Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Erasmus+ och Nordplus Språkdagen, tema nordiska språk Ingrid Gran 2015-09-25.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Erasmus+ och Nordplus Språkdagen, tema nordiska språk Ingrid Gran 2015-09-25."— Presentationens avskrift:

1 Sv Erasmus+ och Nordplus Språkdagen, tema nordiska språk Ingrid Gran 2015-09-25

2 Sv Denna layout används för UHR:s samarbetslogotyper/underlogotyper. Placera logotyperna enligt exemplen nedan. Ny myndighet 2013 Universitets- och högskolerådet (UHR)

3 Sv cirka 225 medarbetare Internationella avdelningen Studier och antagning högskola (högskoleprovet) Bedömning av utländsk utbildning Systemförvaltning Främjande och analys – för ökad kvalitet inom högskoleutbildningen UHR – Det här är vi!

4 Sv Främja internationellt utbyte, samarbete och lärande Stockholm och Visby En del av Universitets- och högskolerådet Internationella avdelningen på UHR

5 Sv Erasmus+ Nordplus Atlas/Athena Internationell utbytestjänstgöring för anställda i staten Våra program

6 Sv EU-kommissionen Nordiska Ministerrådet Sida Regeringen Finansiärer

7 Sv Informerar om olika möjligheter till internationellt samarbete Bedömning av ansökningar och rapporter, utbetalning av medel Stödjer beviljade projekt Analyserar och sprider resultat Våra huvudsakliga uppgifter

8 Sv Erasmus+- ett europeiskt utbildningsprogram

9 Sv Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU- kommissionen 2010. Kom till för att hantera de utmaningar som EU står inför  den ekonomiska krisen  globaliseringsfrågan  klimatfrågan  frågan om den allt äldre befolkningen. Strategi: Europa 2020

10 Sv Arbetsmarknad Innovation Social integration Klimat/energi Utbildning Övergripande målen inom EU 2020 handlar om

11 Sv 1.Minst 95 procent av alla barn från fyra års ålder (och upp till skolålder) går i förskola 2.Andelen lågpresterande 15-åringar i läsning, matematik och naturkunskap är lägre än 15 procent 3.90 procent av alla unga avslutar sin gymnasieutbildning 4.Minst 40 procent av alla 30-34-åringar har genomgått en eftergymnasial utbildning 5.Minst 15 procent av den vuxna befolkningen 25-64 år ska delta i det livslånga lärandet Utbildningspolitiska riktmärken Ingår som huvudmål I EU2020

12 Sv Andelen 20 – 34-åringar som har jobb inom 3 år efter examen ska vara minst 82 procent Minst 20 procent av alla högskolestudenter och 6 procent av 18– 34-åringar med examen från grundläggand yrkesutbildning har studerat eller praktieserat utomlands EU:s utbildningspolitiska riktmärken

13 Sv Realisera målen om livslångt lärande och mobilitet Förbättra kvalitet och resultat i utbildningen Arbeta för jämlikhet, social integration och aktivt medborgarskap Öka kreativitet och innovation (entreprenörskap) inom all form av utbildning Övergripande mål för Utbildning 2020

14 Sv Alla EU:s medlemsländer Island Norge Liechtenstein Turkiet Makedonien Programländer Erasmus+

15 Sv Erasmus+ Ett verktyg för att nå målen

16 Sv Erasmus+ Erasmus+ vad är det?

17 Sv Allting hänger ihop EU:s mål Sveriges mål Huvudmannens/ organisationens mål Organisationens mål Individens mål

18 Sv Starkare policykoppling Strategiska projekt/större påverkan Individuella ansökningar är borta En organisation/skola söker för en grupp personal och/eller studerande Tvärsektoriella samarbeten uppmuntras Internationella (utanför Europa) samarbeten, f.a. högre utbildning Förenkling: - Färre delprogram med samma/liknande regler för de olika sektorerna - Schablonbelopp - Organisationsdata i separat databas - Ackreditering för VET (yrkesutbildning) 100% digitalisering Några utmärkande skillnader mot LLP

19 Sv Arbeta fram en plan för internationalisering Identifiera utvecklingsbehoven som tillgodoses genom utbyte/samarbete Beskriva hur det man vill göra inom Erasmus+ kopplar till de olika målnivåerna. Vad behöver ansökande organisationer göra? EU:s mål Sveriges mål Huvudmannens mål Organisationens mål Individens mål

20 Sv Öka studerandes anställningsbarhet Höja kompetensen hos skolpersonal Stärka europeiskt samarbete inom utbildningsområdet Säkra kvaliteten inom utbildningen Erasmus+ mål

21 Sv Höja nivån på kunskaper och färdigheter särskilt inom nyckelkompetenser Bidra till internationalisering och ökad kvalitet i utbildningen Stimulera framväxt av ett europeiskt utbildningsområde Förstärka den internationella dimensionen Förbättra språkundervisningen och språkinlärningen Specifika mål Erasmus+

22 Sv Arbetsmarknad Innovation Social integration Klimat/energi Utbildning Övergripande målen inom EU 2020 handlar om:

23 Sv SkolaVuxYrkesutb.Högre utb. Ungdom (MUCF) UHR – skola, vux, yrkes och högre MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) - ungdom Utbildningsområden

