Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1500-talet: Europa, viktiga litterära verk 1513 - Machiavelli ger ut boken Il Principe (Fursten). 1516 - Erasmus av Rotterdams sammanställning av Nya.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1500-talet: Europa, viktiga litterära verk 1513 - Machiavelli ger ut boken Il Principe (Fursten). 1516 - Erasmus av Rotterdams sammanställning av Nya."— Presentationens avskrift:

1

2 1500-talet: Europa, viktiga litterära verk 1513 - Machiavelli ger ut boken Il Principe (Fursten). 1516 - Erasmus av Rotterdams sammanställning av Nya testamentet på grekiska, Textus Receptus, ges ut. Den blir grunden för Luthers tyska översättning och därpå Olaus Petris översättning till svenska. 1516 - Den engelske filosofen Thomas Moore ger ut boken Utopia. 1534 - Martin Luthers tyska översättning av hela Bibeln utges. 1534 - François Rabelais ger ut den obscena och satiriska romanen Den store Gargantuas förskräckliga leverne. 1555 - Nostradamus publicerar sina profetior i boken Les Propheties. 1580 - De två första delarna av Montaignes Essais (Essäer) ges ut. 1592 - William Shakespeares (fodd 1564) drama Richard III skrivs och uppförs och följs av Så tuktas en argbigga (1593), Romeo och Julia (1594) och andra dramer.

3 1500-talet: Estland Reformationen som fick sin början 1517 i Tyskland spred sig 1524 till Estland. Detta resulterade i ett krav på godtjänster på estniska vilket sin tur ledde till bibelöversättningar. Den första boken (delvis) skriven på estniska: Katekes skriven av Simon Wanradt och Johann Koell 1535. 11 sidor bevarade (av ca 140)

4 1500-talet, viktiga händelser 1517 - Martin Luther offentliggör sina teser med kritik av kyrkan och avlaten, vilket inleder reformationen. 1521 - Gustav Vasa inleder ett uppror mot Kristian II. 1523 - Gustav Vasa väljs till kung den 6 juni. 1527 - Reformationen börjar i Sverige.

5 Svensk litteratur 1500-talet  Olaus Petri (1493-1552)  Olaus Magnus (1490-1557)

6 Olaus Petri (latinisering av Olof Pettersson) (1493-1552) var en svensk reformator, humanist och historiker. https://sv.wikipedia.org/wiki/Olaus_Petri

7 1526 framträdde som författare (33 år gammal) Inledde sin epokgörande litterära verksamhet med Sveriges första reformatoriska skrift Een nyttwgh wnderwijsning.

8 Gustav Vasas bibel ofta även kallad Vasabibeln: All then Helgha Scrifft, På Swensko, är den första översättningen av hela Bibeln till svenska, gjord under Gustav Vasas regeringstid. Den gjordes i två steg: 1526 - Nya testamentet utkommer på svenska, översatt av Olaus Petri. 1541 - Gustav Vasas bibel (alla bibelns böcker) översatt till svenska, utkommer Det är främst 1541 års utgåva som avses med "Gustav Vasas Bibel".

9 Bibelöversattningens betydelse Gustav Vasas bibel har haft en sådan betydelse för det svenska språket att man brukar sätta en gräns mellan fornsvenskan och nysvenskan vid utgivningen av Nya testamentet år 1526. Denna text är alltså definitionsmässigt den första text som har skrivits på nysvenska. Där introducerades moderniteterna ä och ö, som fortfarande finns kvar i det rikssvenska skriftspråket.

10 En svenska kröneka 1531 utsågs Olaus Petri till kungens kansler, en uppgift där han var alldeles olämplig och ådrog sig kungens missnöje. Han befriades redan 1533 från sin tjänst. Under de följande åren var han huvudsakligen åt att översätta Gamla Testamentet till svenska, dels åt utarbetandet av sin svenska krönika. Verket utmärktes av en för tiden ovanlig kritisk syn på glorifieringen av Sveriges forntid, saknar danskhat. Den dolda kritiken mot överheten, indirekt riktad mot kungen, i kombination med öppen kritik mot kungen, formulerad 1539 i Emoot the gruffueliga eedher skärpte det redan spända förhållandet mellan dem till en fullständig brytning. Olaus Petri verkade också som rättsfilosof. Hans bäst kända juridiska verk är Domareregler, som enligt tradition ingår i Sveriges rikes lag och Finlands lag. Efter Olaus Petris död beordrade Gustav att hans arkiv och manuskript skulle förstöras.

11 Olaus Magnus Svensk präst, diplomat, humanist, etnolog och kartograf. Var motståndare till reformationen och bodde därför utomlands (Polen, Italien). Utnämndes 26 oktober 1544 av påven Paulus III till (sista!) katolska kyrkans ärkebiskop i Uppsala. Reste genom Norrland 1518-1519 där han sålde avlatsbrev och skaffade sig kunskaper om landet och kulturen där. Sedan lade han ner tolv års arbete for att sammanställa den tidigaste någorlunda korrekta kartan över Nordens länder. Kartan trycktes i Venedig 1539 och fick namnet Carta Marina.

12 Carta Marina

13 Endast två ex bevarade: Ett exemplar i Hof- und Staatsbibliothek i München och ett i Uppsala universitetsbibliotek http://www.ub.uu.se/samlingar/verk-och-samlingar-i- urval/carta-marina/ 125 cm hög och 170 cm bred. Med denna karta grundlades den svenska kartografin.

