Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet Regeringens bostadspolitik. Socialdepartementet Varför har Sverige världens lägsta bostadsbyggande? Vad kan vi göra åt det? Vilka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet Regeringens bostadspolitik. Socialdepartementet Varför har Sverige världens lägsta bostadsbyggande? Vad kan vi göra åt det? Vilka."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet Regeringens bostadspolitik

2 Socialdepartementet Varför har Sverige världens lägsta bostadsbyggande? Vad kan vi göra åt det? Vilka problem för det med sig?

3 Socialdepartementet Bostadspolitiska problem Bostadsbrist i tillväxtregioner hämmar arbetsmarknad och tillväxt Bostadsbrist skapar sociala problem Särskilda problem på vissa studentorter Avsaknad av lämpliga bostäder för den växande gruppen äldre Osund prisutveckling och skuldsättning

4 Socialdepartementet Bostadspolitiska problem (2) Bristande effektivitet i utnyttjandet av beståndet Regionalt dåligt fungerande hyresreglering skapar köer, svarta affärer, onormalt låg rörlighet utan rimliga fördelningspolitiska vinster Stora renoveringsbehov i bl a miljonprogrammet i områden som kan kallas för ”utsatta” Stort energieffektiviseringsbehov i beståndet Betydande sysselsättningsbortfall i byggrelaterad verksamhet (120.000?)

5 Socialdepartementet Gemensam orsak – 20 år av lågt bostadsbyggande.

6 Socialdepartementet Bostadsbyggandet i Sverige Påbörjade bostäder 2004-2011

7 Socialdepartementet Bostadsbyggandet 1950–2010 Fördelat på hustyp, Källa: SCB

8 Socialdepartementet Bakgrund: en åldrande befolkning

9 Socialdepartementet Befolkningsökning och bostadsbyggande i Stockholms län

10 Socialdepartementet Varför byggs det så lite? Gränssättande i Stockholm är planprocessen i vid mening Gränssättande i Norsjö är byggkostnaden i vid mening

11 Socialdepartementet Åtgärdsområden En ineffektiv planprocess Sambandet infrastruktur – bostadsplanering Incitamentsstrukturen (t ex 26 planmonopolister i Stockholm på en marknad) Bolånetaket Brister i utnyttjandet av beståndet Brister i hyresregleringens utformning

12 Socialdepartementet En ineffektiv planprocess Dåliga statliga regelverk kring buller, riksintressen, strandskydd Långa handläggningstider hos länsstyrelserna med skiftande kvalitet Bristande samspel PBL-Miljöbalken Lokala tekniska särkrav, speciellt energi Otransparenta ej marknadsmässiga och långsamma processer kring exploateringsavtal, markanvisning, detaljplaner, bygglov

13 Socialdepartementet Sambandet infrastruktur - bostadsbyggande Modellerna räknar inte rätt? Planprocesserna ej synkroniserade – infrastrukturen styr staden.

14 Socialdepartementet Incitamentsstrukturen Sverige saknar regional/nationell plannivå T ex Stockholm – 26 planmonopolister ger freeriderproblem För decentraliserat ger NIMBY för stor makt Trygghetsboenden, studentboenden mm – kostnad och intäkt i olika lådor. Det kommunala utjämningssystemet

15 Socialdepartementet Bolånetaket Lågt utbud förvärrar prisutvecklingen Bolånetaket dämpar skuldsättningen men… Bromsar utbudet och förvärrar problemen långsiktigt Bolånestocken 50 ggr större än nyproduktionen. Går att undanta nyproduktion?

16 Socialdepartementet Brister i utnyttjandet av beståndet Andrahandsuthyrning har en betydande potential Höga transaktionskostnader (reavinst, stämpelskatt) motverkar anpassning Brist på äldrebostäder (trygghetsboenden) låser fast yta

17 Socialdepartementet Brister i hyresregleringens utformning OECD, IMF, EU, Lindbeck, Lind – Sverige gör stora samhällsekonomiska förluster Nyinvesteringar motverkas, utbudet sjunker genom ombildningar, arbetslinjen skadas genom köer, svarta affärer och kontakter viktiga, insider-outsiderproblem Begränsade fördelningspolitiska fördelar och t o m nackdelar vad gäller t ex integration.

18 Socialdepartementet Aktuella åtgärder

19 Socialdepartementet Studentbostäder Uppdrag till Boverket: - förenkla regelverket för student- och ungdomsbostäder (max 35 m2), - tydliggöra avsteg från kraven i byggreglerna vid tillfälliga bostäder, - informera om möjligheterna med tidsbegränsade bygglov, - informera om vilka möjligheter som finns inom ramen för dagens byggregler.