24 Sv Mobilitetsprojekt (KA1) Kompetensutveckling för personal Praktik för studerande inom yrkesutbildning Strategiska partnerskap (KA2) Strategiska partnerskap för organisationer inom utbildningsområdet Även möjligt med kortare och längre elev/studerande- och personalutbyten som är som är motiverat för projektet Digitalt samarbete genom eTwinning, EPALE Samarbetsprojekt för policyförändring (KA3) Samarbetsprojekt för utveckling och påverkan på policynivå - samarbete kring framtagande av innovativa verktyg och metoder för gemensam europeisk utbildningspolicy Aktiviteter för skola/yrkes/vux

25 Sv Mobilitetsprojekt – personal för kompetenshöjning inom sin yrkesroll för att uppdatera och få kunskap om arbetsplatser Mobilitetsprojekt - praktik yrkeselever för att öka praktikmöjligheterna utanför Sverige för att ge färdigheter som behövs för övergången skola – arbete Erasmus+ exempel aktiviteter

26 Sv Mobilitetsprojekt – KA1

27 Sv

28 Öka studerandes anställningsbarhet Höja kompetensen hos skolpersonal Stärka europeiskt samarbete inom utbildningsområdet Säkra kvaliteten inom utbildningen Erasmus+ mål

29 Sv Mobilitetsprojekt – personal för att uppdatera och få kunskap om arbetsplatser för kompetenshöjning inom sin yrkesroll Mobilitetsprojekt - praktik yrkeselever för att öka praktikmöjligheterna utanför Sverige för att ge färdigheter som behövs för övergången skola – arbete Erasmus+ exempel aktiviteter

30 Sv SKOLA Förskolor Grundskolor Gymnasieskolor Särskolor Specialskolor Kommunala och privata huvudmän kan ansöka som konsortiekoordinatorer (NYTT!) VUX kommunal vuxenutbildning, folkbildning frivilligorganisationer bibliotek museer Vilka organisationer kan söka?

31 Sv YRKESUTBILDNING En organisation på yrkesutbildningsområdet Koordinatorn för ett nationellt mobilitetskonsortium Organisationer som deltar kan till exempel vara: Yrkesskola/-institut/-center Offentlig eller privat organisation En stiftelse, NGO Vilka organisationer kan söka?

32 Sv En organisation/skola söker för sin personal En huvudman bildar konsortium och söker för flera förskolor/skolor Kompetensutveckling: Jobbskugga på skola eller annan relevant organisation Delta i kurser Undervisningsuppdrag Undervisa på skola eller annan relevant organisation Mobilitetsprojekt skola – vem söker och vad kan man göra?

33 Sv Europeiska utvecklingsplanen Europeiska utvecklingsplanen Skolans utvecklingsbehov Urval, förberedelse och uppföljning Erkännande/validering av lärarens/personalens fortbildning (till exempel genom Europass)Europass Spridning och hållbarhet Viktigast att tänka på:

34 Sv School Education Gateway - En introduktion

35 Sv Ny europeisk plattform, webbaserad, öppen för alla Erasmus+ verktyg: Kurskatalog Mobilitetsmöjligheter (undervisningsuppdrag, jobbskuggning) Strategiska partnerskap School Education Gateway (SEG)

36 Sv Strategiska partnerskap (KA2)

37 Sv Syftet med ett strategiskt partnerskap Se och reflektera Utbyta metoder och arbetssätt Förändra Utveckla något tillsammans

38 Sv Ett projekt som ska - utveckla, överföra och/eller implementera nya arbetssätt - inom en organisation eller på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå Mål strategiska strategiska partnerskap

39 Sv Entreprenörskap, digitala färdigheter och språkkompetens (modersmål och främmande språk) Utveckling av nya metoder särskilt för multikulturella miljöer Förstärka digital integration genom till exempel Open Educational Resources (OER) Horisontella prioriteringar strategiska partnerskap exempel

40 Sv Öka kompetensen hos lärare och inom lärarutbildningen Basfärdigheter – matematik, naturvetenskap och läs- och skrivförmåga Tidiga skolavhopp (early school leaving) Stärka kvaliteten på förskoleområdet Prioriteringar SKOLA

41 Sv Stärka samarbetet mellan utbildning och arbetsliv Reducera kompetensgap och stärka matchning mellan utbildningens utbud och arbetsmarknadens behov Öka genomsynlighet och överförbarhet mellan yrkesutbildningssystem - ECVET och EQAVET Göra yrkesinriktad fortbildning tillgänglig för alla Kompetensutveckling för lärare och handledare - APL i fokus Prioriteringar YRKES

42 Sv Basfärdigheter för specifika målgrupper av vuxna Validering av icke-formellt och informellt lärande samt yrkes- och utbildningsvägledning Innovativa sätt att nå ut till enskilda vuxenstuderande och nya undervisningsmetoder Kompetensutveckling lärare Utvärdering av effektiviteten i vuxenutbildningspolitiken på nationell, regional och lokal nivå Prioriteringar VUX