14 1555 “Historia om de nordiska folken” Carta Marina kan betraktas som en föregångare till Olaus Magnus stora verk Historia de gentibus septentrionalibus (Historia om de nordiska folken), tryckt i Rom 1555. Detta är den första brett anlagda beskrivningen av Nordens länder och folk. Sambandet med Carta Marina är tydligt – man kan säga att hans Historia utgör en synnerligen innehållsrik kommentar till kartan. Han skildrar näringsliv, seder och bruk samt gamla sägner. Denna beskrivning av Norden var ett av världslitteraturens unika verk. Boken skrevs på latin och översattes till svenska på 1950-talet.

15 Intressant läsning! https://www.flashback.org/t2053344

16 Svensk litteratur 1600-talet Psalmböckernas tid. 1694 – den första officiella psalmboken, sammanställd av Haquin Spegel (1645-1714) och Jesper Svedberg (1653-1735)

17 Georg Stiernhielm (1598- 1672) “den svenska skaldekonstens fader”

18 Epos Hercules Stiernhielms mest berömda arbete, med namn och fabel lånade från de gamla grekerna. Tryckt första gången 1658. Skriven 1647? Eposet är en allegori om den mytologiska hjalteallegori om den figuren från den grekiska antiken, Herakles, som i sin ungdom ställs inför ett val om vilken livsväg han skall gå.allegori om den figuren från den grekiska antiken, Herakles, som i sin ungdom ställs inför ett val om vilken livsväg han skall gå

19 Didaktik Eposet är en allegori om den mytologiska allegori om den mytologiska hjältefiguren från den grekiska antiken, Herakles, som i sin ungdom ställs inför ett val om vilken livsväg han skall gå. Didaktik som döljer sig i allegorin riktar sig till högättade unga män i Sverige. Under den stormaktstid som var Stiernhielms epok, befann sig dessa ynglingar i ett liknande vägval som diktens Herakles, efter en mängd framgångsrika krig och erövringar hade gjort landet rikt. Skulle de njuta av framgångarna och fastna i tankesättet att mycket vill ha mer, eller skulle de inse att det behövs ansvar för att inte bli fattig och förfalla och riskera att hamna i andras klor?

20 Lars Wivallius (1605-1669) Wivallius var son till en bonde. På våren 1623 inskrevs han som student vid Uppsala universitet och fick ett s k stipendium eftersom han var begåvad men medellös. Men hans lust efter äventyr och möjligen också hans böjelse att studera främmande språk (ett läroämne som den tidens universitet ej kände) drev honom efter två års uppehåll i Uppsala ut på äventyr. Utan något understöd hemifrån irrade han som vagabond omkring i Europa och uppgav sig vid ett flertal tillfällen vara svensk adelsman, och kallade sig bland annat för friherre Erik Gyllenstierna. 1628–1629 satt han i fängelse i Nürnberg för stöld.

21 Under en resa genom Danmark 1629 använde han namnet Erik Gyllenstierna och lyckades med dess hjälp bli gift Under en resa genom Danmark 1629 använde han namnet Erik Gyllenstierna och lyckades med dess hjälp bli gift med en skånsk adelsdam. Då bedrägeriet sedermera upptäcktes, blev Wivallius efter en långvarig process – avbruten av några rymningar – dömd till fängelse i Finland. Under åren som gick tillägnade han sig goda kunskaper i juridik och processer han själv genomlidit hade skaffat honom viss praktisk erfarenhet som advokat. Han gifte sig med den sextonåriga Malin Ellertz, dotter till en krögare i Stockholm, och fick med henne fyra barn.

22 Wivallius litterära produktion Wivallius poetiska verksamhet tillhör hans ungdomstid. Hans första kända poem skrevs 1625 över en avliden student. Hans övriga dikter tillhör den tid då han satt fängslad i Nürnberg, Danmark, Stockholm och på Kajaneborg. Dessa stycken utmärks av en varm poetisk känsla, ett livligt natursinne och en för denna tid stor formell skicklighet. Även om Wivallius kanske inte tog sin uppgift som skald på stort allvar, så är han en levande svensk klassiker. Sedan han frigetts ur fängelset och inte längre ägde någon yttre anledning att dikta, skrev han endast några latinska poem utan betydelse. Populära blev de dikter där hans frihetslängtan kom till uttryck, såsom "Ack, Liberias, tu ädle ting" och "Varer nu glad, mine fiender all". Verkligt betydande är Klage- Wijsa Ofwer Thenna torra och kalla Wååhr, vilken gör honom till den främste diktaren bland sina samtida.

23 Lars Johansson (1638-1674) Blev känd som Lasse Lucidor, den olycklige.

24 Lucidor hade ett kort och stormigt liv. Han blev tidigt föräldralös, då båda föräldrarna var borta redan 1650. Han uppfostrades därefter i Pommern hos morfadern. Lucidor utbildade sig vid universiteten i Greifswad från hösten 1655 och därefter i Leipzig från 1659. Han reste 1661 till Frankrike för att studera språk, men brist på pengar tvang honom att återvända till Sverige. Han arbetade några år som språkmästare i Uppsala, där hans goda språkkunskaper gjorde honom till en mycket kompetent lärare. Efter tiden i Uppsala återvände han till Stockholm och försörjde sig på att skriva tillfällighetsvers. Lars Johansson slutade sitt liv i Stockholm som bröllops- och begravningspoet.


Ladda ner ppt "1500-talet: Europa, viktiga litterära verk 1513 - Machiavelli ger ut boken Il Principe (Fursten). 1516 - Erasmus av Rotterdams sammanställning av Nya."

Liknande presentationer


Google-annonser