20 Socialdepartementet Studentbostäder Stimulans till kommunerna för att inventera lämplig mark för tillfälliga studentbostäder Stöd till innovativt byggande ( 50 mkr totalt 2013-2015 )

21 Socialdepartementet Länsstyrelserna är en viktig aktör 30 miljoner kronor per år 2013-2016 till länsstyrel-serna för att förkorta handläggningstider för överklagandeärenden enligt plan- och bygglagen Tydliga och gemensamma mål för länsstyrelsernas handläggningstider från 2013 10 miljoner kronor per år 2013-2014 till mark- och miljödomstolarna för att korta handläggningstider Uppdrag att utarbeta effektivare och för länsstyrel-serna gemensamma processer för hantering av överklagade kommunala beslut enligt PBL

22 Socialdepartementet Handläggning av överklaganden Kommunen – 21 länsstyrelser – 5 mark- och miljödomstolar – Mark- och miljööverdomstolen – Högsta domstolen Bra ordning? Regeringen avser att utreda instansordningen samt överväga en koncentration till färre länsstyrelser

23 Socialdepartementet Översyn av bostadsförsörjningslagen Boverket har på regeringens uppdrag gjort en översyn av bostadsförsörjningslagen Boverket föreslår en ny lag ”lag om kommunernas ansvar för boendeplanering” Förtydligat kommunernas ansvar Förtydligat det regionala perspektivet Boendeprogram istället för riktlinjer

24 Socialdepartementet Länsstyrelsens roll enligt Boverkets förslag till ny lag Lst liksom regionplaneorgan ska ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag till boendeprogram innan de antas i kommunen Lst ska ge kommunerna i länet råd och information Lst ska uppmärksamma kommuner på ev. behov av samordning mellan kommuner kring boendefrågor och verka för sådant samarbete Remisstiden t.o.m. den 18 januari

25 Socialdepartementet Styr upp bullerhanteringen Utreder förbättrad samordning mellan plan- och bygglagen och miljöbalken Tydliggör att Boverket är vägledande myndighet för riktvärdena för buller enligt PBL Uppdrar åt Boverket att vägleda hur buller vid hamnar och industrier etc kan hanteras vid planering för och byggande av bostäder Uppdrar åt Naturvårdsverket att vägleda hur buller från miljöfarlig verksamhet kan hanteras vid prövning och tillsyn enligt miljöbalken

26 Socialdepartementet Riksintressen – utredning Strandskydd – planbidrag, kompetenssatsning och översyn av bestämmelserna Sambandet infrastrukturinvesteringar och bostadsbyggande ska förbättras. Ex tunnelbanan Nacka.

27 Socialdepartementet ”Stockholmspaketet” 2011-2012 Stockholms kommuner redovisar riktlinjer för bostadsförsörjningen Sören Häggroth analyserar bostadsförsörjningen Stockholms län Boverket förtydligar bostadsförsörjningslagen Stockholms läns landsting - regional bedömning av bostadsbehovet

28 Socialdepartementet Infrastruktur 522 miljarder över kommande planperiod (2014-2025), både på drift och underhåll av befintlig infrastruktur samt nyinvesteringar. Prioriterar vård av det transportsystem vi har, och i andra hand nya objekt för att få bort flaskhalsar. Snabbare utbyggnad av T-bana till Nacka. Förhandlingspersoner utses. 40 000 nya bostäder.

29 Socialdepartementet Utredning om plangenomförande Översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan Slutbetänkande den 31 december 2012 Lars Magnusson utredare ”Utifrån ett helhetsperspektiv analysera bestämmelserna om plangenomförande och föreslå förändringar” ( Dir. 2011:104)

30 Socialdepartementet Utredning om byggandet Underlätta byggandet Björn Hedlund utredare Slutbetänkande den 1 februari 2013 ”Analysera effekter av tillämpningen av tekniska egenskapskrav samt kommunernas särkrav” (Dir. 2011:100)

31 Socialdepartementet Myndighetsuppdrag Beskriva och utvärdera den kommunala processen för anvisning av mark - Statskontoret Kartlägga och analysera kommunernas planberedskap - Boverket Redovisa planförenklande åtgärder m.m - Boverket Utvärdera vissa tillväxt - och konkurrensbestämmelser i PBL - Boverket

32 Socialdepartementet Förbättrade förutsättningar för hyresrätter Sänkt fastighetsavgift för flerfamiljshus från 0,4% till 0,3% Fastighetsavgiftens takbelopp per lägenhet sänks från ca 1 400 kr till ca 1 200 kr Undantag för fastighetsavgift vid nyproduktion förlängs från 5 till 15 år (för alla ägande- och upplåtelseformer) Förlängd tid för presumtionshyra från 10 till 15 år

33 Socialdepartementet Underlätta uthyrning av privatbostäder Bostadsrättshavare får rätt att besluta om uthyrning i 3 år Hyresvärden kan få täckning även för kapitalkostnader för bostaden Reglerna kring besittningsskydd, uppsägningsvillkor m.m. förtydligas Retroaktiviteten i hyresprövningen tas bort Höjt schablonavdrag – 40 000 kr 1 jan 2013

34 Socialdepartementet Midvinternattens köld är hård När allt som forskarna och branschen föreslagit är genomfört och bostadsbyggandet fortfarande är lägst i OECD – vad gör vi då? ”För sin hand genom skägg och hår, skakar huvud och hätta --- »nej, den gåtan är alltför svår, nej, jag gissar ej detta» --- slår, som han plägar, inom kort slika spörjande tankar bort, går att ordna och pyssla, går att sköta sin syssla.”


Ladda ner ppt "Socialdepartementet Regeringens bostadspolitik. Socialdepartementet Varför har Sverige världens lägsta bostadsbyggande? Vad kan vi göra åt det? Vilka."

Liknande presentationer


Google-annonser