Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Områdesskydd (enligt Miljöbalken) Evgenia Pavlovskaia Juridiska Fakulteten, Lunds Universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Områdesskydd (enligt Miljöbalken) Evgenia Pavlovskaia Juridiska Fakulteten, Lunds Universitet"— Presentationens avskrift:

1 Områdesskydd (enligt Miljöbalken) Evgenia Pavlovskaia Juridiska Fakulteten, Lunds Universitet evgenia.pavlovskaia@jur.lu.se

2 Upplägget för idag Allemansrätten – 2:15 RF 4 st., 7:1 MB, sedvana. Strandskydd 7:13 – 18 MB – Intresseprövning 7:25 – 26 MB Andra former av områdesskydd, 7 kap. MB – Ex. nationalparker, naturreservat, biotoper. Ersättningsregler, 2:15 RF, 31 kap. MB – Vid ingripanden av det allmänna. Rättsfall

3 Varför områdesskydd? Skydda naturen, behålla värdefulla naturmiljöer och trygga allmänhetens möjligheter att vistas i naturen. Bevara riksintressen och lokala intressen, uppfylla internationella åtaganden (ex. fågelskydds- direktivet och habitatsdirektivet). Samspel med andra nationella regleringar – 2 kap. MB, 3 och 4 kap. MB – PBL → bestämmelser om fysisk planering – Jaktlagen, fiskelagen.

4 Allemansrätten Begreppet allemansrätt etablerades på 1940-talet då en utredning gjordes för att underlätta för folk i tätorter att komma ut i naturen. Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten (2:15, 4 st. RF). Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den (7:1 MB). HR: Inte störa - inte förstöra.

5 Allemansrätten - Innehåll Det går inte alltid att ge exakta besked om vad som är tillåtet att göra och hur man får röra sig i naturen. Allemansrätten har tolkats i domstol men rättsfallen som rör detta är få. Vi måste visa hänsyn i naturen. Vi får inte skada naturen. Vi måste respektera hemfriden och får inte passera över eller vistas på privat tomt. "Tomt" - som inte alltid är inhägnad - är området närmast boningshuset. Där har de boende rätt att få vara i fred. Om insynen är fri måste vi hålla oss på rejält avstånd så att vi inte stör. Vår vistelse i naturen får inte heller medföra att markägaren hindras i sin verksamhet.

6 Exempel Vi får gå, cykla och rida och vara nästan överallt i naturen, men inte för nära privata bostäder. Vi får plocka vilda växter som inte är fridlysta. Vi får tälta en natt. Vill vi tälta längre tid måste vi fråga den som äger marken. Vi får bada och åka båt men inte nära privata bostäder. Vi får inte passera över tomter, trädgårdar, planteringar eller odlad mark. Vi får inte ta frukt, bär, grönsaker eller något annat som växer i trädgårdar, planteringar eller på åkrar.

7 Allemansrätten och turismen Det är inte bara för den enskilde individen utan också för organisationer och turistnäring som allemansrätten finns till. Dessa kan dra nytta av allemansrätten i sin verksamhet, även om allemansrätten i grunden enbart gäller för enskilda individer och inte grupper. Det är då viktigt att den som arrangerar organiserade aktiviteter på annans mark skaffar sig nödvändig kunskap om allemansrätten och genomför skydds- och försiktighetsåtgärder för att undvika skador och andra besvär både på person och natur samt att denne samråder med berörd markägare. Det är arrangören som står skadeståndsskyldig om allemansrätten inte följs och aktiviteten åsamkar skador. En organiserad verksamhet som kan förändra eller på något sätt kan skada naturmiljön kräver samråd med länsstyrelsen eller kommunen.

8 Strandskyddsområde 7 kap. MB

9 Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra en överexploatering av stränderna och bevara allmänhetens tillgång till stränder och vatten för friluftsliv. Det utvidgades 1994 till att också skydda stränderna på grund av deras stora betydelse för den biologiska mångfalden. Strandskyddsbestämmelserna gäller lika i hela landet, oavsett hur tät- eller glesbebyggt området är, hur gott det är om sjöar och vattendrag eller vilka naturtyper, biotoper eller arter som finns i området. Med den nya lagstiftningen (2010) kan kommunerna peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen där det ska vara lättare att få dispens.

10 Strandskyddets syfte, 7:13 MB Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt 1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

11 Strandskyddets innehåll, 7 :14 MB Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde). Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Ett beslut om att utvidga strandskyddsområdet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

12 Strandskyddszonen

13 Förbud mot olika åtgärder, 7:15 MB Inom ett strandskyddsområde får inte 1. nya byggnader uppföras, 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

14 Undantag 1 från strandskyddet, 7:16 MB Förbuden i 7:15 MB gäller inte - byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet, - verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen (enl. 17:1, 3 eller 4 MB) eller som omfattas av ett tillstånd enligt MB, - byggande av allmän väg enligt en fastställd arbetsplan enligt väglagen, eller - byggande av järnväg enligt en fastställd järnvägsplan (7:16 MB).

