30 Att samtala om…. En person som ville rösta i ett valdistrikt förvägrades detta pga av att hon redan var avprickad i röstlängden.

31 Vallokalens utrustning Valurnor för varje valdistrikt; ej gemensam valurna! Valskärmar/avskilt utrymme Röstlängd – röstning får inte påbörjas förrän röstlängden är på plats Blanka valsedlar - plats för nomineringsgruppernas valsedlar Grupp- och kandidatförteckningar Protokoll Kuvert Valbestämmelserna Förslutningsmaterial Valkassar Pennor och linjalTelefon

32 Att samtala om…. Kl 9 på valdagen hade röstlängden inte kommit till vallokalen. Kl 09.05 kom två röstande som insisterade på att få rösta. Dessa fick rösta. Numret på deras röstkort antecknades på ett A4-block, namn och vilka val de röstat i. Rösterna lades ner i urna när väljarna var kvar.

33 En vallokal

34 Valnämnden - valdagen Kontrollera att allt och alla på plats Tillgänglig för frågor – meddela telefonnummer till valförrättarna Ta emot och vidarebefordra handlingarna - från vallokalerna - från särskilt röstmottagningsställe Ansvarar för att registrering av preliminär sammanräkning sker 47 och 49 § SvKB 2008:1

35 Särskilt om röstmottagning i vallokal Identitetskontroll - röstkort eller om väljaren inte är känd för valförrättarna: - legitimation eller på annat sätt styrka sin identitet När ett bud lämnar rösten - budet antecknar personuppgifter och intygar - granskning att ytterkuvertet för brev- och budröstning är korrekt - om krav uppfylls öppnas ytterkuvertet - korrekta valkuvert läggs i valurna - felaktiga valkuvert lämnas tillbaka i igenklistrade kuvert - riktiga ytterkuvert skall vidarebefordras till stiftsstyrelsen Ingen ångerröstning 38 kap. 47 och 56 §§ KO; 31-36 §§ SvKB 2008:1

36 Hantering av förtidsröster i vallokalen I Antal av varje slag antecknas Granskning - väljaren i röstlängden - endast ett fönsterkuvert - inte röstat i vallokalen – trots allt - fönsterkuvert inte öppnats - försäkran på kuvert för brev- och budröstning - bevittnat av två - ej anhöriga - kontroll endast ett kuvert för brev- och budröstning - korrekta fönsterkuvert/kuvert för brev- och budröstning öppnas och valkuverten granskas - högst ett valkuvert för varje val - ej obehörig märkning - ej flera valsedlar

37 Hantering av förtidsröster i vallokalen II När granskning av kuvert är klar Avprickning i röstlängden av de korrekta Lägga valkuverten i valurnan Felaktiga kuvert med tillhörande handlingar till stiftsstyrelsen - anteckna varför kuvertet är felaktigt, ex. släktskap väljare och vittne (underlättar stiftsstyrelsens granskning) Förtidsröster som kommer för sent överlämnas oöppnade till stiftsstyrelsen 56 - 57 §§ SvKB 2008:1

38 Förberedelser före stängning Gå igenom informationshäftet Valförrättare noggrant Förbered så mycket som möjligt innan stängning, t ex: Gå igenom rösträkningsprocedurerna med alla medarbetare Fyll i och signera omslag så långt som möjligt; även valkassarna

39 Rösträkningen i vallokalen - 1 Rösträkningen görs utan avbrott Förtidsröster ska tas om hand (om inte det gjorts tidigare under dagen) Samtliga valkuvert i valurnan innan räkningen påbörjas Valurnan töms; valkuverten räknas. Valkuverten för olika val får inte blandas samman! Stämma av valkuvert och röstlängd - en eller ev. flera kontrollräkningar om uppgifterna inte stämmer; anteckna i protokollet sannolik orsak till eventuell skillnad Varje val räknas för sig - valet till Kyrkomötet räknas först Valsedlarna tas ur kuverten - om flera valsedlar i ett valkuvert läggs de tillbaka i kuvertet 38 kap. 58 § KO; 58 § SvKB 2008:1

40 Rösträkningen i vallokalen - 2 Granskning av valsedlar: valsedlar är ogiltiga om - saknar gruppbeteckning - mer än en gruppbeteckning - avsiktligt märkt För att vara en giltig gruppbeteckning ska den finnas på den fastställda grupp- och kandidatförteckningen Om tveksamhet – underkänn, hellre fälla än fria. Stiftsstyrelsen behandlar tveksamma valsedlar. Ogiltiga och tveksamma valsedlar läggs i omslag (med röd kant) Ej kontroll av personnamn och personröster i vallokalen Resultatet registreras på Internet – lösenord har skickats ut till valnämnden Församlingen/samfälligheten kan länka direkt till den webbsida där resultatet redovisas Godkända valsedlar sorteras, buntas och läggs gruppvis i omslag (med grön kant)

41 Att samtala om…. På valsedlar upptäcktes vid sammanräkningen i vallokalen uppgifter som: ”Vill att Svenska kyrkan blir fri från politiskt styre Vill ha församlingsliv i små grupper vid Stadsparken Vill att äldre deltar i planeringen utifrån sina perspektiv” Är det ogiltig valsedel? Valpropaganda?

42 Efter sammanräkningen Protokollet görs klart, undertecknas av ordföranden och två valförrättare Lokalen städas Handlingar lämnas till valnämnden enligt anvisningar från valnämnden Valnämnden - ordföranden och ytterligare en ledamot - lämnar valmaterialet till stiftsstyrelsen 21 september i Uddevalla, Svenljunga, Falkenberg eller Göteborg enligt anvisningarna från stiftsstyrelsen 38 kap. 58 § KO; 59 § SvKB 2008:1

43 43 Kyrkoval 2009 Olika roller - på valdagen Nomineringsgrupper: Möter väljare Utanför vallokalen De ska inte agera i vallokalen eller vid den plats där valsedlar ligger utlagda. Valnämnden: Genomför valet Ansvarar i vallokalen Registrerar preliminärt valresultat Församlingen: Visar medlemsomsorg Har gudstjänst och ev. fest-i-val i angränsande/närbelägna lokaler

44 44 Lycka till!


Ladda ner ppt "1 Kyrkovalet 2009 Välkomna! Margareta Wicander 031-771 29 63 0705-22 97 45 Åsa Einer 031-771 30 24 0703-18 16 27"

Liknande presentationer


Google-annonser