Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdledarskapet i organisationen Vårdledarskapet i organisationen Institutionen för hälsovetenskaper Medicinska fakulteten Lunds universitet HT-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdledarskapet i organisationen Vårdledarskapet i organisationen Institutionen för hälsovetenskaper Medicinska fakulteten Lunds universitet HT-15."— Presentationens avskrift:

1 Vårdledarskapet i organisationen Vårdledarskapet i organisationen Institutionen för hälsovetenskaper Medicinska fakulteten Lunds universitet HT-15

2 Vården- ett område i förändring All offentlig verksamhets innehåll utformas från Central politisk nivå Central politisk nivå Landsting eller kommunal nivå Enhetsnivå Enhetsnivå

3 Vad har hänt ? Vård– och omsorgsområdet har gått från: Småskalighet Storskalighet Centralisering Decentralisering

4 Ledarskap eller Chefsskap? Ledarskapet Chefsskapet Ledarskapet Chefsskapet Mandat: Medarbetarna Mandat: Styrelsen (ägarna)

5 Hur skapas förtroende ? Öppenhet Enkelhet Tydlighet Ärlighet

6 Ledarskapets kärna 1: Ledarskap är: Att påverka människor i syfte att nå vissa mål Att påverka människor i syfte att nå vissa mål samt: Ledarskap skapas alltid genom relationer samt: Ledarskap skapas alltid genom relationer

7 Ledarskapets kärna 2: ”Ledarskap är förmågan att utnyttja medarbetarnas samlade kompetens för att på ett effektivt sätt nå uppsatta mål”. ”Ledarskap är förmågan att utnyttja medarbetarnas samlade kompetens för att på ett effektivt sätt nå uppsatta mål”.

8 Ledarskapets viktiga verktyg: att övertyga Med hjälp av: Med hjälp av: Logik Enkelhet Ett fåtal argument

9 Vad krävs för ett vårdledarskap? Ledning Samordning Ledning Samordning Prioritering Kvalitetsförbättring Prioritering Kvalitetsförbättring

10 Vårdorganisationen- varför behövs den? En organisation skapas om uppdraget är komplext och flerdimensionellt. Vad är syftet? Att försöka uppnå uppsatta mål. Ex. genom samarbete med hjälp av kompetensen från en mängd olika medarbetare kan ett komplext mål som en god vård och omsorg uppnås.

11 Organisationen bakom en operation Vem hjälper Anna? Postverket Förberedande undersökning i hemmet & vårdcentral Specialistmottagning Specialistserviceenheter som: Transport, Budtjänst, Administration, Laboratorier, Röntgen, Mottagningsenhet, Operationsenhet, Avdelningsenhet, Rehabiliteringsklinik, Hemsjukvård, Hemtjänst, Apotekstjänster mm.

12 Kända organisationsstrukturer Byråkratiska skolan Byråkratiska skolan Matrisorganisationen Matrisorganisationen New Public Management New Public Management

13 Byråkratiska skolan Tydlig maktstruktur - hierarkisk Tydlig maktstruktur - hierarkisk Tydlig fördelning av arbetsinnehåll Tydlig fördelning av arbetsinnehåll Konservativ med tydlig struktur Konservativ med tydlig struktur Avgränsat arbetsansvar - specialisering Avgränsat arbetsansvar - specialisering

14 Matrisorganisationen Koordination och samverkan Demokratisk arbetssätt Otydlig maktstruktur Beslutsprocessen kräver flera beslutsfattare

15 New Public Management (NPM) Avreglering Kontraktstyrning Decentralisering Produktivitet - Effektivitet Vinstintresse - Konflikt?

16 Kompetensen hos den enskilda medarbetaren Samhällssyn Samhällssyn Människosyn Kunskapssyn Människosyn Kunskapssyn Enhetens resurser inom vård- och omsorgsorganisationen är lika med den kompetens och kunskap som finns bland medarbetarna.

17 Ledarskapets dimensioner Operativt ledarskap Den kortsiktiga verksamheten: Personalarbete, feedback, handledning Operativt ledarskap Den kortsiktiga verksamheten: Personalarbete, feedback, handledning Strategiskt ledarskap Den långsiktiga verksamheten: strategiskt arbete: visioner, värdegrund

18 Typiska reaktionsmönster vid negativ feedback Förändra Förändra Förstå Förstå Förklara Förklara Förneka Förneka Förkasta Förkasta

19 Tekniker för att nå medarbetarna i det operativa arbetet Lyhördhet Förståelse Retorik

20 Retoriska regler som bör styra kommunikationen 1. Anpassa framförandet till mottagaren 2. Anknyt till mottagarens situation 3. Begränsa budskapet till två/tre argument - slutsatser 4. Konkretisera budskapet 5. Skapa vi-känsla 6. Bli aldrig arg..

21 Vad gör man som vårdledare? Planering och genomförande av vård och omsorg Kortsiktig planering: det operativa arbetet Personaladministration Rutiner för att hantera ovisshet Att upprätthålla en helhetsbild av omvärlden Långsiktig planering: det strategiska arbetet Visioner Verksamhetsplan Samverkan – Teamutveckling Utvärderingar – den lärande organisation

22 Verksamhetsplanens betydelse Var är vi? Vart ska vi? Hur ska vi komma dit? Hur gick det? Var är vi? Vart ska vi? Hur ska vi komma dit? Hur gick det?

23 Samverkan = ett måste Hur bildas egentligen ett team? Vad vi behöver veta: Vilka finns? Vilka behövs? Vem gör vad? Hur kan den bästa vården ges till vårdtagarna?

24 F.I.R.O Fundamental Interpersonal Relationship Organization (W. Schutz) Kärnan i F.I.R.O: Viktigt för samspelet hur vi ser på både oss själva och andra i gruppen. Vi gör hela tiden val, både medvetna och omedvetna. Uppriktighet och öppenhet både inför oss själva och andra. Uppriktighet och öppenhet både inför oss själva och andra. Medvetenhet om de egna beteendemönsterna Medvetenhet om de egna beteendemönsterna Självkänslan är kärnan i alla relationer

25 Firo-teorins olika faser GruppidyllGemyt

26 Huvudtyper av Team med olika arbetssätt Multiprofessionella team (Varje profession utför självständigt sina olika arbetsuppgifter) Interprofessionella team ( Ständig kommunikation med andra professioner ) Transprofessionella team (Gränserna mellan de olika professionerna är upplösta)

27 Utvärderingar: ett sätt att upprätthålla en helhetsbild av omvärlden Vad – Resurserna har stor betydelse för enhetens uppfyllande av målen, innanför såväl som utanför (i omvärlden). Hur – använda enhetens resurser på rätt sätt, ex: att utnyttja medarbetarnas kompetens i vårdorganisationen. När – Fastställande av vem som gör vad i olika vårdhandlingar, vid rätt tillfälle. Varför – För att erbjuda en god vård genom samverkan- för att nå enhetens uppsatta mål.

28 Utvärdering = vårdledarens ansvar Arbetar vi evidensbaserat? Vet ej? Då måste vi utvärdera. Det måste klargöras: är vården av god kvalitet? Olika typer av utvärderingar som enhetsredovisningar, årsbokslut och verksamhetsbeskrivningar är viktiga verktyg. Dessa kan bestå av: Hårddata – statistik om produktivitet, nyckeltal, öppna jämförelser etc Mjukdata – intervjuer, medarbetarsamtal och kompetensutveckling. Andra hjälpmedel: nationella riktlinjer via SKL, Socialstyrelsen, SBU

29 Ledarskap vs Chefsskap inom vård- och omsorg Vårdledarskapet Behovsstyrt – operativt uppdrag i det dagliga arbetet- Professionsperspektiv- specifika uppgifter Medarbetarskap Chefsskapet Formell utnämning –övergripande ansvar- Arbetsgivarrepresentant Chefsskapet Formell utnämning –övergripande ansvar- Arbetsgivarrepresentant

30 Beslutsprocesser i chefsskapet Autokratiskt ledarskap Den gemensamma beslutsprocessen Konsultativt ledarskap Delegerande ledarskap Autokratiskt ledarskap Den gemensamma beslutsprocessen Konsultativt ledarskap Delegerande ledarskap

31 Personal-inflytande på beslutsprocessen Bra eller dåligt? Bra Ökad känsla av delaktighet hos personalen Demokratiska beslutsprocesser Bred förankring i olika beslut Dåligt Fragmentering och diskontinuitet i chefsarbetet Mycket mötestid + ineffektiva möten = resursslöseri Ofta en alltför lång väg till beslut Trivialisering av svåra problem p.g.a dålig insyn i komplexa förhållanden.

32 Olika typer av ledarstilar Auktoritär ledarstil Demokratisk ledarstil ”Låt gå” ledarstil Delegerande ledarstil Transformativ ledarstil Transaktionell ledarstil Andra typer av ledarstilar är: Situationsanpassat ledarskap, Autentiskt ledarskap, Karismatiskt ledarskap, Relationsinriktat ledarskap Auktoritär ledarstil Demokratisk ledarstil ”Låt gå” ledarstil Delegerande ledarstil Transformativ ledarstil Transaktionell ledarstil Andra typer av ledarstilar är: Situationsanpassat ledarskap, Autentiskt ledarskap, Karismatiskt ledarskap, Relationsinriktat ledarskap

33 Vårdledarskap – en förebild i förbättringsarbetet Ansvarar för vård och omsorg Kan överta arbetsledande funktioner – delegering Kan överta arbetsledande funktioner – delegering Vårdledare – en förebild Medarbetarskapet Vårdledare – en förebild Medarbetarskapet

34 Olika former av makt inom en vård och omsorgsenhet Expertmakt – nödvändig kunskap Referensmakt – ideal att identifiera sig med Belöningsmakt – att få resurser Legitimitetsmakt – en formellt grundad maktposition Tvångsmakt - möjlighet att bestraffa Relationsmakt – Konspirationsmakt ( att nyttja sårbarhet)

35 Härskartekniker: en typ av maktmissbruk Osynliggörande, Förlöjligande Undanhållande av information Osynliggörande, Förlöjligande Undanhållande av information Dubbelbestraffning Påförande av skuld och skam

36 Delat ledarskap Fördelar : Kompetensen breddas Fördelar : Kompetensen breddas Mindre sårbar organisation Mindre sårbar organisation Försvar mot maktmissbruk Försvar mot maktmissbruk Förbättring av arbetsmiljön Förbättring av arbetsmiljön Arbetsbördan lättar Arbetsbördan lättar

37 Delat ledarskap Nackdelar: Otydlig kommunikation – dubbla budskap Positionsbevakning Kommunikationsproblem Olika ambitionsnivåer Tidskrävande Nackdelar: Otydlig kommunikation – dubbla budskap Positionsbevakning Kommunikationsproblem Olika ambitionsnivåer Tidskrävande

38 Det Caritativa ledarskapet Vårdledaren hjälper medarbetaren och vårdtagaren att utvecklas genom ett kärleksfullt bemötande i en vårdande kultur. Viktiga begrepp: Caritas = ljus Ansa = beröring, värme och gemenskap Leka = glädje att lära sig, livslust, fröjd och lycka Lära = att lära sig känna glädje i en vårdsituation


Ladda ner ppt "Vårdledarskapet i organisationen Vårdledarskapet i organisationen Institutionen för hälsovetenskaper Medicinska fakulteten Lunds universitet HT-15."

Liknande presentationer


Google-annonser