15 Undantag 2 från strandskyddet, 7:17 MB Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att förbuden i 7:15 MB inte ska gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas – 1. inom 15 m. från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 m., och – 2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens.

16 Länsstyrelsens befogenheter, 7:18 MB Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strandskyddet i ett område, om 1. det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, eller 2. området enligt PBL avses att omfattas av en detaljplan och a) behövs för byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller b) skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än bestämmelserna om miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde och skyddet har beslutats av någon annan än en kommun. Ett upphävande enligt 1 st. får göras endast om det finns särskilda skäl och intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.

17 Kommunens rätt att ge dispens, 7:18 b MB Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 7:15 MB, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 7:18 a MB, pp. 1 och 2. – byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller – ett område som skyddas enligt andra bestämmelser i 7 kap. MB än bestämmelserna om miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde.

18 6 sär. skäl för dispens, 7:18 c MB Följande särskilda skäl kan åberopas vid ansökan om strandskyddsdispens: 1. området är ianspråktaget, inom hemfridszon eller tomtplatsavgränsning, 2. området är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg, 3. området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten, 4. området behövs för att utvidga en pågående verksamhet, 5. området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet, 6. området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. För att dispens ska kunna beviljas får man inte heller försämra allmänhetens tillgång till strandområden eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet.

19 Kommentarer till 7:18 c MB Det preciseras i paragrafen vad man får beakta som särskilda skäl för att ge dispens från förbudet mot att uppföra byggnader m.m. inom ett strandskyddsområde. De omständigheter som räknas upp överensstämmer med de omständigheter som enligt praxis har ansetts kunna utgöra skäl för dispens. Meningen är att detta förtydligande kommer att förstärka strandskyddet i områden med högt exploateringstryck samt underlätta beslutsfattande processen.

20 Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Definition, 7:18 e MB Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses ett område som 1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, 2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt, 3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften, a) i eller i närheten av tätorter, b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Klockestrand vid Ångermanälven eller från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen mot Finland, c) på Gotland, eller d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse i området, och 4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till Forsmark, utmed Ölands kust eller i Ångermanland från Klockestrand vid Ångermanälven till Skataudden vid Näskefjärden.

21 Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, kommentarer För att främja utvecklingen av landsbygden införs nya regler om att kommunen i översiktsplanen får peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Inom ett sådant område får man som särskilda skäl också beakta om ett strandnära läge för en byggnad m.m. bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (7:18 d MB, 2 men.). I områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen blir det således lättare att upphäva eller få dispens från strandskyddet för bostäder, verksamheter, anläggningar m.m.

22 Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, 7:18 d MB, 1 men. Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.

23 Områden för landsbygdsutveckling, översiktskarta Källa: Nya strandskyddet – Boverket och Naturvårdsverket (2010) Kommunerna kan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Kommunerna ska vara restriktiva när de pekar ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Kommunerna kan inte peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge.

24 Fri passage (7:18 f) Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. – Detta gäller inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.

25

26 Tidsgräns för dispens, 7:18 h MB En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

27 Intresseavvägning, 7:25, 26 MB Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel skall hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses (7:25 MB). Dispens enligt strandskyddsbestämmelserna får ges endast om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte (7:26 MB). → 7:13 MB, syftet med strandskyddet.

28 Praktiska råd Det spelar stor roll om det man planerar bygga ligger inom eller utanför ens tomtplats. Tomtplats är den zon kring byggnader eller anordningar där allemansrätten inte gäller. Där har ägaren rätt att hävda en hemfridszon, privat zon. Fastighet är hela marken och vattnet man äger, ofta större än ens tomtplats.

29 Praktiska råd (fort.) Bygg hellre utanför det strandskyddade området. Vill du ändå bygga inom strandskyddsområde så är möjligheten att få dispens större om du bygger nära ett befintligt hus, bort från stranden och inom redan etablerad tomtplats. Gäller det en brygga ska den helst placeras där det redan finns bryggor. Då blir exploateringen av nya strand- och vattenområden mindre.

30 Flera saker att tänka på Ibland kan man behöva tillstånd enligt andra bestämmelser än strandskydd när man ska bygga eller ändra. Ny brygga eller pir kräver både dispens från strandskyddsreglerna och anmälan om vattenverksamhet. Ibland är strandskyddsområdet också naturreservat eller Natura 2000-område. Då ska länsstyrelsen pröva ens ansökan om dispens. Därutöver krävs också tillstånd.

31 Andra sätt att skydda naturområden, 7:2 – 12 MB och 7:19 – 23 MB Nationalpark Naturreservat Biotop Kulturreservat Naturminne, m.m.

