Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Orebro.se Basgrupper Grupp 1 Anna Bengtsson, Anja Leszczynska, Maria Lander, Ulrika Wedding, Malin Myhrberg, Anders Hallman, Anna Eva Ohlsson, Erik Sundeman,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Orebro.se Basgrupper Grupp 1 Anna Bengtsson, Anja Leszczynska, Maria Lander, Ulrika Wedding, Malin Myhrberg, Anders Hallman, Anna Eva Ohlsson, Erik Sundeman,"— Presentationens avskrift:

1 orebro.se Basgrupper Grupp 1 Anna Bengtsson, Anja Leszczynska, Maria Lander, Ulrika Wedding, Malin Myhrberg, Anders Hallman, Anna Eva Ohlsson, Erik Sundeman, Eeva Matikainen Grupp2 Anna Lena Kanto, Jörgen Larsen, Ann-Christin Heerman, Daniel Broadley, Camilla Andersson, Christina Kjellsdotter Ander, Bertil Eliasson, Peter Stenberg, Liselotte Bragd Grupp 3 Maria Lemon, Sofie Holmqvist, Bodil Holmström, Christer Blom, Marie Åhrling, Petronella Ekström, Christer Backlund, Magnus Riseby Grupp 4 Lisa Fredriksson, Ewa Lena Therus, Liselotte Höppe Persson, Anneli Carlsson Starmark, Anders Hagsten, Ola Åkerlund, Peter Larsson, Torbjörn Jansson Grupp 5 Rickard Pauly, Anna Karin Hedlund, Mårten Persson, Anna Larsson, Per Johansson, Therese Viberg, Joacim Zetterman, Magnus Åkerblad, Grupp 6 Maria Ersmark, Annika Walter, Anne-Sophie Skalin, Therese Maran, Anne Granfelt, Ola Jävergård, Kenth Rohlén, Åke Lindqvist Grupp 7 Kerstin Eklund, Malin Granath, Erland Skommevik, Jessica Hallonqvist, Magdalena Stenman, Marie Gilbertsson, Helena Salo-Ohlsson, Emma Strömqvist Lund Grupp 8 Anna Forsman, Marie Rex, Lars Tuvestad, Ulrika Duvman Rydén, Pernilla Pettersson, Malin Myhrberg, Elisabeth Lindgren Röjler, Emma Herou

2 orebro.se Rektorsgrupper Grupp 1 Ingela B, Micke B, Åke J, Jonas BW, Annika K, Mats K, Jonas BW, Håkan Å Grupp 2 Lars N, Ken D, Anders L, Tina O, Anna Karin A, Monica M, Robert F, Unni T, Peter T, Anders A, Maria Å

3 orebro.se Program för dagen 9.00 Inledning: Anders, Vendela och Cicci 9.20 Organisation och genomförande av nätverket 9.40 Förväntningar, fantasier, föreställningar, utmaningar 10.00 Fika 10.30 Skolverkets rapport: Vad gör försteläraren? - Presentation och diskussion i basgrupperna 11.00 Möjligheter och utmaningar för det kollegiala lärandet - Lärande, handledning och reflektion tillsammans med kollegor (Max) Reflekterande team (i basgrupperna samt i rektorsgrupperna) 12.00 Lunch 13.00 Fortsatt arbete med reflekterande team 13.30 Gemensamt lärande för förstelärare -Erfarenheter från samarbete med KU i förstelärarnärverk (Edvin) -Nätverksportal för förstelärare (Emma) 14.00 Arbete i basgrupperna 15.00 Fika 15.30 Pedagog Örebro: En plattform för erfarenhetsutbyte och goda exempel på utvecklingsarbete i skolan - Att kommunicera sitt lärande och arbete med utveckling i skola (Stefan och Carina) 16.00 Summering och avstamp inför nätverksträff 2

4 orebro.se Kvalitetsutvecklarna, roll och uppdrag Det övergripande uppdraget som kvalitetsutvecklare innebär att samarbeta med skolledning och lärarlag för att organisera och genomföra kollegiala lärprocesser som leder till ökad kvalitet i det praktiska arbetet. Vår roll i förstelärarnätverket; Samarbeta med gymnasieförvaltning och förstelärare inom gymnasiet för att organisera och driva ett lärandenätverk för förstelärare. Hej

5 orebro.se Trailer: Förstelärarna 9/9 https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=pGm_O ZlE8As

6 orebro.se Förstelärarnas nätverk Förväntningar Utmaningar Fantasier Föreställningar

7 orebro.se 10.00-10.30 Fika

8 orebro.se Skolverkets rapport: Vad gör försteläraren? Skolverkets fyra områden för att skapa goda förutsättningar för förstelärarna; Förstelärare bör ha en nyckelroll i det kollegiala lärandet Uppdraget bör vara tydligt formulerat i såväl omfattning som innehåll, och uppdraget bör tydliggöras för övriga lärare och personal på skolan Det bör finnas en balans mellan övergripande och lokala uppdrag samt tid för undervisning I de fall förstelärare har omfattande uppdrag bör huvudmannen överväga att frigöra tid från deras ordinarie tjänst.

9 orebro.se Kollegialt lärande Vilka är dina erfarenheter av kollegialt lärande? - Förstelärare bör ha en nyckelroll i det kollegiala lärandet! Det har blivit mer fokus på kollegialt lärande som gör att vi lär och utvärderar varandras prestationer och det har ökat möjligheten för pedagogiska diskussioner. / En förstelärare

10 orebro.se Nätverk – en möjlighet för lärande och erfarenhetsutbyte ”Välkommen den första träffen för att starta ett lärandenätverk för förstelärare inom gymnasieskolan.” … i form av en kollegial lärprocess med fokus på att utveckla kvalitet i undervisning och andra aspekter av det pedagogiska uppdraget. Lärandet tar utgångspunkt i forskning om skolan, om lärande och skolutveckling, men också i de samlade erfarenheter och goda exempel på utvecklingsarbete som finns i skolan.”

11 orebro.se Improving Schools in Sweden: An OECD Perspective Evidence also suggests that many Swedish teachers work alone and are not benefiting from potential feedback and peer-learning opportunities that their colleagues can provide to improve and innovate their teaching practices. (s. 125)

12 orebro.se Skolverket: … kollegial fortbildning påverkar lärare och elever men det finns väldigt lite bevis för att individuell fortbildning gör det. (skolverket.se 2015-09-02) Kollegialt lärande nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling!

13 orebro.se Reflekterande team … en metod för att organisera erfarenhets och kunskapsutbyte genom lösningsfokuserade samtal kring ”äkta frågor”, d v s utmaningar och svårigheter som man ställs inför i vardag. I samtalet ges en ”probleminnehavare”, men även övriga deltagare, nya perspektiv på upplevda svårigheter och utmaningar. Goda exempel och andra perspektiv på utmaningar och svårigheter kan göras användbara! Var noga med att följa moment och tider (tiderna kan eventuellt justeras beroende på gruppens storlek). Utse någon som håller koll på tiderna!

14 orebro.se Samtalet Grund i, och många likheter med, vardagens samtal … men ett samtal med förutbestämda former och ett förutbestämt syfte! Max Jakobsson 2015-03-25 Öppet och lyhört lyssnande är den viktigaste komponenten i samtal i reflekterande team.

15 orebro.se Utgångspunkt för samtalet Var och en berättar om en utmaning/svårighet som hänger samman med försteläraruppdraget (3 min.). Utmaningen/svårigheten ska vara konkret – beskriv en händelse situation i din vardag som tydliggör svårigheten/utmaningen!

16 orebro.se Uppgifter för försteläraren Diskussioner Seminarier Coachning Spegling Uppföljande samtal Stödja kolleger Professionell utveckling Utveckla det kollegiala lärandet Förslag på uppgifter för försteläraren i ”uppdragsbeskrivningen”

17 orebro.se Utmaning/svårighet: ta utgångspunkt i dessa områden Kompetens- och kunskapsmässiga utmaningar t.ex.: Förstelärarens kunskaper och förmågor för att organisera och genomföra seminarier, spegling och professionell utveckling. Kulturella och sociala utmaningar t.ex.: Klimat för lärande och utveckling i organisationen/arbetslaget (skolkultur) Organisatoriska och tidsmässiga utmaningar t.ex.: Gemensam tid för samtal, seminarier etc. Organisation och tydlighet för utvecklingsarbetet: vem gör vad? med vilket mandat? stöd? Rektorer Förstelärare Förstelärare /Rektorer

18 orebro.se LUNCH 12.00-13.00 LUNCH

19 orebro.se Reflekterande team (i basgrupperna samt i rektorsgrupperna)

20 orebro.se Nätverk för förstelärare, ett exempel från grundskolan Förstelärare och rektorer från Östernärkes grundskolor Två kvalitetsutvecklare som lärledare Mötestid 1 tillfälle/månad (1,5h)

21 orebro.se Det professionella lärandet, Helen Timperley

22 orebro.se Arbetsgången Individuell förberedelse Kollegialt arbete Aktivitet Gemensam uppföljning

23 orebro.se Skolverkets upplägg för matematiklyftet

24 orebro.se Upplägg för förstelärarna i Östernärke http://osternarke.weebly.com

25 orebro.se Vinster Stärkta i vår roll att utveckla undervisningen Gemensamma diskussioner med andra förstelärare Starten på ett nätverk för förstelärare Nya perspektiv på hur fortbildning kan organiseras Erfarenhet av systematiskt arbete med teoretisk anknytning Avsatt tid för strukturerade pedagogiska diskussioner Ökad förståelse för hur kollegialt lärande kan organiseras

26 orebro.se Nätverksportal för förstelärare http://forstelarareorebro.weebly.com

27 orebro.se Arbete i basgrupperna Läs ”att leda möten för lärande” Reflektera kring hur texten kan användas? Diskutera följande; Hur kan ni använda er grupp som utgångspunkt för ett kollegialt lärande? Hur vill ni definiera ert tillvägagångssätt i respektive basgrupp? Samtala om: arbetssätt, innehåll, fokus/avgränsning och kommunikation. Sammanfatta och maila edvin.svensson@orebro.seedvin.svensson@orebro.se

28 orebro.se 15.00-15.30 Fika

29 orebro.se 15.30 Pedagog Örebro: En plattform för erfarenhetsutbyte och goda exempel på utvecklingsarbete i skolan - Att kommunicera sitt lärande och arbete med utveckling i skola (Stefan och Carina)

30 orebro.se Summering och avstamp inför nätverksträff 2 Dagens syfte Diskussion om organisationen, formerna och innehållet för det gemensamma lärandet. Hur ser ni på försteläraruppdraget? Vad kan försteläraruppdraget betyda för utvecklingen av kvalitet i det pedagogiska arbetet? Förväntningar på nätverket?

31 orebro.se Övriga datum för träffarna under läsåret: 5 november kl. 13.00-17.00 lokal Handskmakaren 20 januari kl. 13.00-17.00 lokal Handskmakaren 21 april kl. 9.00-16.30 lokal Studion (+rektorer)


Ladda ner ppt "Orebro.se Basgrupper Grupp 1 Anna Bengtsson, Anja Leszczynska, Maria Lander, Ulrika Wedding, Malin Myhrberg, Anders Hallman, Anna Eva Ohlsson, Erik Sundeman,"

Liknande presentationer


Google-annonser