43 Sv Vilken fråga är mest angelägen? Vad är själva problemet? Varför internationalisering? Vilket angreppssätt? Var/Med vem? Vilket konkret slutmål i projektet? (Hur skall projektet ha förändrat organisationen?) På vilket sätt kommer det att göra skillnad? Vilken garanti för uthållighet efter projektet? Överförbarhet? Tänk strategiskt

44 Sv Relevans i förhållande till de centrala EU-målen och målen i Erasmus+ Kvalitet projektets utformning och genomförande samt sammansättning och samarbetsplan Påverkan – i vilken utsträckning resultatet är användbart för er själva och för andra och hur ni gör det tillgängligt Bedömningsguiden Viktigast att tänka på

45 Detaljer ansökan

46 Sv Erasmus+ aktiviteter förskola/skola Mobilitetsprojekt - för kompetenshöjning hos lärare och skolpersonal från förskolan upp till gymnasiet Strategiska partnerskap – för samarbete mellan skolor, lokala eller regionala förvaltningar och andra sektorer eTwinning – eTwinning en säker plattform där lärare och elever i Europa kan mötas, utveckla samarbetsprojekt och dela idéer.

47 Sv Vad är ett kontaktseminarium? Hur söker man? -Ett kontaktseminarium innebär att du, på plats någonstans i Europa, träffar kollegor från andra länder för att hitta partners för kommande Erasmus+ samarbeten. -Olika teman – olika utbildningsområden -Skola, VET, vuxen -Sök via vår hemsida www.utbyten.se där länkar finns till intresseanmälanwww.utbyten.se -Ett komplement till pågående ansökan –nya vägar Kontaktseminarier Erasmus+ 2015/2016

48 Sv -Vilka behov har er organisation? -Vad vill ni förbättra/förändra? -Hur kopplar ni behoven till tematiskt område för seminariet? -Hur ser er European Development Plan ut? -Vilket stöd har ni från er ledning? -Varför vill ni samarbeta internationellt? Tänk efter när ni ska söka plats på ett kontaktseminarium:

49 Sv Ansökan görs via formulär på vår hemsida www.utbyten.sewww.utbyten.se Beskriv varför ni vill åka på det aktuella seminariet, hur det kopplar till era behov, hur långt ni har kommit i era internationaliseringstankar, vilka partners ni söker och hur ni tänker arbeta vidare med projektidén efter seminariet UHR betalar er resa och er seminariekostnad Resa till och från flygplats betalar er egen organisation Resan bokas via UHR Efter seminarium ska rapport fyllas i och närvarointyg skickas in Ansökan

50 Sv http://www.utbyten.se/sv/Program/Program-A---O/Erasmus- kontaktseminarier/ http://www.utbyten.se/sv/Program/Program-A---O/Erasmus- kontaktseminarier/ http://www.utbyten.se/sv/Program/Program-A---O/Erasmus- kontaktseminarier/Aktuella-kontaktseminarier/ http://www.utbyten.se/sv/Program/Program-A---O/Erasmus- kontaktseminarier/Aktuella-kontaktseminarier/ Kontakt Ingrid Gran ingrid.gran@uhr.se 010-470 04 49 Länkar till kontaktseminarieinfo

51 Sv http://www.utbyten.se/sv/Om-oss/Nyheter-och-artiklar/Viktigt- att-designa-projektet-ratt-fran-borjan http://www.utbyten.se/sv/Om-oss/Nyheter-och-artiklar/Viktigt- att-designa-projektet-ratt-fran-borjan http://www.utbyten.se/sv/Om-oss/Nyheter-och-artiklar/Viktigt- att-designa-projektet-ratt-fran-borjan/ http://www.utbyten.se/sv/Om-oss/Nyheter-och-artiklar/Viktigt- att-designa-projektet-ratt-fran-borjan/ http://www.utbyten.se/sv/Program/Program-A---O/Erasmus- kontaktseminarier/Aktuella-kontaktseminarier/ Nu kollar vi in….

52 Sv KA1 – 2 februari 2016 KA2 – 31 mars 2016 KA1 – 2 februari 2016 KA2 – 31 mars 2016 Deadlines ansökningar 2016

53 Sv ETTÅRSPROGRAMMET

54 Sv Nordplus Nordiska språk Exempel på aktiviteter: Forskning Konferenser Ordboks- och terminologiarbete Publikationer Språkteknologiska projekt Läromaterial Exempel på aktiviteter: Forskning Konferenser Ordboks- och terminologiarbete Publikationer Språkteknologiska projekt Läromaterial

55 Sv Målgrupper: universitet och högskolor, organisationer, föreningar privata företag, skolor Två huvudsyften: Stödja aktiviteter som stärker barn och ungas förståelse av nordiska språk – primärt danska, norska och svenska Stör till utveckling av material, metoder och strategier som stärker förståelsen av nordiska språk på alla nivåer i utbildningsystemen Nordplus Nordiska Språk


Ladda ner ppt "Sv Erasmus+ och Nordplus Språkdagen, tema nordiska språk Ingrid Gran 2015-09-25."

Liknande presentationer


Google-annonser