32 Nationalpark, 7:2 – 3 MB Det finns idag 29 nationalparker i Sverige, med sammanlagt ca 7 000 km² landareal. N.p. grundas med syfte att bevara ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick. N.p. ägs av staten. Regeringen fattar beslut om inrättande av n.p. efter medgivande av riksdagen. För varje n.p. finns föreskrifter om vad som gäller i området. – Det kan vara särskilda regler för eldning, kommersiell verksamhet, handhavande av husdjur, ridning, tältning, plockning av växter och andra naturprodukter. – Man kan också vända sig till länsstyrelsen för att få besked om man är osäker. Nationalparksförordningen (1987:938).

33 Copyright: Naturvårdsverket

34 Naturreservat, 7:4 – 8 MB Ett mark- eller vattenområde i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter. Naturreservat är den mest effektiva och användbara skyddsformen för bevarande av större naturområden.

35

36 Naturreservat, fort. I Sverige finns idag ca 3027 naturreservat. I ett beslut om att bilda naturreservat skall skälen för beslutet anges (7:5 MB, 1 st.). I beslutet skall också anges de inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet (7:5 MB, 2 st.), – Ex. förbud mot bebyggelse, uppförande av stängsel, upplag, schaktning, täkt, uppodling, dikning, plantering, avverkning, jakt, fiske och användning av bekämpningsmedel.

37 Naturreservat, fort. Om det behövs för att tillgodose syftet med ett naturreservat, får länsstyrelsen eller kommunen förplikta ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla sådana intrång som att det inom området (7:6 MB) – 1. anläggs vägar, parkeringsplatser, vandringsleder, raststugor, tältplatser, badplatser, sanitära inrättningar eller liknande anordningar, – 2. bereds tillträde till mark för allmänheten där allmänheten annars inte har rätt att vistas.

38 Andra sätt att skydda naturvärden Kulturreservat, 7:9 MB Ett mark- eller vattenområde i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade landskap. Naturminne, 7:10 MB Ett särpräglat naturföremål. Får även omfatta det område på marken som krävs för att bevara naturföremålet och ge det behövligt utrymme.

39 Från 1759

40 En unik äpplesort

41 Biotopskyddsområde, 7:11 MB Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. Inom biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön.

42 Andra sätt att skydda naturvärden Djur- och växtskyddsområde, 7:12 MB – Om det behövs särskilt skydd för en djur- eller växtart inom ett visst område. Miljöskyddsområde, 7:19 – 20 MB – Ett större mark- eller vattenområde får förklaras som miljöskyddsområde, om det krävs särskilda föreskrifter därför att området eller en del av området är utsatt för föroreningar eller annars inte uppfyller en miljökvalitetsnorm.

43 Andra sätt att skydda naturvärden Vattenskyddsområde, 7:21 – 22 MB Ett mark- eller vattenområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. Marinvetenskaplig forskning, 7:23 MB För att skydda den marina miljön får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva att marinvetenskaplig forskning inom svenskt sjöterritorium inte får bedrivas från forskningsfartyg som är registrerade i eller tillhör en annan stat utan att det finns tillstånd för forskningen eller utan att den har anmälts.

44 Interimistiska förbud, 7:24 MB När en fråga har väckts om att ett område skall skyddas – som naturreservat, kulturreservat, naturminne eller vattenskyddsområde eller – om att ett redan skyddat sådant område skall få utökat skydd, får länsstyrelsen eller kommunen för viss tid dock högst tre år meddela förbud mot att sådana åtgärder vidtas utan tillstånd. Om det finns särskilda skäl, får förbudet förlängas att gälla i ytterligare högst ett år. Om det finns synnerliga skäl, får förbudet därefter förlängas att gälla i ytterligare högst ett år (7:24 MB, 1 st.). Ett förbud enligt första stycket skall gälla omedelbart även om det överklagas (7:24 MB, 2 st.).

45 Ersättningsregler, 31 kap. MB Skyddet av egendom är ett politiskt prioriterat intresse. Markägaren har ofta rätt till ersättning när det allmänna ingriper med restriktioner, om markanvändning därmed försvåras. Motsvarande gäller inte vid krav om miljöskydd enligt förorenaren betalar principen.

46 RF 2:15 (ändrad 2010) Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag. Vid inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker av hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av lag i fråga om rätt till ersättning.

47 31 kap. MB Detta kapitel är tillämpligt i frågor om ersättning vid vissa ingripanden av det allmänna samt vid tillståndsprövning av Vv (31:1 MB). Fastighetsägaren har rätt till ersättning på grund av beslut som innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras (31:4 MB). Praxis


Ladda ner ppt "Områdesskydd (enligt Miljöbalken) Evgenia Pavlovskaia Juridiska Fakulteten, Lunds Universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser